Tuesday, February 28, 2012

ၾကိမ္ဒဏ္သာအျပစ္ေပးပါ

ပံုျပင္ေလးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကက ေလးငယ္ေတြကို ဆံုးမထားတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကေလးေတြအသက္ေတြႀကီး လာၿပီး ႏုိင္ငံတာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္တဲ့ အခါမွာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို၊ တုိင္းျပည္အ က်ိဳးကို၊ ႐ိုးသားစြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္တာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ တကယ္သိထားလိုက္နာရမွာက လက္ရွိ တုိင္းျပည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့လူႀကီး ပိုင္းအရြယ္၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ပိုၿပီးသင့္ေလ်ာ္ ေနတဲ့အတြက္ ေရးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ဌာနဆိုင္ရာ ႐ံုးခန္းမ်ားမွအ ေရာင္အနီ၊အစိမ္း၊ အျပာမ်ားနဲ႔ေဆာင္ပုဒ္ မ်ားေရးထားၾကပါတယ္။ ကိုလိုနီစ႐ိုက္ ကိုေဖ်ာက္၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတို႔ ရန္သူ။ ေပးသူ ယူသူအေရးယူမည္။ စ သည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအဘိဓာန္ မွာ ““လာဘ္စား၊ (ႀတိ) တံစိုးလက္ေဆာင္ ယူသည္။”” လို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါတယ္၊ေတာ္ ေတာ္ရွင္းပါတယ္။

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရဲ႕ ႐ံုးခန္းေတြ၊တံခါး ေတြမွာ ေရးထားတာဆုိေတာ့ အျခားေန ရာေတြမွာ တံစိုးလက္ေဆာင္ယူခ်င္ရင္ယူ လို႔ ရႏုိင္တယ္လို႔အဓိပၸာယ္မွားေကာက္ ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အမွန္ကေတာ့ မည္သည့္ ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည့္သည့္လုပ္ ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍မွ်၊ မည္သူ႔ထံမွ၊မည္ သည့္တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ိဳးကိုမွ်၊ မည္ သည့္အေၾကာင္း ျပခ်က္ႏွင့္မွ်၊ တဆင့္ခံ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိက္႐ိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္းမယူဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ပုဒ္မက (၄(၁) (ဂ)၊ ၄(၂))တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူတာကိုပဲ ဦးတည္ၿပီးေျပာရ ၾကေတာ့ စကားလံုးေ၀ါဟာရ (Vocabulary) ကေျပာင္းသံုးတက္ၾကျပန္ပါတယ္။
