Thursday, June 27, 2013

Devadatta Sangha

“ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ကလြဲရင္  ဘယ္သိုုင္းဝိုုင္းလကၡဏာကိုုမွ အေရးေပးဖိုု႔ မရွိျခင္း” ႏွင့္ မတူေပမယ္လိုု႔ အဲသလိုုပဲ မဖုုတ္မကင္ ရွင္းျပပံုမ်ိဳးပဲျဖစ္သည့္ ေနာက္ပံုုစံ တစ္မ်ိဳးသည္ကား “တစ္ဖြဲတည္းႏွင့္သာ သင္းပင္းဖြဲ႔ျခင္း” ဟုု ေခၚစေကာင္းသည့္ မ်က္ရမ္းမွန္းဆအယူ ပါတည္း။ ထိုုအႏုုမာန၏ ယူပံုုမွာ လူ႔ဘဝျဖစ္တည္မႈ အဓိပၺာယ္ဟူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တျခားဘာမဆိုုထက္ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အုုပ္သင္းတစ္ခုုခုုထဲတြင္ အျပီးအျပတ္ ပါဝင္ျခင္းပါတဲ့။ ဟုုတ္ကဲ့လားကြယ္ ေမာင္တိုု႔ ၊ နင္တိုု႔က ျပင္လိုု႔မရဘူးဆိုုတဲ့ ေမြးဇာတ္ကိုု လက္ညိႈးထိုုးျပီး သည္လုုိေျပာပံုုရပါ၏ ။ ကေပမယ့္လည္း ဖြားျမင္ေျမာက္ကာ ၾကီးျပင္းလာေသာအခါ လူ႔ဘဝဇာတ္ခံုေပၚ   ငါတိုု႔တေတြ စုုရုုံးမိတ္သဟာျပဳမိတာေတြဟာ အလြန္မ်ားျပား၊ စင္စစ္ [သင္းကြဲ]လကၡဏာမ်ားစြာႏွင့္ တိုု႔လူသားပါ၊ ေမာင္တိုု႔ ။
ငါတိုု႔ မျဖစ္မေန ဝင္ကၾကရတဲ့ အုုပ္သင္း တစ္ခုုခ်င္းစီဟာလည္းပဲ လူေတြကိုု ေသြးေသာက္ေရာင္းရင္းစိတ္မ်ိဳးႏွင့္ အုုပ္စုုအေပၚ သစၥာရွိျခင္းကိုု ဆင္ၾကီးလည္းဆင္အထြာ ၾကြက္ေသးလည္းၾကြက္အထြာ အုုပ္စုုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္၊ ႏွမတိုု႔။  သိုု႔ျဖစ္လင့္ကစား တစ္ခုုထီးထီးတည္းေသာ အုုပ္စုုသည္သာ ပဓာနဖြဲ႔သင္းရာဟူေသာ အယူအစြဲမ်ိဳးသည္ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လူၾကိဳက္မ်ားတတ္ျပီး အဲသည္ဒိဌိသည္ လူမႈေရးပညာ သီအိုုရီရွင္မ်ား၏ ေတြးေခၚစဥ္းစားပံုုကိုု ေနာက္ကြယ္ကာလကာမွ  လႊမ္းမိုုးေနတတ္ ပါ၏။ အသိုုင္းအဝိုုင္းသာပဓာန ဝါဒရွင္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ႏြယ္ေသာ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုျပီး လုုပ္တတ္သည့္ သီအိုုရီသမားမ်ားသည္ ဤ ပဲၾကားတစ္လံုုး ပုုတ္တင္းတစ္လံုုး ဒိဌိစြဲျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုုးမွ လူေတြကိုု ျမိဳ႕ ျပယဥ္ေက်းမႈ ပုုတ္တင္းေတြထဲ ထည့္ျပီးေတာ့သာ ၾကည့္ျမင္လာပါေတာ့သည္။ ထိုုသူတုုိ႔သည္ ရူပ္ေထြးျမားေျမာင္ ေလာကီလူ႔ေဘာင္ ဟူေသာ သေဘာကိုု မသိက်ိဳးကြ်ံၾက၊ တြယ္ရာႏြယ္ရာ မ်ားလုုပါရလူ႔ဘဝဟူေသာ သေဘာကိုု က်ိဳးကြ်ံေဖ်ာက္ဖ်က္ၾက၊ ေသြးသည္အနိစၥာ တိုု႔ခႏၶာလွ်င္ သစၥာေစာင့္ရာစံုုလင္စြာကိုု ေဖ်ာက္ဖ်က္ထိန္ဝွက္ကုုန္ၾက ပါ၏။ အဲသည္ ပညာရွင္ဆိုုသူတိုု႔သည္ ၾကီးက်ယ္တယ္လိုု႔ ထင္ရသေလာက္ ႏုုံနဲ႔က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ေဖာ္ျမဳလာေတြထုုတ္လာျပီး ကိုုယ္ေရြးခ်ယ္ရာ သြားခ်င္ရာကိုု သြားႏိုုင္တဲ့ ဒုုလႅဘလူသားတိုု႔ကိုု ႏြားေျခရာတစ္ခြက္တည္းက မထြက္တတ္တဲ့ ဖားသူငယ္ေလးေတြအလား အတင္းစြပ္စြဲတင္ျပလာတတ္ၾကပါသည္။

