Saturday, February 25, 2012

ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (၁၉၄၈ မွ ၁၉၈၈) (အခန္း- ၂)

by cherrymyodaw on Sunday, February 26, 2012 at 3:39am ·
အခန္း (၂) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား

၀ိုင္အမ္ဘီေအမွ ဂ်ီစီဘီေအသို႔

၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီဘ၀သို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။
ထုိသည္၏ေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္မွ် ေတာင္တန္းေျမျပန္႔ေနရာေဒသအႏွံ႔
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ဆိုသလိုေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
သုိ႔တေစ ေခတ္သစ္အဖြဲ႕အစည္းအသင္းအပင္းပံုသဏၭာန္ျဖင့္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္မွာ
၂၀ ရာစုထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာေတာ့မွျဖစ္သည္။ တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာ ပထမဆံုး
ေပၚထြက္လာသည့္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွာ “ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယု၀အသင္း” ျဖစ္ပါသည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ “YOUNG MEN'S BUDDHIST ASSOCIATION”  ဟူ၍ျဖစ္ရာ
၎၏အတိုေကာက္ “၀ိုင္အမ္ဘီေအ” (YMBA) အသင္းႀကီးအျဖစ္ထင္ရွားသည္။


၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းႀကီးကို ၁၉၀၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
ဦးဘေဘ၊ ဦးေမာင္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဘရင္၊ ဦးေမေအာင္၊ ဦးစိန္လွေအာင္ စသူတုိ႔ဦးေဆာင္
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မူလစတင္စဥ္က လူ ၂၀ ပင္မျပည့္တတ္ေသာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ျပည္လံုးအတုိင္းအတာအထိ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္
ဦးဘေဘ၊ ဦးလွေဖတို႔ ဦးစီးထုတ္ေ၀ေသာ “သူရိယသတင္းစာ” ထြက္ေပၚလာေသာအခါ
အသင္းႀကီး၏ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္လာ၍ လူသိမ်ားထင္ရွားလာခဲ့သည္။

ကနဦးကာလက ၀ိုင္အမ္ဘီေအမွာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းသေဘာထက္ ဘာသာေရး၊
လူမႈေရးအသင္းအေနျဖင့္သာ စတင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
“အမ်ဳိးဘာသာသာသနာႏွင့္ ပညာ” ျဖစ္ၿပီး ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ “အမ်ဳိးကိုခ်စ္ပါ။
ဘာသာသာသနာကိုေလးစားပါ။ ပညာေရးကို အားေပးပါ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။
အဆုိပါရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားမွာပင္ “အမ်ဳိးသားေရး” ရပ္ခံမႈမ်ားပါ၀င္ေနရာ
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသေဘာသုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၁၇
ဖိနပ္ျပႆနာေပၚထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုလိုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
အျဖစ္သို႔ေရာက္လာခဲ့သည္။ သည္လိုႏွင့္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ျပည္ညီလာခံတြင္
အသင္း၏အမည္ကို “ဂ်ီစီဘီေအ” (GCBA) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း
ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

“ဂ်ီစီဘီေအ” ဆုိသည္မွာ “GENERAL COUNCIL OF BURMESE ASSOCIATION” ကို
အတိုေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “ျမန္မာ့အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး” ဟုေခၚပါသည္။
ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းႀကီး၏ ဥကၠ႒မွာ ဦးခ်စ္လိႈင္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒မွာ ဦးဘေဘျဖစ္သည္။
အသင္းႀကီးက ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီး ျပည္တြင္းျဖစ္မ်ားကိုသံုးစြဲၾကရန္
ေဆာ္ၾသသည္။ ခ်စ္တီးပိုင္လယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူၿပီး လယ္သမားမ်ားကိုေ၀ငွရန္ ေတာင္းဆိုသည္။
၀ံသာႏုလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ထင္ရွားပါသည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာပင္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္
ေပၚထြက္လာခဲ့ရာ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ၀ံသာႏုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမိၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ
ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဖရင့္၌ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” (HOME RULE) အျမန္ဆံုးေပးရမည္ဟု
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သည္လိုႏွင့္ ဂ်ီစီဘီေအ၏ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံမွာ
“ဟုမ္းမ႐ူး” ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ဤေႂကြးေၾကာ္သံအရပင္ “ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး” အဆင့္အတန္း
တိုးေပးရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားလာလုပ္ေသာ “၀ႈိက္ေကာ္မတီ” ကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးၿပီး
ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဤတြင္
ဂ်ီစီဘီေအအတြင္း ဒိုင္အာခီလက္ခံသင့္၊ လက္မခံသင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာကြဲလြဲမႈ
စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဦးဘေဘ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၂၁ ဦးက ဒုိင္အာခီကိုလက္ခံၾက၍
ဦးခ်စ္လိႈင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ားစုက ဒုိင္အာခီကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
သည္လိုႏွင့္ ၂၁ဦး ဂ်ီစီဘီေအႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ ဂ်ီစီဘီေအ ဆို၍ ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲလာရသည္။
တစ္ဖန္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ သပိတ္ေမွာက္ ဂ်ီစီဘီေအ အတြင္းမွာပင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ေနာက္ထပ္သေဘာကြဲလြဲမႈ ေပၚလာျပန္သည္။ သပိတ္ေမွာက္ ဂ်ီစီဘီေအ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
ျဖစ္သူ ဦးပုက “ဟုမ္းမ႐ူးပါတီ” ခြဲေထာင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ
ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွာလည္း ႏုိင္ငံေရးမွ ထြက္သြားခဲ့သည္။ ဤႏွစ္ ၁၉၂၅ မွာပင္
ဦးစိုးသိမ္း ဂ်ီစီဘီေအ ကြဲထြက္ျပန္ၿပီး ၁၉၂၉ တြင္ ဦးစုဂ်ီစီဘီေအ ထပ္ကြဲျပန္သည္။
ဤသို႔ ဂ်ီစီဘီေအ အဖြဲ႕ႀကီး အစိတ္စိတ္အၿမႊာၿမႊာ ကြဲထြက္သြားေသာ
ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းမွာပင္ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုး ေပၚထြက္လာၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး

ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးကို ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ သခင္ဘေသာင္း၊ သခင္သိန္းေမာင္၊ သခင္လွေဘာ္
စသူတုိ႔ျဖစ္သည္။ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းေရႊ၊ သခင္တင္ေမာင္၊ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္ဗုိလ္၊
သခင္ေအာင္သန္း စသူတို႔မွာ ဖြဲ႕စည္းစကပင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔တေစ
၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွာပင္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာကြဲလြဲခဲ့ရာမွ
စတင္တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ သခင္ဘေသာင္းမွာ ေဘးထြက္ထုိင္သြားခဲ့သည္။

ဂ်ီစီဘီေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား “ဟုမ္းမ႐ူး”လား၊ “ဒုိင္အာခီ”လား အျငင္းပြားေနၾကခ်ိန္တြင္
ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီးက “ဟုမ္း” လည္း ကၽြန္၊ “ဒိုင္” လည္းကၽြန္၊ ဘာမွမလိုခ်င္ဟု
ေၾကညာ၍ “လံုး၀လြတ္လပ္ေရး” ကိုသာ ႏုိင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္၏ အရွင္သခင္အစစ္မွာ ျမန္မာေတြသာျဖစ္ရမည္ဆုိေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္
အစည္းအ႐ံုး၀င္အားလံုး သခင္ဘြဲ႕ခံခဲ့ၾကသည္။ ထုိထက္ “ဗမာျပည္သည္ဒို႔ျပည္၊
ဗမာစာသည္ ဒို႔စာ၊ ဗမာစကားသည္ ဒို႔စကား၊ ဒုိ႔ျပည္ကို ခ်စ္ပါ၊ ဒုိ႔စာကို ခ်ီးျမႇင့္ပါ၊
ဒို႔စကားကို ေလးစားပါ” ဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကလည္း မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားၾကား
ေရပန္းစားခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းစမွာပင္ အင္အားႀကီးမားေသာ
ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီး၏
ပထမဆံုးညီလာခံကို ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤညီလာခံမွာပင္ မ်ဳိးခ်စ္စာဆိုႀကီး
“မစၥတာေမာင္မိႈင္း” အစည္းအ႐ံုး၀င္ျဖစ္လာၿပီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းအမည္ခံခဲ့သည္။
၁၉၃၆ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္အၿပီးတြင္ ကိုႏု၊ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုစိုး၊ ကိုသန္းထြန္း၊
ကိုလွေဖ၊ ကိုသိန္းေဖ စေသာ မခ္(စ္)၀ါဒကို လက္ခံယံုၾကည္ၾကသည့္ ပညာတတ္လူငယ္မ်ား
၀င္ေရာက္လာၾကၿပီး ဌာနခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၾကသည္။
ဤအခ်က္သည္ပင္ ေနာင္ထြက္ေပၚလာမည့္သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား၏ အစျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

