Friday, July 1, 2011

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသစ္ပင္ႏွင့္ ရယ္ဒီကယ္ သင္းသတ္ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏို္င္ငံေရး မုိးသက္မုန္တုိင္းမ်ားကို ကာလတစ္ခု ျဖတ္ခဲ့ဖူးသည့္တုိင္၊ ႏုိင္ငံေရးသမား မျဖစ္ခဲ့။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ဤသည္မွာ တစ္သီးတစ္သန္႔ ေနလုိေသာ ကၽြန္ေတာ့ စိတ္အခံႏွင့္ ဆုိင္မည္ထင္သည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးသမား မဟုတ္သည့္တုိင္၊... ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္၀င္စားမႈ အာ႐ုံမွာ၊ ႏိုင္ငံေရး ဒရမ္မာႀကီးထဲက မထြက္ႏိုင္ခဲ့။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ထြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ဤသည္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာဘ၀ႏွင့္ ဆုိင္ပါလိမ့္မည္။

ယခုအခါ၊ ပင္ကို ၀ါသနာ အရေရာ လုပ္ငန္းသဘာ၀ အရပါ၊ ကၽြန္ေတာ့မွာ စာအုပ္ေတြႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆုိသလို၊ နပန္းလံုး ေနရသည္။ ေျပာရလွ်င္၊ ဤ စာအုပ္ေတြ အားလံုးေလာက္မွာလည္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တစ္နည္း မဟုတ္ တစ္နည္း ဆက္စပ္ ေနသည္သာ ျဖစ္သည္။ ၀န္ခံရလွ်င္၊ ဤ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ရသည့္ အခါတုိင္းလည္း၊ မိမိထိေတြ႔ ဆက္စပ္မိသည့္ ႏို္င္ငံေရး ဇာတ္ကြက္မ်ားႏွင့္၊ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစား ေနမိသည္။ သည္လုိႏွင့္၊ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဒုတိယ အေတြးေတြ၊ မနည္းမေနာ ရလာသည္။ ယခု စာစုမွာ၊ အဆုိပါ ဒုတိယ အေတြးမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
သမိုင္းဆရာရဲ႕ ျပည္တြင္း စစ္ဋီကာ
၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ လူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤတြင္ ေျပာလုိသည္မွာ၊ ေမြးေန႔မဟုတ္။ သမုိင္းေခတ္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္အတူ စတင္ ေလာင္ၿမိဳက္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡ မီးေတာက္ မီးလွ်ံမ်ား၊ မီးၫြန္႔ မက်ဳိးတတ္ေသးခ်ိန္တြင္ လူ႔ဘ၀ အစျပဳခဲ့ရ သည္ကို ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္သည္။ ဤဘ၀အစ မီးေတာက္ မီးလွ်ံမ်ားကပင္၊ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးကို ပံုသြင္းလုိက္ေလသလား၊ မၾကာခဏ စဥ္းစားမိသည္။
ဤသို႔ `မစြမ္းရင္းက ရွိေနရာ´၊ ေခတ္ၿပိဳင္သမုိင္း ပညာရွင္ နီး(လ္) ဖာဂူဆန္၏ စာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္လုိက္ရေသာအခါ၊ `ကန္စြန္းခင္းႏွင့္ ၿငိရေတာ့သည္။ သူ႔စာ ေခါင္းစဥ္မွာ The Reality of Civil War´ ျပည္တြင္းစစ္၏ သ႐ုပ္မွန္´ ဟု ဘာသာျပန္ ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဤစာတြင္ မစၥတာ ဖာဂူဆန္က၊ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္၊ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကေသာ လြတ္လပ္ခါစ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကို မ်ဥ္းၿပိဳင္ဆြဲ ေလ့လာထားသည္။
