Wednesday, October 12, 2011

ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုင္ခြင့္  ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္း

          ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားၾကားတြင္ အျငင္းခံုတစ္ခုျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ တစ္ဖက္တြင္ သမာရိုးက် ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ‘က်မ္းရိုးသစ္ဂိုဏ္း’ (Neoclassical School) ရိွသည္။ သူတို႔၏အလိုအရ “လူသည္ အက်ိဳး အေၾကာင္း ဆက္စပ္စဥ္းစားႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးသတၱ၀ါ” ျဖစ္သည္။ အျခားတဖက္ရိွ ေနာက္ေပါက္ ‘အျပဳ မူ၀ါဒဂိုဏ္း’ (Beha-Viouralist School) က၊ ဤအဆိုက လက္မခံပါ။ “သာမန္လူအေနႏွင့္ သူတို႔၏ ရႈပ္ေထြး ေသာပုစာၦမ်ားကို အၿမဲတေစ အေျဖမွန္ ထုတ္ႏို္င္မည္မဟုတ္”ဟု ေစာဒက တတ္ၾကသည္။
          အျပဳအမူ၀ါဒဂိုဏ္းက၊ လူ႔အျပဳအမူကို အဇၥဳတၱဖန္တီးခ်က္မဟုတ္။ ဗဟိဒဖန္တီးခ်က္သာျဖစ္သည္ဟု
ယူဆသည္။ ‘ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ခ်င္မႈျဖင့္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ “ပတ္၀န္းက်င္
သက္ေရာက္မႈမ်ားမွလာေသာ လူ႔အျပဳအမူကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုမည္” ဟု သတိေပးၾကသည္။ ထိပ္တန္းအျပဳအမူ၀ါဒီ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ‘ဒင္နီယယ္ ခါနီမန္’ ကို မႏွစ္(၂၀၀၂)က ေဘာဂေဗဒ  ႏိုဗယ္ဆု ေပးလိုက္ရာ၊ ႏိုင္ငံတကာပညာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက အျပဳအမူ၀ါဒဂိုဏ္းဘက္ အေလးသာသြားသလို ရိွလာခဲ့သည္။

        ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ‘ဒင္နီယယ္ခါနီမန္’ က သာမန္လူႏွင့္ ပညာရွင္ၾကားကြာဟမႈမ်ားကို ေထာက္ျပၿပီး၊ လူ႔သဘာ၀အမွန္ကို ဤသို႔ဖြင့္ဆိုသည္။ “လူသည္မိမိ၏ ခ်မ္းသာသုခကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးမွသာ အကဲျဖတ္ေလ့ရိွသည္္။ လူ၏ အျပဳအမူမွာလည္း သူမ်က္ေမွာက္ျပဳေနေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚမွာ မူတည္ သည္။ လူသည္ မက္ေမာေလာက္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ထက္၊ ဆံုးရံႈးနစ္နာရမည္ကို ပိုစိုးရိမ္ေၾကာင္းၾကသူလည္း ျဖစ္သည္။ “ေျပာရလွ်င္ယခုအခါ လူေျပာမ်ားလာေသာ ‘တက္လမ္းသီအိုရီ’ (Prospect Theory) မွာဆုိခဲ့ ပါသည္။ ‘ဒင္နီယယ္ခါနီမန္’ ၏ အယူအဆကို အေျခခံေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က တက္လမ္းသီအိုရီသည္၊ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀)မွ် ၾသဇာႀကီးမားခဲ့ေသာ က်မ္းရိုးသစ္ ေဘာဂေဗဒ
ဂိုဏ္းကို၊ နန္းခ်ပစ္လိုက္ၿပီလို႔အမွတ္ေပးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ လူသည္မမွားသင့္၊ မမွားထိုက္ေသာ အမွားမ်ိဳး ကိုပင္ ထပ္ခါထပ္ခါ မွားႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုသာ သက္ေသျပႏိုင္သည္။ ဒီထက္မပိုလွပါဟု ဆိုသည္။ သို႔ျဖင့္အျငင္းအခုံမွာ မၿပီးႏိုင္၊ မစီးႏိုင္၊ အေျဖမေပၚႏိုင္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

