Tuesday, July 12, 2011

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံမွ ေပးစာတစ္ေစာင္

by Wai Maw on Tuesday, July 12, 2011 at 6:49pm
 
 ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖဲြ႔ကုိ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။စတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္က ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ တပ္ဖဲြ႔ေသနာပတိ- ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဒုတိယတပ္ဖဲြ႔ေသနာပတိ- ဗုိလ္မွဴးေအာင္(ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)၊ အေထြေထြဌာနၾကီးမွဴး- ဗုိ္လ္ထြန္းလင္း၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား -ဗုိလ္လေရာင္(ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)၊ ဗုိလ္မွဴးဖုိးကြန္း၊ ဗုိလ္ဗတင္၊ ဗုိလ္လွေအး၊ ဗုိလ္တင္အုန္း၊ ဗုိလ္ေအာင္မင္း၊ ဗုိလ္ပု တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

 ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခဲြထြက္သြားေသာ သခင္စုိးက အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ထူေထာင္ျပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ ေသာ ဖဆပလ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စဲြရံုသာမက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထူေထာင္ေသာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖဲြ႔ကုိပင္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ကုိင္တုတ္အျဖစ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္အျပိဳင္ ၄င္း၏အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ မ်ားႏွင့္ အလံနီေစာင့္တပ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖဲြ႔အား ျပည္သူ႔ရန္သူတပ္ဖဲြ႔၊ ၀ါးရင္းတုတ္တပ္ဖဲြ႔ ဟူ၍ ၄င္း၏အာဏာသစ္ဂ်ာနယ္မွ စြပ္စဲြေရးသားခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖဲြ႔အား ထုိသုိ႔ စြပ္စဲြေျပာဆုိေနသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖဲြ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁၀)ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီးေနာက္ သခင္စုိးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမွန္သမွ် ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းမျပဳရ ဟူေသာ စာတစ္ေစာင္ကုိ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဂ်ာနယ္သုိ႕ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသား ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံမွ ေပးစာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဂ်ာနယ္အတြက္
အတြဲ ၁ အမွတ္ ၁၀ ၀ါဆိုလဆုတ္ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဂ်ာနယ္ကို ဖတ္မိရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆာင္းပါး မ်ားမွ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ငါထင္သည္။ ယေန႔ထိထြက္လာသမွ်ေသာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဂ်ာနယ္မ်ားကို အေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိိဳးေၾကာင့္ ငါကိုယ္တိုင္ေကာင္းစြာ လမ္းညႊန္မျပနိုင္ခဲ့သည္မွာ ငါ့တာ၀န္လည္း ရွိေတာ့သည္။ အကယ္၍ ဤကိစၥတြင္ အျပစ္ရွိေခ်က ငါသည္လံုး၀တာ၀န္ယူရန္ အသင့္ပင္ရွိေနသည္။ ယေန႔ကစ၍ကား ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ဂ်ာနယ္ကိုတတ္နိုင္သမွ် ဦးစီးညႊန္ျပရန္ၾကိဳးစားပါမည္။ သို႔ေသာ္ မညီညြတ္ေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အျမဲတမ္း ညႊန္ျပျခင္းမျပဳနိုင္ခဲ့ေသာ္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အျမဲလိုက္နာေစလိုသည္။