၁၉၃၆ ဇြန္လတြင္ ၁၉၃၅ အက္ဥပေဒ (၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး)အရ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ
ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးက ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္
လႊတ္ေတာ္တြင္းေျပာေရးဆိုခြင့္ကို မဆံုး႐ံႈးေစရန္အတြက္ “ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းအဖြဲ႕”
ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေစခဲ့ရာ သံုးေနရာအႏိုင္ရခဲ့သည္။ သခင္ျမ၊ သခင္လွတင္(ဟသၤာတ)
ႏွင့္ သခင္အံ့ႀကီး(ပခုကၠဴ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ေရးကိုသာ
တစ္ဖက္သတ္မလုပ္ခဲ့ဘဲ အျမင္က်ယ္က်ယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့၍ ေနာင္လာမည့္ ၁၃၀၀ ျပည့္
အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွေရာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွပါ ဟန္ခ်က္ညီညီ
တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၃၈ တတိယညီလာခံတြင္မူ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီး စတင္ၿပိဳကြဲလာခဲ့သည္။
ဤအကြဲအၿပဲ၏ အေၾကာင္းရင္းခံမွာ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးေရာ အယူအဆေရးပါ ေရာယွက္ေနဟန္ရွိပါသည္။
ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအရဆိုရလွ်င္ သခင္သိန္းေမာင္ႏွင့္ သခင္ညီတို႔ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ အၿပိဳင္ျဖစ္လာျခင္း၊
ဥကၠ႒သခင္သိန္းေမာင္က သခင္ဗစိန္ႏွင့္ သခင္ေက်ာ္ရင္တို႔ကို အစည္းအ႐ံုးမွထုတ္ပစ္ျခင္း
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္အၿပီး ၀င္ေရာက္လာၾကေသာ
လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ၾသဇာႀကီးလာသည့္ မခ္(စ္)၀ါဒ (လက္၀ဲအယူအဆ) အေပၚ
သခင္ဗစိန္အမွဴးျပဳေသာ မူလစတင္တည္ေထာင္သူအခ်ဳိ႕က ဘ၀င္မက် မလိုလားခဲ့သည္မွာလည္း
အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သည္လိုႏွင့္ ၁၉၃၈ ႏွစ္ကုန္မွာပင္
ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီး ႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲသြားခဲ့ရေတာ့သည္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဦးေဆာင္ေသာ
ဂိုဏ္းႏွင့္ သခင္ဗစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ဂိုဏ္းတို႔ျဖစ္သည္။ လက္၀ဲအယူအဆ အားသန္ေသာ
လူငယ္အမ်ားစုမွာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဦးေဆာင္ေသာ ဂိုဏ္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။
ဤသို႔ေသာ မညီၫြတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုႀကီးကိုမူ
ႏွစ္ဂိုဏ္းလံုးက ၀န္းရံအားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

အေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြင္း သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဂိုဏ္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ “လြတ္လပ္ေရး၊
ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္ေရး” ဆိုေသာ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္ပင္
ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုၿပီးခါစ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္
သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဂိုဏ္းမွ လက္၀ဲအယူအဆရွိသူ အစုမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု
ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ဆိုသလို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ “ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ” (CPB) ႏွင့္
“ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ (PRB) တို႔ျဖစ္သည္။

ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး (သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း) ၏ စတုတၳညီလာခံကို၁၉၃၉၊ ဧၿပီလတြင္
က်င္းပခဲ့သည္။ ဤညီလာခံမွပင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး “အမ်ဳိးသားတပ္ေပါင္းစုႀကီး”
တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၁၉၃၉၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္
“ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း” (FREEDOM BLOC) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၊
ေဒါက္တာဗေမာ္ဦးေဆာင္ေသာ ဆင္းရဲသား၀ံသာႏုအဖြဲ႕၊ ဦးဘေဘႏွင့္ ေဒါက္တာသိန္းေမာင္တုိ႔
ဦးေဆာင္ေသာ ငါးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ မႏၲေလးဦးဘဦးေခါင္းေဆာင္ေသာ ေနျပည္ေတာ္၊
မႏၲေလးအဖြဲ႕တုိ႔ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္
သခင္ေအာင္ဆန္းတုိ႔က တာ၀န္ယူခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး၏ ကနဦးကာလ
အဂၤလိပ္အခက္ႀကံဳေနစဥ္ ဗမာ့အခ်က္ဟုယူၿပီး လြတ္လပ္ေရးအရယူႏုိင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး မၾကာမီမွာပင္
ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုအဖမ္းခံခဲ့ရ၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါေခ်။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္အစုိးရက
ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးကို မတရားသင္းေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး
ပထမဆံုးက်င္းပေသာ ၁၉၅၁/၅၂ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သခင္ဗေမာင္ႏွင့္ သခင္သင္တုိ႔၏
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးအမည္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီအျဖစ္
ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ႀကိဳေခတ္အစဥ္အလာႏွင့္ ၾသဇာမ်ဳိးကား ျပန္မရေတာ့ပါ။

ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္း ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
မူလဖြဲ႕စည္းစဥ္က အမည္မွာ “ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕” (ANTI FASCIST
ORGANIZATION) အတိုေကာက္ AFO ျဖစ္သည္။ ေနာက္မွ “ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး
ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္” (ANTI FASCIST PEOPLE'S FREEDOM LEAGUE)
အတုိေကာက္ AFPFL ဟူ၍အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္
“ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္”ဟု ထပ္မံအမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကို ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အင္အားစုသံုးရပ္ကိုအေျခခံၿပီး
လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ တပ္ေပါင္းစုႀကီးျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါအင္အားစုသံုးရပ္မွာ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီႏွင့္ ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္
(ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္)တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤအင္အားစုသံုးခုမွ ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးစီျဖင့္
ပထမဆံုးဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊
ဗိုလ္လက်ၤာ၊ ဗိုလ္ေန၀င္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္း၊
သခင္ဗဟိန္း၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီမွ ကိုဗေဆြ၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ သခင္ခ်စ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္၊ သခင္စိုးက ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊
သခင္သန္းထြန္းက ႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္
အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အားအေကာင္းဆံုးကာလဟုဆုိရပါလိမ့္မည္။
သို႔ႏွင့္တိုင္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးမွစၿပီး အဆင့္ဆင့္ၿပိဳကြဲလာခဲ့ရာမွ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးမွာပင္
ညီအစ္ကိုခ်င္းစစ္ခင္းရေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးႏွင့္ႀကံဳခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ
ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးမွ အေျခခံေပၚထြက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ပင္
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေကာင္းအဆိုးကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည့္
ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။

ပထမဆံုးကြဲခဲ့သည္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္
အလံနီပါတီခြဲထြက္သြားရာမွ ကိုသိန္းေဖ(ဦးသိန္းေဖျမင့္)ႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ဦးေဆာင္ေသာ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (COMMUNIST PARTY OF BURMA) အတုိေကာက္
ဗကပ/CPB ႏွင့္ သခင္စိုးေခါင္းေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗမာျပည္
COMMUNIST PARTY (BURMA) အတုိေကာက္ CP(B) ဟူ၍
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သြားသည္။ သခင္စိုးဦးေဆာင္ေသာပါတီကို သတင္းစာမ်ားက
“အလံနီ” ဟုေခၚၾကရာမွ ဤအမည္ပင္ တြင္သြားခဲ့သည္။ ကိုသိန္းေဖႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔
ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီကိုမူ အလံျဖဴ၊ နစ္ျဖဴ၊ ဗကပ စသျဖင့္ ေခၚၾကသည္။ သခင္စုိး၏
အလံနီပါတီမွာ ၁၉၄၆၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဖဆပလမွ အထုတ္ခံခဲ့ရသည္။

