Thursday, April 24, 2014

အျမင္ႏွင့္ ရႈရပ္.....

<<<<<  အျမင္ႏွင့္ ရႈရပ္.....>>>>>

မ်က္မျမင္ပုဏၰား ေျခာက္ဦး ပံုျပင္ႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွား ပံုျပင္မ်ားသည္ သမုိင္းအစဥ္အလာႀကီးမားေသာ  ကမၻာ့ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  ေရပန္းစားရံုမွ်မက စံျပဳပံုျပင္မ်ား အျဖစ္တည္ရွိၾကပါသည္။

ထုိပံုျပင္ထဲတြင္ ျပဆုိထားေသာ ဇာတ္ေဆာင္မ်ားသည္ မ်က္မျမင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ဇာတ္လမ္း၏ အသက္သည္ အျမင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အယူအဆျဖစ္ပါသည္။

ထုိဇာတ္ေဆာင္ မ်က္မျမင္မ်ားဆုိသည္မွာ လူတုိ႔၏ ေသခ်ာစြာ မသိျခင္းသေဘာ.. တစ္နည္းအားျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ပညာဗဟုသုတ မျပည့္စံုျခင္းကုိ ညႊန္းဆုိထားပါသည္။

ထုိ႔အတူ ဆင္၏ ၀မ္းဗုိက္နံပါးသည္ အုတ္နံရံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္၏နားရြက္သည္ ယပ္ေတာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ ဖဲြ႔ဆုိမႈသည္ မ်က္မျမင္ပုဏၰားတုိ႔၏ စမ္းသပ္သည့္ေနရာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရႈရပ္ကုိ ဆုိလုိပါသည္။

ထုိရႈရပ္မွ အျမင္သည္ ဆင္တစ္ေကာင္တည္းကုိပင္ ကဲြျပားမႈေပါင္းမ်ားစြာ...၊ ျငင္းခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အယူအဆေပါင္းမ်ားစြာ၊ အျမင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကဲြထြက္သြားေစရံုမွ်မက ကုိယ္တုိင္ကန္႔သတ္လက္ခံထားေသာ အျမင္မ်ားအား မိမိ၏ အ၀န္းအ၀ုိင္းအတြင္းမွ စီးဆင္းႏုိင္သည့္ အျခားသူမ်ားထံသုိ႔ မျပည့္စံုစြာ ဆက္လက္ စီးဆင္းသြားေစပါသည္။

မမွားေသာ္လည္း ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈမရွိသည့္ အယူအဆမ်ားအျဖစ္ ကာလၾကာရွည္စြာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ ထုိ မ်က္မျမင္ပုဏၰားေျခာက္ေယာက္ႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွား ပံုျပင္ေလးမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ေသခ်ာ ဂဏ ေလ့လာသံုးသပ္၍ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၾကေစရန္ ေဖာ္ညႊန္းထားေသာ ပံုျပင္ေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အတူ ၀တ္ေကာင္းစားလွကုိ သပ္ရပ္စြာ ၀တ္ဆင္ထားေသာ ရႈခ်င္စဖြယ္ အမ်ဳိးသားငယ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး အား ေရွ႔တည့္တည့္မွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဘးဘီ၀ဲ/ယာမွေသာ္လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈေသာ္ ျမင္ရသူႏွလံုးစိတ္၀မ္း ၾကည္လင္၍ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိ္းစိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေလးစားအားက်စိတ္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိ အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားငယ္တုိ႔အား ေအာက္တည့္တည့္မွ အေပၚသုိ႔ ေမာ့၍ လွန္၍ၾကည့္ေသာ္ အတြင္းခံ ၀တ္မထားပါက ငယ္ပါမ်ား မိန္းမကုိယ္မ်ားကုိ မူလအတုိင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းခံမ်ား ၀တ္ထားပါကလည္း ထုိအတြင္းခံမ်ားႏွင့္ မူလပံုသ႑ာန္မ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႔ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္သေဘာထား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္ အမွန္တကယ္တြင္ကား ထုိေတြ႔ျမင္မႈမ်ားသည္ ဖံုးကြယ္၍ထားေသာ ပကတိေတြ႔ျမင္မႈမ်ား အမွန္တရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ လူတုိင္းတြင္ရွိေနေသာ ထုိပကတိ အမွန္တရားကုိပင္ ႀကီးသည္ ေသးသည္၊ ျဖဴသည္ မဲသည္ စသည္ျဖင့္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ေနၾကလွ်င္ ထုိျငင္းခ်က္သည္ အက်ဳိးမဲ့ရံုမွ်မက စည္းကမ္းမဲ့ေသာ....  သူတစ္ပါး၏  လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ထားအပ္ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အျခားသူမ်ားထံသုိ႔လည္း ဤအျမင္မ်ားအား ဆက္လက္၍ အတင္းအဖ်င္းအျဖစ္ ဆက္လက္ေျပာၾကားေနပါက  ထုိသူသည္ လူထက္တစ္ဆင့္နိမ့္သည့္ အသိဥာဏ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသူျဖစ္သည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ မတူကဲြျပားသည္၊ ျခားနားသည္ စသည့္ ျငင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ရႈျမင္သံုးသပ္သူမ်ား၏ ရႈရပ္မ်ား ကြာျခားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိ၏ ရႈျမင္ရာ အရပ္သည္ မြန္ျမတ္သည့္ သေဘာကုိေဆာင္ေသာ ၊ စိမ္းစုိလွပေသာ၊ ေလာကဓမၼႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ရႈရပ္မ်ားျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ႏွင့္ မိမိ၏ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အယူအဆမ်ားအား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသုိ႔ မွားယြင္းစြာ ကန္႔သတ္ျဖန္႔က်က္ျခင္း ကင္းၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလွ်က္.....