 [သင္းကြဲ] ေဝါဟာရ တစ္ခုုတည္းကိုု သံုုးစြဲလင့္ကစား သံုုးစြဲသူ၏ ေစတနာ ႏွင့္ ဝန္းက်င္ကိုု လုိက္၍ အနက္သည္ မ်ားစြာကြဲျပားသြားေၾကာင္းကိုု ေအာက္ပါ ဝါက်ႏွစ္ခုုတြင္ နဳိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုုင္ပါသည္။

    ဝါက် (၁) သင္းကြဲလကၡဏာမ်ားစြာႏွင့္ တိုု႔လူသားပါ၊ ေမာင္တိုု႔ ။

    ဝါက် (၂) သင္းကြဲအုုပ္စုု အမုုန္းတရား ျဖစ္ထြန္းေရးေခါင္းေဆာင္ ဝီရသူကဲ့သိုု႔ အစၥလမ္ ဘာသာကိုု တံုု႔ျပန္ျခင္း မဟုုတ္ေရးခ်  

            မဟုုတ္ႏိုုင္ပါသတည္း။ပထမဝါက်မွာ သံုုးထားေသာ သင္းကြဲသည္ လိုုလားႏွစ္ျခိဳက္အပ္ေသာ အာရုုံကိုု ျဖစ္ေပၚေစျပီး ဒုုတိယဝါက်မွာ ပါေသာ သင္းကြဲသည္ကား စက္ဆုုပ္ေၾကာက္ရြံ႔ဖြယ္ အာရုုံကိုု ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ သိမွတ္နားလည္အပ္သည့္ သေဘာမွာ ငါတိုု႔၏ ေလာကဟူသည္ စရိုုက္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုုပဲ ၾကည့္ရူသူ၏ ၾကည့္ျမင္ခံစားေသာ ေစတနာကိုု မူတည္၍ နတ္ဘံုုအလား၊ ငရဲဘံုုအလား ကြဲျပားျဖစ္ေပၚသည္ ဆိုုေသာ သေဘာကိုုပါတည္း။ ဒုုတိယဝါက်က ျပသည့္ ဝီရသူ၏ အာရုုံထဲတြင္ ျမင္ေနသည့္ သင္းကြဲလကၡဏာ စရိုုက္သည္ ခုုတြင္ပင္ ျမန္မာျပည္ၾကီးသည္ ငရဲပြက္ေနျပီး ပ်က္စီးသုုဥ္းပါးသြားေတာ့မည့္ အလား ျဖစ္ပါ၏။ ပထမဝါက်ကျပသည့္ အမားတီးယားဆင္း၏ အာရုုံတြင္ေပၚသည့္ သင္းကြဲလကၡဏာ စရိုုက္သည္ကား ထိုုသင္းကြဲလကၡဏာတိုု႔ စံုုလင္ျခင္းသည္ပင္ ငါတိုု႔ျမန္မာျပည္သည္ သိၾကားေနေသာျပည္ကဲ့သိုု႔ ၾကြယ္ဝျငိမ္းခ်မ္းသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ ျဖစ္သလိုု အလြန္တရာမွပင္ ႏွစ္ျခိဳက္ျမတ္ႏိုုးဖြယ္ရာ ဆိုုသည္ကိုုပါတည္း။

ဘုုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ေဒဝဒတ္က သံဃာကိုု သင္းခြဲရန္ ၾကံစည္ခဲ့ပုုံကိုု ငါတိုု႔ အတန္ငယ္ စူးစမ္းၾကည့္ၾကပါစိုု႔။ ေဒဝဒတ္သည္္ ကိုုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကိုု ရဟန္းသံဃာဟူသည္ ေတာထဲမွာသာ ေနရမည္၊ ဆြမ္းခံျပီးရေသာ ဆြမ္းကိုုသာ စားရမည္ ၊ ဖ်င္ၾကမ္းျဖင့္ရက္လုုပ္ေသာ သကၤန္းကိုုသာ ဝတ္ရမည္၊ အမိုုးအရံရွိေသာ ေက်ာင္းဝင္းတြင္းတြင္ မေနရ၊ သတ္သတ္လြတ္္သာ စားရမည္ဟုု အခ်က္ငါးခ်က္ကိုု ေတာင္းဆိုုခဲ့ျပီး ဒါေတြမွ မရလွ်င္ သံဃာကိုု သင္းခြဲမည္ဟုု ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုုင္ခဲ့ပါသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ေဒဝဒတ္သည္ သာသနာတြင္ ရဟန္းသံဃာတိုု႔ ကိုုယ္စီကိုုယ္ဌ သူတိုု႔ တတ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကြဲျပားစြာ က်င့္ၾကံျခင္းကိုု သည္းညွင္းမခံႏိုုင္ေၾကာင္းကိုု ျပေနတာျဖစ္ျပီး ရဟန္းဆိုုတာ သည္လုုိမ်ိဳး လကၡဏာ တစ္မ်ိဳးတည္းပဲရွိရမည္၊ သည္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုုပဲ လုုပ္ရမည္ ဟုု က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္စြာ ျမင္ေနတာ ျဖစ္သလိုု သူက အႏွစ္အမွန္ဟုု စိတ္ကူးက်ရာလကၡဏာကိုု သံဃာေတြအားလံုုး စုုစည္းလိုုက္နာေအာင္ ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုုင္ႏိုုင္မည့္ အာဏာကိုု လိုုခ်င္ေနျခင္း မုုခ်ပါတည္း။

ဗုုဒၶကိုုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး အတြက္မွာေတာ့ အစံုုအလင္ေသာ ရဟန္းသံဃာတိုု႔ သူတစ္ဦးခ်င္း တတ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကြဲျပားစြာ (‘သင္းကြဲ’) က်င့္ၾကံျခင္းသည္ပင္ အံဖြယ္ရွစ္ျဖာ ဗုုဒၶသာသာနာ၏ ဗဟုုစံုုလင္ လကၡဏာၾကီး တစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္ (ညြန္း။ ပဟာရဒသုုတၱ ၏ ခုုႏွစ္ခုုေျမာက္ အမွတ္လကၡဏာ) ။ ရဟန္း၏ က်င့္ၾကံမႈမည္သည္ သမၺပဓာန္တရားေလးပါးကိုု ေစာင့္စည္းဖိုု႔သာ အေျခခံသ၍ ျမတ္ဗုုဒၶသည္ ရဟန္းသံဃာတိုု႔၏ ထိုုစံုုလင္ကြဲျပားေသာ အက်င့္အၾကံတိုု႔ကိုု သာသာနာ၏ ပိုုမိုုက်ယ္ေျပာ ေကာင္းမြန္စံုုလင္ တိုုးတက္ရာအျဖစ္သာ ရူျမင္၊ ႏွလံုုးေအးခ်မ္း လိုုလားစြာျဖင့္ ကိုုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ခြင့္ျပဳသည္သာတည္း။ သည္မွာ အထူးျခားနားအပ္ေသာ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးသည္ကား ျမတ္စြာဘုုရား ကိုုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ ဗဟုုစံုုလင္ကြဲျပားျခင္းကိုု လိုုလားႏွစ္သက္ခြင့္ေပးေတာ္မူေသာ က်ယ္ျပန္႔ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္အျမင္ႏွင့္ ေဒဝဒတ္ ရဟန္းမိုုက္္္္က ထိုု ဗဟုုစံုုလင္ကြဲျပားျခင္း စရိုုက္ကိုုပင္ ယေန႔ပင္ သာသာနာၾကီးသည္ပင္ ပ်က္သုုဥ္းရေတာ့မည့္ အႏ ၱရယ္ၾကီး အျဖစ္ စက္ဆုုတ္ရြံရွာစြာ ရူျမင္ပိတ္ပင္ခ်င္ေသာ က်ဥ္းေျမာင္းတင္းမာသည့္ အျမင္ကိုုပါတည္း။

