Tuesday, February 28, 2012

နည္းပညာ အသံုးျပဳ သင္ၾကားေရး စနစ္သစ္သို႔

by So Min Oo on Wednesday, February 29, 2012 at 12:44am ·
 
နည္းပညာကို ပညာေရးမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။  ႏုိင္ငံႀကီး အခ်ိဳ႕မွာေတာင္မွ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ နည္းပညာ အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းကို အျပည့္အဝ ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပညာေရး နယ္ပယ္မွာ နည္းပညာ အသံုးျပဳေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္လာၾကတယ္။ ဒီသတင္းေတြက မထူးဆန္းေတာ့တဲ့ သမား႐ိုးက် သတင္းေတြပါပဲ။ သတင္းအသစ္ မဟုတ္ေပမဲ့ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ျပန္လည္ေဝဖန္ သံုးသပ္ရမယ့္ ကိစၥဆိုတာေတာ့ ျငင္းမရဘူး။
ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ တိုးခ်ဲ႕ေရးကိုလည္း ျငင္းခုံေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ သမား႐ိုးက် သင္ၾကားေရးစနစ္မွ ထုိးေဖာက္လာတဲ့ တစ္မူထူးျခားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ ေလ့လာ သင္ယူေရး နည္းလမ္းသစ္ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔ အားထုတ္ေနၾကတာ အမွန္ပဲ။ အဓိကက်တဲ့ ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း၊ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္း၊ ထိေရာက္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ တစ္စံုတစ္ရာ တိုးတက္လာေပမယ့္ ပီျပင္မႈရွိဖို႔ ခက္ခဲေနဆဲလုိ႔ ဆိုရမယ္။ ႀကိဳတင္ စမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ေထြျပားတဲ့ ဆင္ေျခ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ခဲြျခမ္းစိပ္ျဖာ သံုးသပ္မႈေတြနဲ႔ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ တိက်တဲ့ ေတြးေခၚ စဥ္းစားမႈေတြ လိုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးေတြရွိ ေက်ာင္းအေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ နည္းပညာ ေရွ႕ေဆာင္တဲ့ စနစ္ျဖင့္ သံုးသပ္မႈေတြ အားနည္း ေနေသးတယ္။ အဆင့္နိမ့္ေနေသးတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လက္ရွိ ဗဟုသုတေတြကို အစီအစဥ္တက် အသံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္။

ပညာေရး နယ္ပယ္မွာ နည္းပညာ ေရွ႕ေဆာင္ဖုိ႔ ေေဆာင္ရြက္ေနသူေတြကို စာသင္ေက်ာင္းေတြက  ကြန္ပ်ဴတာေတြ ပံ့ပိုးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ၾကတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ထဲမွာလည္း ေမတၱာရပ္ခံ ၾကတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကိရိယာေတြကို ပညာေရး နယ္ပယ္မွာ ေထာက္ပံ့တဲ့ ပမာဏဟာ အျခား နယ္ပယ္ေတြမွာထက္ ၃ ဆမွ ၁၀ ဆ အထိ ပိုမို မ်ားျပားတယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းပညာ အသံုးျပဳ ပညာေရးစနစ္ ပီျပင္ၿပီလုိ႔ မဆုိႏုိင္ေသးဘူး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ပညာေရးလုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာင္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈ ရကာစပဲ ရွိေသးတယ္။ ဆရာေတြနဲ႔ လက္ပြန္းတတီး အတူတြဲၿပီး  နည္းပညာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး မထြန္းကားေသးဘူး။ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေရးစနစ္ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာေတြကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ ဆရာအေရအတြက္ နည္းပါးလြန္းတယ္။ ဆရာေတြကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမႈ မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နည္းပညာ အသံုးျပဳ ပညာေရးစနစ္ တိုးတက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ မရေသးဘူး။ ဆရာေတြကို နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကိရိယာေတြကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ၿပီး သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္း မျပဳဘဲ ဆရာေတြကို နည္းပညာ လက္နက္ကိရိယာ အမ်ားအျပားကို အပ္ထားတယ္။

