Saturday, February 4, 2012

ႏွစ္ငါးဆယ္ အခြင့္အေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာကာလ

by Padauk Myay on Saturday, February 4, 2012 at 10:49am
 
(၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္က အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ )
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ ႏွစ္ငါးဆယ္ အတြင္း မႀကံဳဖူးခဲ့သည့္ အျဖစ္သနစ္စံုတို႔ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။
အက်ဥ္းက် ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပား လြတ္ေျမာက္ကာ ခရီးေရာက္မဆိုက္ပင္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ စိုင္းျပင္းေနၾကသည္။
နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနၾကၿပီ။
ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္ရွိ လစ္လပ္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မပါဝင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္း ေနရာအျပည့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အသင့္ျပင္လ်က္ရွိသည္။

လက္နက္ကိုင္ေသာ၊ လက္နက္ မကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွာပင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေနရာ သည္အတိုင္း သြားေသာ္ပိုမို တိုးတက္ ယဥ္ေက်းသည့္ ႏုိင္ငံေရး ဓေလ့မ်ား ဤတိုင္းျပည္၌ ထြန္းကား လာလိမ့္မည္ဟု မွန္းေမွ်ာ္ ႏိုင္သည္။
ႏိုင္ငံတကာကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာပိုင္ အုပ္စိုးမႈမွေန၍ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ေနၿပီဟု ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးပြားလ်က္ရွိရာ မၾကာမတင္ ကာလတြင္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္း၍၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔သည္ စီးပြားေရး အပါအဝင္ က႑မ်ိဳးစံု၌ အရွိန္အဟုန္ႀကီးစြာ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ လာေတာ့မည္ဟု ႐ႈျမင္ရသည္။
သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္ မေသခ်ာ ႏိုင္ေသးေသာ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ တစ္ခုက အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း တို႔ကို ရွာေဖြစုငုၾကသည့္ သုေတသီတို႔ အေနႏွင့္ ဘယ္အရာသည္ ေျပာင္းလဲရန္ တြန္းအား ေပးလိုက္သည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းဟူ၍ ေသခ်ာစြာ  အေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ အေျပာင္းအလဲ၏  ေရွ႕အလားအလာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ပီပီသသ အကဲခတ္ သံုးသပ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ အေျပာင္းအလဲ ခရီး၌ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာတို႔သည္လည္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေျဖရွင္းၿပီး ဆက္လက္ ေျဖရွင္းဆဲ ယခုမွ ေျဖရွင္းရန္စတင္ ဟူေသာ အေနအထား မ်ားတြင္သာ ရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို အေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ပင္ အေျပာင္းအလဲ၏ ေရွ႕ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  စိတ္မေအးႏိုင္ေသာ သေဘာတို႔ ဆက္လက္ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တေၾကာင့္ၾကၾကႏွင့္ သြားေနသည့္ ၾကားကပင္ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအျပင္ အျခား သိသာ ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈ မ်ားလည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့တာ အားလံုးအသိ ျဖစ္သည္။
အေရးႀကီးေသာ သာဓက တစ္ရပ္က သမၼတ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အၾကား အာဏာ ခြဲေဝမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းကြပ္မႈတို႔ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈ ရွိတာ ေတြ႕ျမင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဲဒါသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ယႏၲယားမ်ား အတြင္း၌ မရွိခဲ့ဖူးေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
သည့္အျပင္ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာတို႔ လြတ္လပ္မႈ အျပည့္အဝ မရရွိ ေသးေသာ္လည္း ယခင္ ေဖာ္ျပခြင့္မရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာတို႔ကို ေရးသားတင္ျပ ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ စတုတၱမ႑ိဳင္ အျဖစ္လည္း အေရးတယူ ျပဳျခင္း ခံေနရၿပီ။
အသင္းအပင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ား တကယ္လက္ေတြ႕ ခံစား ရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ တရားဝင္ စည္း႐ံုး ေဆာ္ၾသမႈမ်ားႏွင့္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားလည္း စတင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိၾကၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ကာလက မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားပင္။ မ်ားမၾကာမီ ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူတို႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလံုး ညီၫႊတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္လာျခင္း တို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ က႑ နယ္ပယ္စံုမွ အင္အားစုမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္ဟ ေပးလာေသာ သေဘာဟု ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။