စိတ္သဘာ၀ ရိုက္ခတ္ခ်က္

                 မၾကာေသးမီွထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ သုေတသနစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အယူအဆအခ်ိဳ႕မွာ၊ အဆိုပါ အျငင္းခံုပြဲႀကီးႏွင့္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ပတ္သက္လွ်က္ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္သဘာ၀ရုိတ္ခတ္ခ်က္
(Endowment effect) တစ္ခုထပ္ေလာင္းထားေလ့ရိွသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဥပမာ-၀တ္ေနက်ဆြယ္တာ၊ စီးေန ၾကကား၊ မိသားစုေနထိုင္ရာအိမ္ စသည္တို႔ကို ေစ်းေကာင္းရသည္႔တိုင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ထုတ္မေရာင္းခ်င္ၾကပါ။
သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ စြဲေနတတ္သည္။ ‘ပုိင္ခြင့္’ (To Have)ႏွင့္ အၿပိဳင္ ‘ကိုင္ခြင့္’ (To Hold) ကိုလည္း
တန္ဖိုးထားၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
ဤအခ်က္ကိုပင္ ‘ေကာ္နယ္ တကၠသိုလ္’ မွသုေတသီတစ္စုက၊ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ သက္ေသျပ
လိုက္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္စုကို တန္ဖိုးျခင္းတူညီေသာ ေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ ေခ်ာ့ကလက္ ေတာင့္
မ်ားေ၀ေပးလိုက္သည္။ ဤတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္၀က္က မိမိတို႔ွႏွစ္သက္ရာရေသာ္လည္း က်န္တစ္၀က္မွာမရ ၾကဟုသိရသည္။ သူ႔အတြက္ႀကိဳက္သလို လဲက်ဟုခိုင္းလိုက္ရာ၊ ေကာ္ဖီမႀကိဳက္ဘဲ ေကာ္ဖီရသူႏွင့္ ေခ်ာ့က လက္ မႀကိဳက္ဘဲ ေခ်ာ့ကလက္ရသူတို႔ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ၾကေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသားမည္မွ် ဖလွယ္သည့္
အလုပ္ကို လုပ္ၾကမည္ထင္ပါသနည္း။ ‘လိုခ်င္တာမရတဲ့ တစ္၀က္လံုး လုပ္ၾကမွာေပါ႔’ ဟုထင္လွ်င္ တက္တက္ စင္ေအာင္ လြဲပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသား ၁၀% ကသာ ဖလွယ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
          ဤေတြ႔ရိွခ်က္က ဘာကိုေဖာ္ျပေနသနည္းဆိုလွ်င္ “အလြန္တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္အတြင္း၊ ဘာမွအဖိုး
မတန္လွေသာပစၥည္းေလးတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ရျခင္းကပင္၊ ဆက္လက္ကိုင္လိုေသာ စြဲလမ္းစိတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္
သည္” ဆိုေသာ စိတ္သဘာ၀ျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္အလာေဘာဂေဗဒက ဤအခ်က္ကို မေတြ႔ရိွခဲ့အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့။ သို႔အတြက္ Coase Theoren လို ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ၊ အေကာက္အယူမ်ားမွာ လက္ေတြ႔မက် ျဖစ္ရ သည္ဟုေ၀ဖန္လာၾကသည္။ ထိုထက္အေရးႀကီးေသာ ေစ်းကြက္ယႏၱရားလို အေျခခံသီအိုရီမ်ားတြင္ ‘စိတ္ သဘာ၀ရိုက္ ခတ္ခ်က္ကိုိပ်က္ပယ္ထားျခင္းက၊က်မ္းရိုးသစ္ဂိုဏ္း၏ မဟာအမွားျဖစ္ႏိုင္သည္ဆုိေသာ အကဲ ျဖတ္ခ်က္မ်ားပင္ ထြက္လာသည္။ အစဥ္အလာေရာင္းလိုအား၊၀ယ္လိုအား ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ ရုပ္သေဘာထက္ စိတ္သဘာ၀ကိုပါ ထည့္တြက္ရမည္ဟု အဆိုျပဳလာသည္။
          ဤတြင္ျငင္းခံုပြဲႀကီး ၿပီးၿပီ္။ ‘အျပဳအမူ၀ါဒဂိုဏ္း’ အႏိုင္ရလိုက္သည္ဟု ဆိုသူေတြက ဆိုၾကသည္။ သို႔ႏွင့္
တိုင္ ‘မၿပီးေသး၊ ဆင့္ျမင္စရာေတြ ရိွေသးသည္’ ဟုဆိုသူမ်ားလည္း ရိွေနျပန္သည္။