ဟုုတ္ကဲ့၊ ဝီရသူ၏ ေတြေဝမိုုက္မဲေသာ အာရုုံတြင္ ျမန္မာလူ႔ေဘာင္၏ ဗဟုုစံုုလင္ကြဲျပားေသာ လကၡဏာတိုု႔သည္ လိုုလားႏွစ္ျခိဳက္ဖြယ္ အာရုုံအျဖစ္ ေပၚမလာတတ္၊ ကေန႔ပင္လွ်င္ ျမန္မာျပည္ၾကီးသည္ ကုုလားေတြ မိ်ဳ၍ ၊ ဒါမွမဟုုတ္လည္း NLD ကမ်ိဳ၍ ၊ (သူ႔ဟာသူ ကဗ်ာတဖြဲ႔ စာတလဲ့နဲ႔ ေနသည့္ ကိုုမင္းကိုုႏိုုင္သည္ပင္ မသက္သာ) မင္းကိုုႏိုုင္ၾကီးကမ်ိဳ၍ ပ်က္သုုဥ္းေတာ့မည့္အလားသာ က်ဥ္းၾကဳတ္ေသးသိမ္စြာ ျမင္ေနပါ၏ ။ ေဒဝဒတ္ ရဟန္းမိုုက္သည္ သာသာနာအေရးဟုု လက္ညိႈးထိုုးကာ ဘုုရားေနရာ တက္ယူဖုုိ႔ ၾကိဳးစားေနသလိုု သည္လူမိုုက္ဟာလည္း ဘာအေရး၊ ညာအေရးေတြကိုု လက္ညိႈးထိုုးျပီး တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး၏ေခါင္းေဆာင္ တက္ျပီးလုုပ္လိုု အာဏာရူးေနသည္မွာ အထင္းပါတည္း။ သည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုုသည္မွာ စရိုုက္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုုပဲ မေကာင္းေသာစိတ္၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္ေသာစိတ္ျဖင့္ လူတိုု႔သည္ ျမင္လွ်င္ ျမင္တတ္သလိုု ေလာကသည္ ငရဲဘံုုသဖြယ္ ေျပာင္းလဲပူေလာင္လာတတ္သည္ ဆိုုေၾကာင္းသည္လွ်င္ လိုုရင္းပါတည္း။

