Friday, April 18, 2014

တစ္ေက်ာ့ျပန္လာသည့္ ရုရွားတပ္မေတာ္


ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲ သြားမႈ ႏွင့္အတူ တစ္ခ်ိန္က အေနာက္ အုပ္စုက ဖိန္႕ဖိန္႕ တုန္ေအာင္ ေၾကာက္လန္႕ ခဲ့ရေသာ ဆိုဗီယက္ တပ္မေတာ္ ႀကီးလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ ရသည္။ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ထံမွ အေမြ ဆက္ခံ ခဲ့ေသာ ရုရွား တပ္မေတာ္ကား ဟန္သာ ရိွၿပီး အဆန္ မရိွသည့္ သၾကၤန္ အေျမာက္သာ ျဖစ္ေန ခဲ့သည္။
ရုရွားတို႕တြင္ အႏုျမဴ လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ ေနလင့္ ကစား မည္သူ ကမွ် အေလး ထားမႈ မရိွေတာ့ပဲ ဥေရာပ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေနတိုးတို႕ လုပ္သမွ်ကို ရုရွား တို႕က လက္ပိုက္ ၾကည့္ေန ခဲ့ရ သည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။
မၾကာမီက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံက အေရွ႕ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ပိုလန္ႏွင့္ ခ်က္ သမၼတ ႏုိင္ငံတြင္ ဒံုးခြင္းဒံုး စနစ္ႏွင့္ ေရဒါ မ်ားကို ေနရာ ခ်ထားမည့္ အစီအစဥ္ကို ေၾကညာ ခဲ့သည့္ အခါတြင္ ရုရွား ႏုိင္ငံက အျပင္း အထန္ ကန္႕ကြက္ ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ သမၼတ ပူတင္က အေမရိကန္ တို႕၏ လုပ္ရပ္ကို တုန္႕ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ရုရွား တို႕၏ ဒံုးပ်ံမ်ားကို ဥေရာပရိွ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ပစ္မွတ္ အသစ္ မ်ားသို႕ ျပန္လည္ ခ်ိန္ရြယ္ ရလိမ့္ မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ယခင္က ရုရွားတို႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မွန္သမွ်ကို သၾကၤန္ အေျမာက္ အျဖစ္ လ်စ္လ်ဴ ရႈခဲ့ေသာ အေနာက္ အုပ္စုသည္ ယခု တစ္ႀကိမ္ တြင္မူ ပူတင္၏ စကားကုိ မ်က္ျပဴး ဆန္ျပာျဖင့္ တုန္႕ျပန္ ခဲ့ၾက သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႕ ဆိုလွ်င္ တစ္ခ်ိန္က စာရင္း မသြင္း ခဲ့ေသာ ရုရွား တပ္မေတာ္သည့္ ေနတိုး အဖြဲ႕က အေလးထား ရမည့္ အေန အထားသို႕ ျပန္ေရာက္ လာေနၿပီလား၊ ေလ့လာၾကည့္ သင့္ေပသည္။
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အစ
ယဲလ့္ဆင္ လက္ထက္က ေပၚလာသမွ် ျပႆနာကို လက္တမ္း ေျဖရွင္းရင္း အသက္ဆက္ ေနခဲ့ရေသာ ရုရွား တပ္မေတာ္သည္ ပူတင္ လက္ထက္တြင္ ေခတ္မီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို စတင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစား လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ တြင္မူ ရုရွား တပ္မေတာ္သည့္ အၾကပ္ အတည္း ကာလကို ေက်ာ္ျဖတ္ ႏုိင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ေခတ္မီ ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္ (၂ဝဝ၄ - ၂ဝဝ၈) ကို စနစ္တက် အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္သည့္ အေျခ အေနသို႕ ေရာက္လာ ခဲ့သည္။ ရုရွား တပ္မေတာ္သည္ ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ က႑၊ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းမႈ က႑၊ လက္နက္ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ေရး က႑၊ အထူး စစ္ဆင္ေရး က႑ႏွင့္ အႏုျမဴ လက္နက္ က႑ မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကြပ္ကဲ ႀကီးၾကပ္မႈ စနစ္၊ စစ္သား စုေဆာင္းမႈ စနစ္ႏွင့္ အႏုျမဴ ဟန္႕တားေရး က႑ မ်ားသည္ ဦးစားေပး က႑မ်ား ျဖစ္လာ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈစနစ္
