Saturday, February 25, 2012

တကၠသိုလ္ႏွင့္စာၾကည့္တိုက္

by Aung Myo Thu on Sunday, February 26, 2012 at 11:59am ·


 စာၾကည့္တိုက္ဟူသည္မွာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တည္ရွိေနၾကေပသည္။ ပထမဦးစြာ မိမိႏွစ္သက္ရာ စုေဆာင္းထားရွိထားေသာ ေမာ္ကြန္းတိုက္မ်ား၊ ထိုမွတဆင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာကာ ယခုျမင္ေနရေသာ အမ်ားသူငွာတို့ ေလ့လာမွတ္ရႈႏိုင္ေသာ ေနရာဌာနတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေပသည္။
 ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္လည္း ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအား လိုအပ္သမ်ွေလ့လာစရာ အစံုအလင္ကို စာၾကည့္တိုက္ဟူေသာ ထိုေနရာတြင္ စုစည္းထားရွိေပးကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသမီးမ်ား
ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားၾကေလသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အေျခအေန အဆင့္အတန္းကို သိရွိရုံျဖင့္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ထိုႏိုင္ငံရွိတိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ပညာရည္ျမင့္မားမႈတို့ကို ခန့္မွန္းသိရွိႏိုင္ေပသည္။

ထိုသို့အေရးပါလွေသာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ တကၠသိုလ္မ်ားက ေခတ္ႏွင့္အညီ အျမဲဆန္းသစ္ေစလ်က္ ေက်ာင္းသား၊သူတို႔၏လက္၀ယ္အေရာက္
ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားၾကေလသည္။ စာၾကည့္တိုက္ဟူသည္မွာ ေရွးယခင္က စာအုပ္မ်ားသာ ထားရွိေသာေနရာအျဖစ္မွ ယခုအခါ သင္ၾကားေရးတိပ္ေခြ၊ စီဒီမ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းတို့ စုေဆာင္းထားရွိရာေနရာအျဖစ္သို့ ေရာက္ရွိလာေပသည္။

တကၠသိုလ္ျပဌာန္းစာအုပ္တစ္အုပ္၏သေဘာသဘာ၀

စာၾကည့္တိုက္ေပၚသို့ ေရာက္ရွိလာေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးသားျပဳစုရသည္မွာ လြယ္ကူေသာအလုပ္ မဟုတ္ေပ။ အနည္းဆံုး ႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ ခန့္ အခ်ိန္ယူရေပသည္။ ထို့အျပင္ မိမိထုတ္ေ၀လိုက္ေသာ စာအုပ္
တစ္အုပ္ အစဥ္အသံုး၀င္ေခတ္မွီေစရန္အတြက္ ၁၀ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္ခန့္ၾကာသည္ရွိေသာ္ New Edition ဟူ၍ ျပန္လည္ကာထုတ္ေ၀ေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္း New Edition ဆိုသည္မွာ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း လက္ေတြ့ေလာကတြင္ သီ၀ရီမ်ားကိုမည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို့အသံုးခ်ခဲ့ပံု၊ ရွိျပီးသား သီ၀ရီမ်ားကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား၊ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေလ့လာစရာနယ္ပယ္သစ္မ်ား အေၾကာင္းကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ကာ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ေဟာင္းႏြမ္းေသာစာအုပ္မ်ားႏွင့္စာၾကည့္တိုက္

စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္မ်ားမရွိလ်ွင္ ဘာျဖစ္မည္နည္း? အေျဖကေတာ့ရွင္းပါသည္။ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ အသစ္အသစ္ေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား၊ ယင္းသီ၀ရီမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ယခုလက္တေလာ အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သို့ေသာျပသနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကသည္၊သီ၀ရီအသစ္မ်ား၊ ထပ္မံမြမ္းမံျခင္းမ်ား၊ သီ၀ရီအသံုးခ်ျခင္းတို့ဘက္တြင္ အားနညး္ျခင္းစေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားၾကရေပမည္။ အထူးအေရးၾကီးသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိနယ္ပယ္ႏွင့္ပက္သက္၍ အျမင္က်ယ္သင့္သေလာက္ မက်ယ္ျဖစ္ေစသည္။
                                                                                                                                                       