ဤစာကိုု ေရးေနစဥ္မွာပင္ ဝီရသူႏွင့္စပ္၍ ေရးသားထားေသာ မဟန္နဘိခ်္၏ တိုုင္းမဂၢဇင္းပါ ေဆာင္းပါး The Face of Buddhist Terror ကိုု မလိမၼာေသာ အစိုုးရ ႏွင့္ ေရာေယာင္လိုုက္တတ္ေသာ လူတစ္ခ်ိဳ႔က ‘ဗုုဒၶဘာသာကိုု အၾကမ္းဖက္ဘာသာ အျဖစ္ ေစာ္ကားတာပဲ’ ဆိုုျပီး ေဒါသူပုုန္ေတြ ထၾကေသာ ကိစၥကိုု ေျပာရပါဦးမည္။ သည္ ေဒါသူပုုန္ထတဲ့ ကိစၥဟာ ဝီရသူက လက္ရွိ ျမန္မာလူ႔ေဘာင္ကိုု ငရဲပြက္ေနျပီ ဆိုုျပီး ဘာသာျပန္ျပတဲ့ ကိစၥေလာက္ေတာ့ ေဘးဥပဒ္ မၾကီးမားပါ။ သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း ဒါဟာ ေဝါဟာရတစ္ခုုတည္း (စရိုုက္တစ္ခုုတည္း) ကိုု ၾကည့္ျမင္ေသာသူ၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္ေသာ ေစတနာေပၚလိုုက္ျပီး အဓိပၺာယ္ မွားယြင္းစြာျဖင့္ ေကာက္ယူတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ေနာက္ျပီး ပညာမ်က္စိ ျမင္မရွိတဲ့ အစိုုးရနဲ႔တကြ လူေပၚလူေဇာ္လုုပ္လိုုသေလာက္ အသိက်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ တခ်ိဳ႔သူေတြကေနျပီး

“အႏ ၱရယ္ အႏ ၱရယ္” ဆိုုတာကိုုပဲ ေစာင္းေပးျပီး ဖြင့္ပံုုမ်ိဳးကေတာ့ ဝီရသူက လက္ညိႈးထိုုး အျမတ္ထုုတ္တဲ့ “အမ်ိဳးသားေရး အႏ ၱရယ္” ဆိုုတာနဲ႔ တစ္သေဘာတည္း သြားတာဟာေတာ့ အင္မတန္ ရင္ေလးစရာပါ။  တကယ္ကေတာ့ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ဟာ အင္မတန္ က်ယ္ဝန္းေကာင္းမြန္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ မဟန္နဘိက သံုုးထားတာျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကိုု အတန္ငယ္မွ်  ဆက္သြားပါအံ့။

ေလ့လာမယ္ဆိုုရင္ က်ယ္ဝန္းမ်ားေျမာင္တဲ့ ဗုုဒၶဘာသာ က်မ္းဂန္စာေပေတြဟာ သည္ ေတြေဝရူပ္ေထြးကုုန္တဲ့ ကိစၥေတြကိုု ရွင္းလင္းေသခ်ာ ၾကည့္ျမင္ႏိုုင္ဖိုု႔ သာဓကေတြ အထင္အရွားပါတာဟာ အံ့ၾသဖြယ္ပါ။ ပါဌိေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုုရားကိုုယ္ေတာ္တိုုင္ “ငါဘုုရားဟာ တပည့္သာဝကတိုု႔ကိုု ရုုိက္ႏွက္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ သတ္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း” ဆံုုးမ၏ ဟုု အတိအလင္း ေျပာထားပါသည္။ ဤသည္ကိုု “ဘုုရားရိုုက္သည္၊ဘုုရားသတ္သည္”ဟုု စာသားကိုုပဲ ၾကည့္ျပီး ေနာက္ခံရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာကိုု မၾကည့္ဘဲ ဇြတ္ျပန္ဆိုုလိုု႔ မရပါ။ ဟုုတ္ကဲ့ ၊ ၁၉ဂ၀ ႏွစ္ပိုုင္းေတြမွာ ထိုုင္းႏိုုင္ငံတြင္ ဘုုန္းၾကီးလူမိုုက္ေတြဟာ ခုု ကြ်န္ေတာ္ေျပာတဲ့ ပိဋိက စာသားကိုုပဲၾကည့္ျပီး  “ႏိုုင္ငံအႏ ၱရယ္ ကြန္ျမဳနစ္ေတြကိုု သတ္ျခင္းဟာ လူသတ္ျခင္းေပမယ့္ အကုုသိုုလ္ေကာင္ေတြကိုု ရွင္းလင္းလိုုက္ျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အကုုသိုုလ္မဟုုတ္” လိုု႔ ေၾကြးေက်ာ္၊ တယ္လီေဗးရွင္းအစီအစဥ္ေတြမွာ သည္ ပိဋက အကိုုးအကားကိုု အင္တာဗ်ဳး ၊ ျပည္သူလူထုုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း နားေယာင္မိျပီး ဗုုဒၶဟာ အကုုသိုုလ္ေကာင္ေတြ ရွင္းဖိုု႔ ခြင့္ျပဳထားတယ္လိုု႔ ယံုုၾကည္လာခဲ့တာဟာ သမိုုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ဆိုုးခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ပါပဲ။ စင္စစ္ ျမတ္စြာဘုုရားကေျပာတဲ့ ရိုုက္တယ္၊ သတ္တယ္ဆိုုတာ လူကိုု ဆိုုလိုုတာ မဟုုတ္ပါ။ တရားနာသူေတြရဲ႔ အခံမွာ ရွိတဲ့ ညစ္ညမ္းမိုုက္မဲေသာ အႏုုသယေတြကိုု ဆုုိလိုုျခင္းျဖစ္တယ္၊ ျမတ္စြာဘုုရားကိုုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဟာ သည္အႏုုသယေတြမွာ အိပ္ေမာသက္ဝင္ေနတဲ့ လူေတြကိုု ‘လန္႔’သြားေအာင္ ႏိုုးလာေအာင္ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ သံုုးႏူန္းတာျဖစ္တယ္ ဆိုုတာကိုု နည္းနည္းေလး စူးစမ္းစဥ္းစားရုုံႏွင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ သိသာႏိုုင္ပါသည္။