သူ႔အလုိအရ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္၊ `ကၽြန္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး´ဆုိေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိသည္။ ဤ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္လည္း၊ တုိင္းျပည္ကို ပို၍ ျမင့္မားေသာ အဆင့္တစ္ခုသို႔ တြန္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔အတြက္၊ `အေပါင္းလကၡဏာ´ ေဆာင္သည္ဟု ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္၊ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အၿပီး လြတ္လပ္ခါစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္၊ ျဖစ္ပြားေသာ ျပည္တြင္း စစ္မ်ားကား ဤသို႔မဟုတ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ အေပါင္း လကၡဏာ မေဆာင္႐ုံမွ်မက၊ အႏႈတ္ လကၡဏာ ျဖစ္ေစသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သစ္ပင္ႀကီးကို ပင္စည္အေျခမွ `သင္းသတ္´ လုိက္သလုိပင္ျဖစ္၍၊ စစ္ၿပီးေခတ္ ေခတ္မီေရး ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ေနာက္ေကာက္ က်က်န္ရစ္ေစခဲ့သည္ . . . . . . စသည္ျဖင့္ သံုးသပ္ျပသည္။
ဤသုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ကို၊ သမုိင္းဆရာက ရွင္းျပရာ၊ သူ႔ေကာက္ခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေတြးစရာေတြ တသီႀကီး ရေစေတာ့သည္။ သူ႔စကား၊ သူ႔ေကာက္ခ်က္မွာ ဤသုိ႔ . .။ `` အဆုိပါ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းစစ္မွာ `ကၽြန္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး´ လို၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားအေပၚ အေျခတည္ ျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္။ တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လုိ စီမံခန္႔ခြဲၾကမည္ ဆုိသည္ထက္၊ ဘယ္သူ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆုိေသာ အခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲၾက၊ ၿပဲၾက၊ တုိက္ၾက ခုိက္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးသည္မဟုတ္။ အာဏာ လြန္ဆြဲပြဲသာျဖစ္သည္။ (not society oriented, just power struggle)´´ဟု ေရးသည္။
ရယ္ဒီကယ္ အေမြ
ကၽြန္ေတာ့ အေတြးေတြက၊ သမုိင္းဆရာ၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေက်ာ္၍၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး `လြတ္သဘင္´ အခမ္းအနားသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔။ ဤ အခမ္းအနားႀကီးသို႔ ေနာင္ နံပါတ္တစ္ သူပုန္ႀကီး ျဖစ္လာမည့္၊ သခင္သန္းထြန္းကို ကိုုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု မွတ္သားရသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးလမွ်ပင္ မၾကာ။ မတ္လ ၂၈ ရက္ အေရာက္တြင္ သူပင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာခုိသြားခဲ့သည္။
အမွန္စင္စစ္ သူပုန္ ျဖစ္သြားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေရာ၊ အစိုးရအျဖစ္ က်န္ရစ္သည့္ ဆုိရွယ္လစ္ (ဖဆပလ) သည္ပါ၊ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ သားသမီးေတြသာ ျဖစ္သည္။ `လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ဆုိရွယ္လစ္ေရး´ ဆုိေသာ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ တြင္၊ သစၥာ ႏွံခဲ့ၾကသည့္ ေသြးေသာက္ ညီအစ္ကိုေတြ ျဖစ္သည္။ တစ္ခုပဲ ကြာသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဆုိဗီယက္ ပံုစံ တစ္ပါတီ စနစ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ လုိသည္ (ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမုိကေရစီ)။ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက ဥေရာပ ဆုိရွယ္ ဒီမုိကရက္ မ်ားပံုစံ၊ ပါတီစံု စနစ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိသည္ (ဒီမုိကေရစီ ဆုိရွယ္လစ္)။ ဤသို႔ ကြာဟသည္္ႏွင့္ တူညီေသာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ အေပၚ၊ ေျခၿမဲ လက္ၿမဲ မရပ္ႏိုင္ခဲ့ဘဲ ကြဲအက္ရာမွ ခြဲထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ႐ုိး႐ုိးခြဲထြက္သည္ မဟုတ္။ အေသအေက် ေဆာ္ၾက ႏွက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
