Friday, April 11, 2014

ျမန္မာ့သယံဇာတက်ိန္စာ

လက္နက္ဝယ္ယူမႈႏွင့္ စစ္တပ္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ဓါတ္ေငြ႔ဘ႑ာေငြမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပရန္မရွိေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ႏွစ္ကတည္းကပင္ ျမန္မာ့ စစ္တပ္၏ စစ္သားဦးေရးမွာ ယခင္ကထက္ျမင့္တက္သြားၿပီးယခုအခ်ိန္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခစစ္သားဦေရ ၄၉၂၀၀၀ ျဖင့္ ေဒသတြင္းတြင္ အႀကီးဆုံးေသာစစ္တပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္မွ
ယေန႔ထိတိုင္ က်ဴးလြန္ေနသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားသည္ျမန္မာျပည္အတြက္ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြျဖစ္ၿပီး ၄င္းေငြမ်ားျဖင့္ စစ္တပ္ကို ေခတ္မီွလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳေနသည္။
ဓါတ္ေငြ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို ပံုေအာၿပီးရရိွသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ စစ္တပ္အတြက္ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား၊တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊စစ္သံုးေလယာဥ္မ်ား၊ ေရဒါစနစ္မ်ား၊ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးက်ဥ္မ်ား၊ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ တာတိုဒံုးက်ဥ္ စနစ္မ်ားကိုဝယ္ယူလာခဲ့သည္။
၂၆ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ရတနာဓါတ္ေငြ႔သိုက္မွ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ယင္းဓါတ္ေငြ႔မ်ားကိုထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ခ ေပးေခ်ေငြကိုရရိွၿပီးေနာက္ သန္းေရႊစစ္အစိုးရသည္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္ အဟုန္ျဖင့္ဝယ္ယူခဲ့ သည္။ ၎စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳၿပီး တရုတ္၊ ရုရွား၊ အိႏၵိယ၊ပါကစၥတန္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား၊ ယူကရိန္းႏွင့္ အစၥေရးတို႔ထံမွ အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မွီလက္နက္မ်ားကို မွာယူတင္သြင္းဝယ္ယူ ခဲ့သည္။၂၇ ရတနာဓါတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမွ ပထမအရစ္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ရရွိၿပီးေနာက္ ရုရွားႏိုင္ငံထုတ္ MIG 29
ဂ်က္တိုက္ေလယဥ္ ၁၂ စင္း၀ယ္ယူခဲ့သည္။၂၈ သန္းေရႊစစ္အစိုးရသည္၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ ၁၀ မီဂါ၀ပ္ရွိ အႏုျမဴသုေတသနဓါတ္ေပါင္းဖိုတခု တည္ေဆာက္ရန္လည္း ရုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ပူးေပါင္းထားသည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႔သည္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ျပည္သူ (၁ဝဝဝဝဝ) ေက်ာ္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေရးေပၚ အေထာက္အကူအတြက္
ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၆၉၃ ရွာေဖြေနစဥ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ရုရွားႏိုင္ငံမွ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၃၀ တန္ဖိုးရွိ MIG29 ဂ်က္တိုက္ေလယဥ္ အစီးေရ ၂၀ ႏွင့္ Mi-35 တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ၀ယ္ယူခဲ့သည္။
ဓါတ္ေငြ႔ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားကို စစ္တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ
ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသလား
ဦးပိုင္လီမိတက္ေခၚ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္ (UMEHL) သည္
စစ္တပ္ပိုင္ စီပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္၏ ပင္စင္ရန္ပံုေငြမ်ားကိုစီ
မံခန္႔ခြဲသည္။ ဤဦးပိုင္လီမိတက္ကို ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က ဖြဲ႔စည္း
ထူေထာင္ထားၿပီး စစ္အရာရိွမ်ားက ဦးစီးဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲေနသည္။ ၁၉၈၈
ေက်ာင္းသားအေရး ေတာ္ပံုႀကီးကို ႏွိမ္နင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ဦးပိုင္လီမိတက္
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ စစ္တပ္ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္င
န္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤဦးပိုင္ လီမိတက္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ (၄၀%)
ကို စစ္ရံုးခ်ဳပ္က ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရတြက္ အဓိက လက္နက္
ေမွာင္ခိုတင္သြင္းသူအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။၃၁ က်န္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို
ေဒသဆိုင္ရာ စစ္တိုင္းမ်ား၊ စစ္တပ္မွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အရာရွိႀကီး
ငယ္မ်ား၊ စစ္တပ္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၄၆၇ ခု၊ အရာရွိ ၆၀၆၉ ဦးႏွင့္ အၿငိမ္းစား
စစ္တပ္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၈၉ ခု ေကာ္မီတီမ်ား က ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။၃၂
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ဘ႑ာေငြမ်ားမွာ စစ္အစိုးရ အတြက္ အႀကီးမားဆံုး
ေသာ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္ စြာ ဦးပိုင္လီမိတက္
သည္ ၄င္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွ ရရိွသည့္ေငြမ်ားျဖင့္ ျမန္မာစစ္
အစိုးရအတြက္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ေပးေနသည္ဟုခိုင္ခိုင္မာမာယံု
ၾကည္ထားၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ရွာေဖြ၊တူးေဖၚ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်
ျခင္းအပါအဝင္ တျခားသဘာဝ သယံဇာတက႑မ်ားကိုလည္း တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ဆဲ သို႔မဟုတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီ
၄၆ ခုသည္ ကြၽန္းသစ္၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔၊ သတၱဳ
တူးေဖာ္ေရးတို႔မွ ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံ့အခြန္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို စစ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ားသို႔ ပံ့ပိုးေပးေနရသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အုပ္စု၏
အဆိုအရ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒၚလာ (၃) ဘီလီယံ
အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ တျခားစစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ တို႔ႏွစ္ခုသည္
ျမန္မာ့၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္း က႑မ်ား ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာတူးေဖၚေရး၊ အထည္အလိပ္စက္ရံုမ်ား၊ သစ္ထုပ္လုပ္မႈမ်ား၊
စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္တိုက္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊
ေဟာ္တည္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သံမဏိ
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊
ဘိလပ္ေျမလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အလွကုန္ပစၥည္း
ထုပ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္း စသည္တို႔ကို ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)
ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္။၃၅ အဓိကႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားစုသည္
ဤဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္
သည္။၃၆ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ဦးပိုင္
လီမိတက္သည္ အက်ိဳးတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၅၀) ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံျခား
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္လာလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဦးပိုင္လိမိတက္သည္ စုစုေပါင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၃၈ ခုကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
အက်ဳိးတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၉ ခုကိုလည္း ထိမ္းထား သည္။၃၇
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ကုမၸဏီမ်ား အခြန္ ေရွာင္ရွားျခင္းကို ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္အခြန္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပိုင္ႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္အခြန္ ကင္းလြတ္ ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကၿပီး မည္သည့္အခြန္မွ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေပ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...