ေရွ႕တြင္ ရွင္းျပခဲ့သလိုုပါပဲ ၊ မဟန္နဘိခ်္က က်ယ္ဝန္းေကာင္းမြန္ေသာ ေစတနာႏွင့္ ေပးေသာ ေခါင္းစည္း၏ စရိုုက္ကိုု ပရိယာယ္ ၾကြယ္ဝေလ့မရွိတဲ့ အစိုုးရႏွင့္တကြေသာ တခ်ိဳ႔ေသာသူေတြက သူတိုု႔ျမင္ေနက်အတိုုင္း တိုုင္လံုုးတစ္ဖက္တည္းကေန ၾကည့္ျပီး မေကာင္းဘူးလိုု႔ ျမင္ေနျခင္းပါပဲ။ The Face of Buddhist terror ဆိုုတာ မဟန္နဘက္က တခ်ိဳ႔ ခုုခံသူေတြ ေျဖေတြးသလိုု “ဗုုဒၶဘာသာ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်က္ႏွာစာ” လိုု႔ေတာ့ အတိအက် အဓိပၺာယ္မေပါက္ပါ။ ဟုုတ္ကဲ့၊ ေနာက္တာေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး။ မဟန္နက “ဗုုဒၶဘာသာ၏ ေသာက္ခြက္(မ်က္ႏွာ)”လိုု႔ သံုုးထားတာေတာ့ အဟုုတ္အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဓိက သိမ္ေမြ႔မြန္ျမတ္တဲ့ စကားလံုုးက သူမရဲ႔ ေၾကာက္ရြံ႔ခံစားရပံုုကိုု ေဖာ္ျပတဲ့၊ လူေတြက ေစာ္ကားတယ္လိုု႔ ထင္တဲ့ Terror ေဝါဟာရက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ Terror ဆိုုတဲ့ ေဝါဟာရဟာ အမ်ားသိၾကသလိုု အၾကမ္းဖက္မႈကိုုတင္ ေဖာ္ျပတာ မဟုုတ္သလိုု သည္အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လူတစ္ဦးခ်င္းမွာ ခံစားရေလ့ရွိတဲ့ စိတ္ခံစားမႈျဖစ္တဲ့ “စက္ဆုုပ္ေၾကာက္ရြံ႔မိျခင္း” ကိုုပါ အဓိကညြန္းဆုုိပါတယ္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သူမေျပာလိုုတဲ့ အတိအက် အဓိပၺာယ္က “ေျခာက္ျခားစက္ဆုုပ္စဖြယ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္၏ မ်က္ႏွာ” လုုိ႔ အဓိပၺာယ္ထြက္ပါတယ္။ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်က္ႏွာ ဆိုုတာကေတာ့ သူမ စက္ဆုုပ္ေၾကာက္ရြံ႔မိတဲ့ ဝီရသူကုုိ တစ္သီးပုုဂၢလိကခ်င္း ညြန္းတာေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး၊ အၾကမ္းဖက္မႈကိုု ဗုုဒၶဘာသာအမည္ခံျပီး လုုပ္တဲ့သူအားလံုုးကိုု ညႊန္းဆိုုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားဆိုုင္နာမ္(သိုု႔) အစုုျပနာမ္လိုု႔ ေျပာလည္းမွန္ပါတယ္။ ဟုုတ္ကဲ့၊ ေသခ်ာေပသေပါ့၊ ခုုခ်ိန္မွာ ဝီရသူရဲ႕  ေသာက္ခြက္ကေတာ့ အဲသည္ ဗုုဒၶဘာသာ အမည္ခံ စက္ဆုုပ္ဖြယ္မ်က္ႏွာေတြထဲမွာ ၾကီးေတာင့္ၾကီးမား တစ္ခုုအပါအဝင္ ျဖစ္လိုု႔ မ်က္ႏွာဖံုုးမွာကိုု တမင္ကိုု  ထည့္ထား၊ ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းၾကီး အမည္ခံျပီး ရမ္းကားေနသူေတြရဲ႔ ဘာသာေရး ေသာက္ခြက္ေတြအားလံုုးကိုု ရူတ္ခ်ခ်င္လိုု႔ကိုု စိတ္ကူးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အယ္ဒီတာက ထည့္ထားတာပါပဲ။

