Thursday, July 7, 2011

ရက္(၁၀၀) စီးပြားေရး

း ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)
၁။ အစိုးရသစ္၏ သက္တမ္းသံုးလေက်ာ္ ရက္(၁၀၀)ကာလအတြင္း စီးပြားေရးအရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စဥ္ကာလက၊ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼတႀကီး ပထမဆံုးမိန္႔ၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ယွဥ္ထိုးစဥ္းစားၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ထိုသို႔ စဥ္းစားၾကည့္သည့္အခါ၊ ႐ုတ္တရက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား​ ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆထားခဲ့လွ်င္၊ ေက်နပ္စရာျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ တဘက္တြင္၊ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း၊ အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနရာမွ၊ အရွိန္အဟုန္တုိးျမႇင့္ရန္လိုအပ္​သကဲ့သို႔၊ ထိုသို႔ အရွိန္ျမႇင့္ရန္၊ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ရွိမရွိကိုလည္း စဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။
၃။ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အခင္းအက်င္းႏွင့္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြ​က္ခ်က္ဟု ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။
၄။ အခင္းအက်င္းပိုင္းတြင္၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င​္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဆန္စပါးမူ၀ါဒတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ​ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပကာ၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္​ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္၊ ေဆြးေႏြးမေနပဲ၊ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္စရာရွိသည္မ်ာ​းကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါဟူေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပၚထြက္ခဲ့ရာ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမ်ားအရ၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္ဟု နားလည္ပါသည္။ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း၍ ဘက္ေပါင္းစံုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသ​ာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပမာ- စုိက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳး၊ မၾကာမီအခ်ိန္ကာလ (၃)လခန္႔အတြင္း အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ဟု တြက္ဆပါသည္။
၅။ အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိမျမင္ခဲ့ရ​ာမွ၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့​ခ်ေရး၊ လိုေငြေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဘက္ညီဘတ္ဂ်က္ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္​့ မူ၀ါဒကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္လာရပါသည္။
၆။ အျခားထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခုမွာ၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ပါသ​ည္။ ယခင္က ျမန္မာအစုိးရသည္၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မ​ားသည္ကို အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာတရပ္အေနျဖင့္​ ႐ႈျမင္လက္ခံခဲ့ပံုရသည္ဟု တြက္ဆၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ၊ ထိုမူ၀ါဒကို စြန္႔လႊတ္၍၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈေသာ၊ လက္ေတြ႕က်ၿပီး၊ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းက်ဆင္း​မႈလိုလားသည့္ မူ၀ါဒကို ဦးတည္ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားလာသည္ဟု​ တြက္ဆပါသည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၏ လဲလွယ္ႏႈန္းအျမင့္မားဆံုးသို႔ ေရာက္သြားၿပီး၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္း၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအ၀န္းအ၀ိုင္း​ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား ၀ုိင္း၀န္းအၾကံျပဳၾကသည္မ်ားကို၊​ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ဟု နားလည္ရပါသည္။ ျမန္မာ့ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းကို အတုိင္းအတာတခုအထိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍၊ ပုိ႔ကုန္အေပၚ ေကာက္ခံေနေသာ အခြန္ကို (၁၀% မွ ၇%)သုိ႔ ဇူလုိင္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ခ်ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိ​င္းအတာအထိ မျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အတန္အသင့္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
၇။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီကာလ​အတြင္း၊ အစိုးရသည္ ဥေပကၡာျပဳထားသည္၊ မည္သို႔မွ်ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳမည္​ မဟုတ္ ဟူေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ႐ုတ္တရက္တက္ေနရာမွ၊ ႐ုတ္တရက္က်ဆင္းမသြားေစရန္၊ သတိႀကီးစြာ ထားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေလ့လာသူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ ႐ုတ္ခ်ည္းအေျပာင္းအလဲမျပဳလုပ္ပဲ​၊ တဆင့္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိရာ၊ ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
၈။ လဲလွယ္ႏႈန္းတခုတည္းရွိေရးကုိလည္​း အစိုးရကလက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး​ ျဖစ္သည္။ ဤလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥသည္ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား ေဆြးေႏြးၾကသကဲ့သုိ႔၊ အလြယ္တကူ ႏႈန္းထားတခု သတ္မွတ္၍ မရႏုိင္ပဲ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ကာ၊ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ာ​း၏ နည္းပညာအကူအညီယူရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ ယခုခ်က္ျခင္း မေျပာင္းလဲေသးသည့္တုိင္၊ ဦးစားေပးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္​  ေဆာင္ရြက္မည္ဟု တြက္ဆပါသည္။
၉။ ပုိ႔ကုန္အခြန္ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးအ၀န္းအ၀ိုင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာကို၊​ ယခုအခ်ိန္တြင္၊ မေတြ႕မျမင္ရေသးပါ။ 
၁၀။ ထင္ရွားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္မ​ ွာ၊ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာကို ဇူလိုင္လမွစတင္၍ တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အၿငိမ္းစားမ်ား၏ လစာကို လက္ရွိလစာႏႈန္းထားအေပၚအေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ေပးျခင္းသည္ မိသားစုတစ္ခုလံုး၏ စား၀တ္ေနေရးကို လံုး၀ေျဖရွင္းမေပးႏုိင္သည့္တုိင​္၊ အတုိင္းအတာတခုအထိ၊ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု တြက္ဆပါသည္။
၁၁။ ထိုအၿငိမ္းစားလစာတုိးျမႇင့္ေပးမ​ႈအေပၚ၊ စနစ္တခုလံုးၿခံဳငံုစဥ္းစားထားသည​့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းမျပဳပဲ၊ အမ်ားႀကိဳက္၊ ျပည္သူလူထုအမ်ားေက်နပ္မႈရွိေစရန​္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူလူထုအႀကိဳက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္​မ်ားကို အတိတ္ကမေတြ႕မျမင္ခဲ့ရရာမွ၊ ျပည္သူလုထုလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၊ အက်ိဳးလည္းရွိမည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္​ မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းကို၊ ႀကိဳဆိုလက္ခံအပ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ေနာင္လည္း စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုအက်ိဳးရွိကာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
၁၂။ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေပၚထြက္လာမည္ဟု​ တြက္ဆပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆထားျခင္းမရွိပါ။​ အတိတ္က အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရလည္း၊ ထိုသို႔ ႀကီးႀကီးမားမားေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး​ကို ေမွ်ာ္လင့္မထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႀကီးႀကီးမားမား၊ ႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး ေမွ်ာ္လင့္ကာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္း မျဖစ္လာသည့္ေ၀ဒနာမ်ိဳးကုိလည္း ခံစားရမည္မဟုတ္ပါ။ 
၁၃။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းစရာကိစၥမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ​်ား ေရတိုေရရွည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ အားလံုးလက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ လူေနမႈအဆင့္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚထားရွိေသာ သေဘာထားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ ေျပာင္းလဲေရးသည္လည္း အေလးထားျပဳျပင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
၁၄။ ဤေနရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ႏုိးၾကားတက္ႂကြမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ႏုိးၾကားတက္ႂကြမႈသည္ မၾကံဳစဘူးျမင့္မားလ်က္ရွိရာ၊ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ ႀကီးႀကီးမားမားရရွိလွ်င္၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

Download: www.ieType.com/f.php?FvZznL
(၅-၇-၂၀၁၁)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...