တင္းၾကပ္ေသာ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈ စနစ္မ်ား ရႈပ္ေထြး ျခင္းသည္ ဆိုဗီယက္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၎၏ အေမြခံ ရုရွား တပ္မေတာ္၏ ထင္ရွားေသာ ဝိေသသ လကၡဏာ ႏွင့္ အဓိက အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္မူ ရုရွား တပ္မေတာ္သည္ အေမရိကန္ တို႕ကဲ့သို႕ပင္ စစ္ေျမျပင္ရိွ တပ္မွဴးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးသည့္ ကြပ္ကဲမႈ စနစ္ကို စတင္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခင္ ရိွေနသည့္ စစ္ေဒသ ေျခာက္ခုႏွင့္ ေရတပ္ေတာ္ ေလးခုကို အေနာက္ ဥေရာပ ေဒသ ပါဝင္ေသာ အေနာက္ပိုင္း ေဒသ ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ ဗဟုိအာရွ ေဒသ ပါဝင္ေသာ ေတာင္ပိုင္း ေဒသ ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ အာရွေဒသ ပါဝင္ေသာ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။ ထိုကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ မွဴးမ်ားသည္ ေဒသ အတြင္းရိွ အႏုျမဴ ဒံုးပ်ံ တပ္ဖြဲ႕မ်ား မွအပ ၾကည္းေရေလ စစ္လက္ရံုး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ စစ္ဝန္ထမ္း တပ္ဖြဲ႕မ်ား အားလံုးကို ကြပ္ကဲခြင့္ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။
စစ္သားစု ေဆာင္မႈစနစ္
ဆိုဗီယက္ေရာ၊ ရုရွားတို႕ပါ အစဥ္အလာ က်င့္သံုး ခဲ့သည့္ စစ္သားစု ေဆာင္းမႈ စနစ္မွာ အမ်ိဳးသား စစ္မႈထမ္း ဥပေဒကို အေျခခံသည့္ မဝင္မေနရ စစ္မႈထမ္း စနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုစနစ္သည္ ေခတ္သစ္ စစ္ပြဲကို ဆင္ႏြဲ ႏုိင္မည့္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ အရာခံ၊ အၾကပ္ တပ္သား မ်ားကို ရရိွရန္ ခက္ခဲ ေသာေၾကာင့္ ရုရွား တို႕သည္ အေနာက္ အုပ္စု တပ္မေတာ္မ်ား ကဲ့သို႕ပင္ ဆႏၵ အေလွ်ာက္ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္သည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုး ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့သည္။
ထို ေျပာင္းလဲမႈ၏ ပထမ အဆင့္ အေနျဖင့္ လက္ရိွ အင္အား ၁.၁ သန္းေက်ာ္ ရိွသည့္ တပ္မေတာ္ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၁.ဝ၃ သန္းသို႕ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုေလွ်ာ့ခ်မည့္ အင္အား အမ်ားစုမွာ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ မ်ားမွ မဟုတ္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား မွသာ ေလွ်ာ့ခ် သြားမည္ ျဖစ္သည္။ တို႕ျပင္ ရုရွား တို႕သည့္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေလေၾကာင္းခ်ီ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ယႏၲရားတင္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို ဆႏၵ အေလွ်ာက္ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ သူမ်ား ႏွင့္သာ ဖြဲ႕စည္း မႈကို စတင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ ယေန႕ အခ်ိန္တြင္ တပ္မ ငါးခုကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရုရွား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ကုန္တြင္ ရုရွား တပ္မေတာ္၏ အင္အား ၅ဝ%ကို ဆႏၵ အေလွ်ာက္ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ လ်ာထား ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေန မရိွ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
အႏုျမဴဟန္႕တားေရးမဟာဗ်ဴဟာ