တကယ္က မဟန္နဟာ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ေျပာေနတာျဖစ္သလိုု မိုုက္မဲလွတဲ့ ျမန္မာအာဏာပိုုင္ေတြ၊ေနာက္ျပီး ျမန္မာ ႏိုုင္ငံေရးသမား အတုုိက္အခံဆိုုသူေတြကိုုယ္တိုုင္ ႏွာေစးေနတဲ့ ျပႆနာကိုု ကမာၻၾကီးကိုု ကယ္တင္ေပးပါလိုု႔ သူမ၏ စိတ္အားငယ္မႈ ကိုု စိတ္အရင္းခံအတိုုင္း ေဖာ္ျပေတာင္းဆိုုထားတဲ့ ေဆာင္းပါးရိုုးရိုုးေလးပါပဲ။ တကယ္ကေတာ့ ခုု သူမရဲ႕ စိတ္အားငယ္မႈဟာ ခုုေနမွာေရာ ေနာင္ေနခါမွာ ၉၆၉  ဂိုုဏ္းရဲ႕  ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုု ခံရတဲ့(ခံရမယ့္) လူေတြကိုု ကိုုယ္စားျပဳထားတာပါ ။ အင္မတန္ ရိုုးသားေကာင္းမြန္တဲ့ ေစတနာျဖစ္ျပီး မိန္းကေလးေပမယ့္ ေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ သတၱိလိုု႔ ဒိုု႔မ်ားေတာ့ ခ်ီးက်ဳးမိပါတယ္ ။ ေနာင္ ေဆာင္းပါးကိုု ဆက္ၾကည့္ရင္ ေပၚလြင္ေနတာက သူမ ဘာဘာသာလဲဆုုိတာ ကြ်န္ေတာ္ မသိေပမယ့္ သူမဟာ ဗုုဒၶျမတ္စြာရဲ႔ တရားဓမၼကိုု ေလးစားသူ ျဖစ္တယ္ဆိုုတာ ေကာင္းေကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုုင္ပါတယ္။ ေဆာင္းပါးတစ္ခုုလံုုး၏ ဆိုုလိုုရင္းကိုု ေဖာ္ျပရလွွွ်င္ အင္မတန္ေလးစားဖြယ္ တရားဓမၼေတြနဲ႔ တကြ ကမာၻ႔ဘာသာတရားၾကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗုုဒၶဘာသာဟာ ဝီရသူလိုု ဗုုဒၶဘာသာအမည္ခံ ေသာက္ခြက္နဲ႔ စက္ဆုုပ္ဖြယ္လူေတြေၾကာင့္ ညိႈးႏြမ္းရေတာ့မွာလားဆိုုျပီး ဗုုဒၶတရားကိုု ကာကြယ္ အသိေပးလိုုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္းပါး၏ ေနာက္ဆံုုးစာပိုုဒ္ကိုု ၾကည့္ပါေလ။