ဖဆပလတြင္ မူလပါ၀င္ခဲ့ေသာ “ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ”
(PEOPLE REVOLUTIONARY PARTY) အတုိေကာက္ PRP မွာ စစ္ၿပီးေခတ္တြင္
“ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးဆုိရွယ္လစ္ပါတီ” (PEOPLE FREEDOM SOCIALIST PARTY)
အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ “ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ” အျဖစ္အမည္တြင္ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ၁၉၅၀ မွာပင္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီမွ သခင္လြင္၊ သခင္လွေႂကြႏွင့္
သာယာ၀တီသခင္ခ်စ္ေမာင္ (ေနာင္- ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္)တုိ႔ဦးေဆာင္ၿပီး
ဗမာျပည္အလုပ္သမား၊ လယ္သမားပါတီ (BURMA WORKERS AND PEASENTS PARTY)
အတိုေကာက္ BWPP ခြဲထြက္ခဲ့သည္။ သတင္းစာဆရာမ်ားက “ဆုိရွယ္နီ”အမည္ေပးရာမွ
ဤအမည္ပင္တြင္သြားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတီ၏တရား၀င္အမည္ကို
“ဗမာျပည္အလုပ္သမားပါတီ” (BURMA WORKERS PARTY) ဟူ၍ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဖဆပလ၏စစ္ေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ
“ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္” (PATRIOTIC BURMESE FORCES) အတုိေကာက္ PBF မွာ
ဂႏ္ၵီစာခ်ဳပ္အရ “ဗမာ့တပ္မေတာ္” (BURMA RIFLE) အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ရသည္။
အဆုိပါ ဘားမား႐ိုင္ဖယ္တြင္ တပ္သား ၅၀၀၀ႏွင့္ အရာရွိ ၂၀၀ သာပါ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ
က်န္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားကိုစုစည္းၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္၍ “ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕”
(PEOPLE'S VOLUNTEER ORGANIZATION) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္
ယခင္ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ကိုယ္စား အဆိုပါ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ (PVO) ကပါ၀င္ခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဗကပကို ဖဆပလမွ ထုတ္လုိက္ရာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ထံမွ
ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူမ်ားက “တပ္နီ”အျဖစ္ပထမဆံုး ခြဲထြက္သြားခဲ့သည္။ တစ္ဖန္
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးမွာပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ “ႏုမူ”ေပၚထြက္လာရာ လက္မခံသူမ်ားက
“ရဲေဘာ္ျဖဴ”၊ လက္ခံသူမ်ားက “ရဲေဘာ္၀ါ” အျဖစ္ ထပ္ကြဲသြားျပန္သည္။ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားမွာ
ေတာခိုသြားခဲ့ၿပီး “ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီ” (PEOPLE'S COMRADE PARTY) အတိုေကာက္
PCP အျဖစ္ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီ
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ေရာက္လာၿပီး ဆုိရွယ္နီပါတီႏွင့္ေပါင္းကာ “အလုပ္သမားညီညြတ္
ေရးပါတီ” (UNITED WORKERS PARTY) အတုိေကာက္ UWP ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး၏ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္းအဆင့္ဆင့္
ၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးကို မူလစတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ
အင္အားစုသံုးခုထဲမွ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားမွာ လြတ္လပ္ေရးမရမီကပင္ ဖဆပလ အျပင္သို႔
ေရာက္သြားခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အမ်ားစုမွာလည္း လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးမွာပင္
ကြဲထြက္သြားခဲ့ရာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီသည္သာ အင္အားႀကီးပါတီအျဖစ္ ထီးထီးႀကီး
က်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့သည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၅၀ တြင္ အာဏာရဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ ဆိုရွယ္နီမ်ားပါ
ခြဲထြက္သြားခဲ့ရာ ဖဆပလမွာ တပ္ေပါင္းစုလား၊ ပါတီလား အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္က်န္ ဖဆပလအတြင္းမွာပင္ ဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္း ကြဲထြက္သြားျပန္သည္။
ဦးဗေဆြႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း (ေဆြၿငိမ္း)တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွာ တည္ၿမဲဖဆပလတြင္ၿပီး
ေနာင္တြင္ ဖဆပလအမည္ျဖင့္ပင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဦးႏုႏွင့္ သခင္တင္ (ႏုတင္)
ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ မွာ သန္႔ရွင္းဖဆပလ အမည္တြင္ၿပီး ေနာင္တြင္
“ျပည္ေထာင္စုပါတီ” (ပထစ) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္
အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရးဥပေဒထြက္ေပၚလာေသာအခါ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္အတူ
ဖဆပလႏွစ္ဂိုဏ္းလံုးမွာလည္း တရား၀င္ပါတီအျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရသည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဦးႏုဦးေဆာင္ၿပီး “ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ” (PARLIAMENT
DEMOCRACY PARTY) PDP တည္ေထာင္ကာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
ဆင္ႏႊဲဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား
ေပၚၿပီး ဦးႏု ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ရာမွ “ျပည္သူ႕ျပည္ခ်စ္ပါတီ”
(PEOPLE'S PATRIOTIC PARTY) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
၁၉၈၀ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကညာၿပီးေသာအခါတြင္မူ ပါတီ၀င္အမ်ားစု
ဥပေဒတြင္းသို႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဦးႏု နာယကမူ၍
“ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕” (ဒီၿငိမ္း) ေပၚထြက္လာသည္။ ယခင္
PDP ေဟာင္းမ်ားကလည္း ဦးသုေ၀ေခါင္းေဆာင္ကာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)အျဖစ္
ျပန္လည္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ယခင္ ဖဆပလ (တည္ၿမဲ) အႏြယ္ေဟာင္းမ်ားကလည္း
ဖဆပလအမည္ႏွင့္ပင္ ပါတီသံုးပါတီေပၚလာသည္။ ဦးၫြန္႔သိန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆပလ၊
ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသမီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆပလႏွင့္
ဦးဗေဆြ၏သားသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆပလ တုိ႔ျဖစ္သည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္မူ ဦးသုေ၀က ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူၿပီး
ဦးႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ဦးဗေဆြတုိ႔၏သမီးမ်ားက အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ
ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) အျဖစ္ စုစုစည္းစည္းေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။

(ေက်ာ္၀င္း)
(ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...