Sunday, July 10, 2011

ဆင္းရဲမွဳကို ဆန္းစစ္ျခင္း အပိုင္း (၁)

[By Deper Aung]

ေရွးရုိးအစဥ္အလာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ လူသားတို့ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ေခတ္ၾကီး ငါးေခတ္ ( သမိုင္းဦး ဘံုေျမ ေခတ္ ၊ ကၽြန္ပိုင္ရွင္ေခတ္ ၊ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ ေခတ္ ၊ အရင္းရွင္ ေခတ္ ႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ တို့တြင္ လူသားမ်ား အတူတကြ တာထြက္ ခဲ့ၾကသည္ ။ သမိုင္းအာရံုဦး ကာလ ျဖစ္ေသာ သမိုင္းဦး ဘံုေျမေခတ္ တြင္ လူတန္းစား ကြဲျပားျခားနားမွဳ ( ၇ွိသူ ႏွင့္ မရွိသူ ) ထူးထူးျခားျခား မရွိခဲ့ေခ် ။သို့ေသာ္ လူသားးမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္မွဳ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္လာသည္ ႏွင့္ အမွ် ေပၚေပါက္လာေသာ လူူမွဳ ျပသာနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အလို့ဌာ စီမံခံ့ခြဲ ဆံုျဖတ္သူ (သို့မဟုတ္) လူတန္းစား ေပၚေပါက္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခြင့္အာဏာရွိသူ ( သို့မဟုတ္) ဥစြာပစြည္း ပုိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ ဥစြာပစြည္း မဲ့သူ ဟူရ်္ လူတန္းစား ကြဲျပားမွဳမွာ သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ ထင္ထင္ ရွားရွားၾကီး ေပၚေပါက္လာေပသည္။ ဥစြာပစြည္း မဲ့မွဳ ၏ ကိုယ္စားျပဳ စကားလံုးမွာ ဆင္းရဲမွဳ ( Poverty ) ပင္ျဖစ္သည္ ။
ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကေသာ လူ့ယဥ္ေက်းမွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထဲတြင္ ဆင္းရဲမွဳ ဟူေသာ စက္၀န္းေအာက္ရွိ လူတန္းစားမ်ား၏ ဘ၀သည္ ေအာက္က်ေနာက္က် အေျခအေနမွသည္ ကို့ကိုယ္ကို မပိုင္ပဲ အာဏာရွင္ဧကရာဇ္မ်ား၏ ေစလိုရာ ေစ ဘ၀သို့နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္ ။ အဆိုပါ ဆင္းရဲမွဳ မ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာ ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ျဖစ္လာေပသည္ ။ လူသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုးရံုးေနၾကရေပသည္ ။ လူသားမ်ား၏ တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းအား အျမင့္မားဆံုးသို့ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆင္းရဲမွုဳ ဆက္ထံုးကို မဖ်က္ႏိုင္ၾကေသးပါ။ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္ အျမစ္တြယ္လာခဲ့ေသာ ဆင္းရဲမွဳ သည္ လူ့ယဥ္ေက်းမွဳ ေဘာင္ထဲတြင္ အရုုပ္ဆိုး အက်ဥ္းတန္ လူမွုဳေရာဂါ ျဖစ္လာေပျပီ ။ လူ့ေဘာင္ေလာက ေျပာင္းလဲမွဳ ၏ တြန္းအားလည္း ျဖစ္ေစသည္ ။