ျပဌာန္းမထားေသာျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား

စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္ ႏွစ္ ၃၀၊ ေနာက္ ၁၅ ႏွစ္ခန့္ၾကာေသာ္ ထပ္မံျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း..... ထိုသို့ဆိုလ်ွင္ ယင္းနယ္ပယ္ရွိ အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ား၊ တိုးတက္ဖြံ့ျဖိဳးမႈမ်ားကုိ သိရွိလိုေသာ္ ၁၅ ႏွစ္ခန့္ေစာင့္ရေပမည္။ ကမာၻၾကီးသည္ အျပိုင္အဆိုင္ က်ားကုပ္က်ားခဲ သူ့ထက္ငါအျပိဳင္ ၾကိဳးစားေနရေသာ ေခတ္ကာလသို့ေရာက္ရွိေနေပသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ၁၅ ႏွစ္မေျပာႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္လ်ွင္ ၁၅ မိနစ္ပင္မေစာင့္သင့္ေပ။ ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ္တို့ ဘာလုပ္ၾကသနည္းဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံတကာရွိ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားသို့ လွည့္လည္တက္ေရာက္ကာ  မည္သည့္ႏိုင္ငံရွိ မည္သည့္တကၠသိုလ္ကေတာ့ လတ္တေလာ ဘာေတြလုပ္ေနၾကသည္၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ့ ယခုလက္ရွိ သုေတသနလားရာကေတာ့ မည္သို့ရွိသည္တို့ကို ေလ့လာၾကကာ မိမိတို့တကၠသိုလ္၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘာလုပ္သင့္သည္တို့ကို စဥ္းစား၍ အစီအမံခ်ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေပသည္။
 ဖြံ့ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံတို့တြင္ ဆရာႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ထိုသို့ေသာစာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားသို့ အလြယ္တကူေငြကုန္ေက်းၾကခံကာ သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ဖြ့ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတို့တြင္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို့ေသာ္အနည္းဆံုးေတာ့ ဆရာတစ္ဦးသည္ မိမိတက္ေရာက္သင့္ေသာ၊တက္ေရာက္လိုေသာ ႏိုင္ငံတကာစာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ေတြ့ဆံုပြဲမ်ားသို့ သြားေရာက္ႏိုင္သင့္ေပသည္။ ေက်ာင္းသားအတြက္မူ ဘြဲ့ၾကိဳေက်ာင္းသားတစ္ဦးလ်ွင္ ျပည္တြင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲတစ္ၾကိမ္ႏွင့္ ဘြဲ့လြန္ေက်ာင္းသားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစာတမ္းဖတ္ပြဲ တစ္ၾကိမ္ေတာ့ တက္ေရာက္ေစသင့္ေပသည္။ ယင္းသည္လည္း ျပဌာန္းမထားေသာျပဌာန္းစာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအေနႏွင့္ အေတြ့အၾကံဳ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိေစကာ ပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင့္ေစေပမည္။


အလြယ္ဆံုး၊အျမန္ဆံုးႏွင့္အေကာင္းဆံုးစာၾကည့္တိုက္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္တို႔အျပင္ ၂၁ ရာစု၏ အျခားထူးျခားေသာ စာၾကည့္တိုက္အသြင္သ႑ာန္မွာ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ digital library မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ကို ၀ယ္ယူခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသားသူမ်ားအား အခ်ိန္္ႏွင့္တေျပးညီ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္တို႔ကို အလြယ္တကူ ရရွိေစေပသည္။                                                                                                              
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသူဟူသည္မွာ အနာဂတ္၏ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္၊ စာၾကည့္တိုက္ဟူသည္မွာ ထိုလူငယ္တို႔အတြက္ ရတနာသိုက္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ စာအုပ္မ်ားျပည့္ျပည့္စံုစံုထားရွိေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာစာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေစျခင္း တို႔ျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ၊ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈျမင့္မားေသာ လူငယ္မ်ားေမြးထုတ္ ႏိုင္ေပမည္။ ယင္းသို႔ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေျခခံၾကေသာ ျပင္ဆင္မႈပင္ျဖစ္ေလသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...