အက်ဳိးဆက္ကား ညီအစ္ကိုခ်င္း ျဖစ္ရေသာစစ္။ စေတးလုိက္ရသည္ကား တုိင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာ။ ဤသည္ပင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္၏ ပထမဆံုး အဖြင့္ဇာတ္ကြက္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ၁၉၆၂ သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဒုတိယ ဇာတ္ကြက္ႏွင့္ ထပ္ႀကံဳရသည္။ ဤ အႀကိမ္တြင္ ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ သြားမည္ဟု တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း၊ `ခ်´ သမုိင္းကိုကား အဆံုးမသတ္ႏုိင္ခဲ့။ အတုလား- အစစ္လား ျငင္းၾကျပန္သည္။ ႐ုရွားလား- တ႐ုတ္လား ကြဲၾကျပန္သည္။
မိမိထက္ အသက္အရြယ္ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေတြ႔အႀကံဳ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္ပညာ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးရင့္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို စိုးစဥ္းမွ် အျပစ္မတင္လုိပါ။ `ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူ´ ဆုိေသာ ရယ္ဒီကယ္ စဥ္းစားနည္းေတြကို သာ ၀မ္းနည္းရသည္။ မုန္းသူကို ခ်စ္သူမျဖစ္ေစဘဲ၊ ခ်စ္သူေတြ ကြဲၾကရသည့္ ႏုိင္ငံေရးကိုသာ စိတ္ပ်က္မိသည္။ မၾကာမတင္ ကာလ ဆုိလွ်င္၊ တတိယ ဇာတ္ကြက္ႏွင့္ ႀကံဳရဆံုရေပေတာ့မည္။ လြတ္လပ္ေရး သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ဆုိခဲ့ပါ ရယ္ဒီကယ္ စဥ္းစားနည္းမ်ားကို ပုဒ္မ မခ်ႏုိင္ေတာ့ၿပီေလာ။ နီး(လ္)ဖာဂူဆန္၏ စကားႏွင့္ ဆုိရလွ်င္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သစ္ပင္ကို၊ ေနာက္တစ္ခါ `သင္းသတ္´ ၾကဦးမည္ေလာ။
အိပ္မက္ႏွင့္ ဆႏၵ
ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ဆယ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ အသက္ႀကီးသည့္တိုင္၊ ေခတ္ တစ္ေခတ္တည္း အတူျဖတ္သန္း ခဲ့သူဟု ဆိုႏိုင္ေလာက္သည့္၊ အစ္ကိုႀကီး တစ္ေယာက္ ရွိပါသည္။ ညီအစ္ကို အရင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း သူ႕ကဗ်ာ ေတြကိုခ်စ္၍၊ ကၽြန္ေတာ္က သူ႕ကို ကဗ်ာဆရာ အစ္ကိုႀကီး ဟု ေခၚသည္။
သူက၊ သူ႕“ငယ္အိပ္မက္” ကို ၊ ယခုလို ကဗ်ာဖြဲ႕ဖူးသည္။
“ သြားသစ္လဲစ ေက်ာင္းေနစက
ေလာက နံရံ၊ ငါ၏မွန္တြင္
ေက်ာက္တံငယ္ႏွင့္
ေရးျခစ္လိုက္ရာ၊ ျခစ္လိုက္ရာ . . .။
“ပီကာဆို”၏ ဂြာရာနီကာပန္းခ်ီကား. . .။
ယခု၊ ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုႀကီး မရွိေတာ့ပါ။ သူ႕ “ငယ္အိပ္မက္” သည္ ပင္၊ လက္ေတြ႕ ႀကံဳခြင့္ မရလိုက္ေသာ တစ္ဘဝစာ အိပ္မက္ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ သူ႕အိပ္မက္ထဲမွ “ဂြြါရာနီကာ” ပန္ခ်ီကားကိုလည္း၊ သူႏွင့္အတူ မိခင္ေျမႀကီး ထဲသို႕ ယူေဆာင္ သြားခဲ့ရေခ်ၿပီ။
အမွန္စင္စစ္ သူ႕ကဗ်ာမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး၏ အိပ္မက္ ျဖစ္သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္၊ လြတ္လပ္ခါစ ႏိုင္ငံအားလံုး၏ အိပ္မက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္၊ အိပ္မက္သက္တမ္းပင္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ အိပ္မက္ေတြ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ပါမွ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သစ္ပင္ ရွင္သန္ႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္သည္။
ေက်ာ္၀င္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...