လက္ရိွ ရုရွား တပ္မေတာ္သည္ ယခင္ ဆိုဗီယက္ တပ္မေတာ္ လက္ထက္ အင္အားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မဟာ ဗ်ဴဟာ ဗံုးၾကဲ ေလယာဥ္ မ်ားတြင္ ၃၉%၊ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးပ်ံ မ်ားတြင္ ၅၈% ႏွင့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးပ်ံ တပ္ဆင္ ထားေသာ ေရငုတ္ သေဘာၤတြင္ ၈ဝ% သာ ရိွေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရုရွားတို႕သည္ အႏုျမဴ လက္နက္မ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အႏုျမဴ ဟန္႕တားေရး မဟာဗ်ဴဟာ Nuclear Deterence ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆ မ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲ သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့သည္။ ဆိုဗီယက္ ေခတ္ကမူ ဒံုးပ်ံ အေရအတြက္၊ အဏုျမဴ ထိ္ပ္ဖူး အေရအတြက္ မ်ားတြင္ အေမ ရိကန္ တို႕ထက္ သာလြန္ေအာင္ အၿမဲ ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကသည္။ ရုရွတို႕၏ အယူ အဆသစ္ အရမူ ဟန္႕တားေရး မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈကို အေရ အတြက္ ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳေတာ့ပဲ မိမိတို႕ ဒံုးပ်ံမ်ား အေနျဖင့္ ရန္သူ၏ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး စနစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ထိုးေဖာက္ ႏုိင္စြမ္း ရိွမႈ ႏွင့္သာ တိုင္းတာ အကဲျဖတ္ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တနည္း အားျဖင့္ ရုရွား တို႕သည္ အေမရိကန္ တို႕ႏွင့္ လက္နက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးေရာ၊ လူ႕အရင္း အျမစ္ပါ မရိွသည့္ အေျခ အေနကို လက္ခံၿပီး အေမ ရိကန္ တို႕၏ ရန္စမႈကို တံု႕ျပန္ ႏုိင္ရန္ အနည္းဆံုး လိုအပ္သည့္ အႏုျမဴ လက္နက္ အေရအတြက္ကို ပိုင္ဆိုင္ ရန္သာ လက္ေတြ႕ က်က် က်င့္သံုး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႕ျပင္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ ရုရွား အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး သေဘာ တရား Russia's National Security Concept (2000) တြင္ ဟန္႕တားေရး မဟာ ဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုး ရာတြင္ အႏုျမဴ လက္နက္ တစ္ခုတည္း ကိုသာ မီွခို ေနမည္ မဟုတ္ပဲ သံတမန္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အျခား စစ္ေရး မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္း မ်ားကိုပါ အသံုး ျပဳမည္ဟု ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရုရွား တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယူရီဘာ လူယက္ဗ္ စကီ ကလည္း ရုရွား တို႕အေနျဖင့္ ရန္သူကို ထိေရာက္စြာ တန္ျပန္ ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း အားလံုးကို အသံုးျပဳ ရမည္၊ ရိွၿပီး လက္နက္ မ်ားကို အထိ ေရာက္ဆံုး သံုးႏုိင္မည့္ သမားရိုးက် မဟုတ္ေသာ စစ္ဆင္မႈ နည္းလမ္း မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြ အသံုးျပဳ ရမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
အႏုျမဴ ဒံုးပ်ံတပ္ဖြဲ႕မ်ား
ရုရွား တပ္မေတာ္၏ ဒံုးပ်ံတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေျမျပင္ အေျခစိုက္၊ ေလယာဥ္တင္ႏွင့္ သေဘၤာတင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အျဖစ္ သံုးမိ်ဳး ခြဲျခား ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ အနက္ ေျမျပင္ အေျခစိုက္ႏွင့္ သေဘာၤတင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေခတ္မီ ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရိွ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရုရွား တို႕၏ စီမံခ်က္ အရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အႏုျမဴ ထိပ္ဖူး အေရ အတြက္ကို ၂ဝဝဝ အထိ ေရာက္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတို႕ ခ်ဳပ္ဆို ထားသည့္ မဟာ ဗ်ဴဟာ လက္နက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စာခ်ဳပ္တြင္ အမ်ားဆံုး ထားရိွ ႏုိင္သည့္ ထိပ္ဖူး အေရ အတြက္ကို ၂၂ဝဝ အထိ ခြင့္ျပဳ ထားၿပီး ျဖစ္ရာ ရုရွားတို႕ အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ထားႏုိင္သည့္ အေရ အတြက္သို႕ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ အေရ အတြက္ကို တိုးျမႇင့္ သကဲ့သို႕ တစ္ဖက္ ကလည္း ရိွၿပီး ဒံုးပ်ံမ်ားကို ပိုိုမို ေခတ္မီသည့္ ဒံုးပ်ံ အမ်ိဳးအစား မ်ားႏွင့္ အစားထိုး ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွသည္။ ရုရွား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၾကားတြင္ ဒံုးပ်ံတပ္ဖြဲ႕ ေခတ္မီေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္ကို အၿပီး သတ္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႕ တည္ေဆာက္ ၿပီးပါက ရုရွား ဒံုးပ်ံ တပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ တိုးခ်ဲ႕မႈ မျပဳပဲ ၂ဝ၄၅ ခုႏွစ္အထိ စြမ္းရည္ အျပည့္ျဖင့္ တိုက္ပြဲ ဝင္ႏုိင္စြမ္း ရိွမည္ဟု ခန္႕မွန္း ထားပါသည္။
လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ရုရွား တို႕သည္ ေခတ္မမီ ေတာ့ေသာ အက္စ္အက္စ္ ၁၈ ဒံုးပ်ံမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း လွ်က္ရိွၿပီး အက္စ္အက္စ္ ၁၉ ဒံုးပ်ံ မ်ားကိုမူ ထိပ္ဖူး တစ္ခုတပ္ ယာဥ္တင္ RT-2PM2 Topol-Ms အမ်ိဳး အစား ဒံုးပ်ံ မ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အစားထိုး လဲလွယ္လွ်က္ ရိွေပသည္။ အသစ္ ထပ္မံ ထုတ္လုပ္သည့္ ေျမျပင္ အေျခစိုက္ အက္စ္အက္စ္ ၂၇ ႏွင့္ သေဘၤာတင္ အက္စ္အက္စ္ အင္န္အိတ္စ္ ၃ဝ ဒံုးပ်ံမ်ားမွာမူ ထိပ္ဖူး ေျခာက္ခု အထိ တပ္ဆင္ ထားၿပီး ေနာင္တြင္ ထိပ္ဖူး ၁ဝ ခုအထိ တပ္ဆင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုထိပ္ဖူး မ်ားမွာ ပစ္မွတ္ တစ္ခုစီကို သီးျခား ေရြးခ်ယ္ တိုက္ခိုက္ ႏုိင္သည့္ Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) အမ်ိဳး အစားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား အေနျဖင့္ ေျခရာခံ ဖ်က္ဆီးရန္ ပိုမို ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။ ရုရွား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ကမူ အဆိုပါ ဒံုးပ်ံ မ်ားသည့္ စတုတၴ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဒံုးပ်ံမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ထိုအမ်ိဳးအစား ဒံုးပ်ံမ်ားကို ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ရန္ ေနာက္ထပ္ ဆယ္ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ အတြင္း အခ်ိန္ယူ ရမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ရုရွား တို႕က လက္ရိွ အေမ ရိကန္ တို႕၏ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး စနစ္ႏွင့္ ဒံုးခြင္း ဒံုးမ်ားသည့္ ထိုအမ်ိဳးအစား ဒံုးပ်ံ မ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္ တားဆီး ႏုိင္မည္ မဟုတ္ ဟုလည္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ထုိအက္စ္အက္စ္ အင္န္အိတ္စ္ ၃ဝ ဒံုးပ်ံ မ်ားကို တင္ေဆာင္မည့္ ေရငုတ္ သေဘာၤကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ ေရခ် ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေရငုတ္ သေဘာၤ သံုးစီးသည္ တိုက္ပြဲဝင္ အသင့္ အေန အထားသို႕ ေရာက္ရိွမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ လက္ရိွ ေရငုတ္ သေဘာၤ ေျခာက္စီး ကိုလည္း ဒံုးပ်ံ အမ်ိဳးအစား အသစ္မ်ားကို တပ္ဆင္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္သည္။ ရုရွား စစ္ေရး ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက အေမရိကန္ တို႕၏ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး စနစ္ကို ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မွသာ တိုက္ပြဲဝင္ အသင့္ ျဖစ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ ရုရွားတို႕၏ အႏုျမဴ တပ္ဖြဲ႕မ်ား သည္လည္း ထိုစနစ္ကို ေက်ာ္လႊား ႏုိင္စြမ္း ရိွေန မည္ဟု သံုးသပ္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရ ပါသည္။
သို႕တိုင္ေအာင္ ရုရွားတို႕ အေနျဖင့္ ပိုလန္ႏွင့္ ခ်က္ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ အေမ ရိကန္ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး စနစ္ ခ်ထားမည့္ အစီအစဥ္ကို ရုရွား တို႕အား စိန္ေခၚမႈ အျဖစ္ ရႈ႕ျမင္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ထိုအစီ အမံကို လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ခဲ့လွ်င္ ရုရွား တို႕ကလည္း ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က ခ်ဳပ္ဆို ထားခဲ့သည့္ တာလတ္ပစ္ ဒံုးပ်ံ ဖ်က္သိမ္းေရး စာခ်ဳပ္မွ တစ္ဖက္သတ္ ႏႈတ္ထြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္သည္။ လက္ရိွ ရုရွား တို႕၏ နည္းပညာႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စက္ရံုမ်ား၏ အေျခအေန အရ ရုရွား တို႕သည္ ကီလိုမီတာ ၅ဝဝမွ ၁ဝဝဝ အထိ ပစ္ခတ္ ႏုိင္ေသာ တာတိုပစ္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝဝ မွ ၅၅ဝဝ အထိ ပစ္ခတ္ ႏုိင္ေသာ တာလတ္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားကို အခိ်န္တို အတြင္း ထုတ္လုပ္ ႏုိင္သည္ သာမက ထုိဒံုးပ်ံ နည္းပညာ မ်ားကို အျခား ႏုိင္ငံ မ်ားသို႕ ေရာင္းခ်ျခင္း ကိုလည္း ျပဳလုပ္ ႏုိင္ေပသည္။ ထိုအခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံ မ်ားက ပူတင္၏ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈကို အေလးအနက္ ထားခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခု အခ်ိန္ အထိေတာ့ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး စနစ္ ခ်ထား ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေရး ကစား မႈမ်ား လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ရာ အဆံုးသတ္ ရလဒ္ မည္သို႕ ေပၚထြက္ လာမည္ကို ခန္႕မွန္း ႏုိင္ရန္ ေစာလြန္း ေနေပ ေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ဥေရာပ ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမ ရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးတို႕ ထင္ရာစိုင္း ခဲ့ေသာ ေခတ္ကုန္ၿပီ၊ ေနာင္တြင္ ရုရွား၏ သေဘာထားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား ရေတာ့မည္ အခ်ိန္ေရာက္ လာၿပီ ဟုကား ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏို္င္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ရဲထြဋ္
International Eleven : 26-07-2007
မီွၿငမ္းျပဳစာေစာင္မ်ား
၁။
Irina Isakova , Russian Defence Reform: Current Trends , November 2006, Strategic Study Institute
၂။
NATO Condems Putin Missile Vow, BC News,4-6-2007
၃။
Paul Raynolds , New Era of Discord for Russia and West, June 2007
Source: http://uyehtut.blogspot.sg/2013/10/blog-post_30.html?m=1

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...