Saturday, June 11, 2011

တရားကုိေစာင္ေရွာက္သူ့

by Mg Ogga on Sunday, June 12, 2011 at 1:25pm
မေၾကာက္တရား
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဟာ အမွန္တရား(ဓမၼ)နွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အမွား မတရား(အဓမၼ)ကုိ တုန္းလွန္ဖယ္ထုတ္ျပီး အမွန္တရားဓမၼဘက္မွ ရပ္တည္္သည္ဟု ေဟာၾကားခဲ့သည္ ျဖစ္သလုိ ကုိယ္ေတာ္ တုိင္လည္း လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္ လမ္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္လမ္းျပခဲ့တာဟာ သိဒၵိတၱ မင္းသားဘ၀မွ ဗုဒၶအျဖစ္ေရာက္ေတာ္မႈတုန္းကမွမဟုတ္ နုစဥ္အခါအေလာင္းေတာ္ဘ၀တည္းက ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ သည္ တရားမွ်တမႈကုိ ျမတ္နုိးသည္ တရားမွ်တမႈကုိ လုိလားသည္ တရားမွ်တတဲ့ ဘက္မွ ေလးေသေခ်ၤ နွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းပတ္လုံး က်င့္ေဆာင္ခဲ့တာ အားလုံးအသိပင္။ သုိ႕ေသာ္ ဗုဒၶစကား(ဓမၼ) ယုံၾကည္ လုိက္နာ ၾကသည့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေကာ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္ေနၾကေသာ မတရားမႈမ်ား အဓမၼမႈ မ်ားကုိ ဘာေၾကာင့္ လက္ပုိက္ ၾကည္႕ေနပါသနည္း


ေၾကာက္လုိ႕လား
မျမင္လုိ႕ လား
မသိလုိ႕လား
မၾကည့္လုိ႕လား
?????????????????????????????????

ယေန႕ ေနရာအနုံအျပားတြင္ ေတြ႔ေနရေသာ မတရားမႈမ်ားကုိ သိလုိက သင္သိနုိင္တယ္ ၾကည့္လုိ႕က သင္ ၾကည့္နုိင္ပါတယ္ သင္္ ျမင္လုိက ျမင္နုိင္ပါတယ္။ မတရားမႈမ်ားကုိ မျမင္လုိ မေတြ႔လုိ မၾကည့္လုိ ပါက သင္သေဘာသာ။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ မတရားမႈ မျပဳရင္ ျပီးတာပဲလုိ႕ သင္ထင္လား သင္ကုိယ္တုိင္ မတရားမႈ မဟုတ္ဘူး ဆုိယုံျဖင့္ သီလ လုံမည္ထင္သေလာ။ သင္မျပဳေသာ မတရားမႈဟာ သင္ဆီံ ကူးစက္လာမည္ ဆုိရင္ေကာ မတရားမႈဟာ AIDS TB တုိ႕ထက္ဆုိး၀ါးျပီး ကူးစက္လြယ္တဲ့ ေရာဂါ တမ်ဳိးဆုိရင္ေကာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ လူေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းထဲ ကူးစက္သြားမည္ ဆုိရင္ေကာ။ သင္ကုိယ္တုိင္ မတရားမႈကုိ မက်င့္လဲ မက်င့္ တားစီး ဖယ္ရွားမွ သင္ေနတဲ့ လူေဘာင္ေလာက သာယာလာမည္။ သင္ေနတဲ့ လူေဘာင္ေလာက လူပတ္၀န္းက်င္ က အရာအားလုံး မတရားမႈ ၾကီးစုိးမွာကုိ ဘဇာေၾကာင့္ သင္လက္ပုိက္ၾကည့္ေနပါသနည္း။
ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ပတ္၀န္းက်င္က လူအခ်င္းခ်င္း နုိပ္စက္ျခင္းေတြ၊ အားၾကီးသူက အားနည္းသူကုိ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳမႈေတြ၊ လူအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ အားလုံးပုိင္ဆုိင္တဲ့ သဘာ၀သံယံဇာတေတြကုိ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္စုတစ္ဖြဲ႕က ပုိင္ဆုိင္ျပီး ေခါင္းပုံျဖတ္မႈေတြ၊ လုပ္နုိင္ခြင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ အလြဲသုံးစားျပဳသူေတြ၊ အိတ္ေဖာင္းေပမ့ဲ စိတ္မေျပာင္းလူေတြ၊ ေနျမဲ ခုိးျမဲ ဆုိးျမဲ ေပျမဲသူေတြ၊ အေယာက္ ၂၀ စာ အဆင္ေျပဖုိ႕ အေယာက္ ၈၀ စေတးခံရတာေတြ၊ မညီမွ်မႈေတြ၊ မမွ်တမႈေတြ၊ မတရားမႈေတြ သင္ပတ္၀န္းက်င္ေကာ ကုိယ္ပတ္၀န္းက်င္ေကာ အားလုံးပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတာကုိ သိလ်က္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ဒီအတုိင္း လက္ပုိက္ၾကည္ေနေတာ့မွာလား…………….ေျပာပါ။
ကၽြနု္ပ္တုိ႕ သံသရာကုိ ဘယ္အခ်ိန္က စလွည္႔လည္ခဲ့ သည္မသိ ဘ၀ေပါင္းဆုိတာ အနတၱ သတၱ၀ါေပါင္း ဆုိတာလည္း အနတၱ တစ္ဘ၀ျပီး တစ္ဘ၀ တစ္ျဖစ္ျပီး တစ္ပ်က္ တစ္ျဖစ္တစ္ပ်က္ မျပတ္ လွည့္လည္ခဲ့တာ မထူးေတာ့ပါ။ သင္အခုရထားတဲ့ ဘ၀မွာ ေလာကေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ရြတ္ျပီး အဓမၼကုိ ရဲရဲၾကီး ေတာ္လွန္၀ံေသာ ဓမၼဘက္ေတာ္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ျပီလား တကုိယ္ေရစာ မိသားတစ္စုစာ ၀န္ေလာက္ ထမ္းျပီး ေလာကထဲ က ထြက္ခြာသြားမလား သြားနုိင္ပါတယ္ သင္သေဘာသာ သင္ေနာက္ မ်ဳိးဆက္ကုိ မတရားမႈ ေတြနဲ႕ ၾကီးျပင္းေစမလား။