မူဆလင္ဆိုုရင္ လူယုုတ္မာပဲ ဆိုုေသာ အဲသလိုု စိ္တ္ခံစားမႈမ်ိဳးသည္ ျမန္မာဘင္လာဒင္က ၾသဘာေပးေထာက္ခံ၍ လူထုုၾကားမွာလည္း လႈပ္ရွားလူးလြန္႔ေစလိုုေသာ စိတ္ခံစားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုုဒၶ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ သုုတၱန္ေဒသနာေတြနဲ႔ မူဆလင္ေတြကိုု အၾကမ္းဖက္ေသာကိစၥ ျမန္မာအမ်ားစုု ေနသည့္ သူ႔ေျမတြင္ အႏွံ႔အျပားျဖစ္ေပၚေနျခင္းကိုု ဘယ္လိုု ညိွႏိုုင္းလိုု႔ ရမွာလဲ ဟုု ကြ်န္မ ဝီရသူကိုု ေမးပါသည္ (ဘြဲ႔ေရွ႕တြင္ ‘ရွင္’ မထည့္သည္ကိုု သတိျပဳပါ) ။ “ဗုုဒၶတရားအရ ငါတိုု႔ဟာ ရန္ေစာင္လုုိ႔ မရပါဘူး”  ကေလးတစ္ေယာက္ကိုု သူ လက္ခ်ာေပးေနရသည့္ႏွယ္မ်ိဳး သူက ေျပာပါသည္ (ကြ်န္မသည္ ဗုုဒၶက်မ္းဂန္ပါ သေဘာေတြကိုု ေလ့လာထားပါတယ္။ ကေလးလိုု ညာလိုု႔ရတယ္လိုု႔ သူထင္ေနပံုု ရပါ၏ ) ။ “ဒါေပမယ့္ ဒိုု႔ဟာ ဒိုု႔အသိုုင္းအဝိုုင္းကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔ ဘာမဆိုုလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ရွိတယ္” (နာဇီဝါဒ - moral relativism ကိုု တုုိက္ရိုုက္ေဖာ္ျပေသာ စာသားျဖစ္ပါ၏ ၊ ဒါကိုု ကမာၻၾကီးကိုု မဟန္နသည္ အသိေပးလိုုျခင္းပါတည္း) ။ ေနာက္ညေနတြင္ သူလူအုုပ္ကိုု တရားေဟာေသာအခါ ကြ်န္မလိုုက္နားေထာင္ပါသည္။ ျပံဳးေနၾကတဲ့ အိမ္ရွင္မေတြ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ ဆရာဆရာမေတြ၊ အဘြားအုုိေတြ ႏွင့္ က်န္သူတိုု႔ကိုု သူဆိုုတာကိုု ေနာက္ကလိုုက္ဆိုုခိုုင္းပါ၏ “ဗမာလူမ်ိဳးတိုု႔ အတြက္ ငါတိုု႔ကိုုယ္ ငါတိုု႔ အနစ္နာခံ (စေတး)ပါအံ့” ။ ဗုုဒၶရွင္ေတာ္သည္ (စက္ဆုုပ္ေၾကာက္ရႊံ႔ဖြယ္)   ဤတရားကိုု ေကာင္းခ်ီးေပးလိမ့္မည္လိုု႔ေတာ့ ထင္မိဖိုု႔ ခက္လွပါ၏။

ဘယ္မလဲ၊ ဗုုဒၶဘာသာကိုု အၾကမ္းဖက္ဘာသာလိုု႔ စြပ္စြဲတယ္ ဆိုုတဲ့ အဓိပၺာယ္?  ေဆာင္းပါးတစ္ခုုလံုုး အဲသလိုု အဓိပၺာယ္မ်ိဳး ဘယ္ေနရာမွာမွ ကြ်န္ေတာ္ မေတြ႔မိပါ။

Ko Nyo Tun 

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...