ရုပ္ကိုေက်ာ္

      ဤအေနအထားမွာပင္ ‘က်မ္းရိုသစ္ဂိုဏ္း’ ဘက္မွ ရပ္ခံသူတစ္ဦး ေပၚထြက္လာသည္။ ‘မာရီလန္း တကၠသိုလ္’ မွ ေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡ ‘ဂြန္-လစ္’ ျဖစ္ပါသည္။ သူက ‘စိတ္သဘာ၀ရိုက္ခတ္ခ်က္’ကို တစ္စံု တစ္ရာလက္ခံသည့္တုိင္၊ အၾကြင္းမဲ့အမွန္တရားအျဖစ္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၾကသည္ကိုမူ ဆန္႔က်င္သည္ ‘ေကာ္နယ္တကၠ သိုလ္’ စမ္းသပ္မႈတြင္္္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွသည္ဟုေ၀ဖန္သည္။ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ ပါ၀င္သည့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ဘာမွမရိွေသာ အစိမ္းသက္သက္မ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ဟု ေထာက္ျပသည္။ သို႔ျဖင့္ သူကိုယ္တိုင္ ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုကိုလုပ္ျပလိုက္သည္။
          သူေရြးခ်ယ္လုိက္သည္က ေက်ာင္းသားမ်ားမဟုတ္။ စီပြားေရးႏွင့္ယဥ္ပါးၿပီးျဖစ္ေသာ ကုန္သည္ပြဲစား မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အေတြ႔အႀကံဳခ်င္းတူၾကသည္ေတာ့မဟုတ္။ တခ်ိဳ႔က ၀ါရင့္၊ တခ်ိဳ႕က ၀ါမရင့္-တရင့္၊ တခ်ိဳ႕ကလူစိမ္းသာသာ။ သူေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ပစၥည္းမွာလည္း ေကာ္ဖီလို၊ ေခ်ာ့က လက္လို မုန္႔ပဲသေရစာမဟုတ္။ ပို၍သံေယာဇဥ္တြယ္စရာေကာင္းသည့္ ျမတ္ႏိုးမႈပစၥည္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အားက စား အမွတ္တရပစၥည္းေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ အားကစားသမားမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဂ်ာစီမ်ား၊ လက္မွတ္မ်ား၊ တံဆိပ္မ်ားစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေကာ္နယ္စမ္းသပ္မႈအတိုင္းပင္ ဤပစၥည္းေလးမ်ားကို ေ၀ေပး လိုက္သည္။ ႀကိဳက္သလိုဖလွယ္ၾကဟု ခိုင္းလိုက္သည္။ ေတြ႔ရိွခ်က္က ေကာ္နယ္ႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္။ ၉၀ % ေက်ာ္က ဖလွယ္ၾကသည္။ အေသးစိတ္ဆက္လက္ ေလ့လာလိုက္ေသာအခါ အေတြ႔အႀကံဳ ပိုမ်ားသူက ပိုဖလွယ္ၾကၿပီး၊ အေတြ႔အႀကံဳနည္းသူမ်ားက နည္းနည္းသာ ဖလွယ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
          ဤတြင္ပါေမာကၡ ‘ဂြန္-လစ္’၏ေကာက္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာေတာ့သည္။ “လူ႔သဘာ၀သည္ပံုေသမဟုတ္။
အေတြ႔အႀကံဳအရ အေျပာင္းအလဲရိွ္ႏိုင္သည္။ လူ၏ ‘ပိုင္ဆိုင္မႈ’ (Ownership) တြင္ ပိုင္ခြင့္ေရာ၊ ကိုင္ခြင့္ပါ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရိွသည္မွာမွန္သည္။ ‘ပိုင္ခြင့္’ဆိုရာတြင္ ‘အက္ဆက္’ အျဖစ္ သေဘာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖလွယ္ ႏိုင္သည္။ အရင္းအျဖစ္အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ ‘ကိုင္ခြင့္’တြင္ ဤသေဘာမ်ားမရိွ၊ သံေယာဇဥ္အစြဲအလန္းက အဓိက ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ရိွသူမ်ားက ‘ပိုင္ခြင့္’ ကိုအသံုးခ်ဖို႔ အားသန္ၾကလိမ့္္မည္ဟုဆိုသည္။ ကိုင္ခြင့္လား၊ ပိုင္ခြင့္လားဆိုသည့္ တုံ႔ျပန္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ပင္ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲအစည္း၏ စီးပြားေရးအေတြ႔ အႀကံဳႏွင့္ အေတြးအျမင္ကို ဖြင့္လွစ္ျပရာေရာက္ပါသည္ဟုလည္း ဆိုလိုက္ေသးသည္။
          တစ္ခုေတာ့ရိွသည္။ ‘စီးပြားေရးတြင္ ရုပ္သေဘာမွ်ႏွင့္ ေက်ာက္ခ်ထား၍ မသင့္၊ ရုပ္ကိုေက်ာ္၍ ၾကည့္သင့္ၿပီ’ ဆိုသည္ကိုမူ ပါေမာကၡ ‘ဂြန္-လစ္’ ကလုိက္လိုုက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံလိုက္ပါသည္။

၀င္းေနာင္
စာညႊန္း - To have and to hold
ေခတ္ဆန္းဂ်ာနယ္
ေအာက္တိုဘာ၊ ၁-၁၅ / ၂၀၀၃ မွ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...