ေလာကဟာ ဓမၼ နဲ႕ အဓမၼ စစ္ခင္းရာ ေနရာ ဓမၼတာ အရ ဓမၼ နွင့္ အဓမၼ ဆုိ ဓမၼ နုိင္ျမဲသာဓမၼသာၾကီးစုိးျမဲသာ။ သုိ႕ေသာ္ အဓမၼၾကီးစုိးတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အဓမၼ နုိင္တဲ့ ကာလေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီကာလမ်ဳိးေတြ မွာ အဓမၼကုိ ဓမၼ လုိ႕ အခ်ဳိ႕ လူေတြက ဆုိတတ္ၾကတယ္။ အဓမၼမႈ မျပဳရင္ လူရာမ၀င္ မၾကီးပြား မခ်မ္းသာ ေတာ့တဲ့ ကာလေတြ ေရာက္လာခဲ့ရင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ဓမၼဘက္ လုိက္ၾကမလား အဓမၼ ဘက္ လုိက္ၾကမလား။ ဒီအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ဓမၼဘက္ေတာ္သားေတြဟာ ထိခုိက္ပြန္းရွ နာက်င္ရ႕လိမ့္မယ္ မေၾကာက္နဲ႕ ဓမၼအတြက္ အသက္ေပးရရင္ ေပးရနုိင္တယ္၊ ဘ၀ေပးရင္ ေပးရနုိင္တယ္၊ သံသရာတစ္စိတ္တပုိင္း ျဖစ္ျဖစ္လည္းဆုံးရႈံးနုိင္တယ္။
ဓမၼအားနည္း ခ်ိန္၊ အဓမၼၾကီးစုိးခ်ိန္၊ မတရားမႈေတြ ဟာ တရားဥပေဒျဖစ္ခ်ိန္၊ အဓမၼဟာ ဓမၼ ျဖစ္ခ်ိန္၊ မုိးခါးေရ ေသာက္ခ်ိန္ ဒီလုိအခ်ိန္ေတြ မွာ ငါတုိ႕ေတြ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြရမယ္ ဒါကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမယ္။ တရာမွ်တစြာနဲ႕ ေနထုိင္က်င့္သုံးမယ္။ မတရားမႈေတြက ေပါက္ဖြားလာခဲ့ တရားဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္မယ္။ ဓမၼဘက္ေတာ္သားေတြပီပီ ဓမၼဘက္မွ ရပ္တည္ကာ ဓမၼကုိ ကာကြယ္ျပီး အဓမၼကုိ ဆန္က်င္ၾကမယ္။ ဒီအတြက္ သင္ေပးဆပ္ရမဲ့ အဖုိးအခေတာၾကီးလွတယ္။