ၿခံဳ၍ၾကည့္ေသာ္ ယေန႔ အေနအထားသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကစားကြင္းႀကီးကို တံခါးမွဴး လုပ္သူတို႔ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့၍ သည္ကြင္း အတြင္း ႏိုင္ငံေရး အင္အားေပါင္းစံုတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရာက္ရွိေန ဝင္ေရာက္လာေနေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲထဲသို႔ မိမိ ဝင္ေရာက္သင့္ မသင့္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္မည့္ ပံုသ႑ာန္ကို စဥ္းစားဆဲ ေရြးခ်ယ္ဆဲပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ရွိေနေသးတာ မွတ္ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိမွာပင္ ကြင္းထဲ၌ ယခင္ထက္ သိသိသာသာ စည္ကားလာေနတာကား အထင္အရွားျဖစ္သည္။
သည္ကြင္းႀကီးထဲမွာ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ၊ အင္တိုက္အားတိုက္ အားေပးသူ တို႔ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ စိတ္လႈပ္ရွား တက္ၾကြဖြယ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ႏွင့္ အႏိုင္ရသူတို႔ ထိုက္တန္ေသာ ဆုလာဘ္ရရွိၿပီး၊ မႏိုင္သူတို႔လည္း မေက်နပ္စရာ မျဖစ္ေစဖို႔တြင္ ၿပိဳင္ပြဲဦးေဆာင္ က်င္းပသူတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာမွန္ကန္ေရး၊ ၿပိဳင္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သမာသမတ္က်၍ က်င္းပစဥ္၌လည္း ၄င္းစည္းကမ္းမ်ား အတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔သည္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။
သည့္အျပင္ အေရးႀကီးသည္ကား ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူတို႔ အားကစား သမားေကာင္း စိတ္ဓာတ္မ်ား ေမြးျမဴ ႏိုင္ၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။ အားကစား ယဥ္ေက်းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ပြဲယဥ္ေက်းမႈ။
သည္ကြင္းထဲ၌ ေလာေလာဆယ္ ျမင္ေတြ႕ရမည့္ အနီးကပ္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ပြဲကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ယခု ရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာ ယူ၍ ပိုမို ျပည့္စံု မွန္ကန္ၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစေရးကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအား ညႊန္ၾကား ေျပာဆိုျခင္း၊ မဲစာရင္းမ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္လ်က္ရွိျခင္း စသည္တို႔အရမူ ယခင္က ျဖစ္ခဲ့သည့္ ႀကိဳတင္မဲ ျပသနာမ်ိဳး မေပၚေပါက္ေအာင္ ဒိုင္လူႀကီးတို႔ ထိန္းသိမ္း ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ စင္စစ္ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာမွသည္ ယေန႔ကာလအထိ ေျပာင္းလဲလာေနသည့္ အေနအထားမ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ အတိုင္းအတာ တို႔လည္း တိုးတက္ရမည္ ျဖစ္၏။ ယခု ''ၾကားျဖတ္'' သည္ အဆိုပါ တိုးတက္မႈကို သက္ေသထူရမည့္ အရာ တစ္ခုဟုလည္း ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။
''ၾကားျဖတ္''ကို အကဲခတ္ၾကမည့္ သူတို႔အေနျဖင့္ ယခုမွသည္ ဆႏၵမဲေပးသည့္ ေန႔မတိုင္မီအထိျဖစ္ေသာ အႀကိဳကာလ၊ ထို႔ေနာက္ မဲဆႏၵ ေပးၾကသည့္ ေန႔ရက္၊ ထို႔ေနာက္ မဲအေရအတြက္ ေၾကညာျခင္း၊ အႏိုင္ရသူအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား အတြက္ ခံုအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္ျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ ေနာက္ပိုင္း ကာလ စသျဖင့္ စ-လယ္-ဆံုး သံုးပါးလံုး၏ အေနအထားကို ၾကည့္ကာ တရားမွ်တမႈ မည္မွ် ရွိမရွိကို တိုင္းတာသတ္မွတ္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။
မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ နယ္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည္ျဖစ္၍ အာဏာရရွိမႈအထိ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္သည့္ ပြဲႀကီး မဟုတ္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းလာေသာ အေနအထားႏွင့္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လာမႈတို႔ကို အေၾကင္းျပဳ၍ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ၌ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ပံု တို႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိ္မည္ျဖစ္ရာ၊ စံခ်ိန္ယူ နမူနာျပ တရားမွ်တေသာ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။
သည္အတြက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္တို႔က မိမိတို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ ရာဇဝင္ကို အေလးထား၍ လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားက သန္႔ရွင္းေသာ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ အႏိုင္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္း၍ လည္းေကာင္း ဆင္ႏႊဲေဆာင္ရြက္ ၾကသကဲသို႔၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို  ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္မ်ား ရရွိေရကို အေလးထားေသာ ျပည္သူတို႔ကလည္း ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္ဓာတ္ ထက္သန္ ျပည့္ဝစြာ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းကြပ္ေသာ နည္းအားျဖင့္ ပါဝင္ၾကဖို႔လိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ျပည္သူ႔ေခတ္အယ္ဒီတာ၊ ၁၉-၁-၂၀၁၂

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...