အျပစ္မ်ားကိုသာ ျပခဲ့
၁။ သခင္စိုးနွင့္ ပတ္သက္ေသာေဆာင္းပါးမ်ိဳး မထည့္သြင္းမီ ငါ့ထံလာျပေစလိုသည္။ ဤေဆာင္းပါးမ်ိဳးကို မွန္တိုင္း ထည့္သြင္းျပသသင့္သည္ဟု မထင္။ မွန္လည္း မွန္သည္။ တိုင္းျပည္လည္းအက်ိဳးရွိမည္ဟု အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ သံုးသပ္စစ္ေဆးေ၀ဖန္ျပီးမွသာ ဤေဆာင္းပါးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းရမည္။ ယထာဘူတ တရားတိုင္း အတိုခ်ဳပ္၍ သခင္စိုးနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးကိုေ၀ဖန္ရမည္ဆိုလွ်င္ ေရးသမွ် ဟုတ္ပင္ဟုတ္ေသာ္လည္း ယထာဘူတက်သည္ဟု မဆိုနိုင္ေသး။ အဆိုပါေဆာင္းပါးမွာ သခင္စိုး၏အျပစ္မ်ားကို သာျပသည္။ သခင္စိုး၏ အေကာင္းပိုင္းကို ခ်န္ပစ္ခဲ့သည္။ သူ႔တြင္ရွိေသာ အျပစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်င္လွ်င္ သူ႔တြင္ရွိေသာ အခ်က္ေကာင္း မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပရန္အသင့္ရွိရမည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဂ်ာနယ္သည္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕၏ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ သည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕သည္ တိုင္းသူျပည္သားလူထုမ်ား၏ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ “တိုင္းျပည္သည္ ရဲေဘာ္အတြက္ မဟုတ္၊ ရဲေဘာ္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ျဖစ္ေစရမည္။” ဗမာစကားပံု တစ္ခုလို “ခ်စ္ေစလိုခံ တြင္းလက္ေလးသစ္၊ မုန္းေစလို ခံတြင္းလက္ေလးသစ္” မျဖစ္ေစနွင့္။ ဒီနည္းကား…..ပါတီသည္ တိုင္းျပည္ အတြက္မဟုတ္ဘဲ၊ တိုင္းျပည္သည္ ပါတီအတြက္ ျပဳလုပ္ၾကေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ထံုးနည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ငါတို႔မလိုက္နာသင့္။
          မည္သို႔ျဖစ္ေစ ယခုအခါ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားနွင့္ အေပါင္းပါမ်ားသည္ သခင္စိုးဂိုဏ္းကို မူလတြင္ဖဆပလ အစရွိသည္တို႔ကို ျဖိဳဖ်က္ရန္ လက္နတ္သဖြယ္ အသံုးျပဳရန္ ပင္းေပးေနရာမွ သခင္စိုးဂိုဏ္းကို မတရားအသင္း အေၾကျငာခဲ့ျပီ၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း
(၁)    သခင္စိုးဂိုဏ္းေနာက္တြင္ လူထုအေထာက္အခံမရွိသျဖင့္ တစ္ေၾကာင္း
(၂)    လက္၀ဲဂိုဏ္းသားအခ်ိဳ႕၏ အမွားမ်ားကိုအခြင့္အေရးယူကာ မူလတြင္ ေသြးမူးေသြးတမ္း စိတ္လႊမ္းမိုး လာသည္ကို ျပန္လည္ထိမ္းခ်ဳပ္လာနိုင္မည္ဆိုလွ်င္ စားေနက် ေၾကာင္ပါးဥာဏ္မ်ား ျပန္ရလာကာ သခင္စိုး ဂိုဏ္းေနာက္တြင္သာ လူထုမရွိေသာ္လည္း ဖဆပလ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအင္အား ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ အင္အား အမွန္ကိုျမင္နိုင္ျမင္လာသျဖင့္ မူလတြင္သခင္စိုးဂိုဏ္းနွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ဖဆပလ အစရွိသည္တို႔ကို ေရာေနွာ၍ ၀ါးလံုးရွည္နွင့္ ရမ္းမည္တကဲကဲ ျဖစ္လာရာမွအားနည္းရာအပိုင္းမွစ၍ ျဖိ္ဳဖ်က္သည့္ပရိယာယ္ကို သံုးလိုသျဖင့္ တစ္ေၾကာင္း။