ဆင္းရဲမွဳ ဆိုသည္မွာ

ေယဘူယ် အားျဖင့္ ဆင္းရဲမွဳ ကို အဓိပြယ္ ျဖင့္ဆိုၾကရာတြင္ ေငြေၾကးသို့မဟုတ္ဥစြာပစြည္း မ်ား လူမွဳ ေရး အေျခခံအားျဖင့္ လံုေလာက္မွဳ မရွိျခင္းကို ညြန္းဆိုၾကေလ့ ၇ွိပါသည္ ။ အခ်ိဳ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ဆင္းရဲမွဳ ကို အတိုင္းအတာ ဒီဂရီျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကရာ ေန့စဥ္ အသက္ရွင္မွဳ အတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုမွဳ မရွိျခင္း ၊ မျပည့္စံုစြာ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေျခအေနကုိ လံုး၀ ဆင္းရဲမွဳ ( absolutely poverty ) ဟု သတ္မွတ္ၾကျခင္း ပင္ျဖစ္သည္ ။ အဆိုပါ ၂မ်ိုဳးတြင္ ပထမ ေဖၚျပထားသည့္ လံုး၀ဆင္းရဲမွဳ အေျခအေနသည္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း ကမ္းနဖူးေပၚတြင္ ေလ်ာက္လွမ္းေနသူမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေနပင္ ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္မေရြး ေသမင္းေခ်ာက္ထဲသို့ က်ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ ။ ၄င္းတို့သည္ အသက္ရွင္သန္မွဳ အာမခံ ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ စားစရာ ၊ အ၀တ္အထည္၊ အိုးအိမ္ ၊ သန့္ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ ႏွင့္ အေျခခံ က်န္းမာေရး တို့ ကင္းမဲ့ေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္ ။ အဆိုပါ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွဳ ႏွင့္ နပနး္လံုးေနၾကရသူ အေရအတြက္သည္ ကမာ လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ သန့္ရွိသည္ဟု ခန့္မွန္း ၾကပါသည္ ။ အာရွ၊ အာဖရိက ၊ လက္တင္ အေမရိက ႏွင့္ အေ၇ွ့ဥေရာပ ေဒသမ်ားရွိ ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားမွအမ်ားစု ပင္ ျဖစ္သည္။ ဖြံျဖိဳးျပိး နိုင္ငံ မ်ားရွိ ေတြ့ရွိရတတ္ေသာ အိမ္ေျခမဲ့သူမ်ား ၊ ဆင္ေျခဖုန္း ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အျခအေနကို ထိုႏိုင္ငံရွိ ဖြံျဖိဳးျပီး အဆင့္အတန္းႏွင့္ တိုင္းတာမွုဳျပဳရ်္ႏွုိဳင္းယွဥ္ဆင္းရဲမွဳကို သတ္မွတ္ေဖၚျပရာတြင္ ထိုဖြံျဖိဳးျပီး နိုင္ငံရွိ သာမန္အလယ္အလတ္၀င္ေငြေအာက္နိမ့္က်သည့္ ၀င္ေငြရွိေသာ သူမ်ား၏ အေျခအေနကို ညြန္းဆိုၾကေလ့ရွိပါသည္ ။

ကမာၻဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တစ္ေန့၀င္ေငြ တစ္ေဒၚလာေအာက္သာ ရရွိၾကေသာ အေျခအေနကို လံုး၀ ဆင္းရဲျခင္း သို့မဟုတ္ အလြန္ အမင္း ဆင္း ရဲျခင္း ( Absolute Poverty or Extreme Poverty ) ဟုသတ္မွတ္ျပီး ကမာလံုး အတုိင္းအတာ အားျဖင့္ သန္းတစ္ေထာင္သန့္ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ တစ္ေန့၀င္ေငြ ၂ ေဒၚလာေအာက္သာ ရရွိသည့္ အေရအတြက္သည္ကမာ့လူဥိေရ စုစုေပါင္း၏ ၄၅%ခန့္ ရွိသည္ဟုလည္း ေဖၚျပထားသည္ ။ က်္ေနရာတြင္ ေန့စဥ္ ရွင္သန္ ရန္ အတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိယံုမွ်သာ ရွိေသာ သူမ်ားကို လံုး၀ ဆင္းရဲမွဳ မ်ား၏ အထက္တြင္ ရွိေသာ သာမန္ဆင္းရဲမွဳ ( Moderate Poverty ) ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ သာမန္ဆင္း ရဲမွဳ မ်ားသည္ တစ္ေန့၀င္ေငြ ၂ေဒၚလာေအာက္တြင္ရွိျပီးအသက္ရွင္သန္မွဳအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာေသာက္သံုးေရ ၊ အာမခံခ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရး ၊စနစ္က်ေသာ သန့္ရွင္းေရး စနစ္ ၊ ယဥ္ေက်းူမွဳ ဆိုင္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတို့ ကင္းမဲ့ေနေသာ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္ ။ သို့ျဖစ္ရာ သာမန္ဆင္းရဲမွဳ မ်ားႏွင့္ လံုး၀ဆင္းရဲမွဳ သည္ယေန့ဖြ့ံျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားရွိလူမ်ားစုတြင္စြဲကပ္ေနေသာ လူမွဳ ေရး ေရာဂါ ဆိုးတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ ။