(ကြန္ဆူးမား)(၂၃-၄-၂၀၁၄)
မ်က္မျမင္ပုဏၰား ေျခာက္ဦး ပံုျပင္ႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွား ပံုျပင္မ်ားသည္ သမုိင္းအစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရပန္းစားရံုမွ်မက စံျပဳပံုျပင္မ်ား အျဖစ္တည္ရွိၾကပါသည္။
ထုိပံုျပင္ထဲတြင္ ျပဆုိထားေသာ ဇာတ္ေဆာင္မ်ားသည္ မ်က္မျမင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ဇာတ္လမ္း၏ အသက္သည္ အျမင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အယူအဆျဖစ္ပါသည္။

ထုိဇာတ္ေဆာင္ မ်က္မျမင္မ်ားဆုိသည္မွာ လူတုိ႔၏ ေသခ်ာစြာ မသိျခင္းသေဘာ.. တစ္နည္းအားျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ပညာဗဟုသုတ မျပည့္စံုျခင္းကုိ ညႊန္းဆုိထားပါသည္။
ထုိ႔အတူ ဆင္၏ ၀မ္းဗုိက္နံပါးသည္ အုတ္နံရံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္၏နားရြက္သည္ ယပ္ေတာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ ဖဲြ႔ဆုိမႈသည္ မ်က္မျမင္ပုဏၰားတုိ႔၏ စမ္းသပ္သည့္ေနရာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရႈရပ္ကုိ ဆုိလုိပါသည္။
ထုိရႈရပ္မွ အျမင္သည္ ဆင္တစ္ေကာင္တည္းကုိပင္ ကဲြျပားမႈေပါင္းမ်ားစြာ...၊ ျငင္းခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အယူအဆေပါင္းမ်ားစြာ၊ အျမင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကဲြထြက္သြားေစရံုမွ်မက ကုိယ္တုိင္ကန္႔သတ္လက္ခံထားေသာ အျမင္မ်ားအား မိမိ၏ အ၀န္းအ၀ုိင္းအတြင္းမွ စီးဆင္းႏုိင္သည့္ အျခားသူမ်ားထံသုိ႔ မျပည့္စံုစြာ ဆက္လက္ စီးဆင္းသြားေစပါသည္။
မမွားေသာ္လည္း ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈမရွိသည့္ အယူအဆမ်ားအျဖစ္ ကာလၾကာရွည္စြာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိေၾကာင့္ ထုိ မ်က္မျမင္ပုဏၰားေျခာက္ေယာက္ႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွား ပံုျပင္ေလးမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ေသခ်ာ ဂဏ ေလ့လာသံုးသပ္၍ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၾကေစရန္ ေဖာ္ညႊန္းထားေသာ ပံုျပင္ေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အတူ ၀တ္ေကာင္းစားလွကုိ သပ္ရပ္စြာ ၀တ္ဆင္ထားေသာ ရႈခ်င္စဖြယ္ အမ်ဳိးသားငယ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး အား ေရွ႔တည့္တည့္မွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဘးဘီ၀ဲ/ယာမွေသာ္လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈေသာ္ ျမင္ရသူႏွလံုးစိတ္၀မ္း ၾကည္လင္၍ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိ္းစိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေလးစားအားက်စိတ္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ထုိ အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားငယ္တုိ႔အား ေအာက္တည့္တည့္မွ အေပၚသုိ႔ ေမာ့၍ လွန္၍ၾကည့္ေသာ္ အတြင္းခံ ၀တ္မထားပါက ငယ္ပါမ်ား မိန္းမကုိယ္မ်ားကုိ မူလအတုိင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းခံမ်ား ၀တ္ထားပါကလည္း ထုိအတြင္းခံမ်ားႏွင့္ မူလပံုသ႑ာန္မ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႔ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္သေဘာထား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္ အမွန္တကယ္တြင္ကား ထုိေတြ႔ျမင္မႈမ်ားသည္ ဖံုးကြယ္၍ထားေသာ ပကတိေတြ႔ျမင္မႈမ်ား အမွန္တရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ လူတုိင္းတြင္ရွိေနေသာ ထုိပကတိ အမွန္တရားကုိပင္ ႀကီးသည္ ေသးသည္၊ ျဖဴသည္ မဲသည္ စသည္ျဖင့္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ေနၾကလွ်င္ ထုိျငင္းခ်က္သည္ အက်ဳိးမဲ့ရံုမွ်မက စည္းကမ္းမဲ့ေသာ.... သူတစ္ပါး၏ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ထားအပ္ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အျခားသူမ်ားထံသုိ႔လည္း ဤအျမင္မ်ားအား ဆက္လက္၍ အတင္းအဖ်င္းအျဖစ္ ဆက္လက္ေျပာၾကားေနပါက ထုိသူသည္ လူထက္တစ္ဆင့္နိမ့္သည့္ အသိဥာဏ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသူျဖစ္သည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ မတူကဲြျပားသည္၊ ျခားနားသည္ စသည့္ ျငင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ရႈျမင္သံုးသပ္သူမ်ား၏ ရႈရပ္မ်ား ကြာျခားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိ၏ ရႈျမင္ရာ အရပ္သည္ မြန္ျမတ္သည့္ သေဘာကုိေဆာင္ေသာ ၊ စိမ္းစုိလွပေသာ၊ ေလာကဓမၼႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ရႈရပ္မ်ားျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ႏွင့္ မိမိ၏ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အယူအဆမ်ားအား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသုိ႔ မွားယြင္းစြာ ကန္႔သတ္ျဖန္႔က်က္ျခင္း ကင္းၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလွ်က္.....

(ကြန္ဆူးမား)(၂၃-၄-၂၀၁၄)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...