သာမန္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးတာေတာ့ အနည္းအက်ဥ္း ရွိႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပညာေရး နယ္ပယ္မွာ ပို႔ခ်သင္ၾကား ေနသူေတြရဲ႕ သင္ၾကားေရး နည္းပညာကို ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာေအာင္ ျပည့္စံုတဲ့ နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးမႈေတာ့ မရွိဘူး။ ယေန႔ေခတ္ရဲ႕ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ နည္းပညာကို မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေနတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ရမွတ္အေပၚ အဓိကထားတဲ့ စနစ္ကို မွီခိုျခင္း မျပဳေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာရဲေအာင္ နည္းပညာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈ မလံုေလာက္ေသးဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွ သာမန္ေက်ာင္းသား အမ်ားစုဟာ အေတာ္ႀကီး အံမဝင္ခြင္မက်တဲ့ စနစ္ျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳေနၾကဆဲ ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းမွာ ေလ့လာသင္ယူ ရဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ သီတင္းတစ္ပတ္မွာ ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ယူ ေလ့လာေနၾကသလဲ ဆုိတာကို ေမးခြန္း ထုတ္ရလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုရဲ႕ နည္းပညာကို သင္ယူခ်ိန္ဟာ  အလြန္႔အလြန္ နည္းပါးေနတယ္။ အသက္မဝင္ဘဲ ပံုတူကူးခ်တဲ့ နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈကို အေပၚယံမွ်သာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာေတြဟာ ေလ့လာသင္ယူသူ (ေက်ာင္းသား) ေတြနဲ႔ သင္ၾကားပို႕ခ်သူ (ဆရာ၊ ဆရာမ) ေတြကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ အေရးပါတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္တယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ နည္းပညာကို အေပၚယံမွ်သာ အသံုးျပဳတဲ့ သမား႐ိုးက် ပညာေရးစနစ္က သိသိသာသာ ေဖာက္မထြက္ႏုိင္ေသးဘူး။ လက္ငင္း အေျခအေနမွာေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳတဲ့ အခ်ိန္မွာ နည္းပညာ ကိရိယာေတြကို ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကသာ ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳေနၿပီး ေက်ာင္းသားေတြက အသံုးျပဳမႈ မရွိဘူး။ စာသင္ေက်ာင္းေတြဟာ ဆရာ၊ ဆရာမ ဗဟိုျပဳ နည္းပညာ ကိရိယာေတြကို အဓိက ဝယ္ယူေနၿပီး ေက်ာင္းသား ဗဟိုျပဳ နည္းပညာ ကိရိယာေတြကို ဝယ္ယူျခင္း မရွိေသးဘူး။ အလြတ္က်က္ စနစ္ျဖင့္ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးၿပီး ရမွတ္အေပၚ အကဲျဖတ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏုိုင္ေစမယ့္ နည္းပညာကို ရွာေဖြအသံုးျပဳဖို႔ ေပ်ာက္ကြယ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ အသံုးျပဳ သင္ၾကားေရး စနစ္ဟာ အနာဂတ္မွာ ေဆာင္ရြက္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ငင္း ပစၥဳပၸန္ကာလမွာ အသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို ေလ့လာသင္ယူေရး နည္းပညာေတြ ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု လိုအပ္လာတယ္။ လက္ေတြ႕ဘဝထဲမွ အသိပညာ အသံုးျပဳ အလုပ္သမားေတြကို ကြန္ပ်ဴတာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေန ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက စာသင္ခန္း ျပင္ပမွ သူတုိ႕ရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ နည္းပညာ ကိရိယာေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကရဲ႕လားလုိ႔ ေမးခြန္း ထုတ္ရေတာ့မယ္။ သူတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ေပးေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကတယ္။ သမား႐ိုးက် သင္ၾကားေရး စနစ္ကိုပဲ ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနတဲ့ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ စာသင္ခန္းေတြ တည္ရွိေနတုန္းပဲ။