အသက္ ဘ၀ ကုိ လူတုိင္းခင္တြယ္ၾကတယ္ နွေမ်ာၾကတယ္ ေသမွာ လူတုိင္းေၾကာက္ ၾကတယ္ က်မ္းစာမ်ားမွာ ေသမွာ မေၾကာက္သူေတြဟာ ရဟႏၱာ၊ဆင္အာဇာနည္၊ျမင္းအာဇာနည္တုိ႕ သာရွိတယ္လုိ႕ ၾကားဖူးပါတယ္။ ရဟႏၱာက လူဘ၀ အသက္တုိ႕ ခင္တြယ္မႈက လြတ္ေျမာက္သြားလုိ႕မေၾကာက္၊ ဆင္ျမင္းတုိ႕ ကေတာ့ ရဲ လုိ႕ မေၾကာက္ သူတုိ႕ မေၾကာက္ျခင္းမွာ အသိဥာဏ္မပါ။ ငါတုိ႕သည္ ရဟႏၱာမဟုတ္ ဆင္ျမင္း အာဇာနည္မ်ားမဟုတ္ ဒါေၾကာင့္ ေသမွာေၾကာက္သည္ ဒီဘ၀ေလး ဒီအသက္ေလးကုိ နွေမ်ာလွသည္။ ပုထုဇဥ္ လူတိုိင္း ေသမွာကုိ ေၾကာက္သည္ပင္။ သုိ႕ေသာ္ ေသရမွာေၾကာက္စိတ္ထက္ ၾကီးျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္အေၾကာင္းတရားမ်ားေဖာ္ထုတ္နုိ္င္ရင္ မေၾကာက္ေတာ့။ ထုိအရာကား အမွန္တရား(ဓမၼ) နွင့္ အမွန္တရားကိုိ ခ်စ္ျမတ္နုိးတာပဲျဖစ္တယ္။

အမွန္တရားဘက္က ရဲရဲၾကီး ရပ္တည္လုိက္ပါေတာ့
အမွန္တရားဘက္ကေန တုိက္ပြဲ၀င္ပါေတာ့
အမွန္တရားကုိ လူေတြသိေအာင္ ျဖန္႕ေ၀ပါေတာ့
အမွန္တရားပြားစီးေအာင္ က်င့္ေဆာင္ပါေတာ့
သင့္မ်ဳိးဆက္သစ္ အတြက္ တရားမွ်တျပီးေအးျငိ္မ္းတဲ့ ေလာကကုိ အေမြ ထားရစ္ရေအာင္

ဒီလုိလုပ္ဖုိ႕ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူးဆုိ္ရင္လည္း အဓမၼကုိ မိသားစုေၾကာင့္၊ကုိယ္ဘ၀ကုိယ္ နုေမ်ာေသာ ေၾကာင့္၊ အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဓမၼဘက္ေတာ္သားျဖစ္လ်က္ အဓမၼကုိ လက္ခံေနရရင္ လည္း မပူပါနဲ႕ အဓမၼကုိ လက္မခံဘူး မေထာက္ခံဘူး ကန္ကြက္တယ္ ဆန္႔က်င္တယ္ လုိ႕ နႈတ္ကေျပာမရ ရင္ သင္ စိတ္ နွလုံးသားထဲက ျမည္တမ္းလုိက္စမ္းပါ။ သင္စိတ္ကုိယ္ ဘယ္သူမွ မသတ္နုိင္၊ ဘယ္သူမွ မဖမ္းခ်ဳပ္နုိင္၊ ဘယ္သူမွ အမိန္႕ မေပးနုိင္ပါ။ စိတ္ထဲကသာ ျမည္တမ္းလုိက္ စမ္းပါ။ ငါ မတရားမႈကုိ လက္မခံဘူး မေထာက္ခံဘူး ၊ဆန္က်င္တယ္ ေတာ္လွန္လုိ႕ ရဲရဲၾကီး စိတ္ထဲက ေရရြတ္လုိက္ပါ။

With Metta
ေမာင္ဥဂၢါ
ေမ လ က သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...