ေမတၱာေၾကး၊ ေဘာ္ဒါေၾကး၊ လိုင္း ေၾကး၊ မုန္႔ဘုိး၊ လဘက္ရည္ဖိုး၊ ဂါရ၀ျပဳ တာပါတဲ့ (ဂရ၀) အိပ္ဆဲဗင္းဇီး႐ိုးတဲ့ဒီ့ ထက္ပမာဏမ်ားလာရင္ေတာ့ အန္ဒါ ေတြဘယ္တဲ့၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအ လုိက္ လုပ္ငန္းငယ္ေတြက်ေတာ့ လက္ ေထာက္၀န္ထမ္းငယ္ေတြက ဆင့္ကဲဆင့္ ကဲ လိုက္လံေကာက္ယူဆုေဆာင္းၿပီးအ ေပၚကိုခြဲေ၀ပံ့ပိုးေပးရတာမ်ိဳးရွိသလို၊လုပ္ ငန္းႀကီးမ်ားက်ေတာ့ တရား၀င္သေဘာ မ်ိဳး (စာမထုတ္႐ံုတစ္မယ္) သတ္မွတ္ ထားတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက အဲဒီလုပ္ငန္း ႀကီးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရဘို႕ အ၀င္မွာတစ္ခါ ေပးလုိက္ရပါတယ္၊ လုပ္ခြင့္ရၿပီးလုပ္ေန တုန္းမွာလည္း ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ အရည္ အေသြးစစ္ေဆးသူမ်ား (QC)ကိုေပးကမ္း ျခင္းမ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးျခင္းမ်ားလုပ္ရပါတယ္၊ ေငြက်မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပတ္ ေပးမွ ေငြထုတ္ရပါတယ္ (လက္ေတြ႕ပါ)။ လုပ္ငန္းႀကီးကရတဲ့ အန္ဒါေတဘယ္ကို ရာထူးအဆင့္လိုက္ အခ်ိဳးခ်ၿပီးသားပါ။ အန္ဒါေတဘယ္ ((Under Table))ဆိုေပ မယ့္ဆင္ျဖဴေတာ္အသစ္ကို အထုတ္ လိုက္စားပြဲေပၚပံုေပးရတာပါပဲ။ (ဘာ ေၾကာင့္အန္ဒါေတဘယ္ေခၚသလဲဆိုတာ ေတာ့ ျမန္မာအဘိဓာန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပံုႏွိပ္ျခင္းမွာမပါလို႔ တတိယအႀကိမ္ထုတ္တာကို ေစာင့္ေနပါ တယ္။)
ဌာနဆုိ္င္ရာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၾကားျပင္ပစီးပြားေရးသမားမ်ား လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအၾကား၊ လာဘ္စားသည္ကိုထား ဦး ၀န္ထမ္းေလာကသားအခ်င္းခ်င္း ပင္လွ်င္ ဟသၤာကိုးေသာင္းေတြေတာ္ ေတာ္မ်ားပါတယ္။ သာဓကတစ္ခုအေန နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွာဆုိပါေတာ့။ ၀န္ ထမ္းမ်ားအဆင့္တိုးျမႇင့္ေရးစာေမးပြဲေျဖဆို ရာမွာ ေျဖဆိုခြင့္ရဘို႔ ပထမအႀကိမ္ေပး ကမ္းရပါတယ္။ ေျဖဆိုၿပီး ေအာင္္ျမင္ဖို႔ အဆင့္ေကာင္းဖို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေပးရ ျပန္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနရာေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေကာင္းရဘို႔ တတိယအႀကိမ္ေပးရ ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဂြင္ဖမ္းတဲ့ ဟသၤာကိုးေသာင္းေတြက ဇာတ္တူသား စားေသာ္လည္းမပ်က္စီးပါဘူး(မေသပါဘူး) ပိုမိုလို႔သာ ႀကီးထြားလာေနၿပီးအမွန္တ ရားတစ္ခုလိုလို ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
ယခုတစ္ေလာ လူေတြစိတ္၀င္စား ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ယံု ၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ မ်ား၊ (လူအမ်ားနားလည္ေအာင္ ထပ္ ေျပာရရင္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ လက္နက္ ဆဲြကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္မႈ၊ခိုးမႈ ၊ဓားျပမႈစတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမက်ဴးလြန္ဘဲ၊ မိမိမွန္မည္ထင္သည့္ အယူ၀ါျဖင့္ႏိုင္ငံေရး လုပ္လာခဲ့၍၊ ႏိုင္ငံေရးစကားမ်ားေျပာခဲ့ ၿပီး စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခဲ့၍ အက်ဥ္းက်ခံ ထားရာမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးနည္းနည္းေျပာခ်င္ပါ တယ္။
သူတို႔ကေျပာပါတယ္““ျဖတ္သန္းခဲ့ရ တဲ့ အတိတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္မၾကည့္ ေတာ့ဘူး၊ အနာဂတ္မွာလွပတဲ့၊သာယာ တဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ကိုပဲ မ်က္ႏွာမူခ်င္လို႔ပဲ””လို႔ ဆိုသြားပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတာက ““ရန္ ညႇဳိးဖြဲ႕ျခင္း၊ ကလဲ့စားေခ်ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ ဘဲ ႏိုင္ငံေရးကိုသာ႐ိုးသားစြာဆက္လုပ္ သြားမွာပါ””လို႔ဆိုၾကေပေတာ့ကာ။
၄င္းလူရြယ္မ်ားသည္ ေတာ္ေတာ္ သေဘာထားျပည့့္၀ၾကပါေပသည္။ တိုင္း ျပည္အေပၚထားသည့္ စိတ္ထားမွန္ကန္ ၾကပါေပသည္ဟု စာေရးသူခ်ီးက်ဴးမိေပ သည္။
ဒါနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေတြးမိတဲ့ပံုျပင္ေလး က စာဖတ္သူမ်ားသိၿပီးသား ““လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ””ပံုျပင္ပါ။
ေရွးအခါက ဘုရင္တစ္ပါးအလွဴ လုပ္တဲ့အခါမွာ ဟင္းမ်ိဳးစံုလွဴႏိုင္ဘို႔ ငါး ဟင္းတစ္မ်ိဳးလိုေနလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ေနခ်ိန္မွာ တံငါသည္တစ္ေယာက္ငါးႀကီး တစ္ေကာင္ထမ္းၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္တံခါး၀ကို ေရာက္လို႔လာပါတယ္တဲ့၊ ဘုရင္ႀကီးသိလို႔ မင္းခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ အေခၚလႊတ္ၿပီး တံငါသည္ေရာက္လာတဲ့အခါ ဘုရင္ႀကီး ကစိတ္ခ်မ္းေျမ႕လြန္းလို႔ငါးဖိုးေငြကိုလိုသ ေလာက္ေတာင္းပါလို႔၊ ငါးကိုရလို႔ေငြေၾကး အေလးမထားပါဘူးလို႔ တံငါသည္ကေျပာ ပါတယ္တဲ့။
တံငါသည္ေတာင္းတာကို ငါးဖိုးဆု လာဘ္အျဖစ္ သူ႔ေက်ာႀကိမ္ဒဏ္အခ်က္ ငါးဆယ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္တဲ့၊ဘု ရင္ႀကီးကေျပာင္းလြဲေတာင္းဆိုဘို႔ေျပာ ေသာ္လည္း တံငါသည္ကမေျပာင္းေတာ့ ပါဘူး။ ဒီအတိုင္းမွန္ပါလို႔ထပ္မံေလွ်ာက္ တင္ေတာ့ ထူးဆန္းတဲ့တံငါသည္ကိုိႀကိမ္ ဒဏ္(၅၀)႐ိုက္ဖို႔ (ဆုေၾကးလား၊ ဒဏ္ ေၾကးလားမသိပါ) အမိန္႔ခ်ခဲ့ရပါတယ္တဲ့၊ တံငါသည္ကို ႀကိမ္ဒဏ္ဆုေပးေနတုန္း (၂၅)ခ်က္အေရာက္မွာ တံငါသည္ကရပ္ ဖို႔ ေျပာၿပီး က်န္တဲ့တစ္၀က္ျဖစ္တဲ့ (၂၅) ခ်က္ကို တံခါးမွဴးကို ႐ိုက္ဖို႔ေတာင္းဆိုပါ ေတာ့တယ္။
အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ တံခါး မွဴးကလာဘ္ေတာင္းတဲ့အေနနဲ႔ တံခါး၀ မွာတံငါသည္မွ ငါးဘိုးရဲ႕တစ္၀က္ကို ေတာင္းလို႔၊ ဒါေၾကာင့္ငါးတန္ဖိုးတစ္၀က္ ျဖစ္တဲ့ ႀကိမ္ဒဏ္ (၂၅)ခ်က္ကိုဆုအျဖစ္ တံခါးမွဴးကို႐ုိက္ေစခဲ့တာပါ။ (ငါးေရာင္း ရေငြရဲ႕ တစ္၀က္ကိုေပးမွ တံခါးဖြင့္ေပး ခဲ့တဲ့ အဲဒီေခတ္က တံခါးမွဴး (၀န္ထမ္း) ျဖစ္ပါတယ္။)