ေလ့လာသင္ယူေရး နည္းပညာ ကိရိယာ အသစ္ေတြကို အသံုးျပဳလာမႈ အခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ေတြ႕ရတယ္။ နည္းပညာ ကိရိယာေတြကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈအေပၚ အမွီသဟဲ ျပဳေရးနဲ႔ ပံုမွန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ နည္းပညာ ကိရိယာေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးမႈ နည္းလြန္းတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ဖို႔လည္း လုိအပ္ေနတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိက်ေရရာတဲ့ ေလ့လာသင္ယူေရး နည္းလမ္းသစ္ေတြ ေပၚထြက္လာေစမယ့္ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ စာသင္ေက်ာင္းတိုင္းမွာ  လက္ငင္း လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြက အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ နည္းပညာ အသံုးျပဳ သင္ၾကားေရး စတင္ႏိုင္တဲ့ အဓိက လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္တယ္။ အနာဂတ္အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြကို ျပင္ဆင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးေရး လုပ္ငန္းပါပဲ။ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးနဲ႔ အလုပ္ခြင္ နယ္ပယ္ရဲ႕ နည္းပညာ အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္း ဆက္စပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းလုိ႔ ဆုိတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ တာဝန္ယူႏိုင္စြမ္းကို ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသား မိသားစုမွ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အထူးျပဳ ပံ့ပိုးလိမ့္မယ္။ အဲဒီေက်ာင္းသားေတြ ဘြဲ႕ရၿပီးရင္ လုိအပ္မယ့္ နည္းပညာ ကဲ့သို႔ေသာ ပညာရပ္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္လည္း ျဖစ္တယ္။ နည္းပညာကို အသံုးမျပဳဘဲ လုပ္ကိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းဆုိတာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘြဲ႕ရသူေတြဟာ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္သည္ ျဖစ္ေစ နည္းပညာကို ကၽြမ္းက်င္ေနဖို႔ လိုအပ္တယ္။

ယေန႔ေခတ္ ကေလးငယ္ေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာေတြ ျပည့္လွ်မ္းေနတဲ့ ကမၻာထဲမွာ ေရာက္ရွိ ႀကီးျပင္း ေနၾကတယ္။ ဗီဒီယိုဂိမ္းေတြ ကစားၾကတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကိရိယာေတြ အသံုးျပဳၿပီး သီခ်င္းနားေထာင္ ၾကတယ္။ သူတို႔ မိဘေတြကို ဗီဒီယို စက္ေတြနဲ႔ ႐ုပ္။ သံစက္ေတြ ဖြင့္ျပၿပီး အကူအညီေပး ဦးေဆာင္ ေနၾကတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာေတြ  အ့ံၾသဖြယ္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈေတြေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြဟာ အိမ္အျပင္ မထြက္ရဘဲ အသိပညာေတြကို ရယူႏိုင္ခြင့္ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ယေန႔ေခတ္ နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ယူႏိုင္ခြင့္ေတြ ထိုင္းမိႈင္းေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ ကေလးငယ္ေတြဟာ စာသင္ခန္းထဲမွာ နည္းပညာကို သင္ယူ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေစမယ္။ နည္းလမ္းသစ္ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းသစ္ေတြကို ရွာေဖြေနၾကတယ္။ စာသင္ခန္း အတြင္းနဲ႔အျပင္ နည္းပညာ သင္ယူ ေလ့လာႏုိင္ခြင့္ ကြာဟခ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားေတြက သေဘာေပါက္ လာတယ္။ စာသင္ခန္းျပင္ပမွာ နည္းပညာေတြ ေလ့လာ သင္ယူတတ္ေအာင္  စာသင္ခန္းထဲမွာ လမ္းညႊန္သင္ၾကားမႈေတြ ရွိရမယ္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ သမၼတ ဘီလ္ကလင္တန္ လက္ထက္က စာသင္ေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္မွာ နည္းပညာရပ္မ်ား အသံုးျပဳ သင္ၾကားေရးကို အေရးႀကီးတဲ့ ေတာင္းဆုိမႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာ္ၾသ ခဲ့တယ္။ ကလင္တန္က သိပံၸနဲ႔ နည္းပညာ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။

Teashop Talk မွတစ္ဆင့္ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္။စုိးမင္းဦး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...