က်္သို့ဆင္းရဲမွဳ အတိုင္းအဆကို အဓိပြါယ္ သတ္မွတ္ ေဖၚျပၾကရာတြင္ မိသားစု ၀င္ေငြႏွင့္ လူဦးေရ အမ်ိဳးအစား တို့သည္အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေစႏိုင္သည္။ တစ္ေန့ ၂ေဒၚလာ၀င္ေငြရွိသည့္မိသားစုသည္ မိသားစု ဥိေရ ၂ေယာက္သို့ ၃ေယာက္ရွိမွသာအသင့္အတင့္ ဆင္းရဲမွဳဟု ဆိုႏိုင္ျပီး ၀င္ေငြ ၂ေဒၚလာမိသားစု အရည္အတြက္ မ်ားေသာအိမ္ေထာင္စု အဖို့မူ အလြန္အမင္းဆင္းရဲမွဳ ဟုဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ ။ သို့ျဖစ္ရာ လံုး၀ဆင္းရဲမွဳ ႏွင့္ အသင့္အတင့္ ဆင္းရဲမွဳ တို့သည္အမည္နာမ အားျဖင့္သာ ကြာျခားျပီး စိတ္ခ်လက္ခ် အသက္ရွင္သန္မွုဳ အတြက္ အာမခံခ်က္မရွိေသာ ဆင္းရဲမွဳမ်ားပင္ျဖစ္သည္။


ဆင္းရဲမွဳ အေၾကာင္းတရားမ်ား
ဆင္းရဲမွဳ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ပါသည္။ တိက် ေသာအခ်က္တစ္ခုထုတ္ျပ ဖို့ရာ မလြယ္ပါ ။ အဆင္မေျပ လို့ ဆင္းရဲ၊ ဆင္ရဲလို့ အဆင္မေျပ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။သို့ေသာ္အခ်ိဳ့ေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ားသည္ အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။က်္သို့  ဆင္းရဲမွဳ ကိုဦးတည္ ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လ်င္လူဦးေရ မ်ားျပားျခင္း၊အရင္းအျမစ္ မ်ားခြဲေ၀မွ်တမွန္ကန္ မွဳ မရွိျခင္း ၊ ေခတ္မီေနထိုင္မွဳပံုစံ ႏွင့္ ကုန္က်မွုဳ စရိတ္၊ကုန္က်မွဳ စရိတ္ ၊ စံမမွီ ပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းလာျခင္း၊စီးပြားေရး အသြင္အျပင္ ႏွင့္ လူမွဳ ဖူလံုေရး မက္လံုးတို့ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လူဦးေရ မ်ားျပားျခင္း
သဘာ၀ အရင္းအျမစ္နည္းနည္း ေျမဧရိယာက်ဥ္းက်ဥ္းႏွင့္အခ်ိဳးမညီစြာ လူဥိးေရ လိွဳင္လွိဳင္ေပါမ်ားေနျခင္းတိုု့သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳကို လက္ယပ္လွမ္း ေခၚေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ။ ေျမရာႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားရွဳေထာင့္မွ ေနရ်္ လူဦးေရ သိပ္သည္းမွဳ ( Population Density ) ကိုတိုင္းတညတြက္ခ်က္ၾကပါသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ အတိုင္းအတာ ရွိ ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း သည္ သူႏွင့္ အခ်ိဳးညီမွ် ေသာ ဦးေရကို အေထာက္အပံေပးႏိုင္သည္။ ေျမဧရိယာက်ယ္ျပန့္ေစကာမူ မိရိုးဖလာ လယ္ယာလုပ္ငန္းေမြးျမဴေရး တို့ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူအဖြဲ့အစည္း သည္လုပ္အားကဲ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုဳ စနစ္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ၾကရသျဖင့္ ပမာဏနညး္ပါးေသာ ေထာက္ပံမွဳ ကိုသာ ေထာက္ပံမွဳ ကိုသာ ရွ၇ွိ နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမွု အတိုင္းအတာ သည္ လူဦးေရ သိပ္သည္းမွဳ ႏွင့္ ေျမယာမွ ေထာက္ပံေပးႏိုင္မွဳ အခ်ိဳးအစား ေပၚတြင္ မူတည္ေနရ်္ကား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသည္ ကမာေပၚတြင္ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆျမင့္မားျပီး တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာတြင္ လူဦးေရ ၁၁၄၇ ေယာက္ ရွိပါသည္။ က်္သို့လူဦးေရ ထူထပ္ေသာဘဂၤလာေဒရွ့္သည္ ေရွးရိုးအစဥ္အလာနည္းအားျဖင့္သာ ေျမယာ ထြက္ကုန္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကရသျဖင့္ ကမာ့ေပၚတြင္ ဆင္းရဲမွဳ ဒီက၇ီျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိိုင္ငံ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ဆာဟာရ တစ္ပုိုင္း အာဖရိကရွိ ႏိုင္ငံေတာေတာ္မ်ာမ်ား သည္တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာတြင္ လူဦးေရ ၃၀ ေအာက္သာ ရွိေသာလည္းအစဥ္အလာ လုပ္အားကဲ လယ္ယာ အလုပ္သာ အားထားေနရျပီး ေျမဆီလႊာ ညံဖ်င္းမွဳ ၊ စီးပြားေရးရာ အရင္းအျမစ္ ရွားပါးမွဳ ၊ ေခတ္မီနည္းပညာခ်ိဳ့တဲ့မွဳ တို့ေၾကာင့္ ဆင္းရဲ တြင္းမတက္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾက၇သည္ ။

ဖြံျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ လူဦးေရ ၾကီးထြားမွဳသည္ အေျခခံ အခ်က္ျဖစ္ရွိမေနပါ။ ေခတ္မီ နည္းပညာ အစြမ္း ျဖင့္ႏိုင္ငံလူဦးေရ ကို လံုေလာက္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ၾကပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ နယ္သာလန္ ၊ ဘယ္လဂ်ီယံႏိုင္ငံ သည္ လူဦးေရ သိပ္သည္းထူထပ္ေသာ္လည္း စက္မွဳ လယ္ယာမ်ားကို အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း ျမင့္ မား ေသာ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း ကို ဖန္တီး ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ မိသားစု စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အသိပညာအားနည္းမွဳ က နိုင္ငံ၏ လူဦးေရတိုးပြားမွဳ ကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ္လည္း ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ ကိုစနစ္တက်ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေဆးပညာတိုးတက္ထြန္းကားလာျခင္းတုိ့က သက္ၾကီးရြယ္အို မ်ားျပားမွဳ  လူဦးေရ က်ဆင္းမွဳ ကို ျဖစ္ေပၚေစကာ ကေလးဖြားနွဳန္း တိုးတက္မွဳ ကိုပင္ ျပန္လည္ အားေပး ေနရသည့္ အေျခအေန ပင္ ျဖစ္သည္ ။

ေဒသဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ခြဲေ၀မွဳ မွ်တမွန္ကန္မွဳမရွိျခင္း
ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ိဳ့ သံုးသပ္ၾကသည္မွာ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီ၀ါဒ (neo colonialism )တရား၀င္ေဘာင္သြင္းမွု အရ ၊ ကမာၻလံုးခ်ီိစီးပြားေရးအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေ၀အက်ိဳးျပဳ ၾကရာတြင္ ညီမွ်မွဳ မရွိျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မွဳတြင္ ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပေရးရွင္း မွတဆင့္ ဖြံျဖိဳးျပီးနိုင္ငံၾကီးမ်ားသည္ ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ( အာရွ ၊ အာဖရိက ၊ လက္တင္အေမရိက) မွကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ( ဥပ
မာ ေရနံ ၊ သတၱဳရိုင္း ၊သစ္ ) ကို ေစ်းေပါေပါ ျဖင့္ရရွိၾကသည့္အျပင္လုပ္ခနည္း လုပ္အားကိုပါရရွိၾကသည္။ ဖြ့့ျဖိဳးျပီး နိုင္ငံၾကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို့ကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ဆင္းရဲသည့္ နိုင္ငံမ်ားအေပၚ ( လုပ္အားနည္း ကုန္ၾကမ္း ) မွိခိုေနၾကရေသာ္ လည္းအက်ိဳးအျမတ္မွာမူ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မျဖစ္စေလာက္သာ ရရွိေနၾကသည္ လြန္ခဲေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွႏိုင္ငံအခ်ိဳ့ ( ေတာင္ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ထိုင္း ) ၾကြယ္သ ခ်မ္းသာၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာမူ ဆင္းရဲမွဳ သံသရာမွ ေဖာက္မထြက္ ႏိုင္ျဖစ္ေနဆဲပင္ ။

လူ့အဖြဲ့အစည္း တစ္ခု သို့ နိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြင္းတြင္လည္း ထိုႏိုင္ငံရွိေနထိုင္သူမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္ မ်ားအေပၚ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ညီမွ်စြာ ရရွိၾက မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ့တြင္မူ ညံဖ်င္းေသာ စီမံခံခြဲမွဳ (Bad Governance) ၊ မွားယြင္းေသာ မူ၀ါဒ ၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ လာဘ္စားမွဳ တို့ေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္ ခံစားမွဳ မ်ားမွာ အျခားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသူထံ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။သို့ျဖစ္ရာ ဖြြ့ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူတစ္စုတည္းသာ တိုင္းျပည္ အရင္းအျမစ္နင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ခံစားေနၾကရျပီး အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲတြင္း နက္ မွ မတက္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကရသည္ ။

ကမာလံုးဆိုင္ရာ အရင္းအျမ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...