(၃)    သခင္စိုးဂိုဏ္းနွင့္ မူလကြန္ျမဴနစ္ဂိုဏ္း ဖဆပလ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ အစရွိသည္တို႔ဟာ ကိုယ့္အမွား ေတြကိုယ္ျပင္ၾကျပီး ျပန္၍အေစးကပ္နိုင္မည့္ လမ္းစမ်ားေပၚေပါက္လို႔ျငားျဖစ္လာမူ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မျပဳလုပ္ ေစလိုသျဖင့္ တစ္ေၾကာင္း။
ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ငါယူဆသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ငါတို႔သည္ သခင္စိုး၏ ကမူးရူးထိုး လမ္းေမွာက္မွားေသာ က်င့္ထံုးမ်ားကို မလိုက္နာနိုင္ေသာ္လည္း သခင္စိုးနွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ေနာင္တြင္ မည္သည့္ေဆာင္းပါးသတင္းကိုမွ် ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဂ်ာနယ္တြင္ မထည့္သြင္းေစလို႔ မထည့္သြင္ရ။
နည္းပရိယာယ္လုပ္ငန္း 
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္လည္း ဖတ္ရသည္။ ဤကိစၥမ်ိဳးကို ယခုအခါ ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္၍မျဖစ္နိုင္၊ ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္း၊မ၀င္ျခင္း စသည္တို႔မွာ ငါတို႔၏ အဓိက လုပ္ငန္းမဟုတ္၊ သို႔ေသာ္ အရမ္းမဲ့ ပစ္ပယ္သင့္ေသာ ကိစၥမဟုတ္။ ဤကိစၥမ်ဳိးမွာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ အားေလ်ာ္စြာ ျပဳသင့္ကျပဳ-မျပဳသင့္ကာမျပဳရေသာ နည္းပရိယာယ္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ငါေျပာျပီး ေျပာဆဲ ေျပာလတၱံ႕ ဖဆပလ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေလ့လာေစလိုသည္။
၃။  တစ္ခါက ပါတီေတြဖ်က္ရန္ တိုက္တြန္းခ်က္ကို ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေတြ႕မိသလိုလိုရွိသည္။ ဤကိစၥမ်ိဳးမွာလည္း ယခုလက္ရွိ ဗမာျပည္အေျခအေနတြင္ အဖ်င္းဆံုး ၂ဖက္ ၂လမ္း စဥ္းစားစရာရွိေသာ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ ျပဳလုပ္သင့္ ဆံုးျဖတ္သင့္ေသာ ကိစၥမဟုတ္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ေနာက္ေနာင္ တြင္ နိုင္ငံေရးတြင္ လည္ေကာင္း တိုင္းျပည္တြင္ လည္ေကာင္း၊ အျငင္းပြားမည့္ေဆာင္းပါး ထင္ျမင္ခ်က္ သတင္းအရပ္ရပ္ကို မထည့္သြင္းေစလို ရဲေဘာ္မ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၀တၱဳမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေဆာင္းပါး မ်ား၊ သတင္းမ်ားကိုသာ အဓိကထား၍ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဂ်ာနယ္ကို ထုတ္ေ၀ေစလိုသည္။
နိုင္ငံေရးတြင္လည္ေကာင္း ရပ္သူ ရပ္သားကိစၥအ၀၀တြင္ လည္ေကာင္း ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕သည္ ဓားခုတ္ရာ လက္၀င္မလွ်ိဳမိေစရန္ ၾကီးမားေသာ သတိ၀ီရိယျဖင့္ ငါတို႔သည္ ငါတို႔တစ္မ်ိဳးလံုး ယခုေရးနွင့္ ေနာင္ေရးတို႔ကို ကာကြယ္ၾကရမည္။
          ဤစာတြင္ သခင္စိုးအေပၚ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေရးသားမႈကို မလိုလားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္း၏ သမာသမတ္က်ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ မွ်တေသာ စိတ္ဓာတ္တို႔ကို ေတြ႔ျမင္နိုင္ေပသည္။ နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ ေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  နိုင္ငံေရးအရ အျငင္းပြား မည့္ အေရးအသားမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ သတိေပး လမ္းညႊန္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။

ေအာင္ျမင့္ဦး
ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ အမွန္ ၅၀
၇-ဇူလိုင္-၂၀၁၁

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...