ဘုရင္ႀကီးအေၾကာင္းစံုသိတဲ့အခါ တံငါသည္ရဲ႕ ပညာၪာဏ္ႀကီးမားမႈကို ေလးစားအထင္ႀကီးၿပီး တံခါးမွဴးအျဖစ္ခန္႔ အပ္ခဲ့ပါတယ္။ လာဘ္ယူသူတံခါးမွဴးကို ေတာ့ ရာထူးမွဖယ္ရွားခဲ့ပါတယ္တဲ့။
ပံုျပင္ကေတာ့ ဒါပါပဲ။
ဒီေဆာင္းပါး ဘာလို႔ေရးရလဲဆို ေတာ့ တံခါးမွဴးလို လာဘ္ေတာင္းတဲ့၀န္ ထမ္းမ်ားက ေတာ္ေတာ္မ်ားေနဆဲပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလာဘ္လဲယူေသးတယ္ မလုပ္ ေပးဘူး။ တခ်ိဳ႕က ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြၾကား ႏွစ္ဘက္ခြယူတဲ့ (၀န္ထမ္း) ေတြလည္းရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ယူ ဂ်ီတဲ့ (ယူလည္းယူေသးတယ္ ဂ်ီလည္းက် ေသးတယ္)တဲ့။
ပံုျပင္ထဲက တံငါသည္နဲ႔တူတဲ့ ႐ိုး သားၿပီး၊ တုိင္းျပည္(၀န္ထမ္း)ေတြေကာင္း ေအာင္ရဲ၀ံ့စြာ ေထာက္ျပေျပာျပေနတဲ့ (ဒီေန႔ႀကိမ္ဒဏ္ ၂၅ခ်က္အ႐ိုက္ခံၿပီးသကဲ့ သို႔) အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ လြတ္ လာတဲ့ယံုၾကည့္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံ ခဲ့ဘူးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားပဲျဖစ္ ပါတယ္။
၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားကေတာင္ မွ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္၊ ကလဲ့စားမေခ် ေတာ့ပါဘူးဆိုေနမွေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ကလည္း က်န္တဲ့ ၂၅ ခ်က္အ႐ိုက္မခံဘဲ တုိင္းျပည္ေကာင္း ေအာင္လုပ္သင့္ေနပါၿပီ။
၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ စဥ္းစားရမွာ က ၂၅ခ်က္အ႐ိုက္ခံၿပီးမွ တံခါးမွဴးလို အလုပ္ျဖဳတ္ခံမွာလား၊ လာဘ္လာဘေငြ ေၾကးရမွသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားခ်ေပးေန ျခင္း၊ မိမိနဲ႔ရင္းႏွီးသူ မိမိေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုသာ လုပ္ကိုင္ ခြင့္မ်ားခ်ေပးေနျခင္း၊ ခြင့္ျပဳေပးေနျခင္း မ်ားကလည္း လာဘ္စားမႈတစ္မ်ိဳးပါပဲ။
အဲဒီအေမြဆိုးေတြဆက္ပါေနလို႔႐ိုက္ ဖို႔ က်န္ေနတဲ့ ၂၅ခ်က္ကို သံုးသင့္ရင္သံုး ရမယ္လို႔ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ကလည္း တံငါ သည္လိုစိတ္ထားနဲ႔ ရဲ၀ံံ့မွန္ကန္စြာတင္ျပ ရဲသကဲ့သို႔ အနစ္နာခံတင္ျပၿပီး (၂၅ခ်က္ အ႐ိုက္ခံရဲၿပီး) တင္ျပရဲၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ တုိင္းျပည္ေကာင္းမ်ား ေကာင္းသြားမ လားရယ္လို႔ မ၀ံ့မရဲေတြးမိေၾကာင္းပါခင္ ဗ်ာ။
(၂၅ခ်က္အ႐ုိက္ခံၿပီးသူမ်ားကို ဂုဏ္ ျပဳပါသည္။)

လွတင့္ေဆြ (ပိန္းဇလုပ္)
posted by hotnewsweekly

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...