Monday, September 23, 2013

ဗုုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၁၃ ) အမ်ိဴးသားႏွင့္ အမ်ိဴးသမီး မည္သူကပုုိ၍ ျမင့္ျမတ္သနည္း

September 20, 2013 at 11:17am
မိမိတုုိ႔အေရွ႔တုုိင္းႏုုိင္ငံအမ်ားစုုတြင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားအား တစ္ဆင့္ႏွိမ့္၍ လြဲမွားစြာျမင္တတ္ၾက ၾကည့္တတ္ၾက၏။ ထုုိသုုိ႔အမ်ိဴးသမီးမ်ားအေပၚလြဲမွားစြာ ႏွိမ့္ခ်၍ၾကည့္ျမင္ရာ၌ အိႏၵိယ တရုုပ္ႏုုိင္ငံႏွင့္ အာရပ္မူစလင္ႏုုိင္ငံအမ်ားစုုသည္ အဆုုိးရြားဆုုံးျဖစ္မည္ဟုုထင္သည္။ ထုုိႏုုိင္ငံထုုိလူမ်ိဴးတုုိ႔၏အျမင္တြင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဴးသားမ်ားေအာက္ မူလဗီဇအေနျဖင့္ယုုတ္ည့ံၾက၏။
အမ်ိဴးသားမ်ားသည္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားထက္ မူလဗီဇအားျဖင့္ ပုုိ၍ျမင့္ျမတ္ၾက၏ဟုု ယူဆၾကသတတ္။ ပုုိ၍ဆုုိးသည့္အခ်က္မွာ မိန္းမဘဝဟူသည္ ေခြးထီးေလာက္မွ မျမင့္ျမတ္ဟုု ထင္မွတ္ယူဆၾကသည္ကုုိလည္း မိမိငယ္စဥ္က ေတြ႔ဖူးၾကားဖူးခဲ့သည္။ ထုုိအျမင္ထုုိအယူအဆတုုိ႔သည္ လြဲျခင္းၾကီးလြဲ၍ မွားျခင္းၾကီးမွားေလစြ။ တဖက္သတ္ဆန္လြန္းေလစြ၊ အဆင္ျခင္ဥာဏ္ကင္းမဲ့စြာ ေတြးမွေတြးေလစြ။ ျမတ္ဗုုဒၶ၏ေဒသနာေတာ္မ်ားအရ ေခြးသည္အဟိတ္တိရစ ၱာန္ အပါယ္ဘုုံသားျဖစ္ျပီး လုုံးဝတရားထူးမရႏုုိင္ေသာ ေအာက္တန္းစားသာျဖစ္၍ အမ်ိဴးသမီးသည္ သဟိတ္လူသားျဖစ္ကာ တရားထူးရႏုုိင္ေသာ အဆင့္ျမင့္တန္းစား သုုဂတိဘုုံသားျဖစ္ေလ၏။ အဘိဓမၼာတရားေတာ္အရ ပဋိသေႏၶစိတ္အားျဖင့္လည္း လူသားႏွင့္ေခြးသည္ မတူျခားနားကြဲျပားပါ၏။ ထုုိ႔ျပင္ ပစၥဳပၺန္တည့္တည့္ၾကည့္လွ်င္ အေနအထုုိင္ ဆက္ဆံေရး အျပဳအမူ အက်င့္အၾကံ အစားအစာ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ ယဥ္ေက်းမႈကုုိလက္ခံက်င့္သုုံးမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားတုုိ႔ျဖင့္လည္း လူႏွင့္တိရစ ၦာန္သည္ ျခားနားလြန္းလွ၏။ ထုုိအခ်က္တုုိ႔ုကုုိ နဲနဲေလးမွ်မစဥ္းစားဘဲ တမင္ႏွိမ္ခ်ကာ အစဥ္အလာအားျဖင့္မွား၍ အၾကင္နာမဲ့စြာ ခြဲျခားၾကည့္ျမင္ျခင္း၊သတ္မွတ္က်င့္သုုံးေနျခင္းသည္ ဝမ္းနဲဘြယ္ေကာင္းေလစြ။

   ထုုိ႔ျပင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္ ယုုတ္ည့ံေသာေၾကာင့္ ဘုုရားရင္ျပင္၏ အထက္ပစၥယံသုုိ႔ မတက္ရ၊ တက္ခြင့္မရွိဟုုလည္း ယုုံၾကည္ၾကျပန္ေလ၏။ ဤကဲ့သုုိ႔လြဲမွားစြာ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာတရားတုုိ႔ ေရာေထြးယွက္တင္ က်င့္သုုံးမႈတုုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျပီးလွ်င္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ က်င့္သုုံးလာခဲ့ေသာ အမွားတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္ဟုု ထင္ျမင္ယူဆမိသည္။ ဤသုုိ႔အမ်ိဴးသမီးမ်ားကုုိ ႏွိမ္ခ်၍ လြဲမွားသည့္အယူအဆအစဥ္အလာကုုိ အမ်ိဴးသမီးမ်ားကုုိယ္တုုိင္ကေရာ အမ်ိဴးသားမ်ားကပါ တူညီစြာလက္ခံထားၾကသည္ကုုိလည္း ေယဘုုယ်အားျဖင့္ေတြ႔ျမင္ႏုုိင္၏။ အမွန္စင္စစ္ ျမတ္ဗုုဒၶ၏ေဒသနာေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဴးသားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပုုိ၍ျမင့္ျမတ္သည္၊ အမ်ိဴးသမီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပုုိ၍ယုုတ္ည့ံသည္ဟူေသာ တရားဓမၼမ်ိဴးကုုိမေတြ႔ဖူးေခ်။ သဒၶါ သီလ သုုတ စာဂ ပညာ စေသာသူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားရွိသူသည္သာျမင့္ျမတ္၍ ထုုိတရားမ်ားကင္းမဲ့သူသည္ နိမ့္က်သူပင္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ျပဳမူပုုံ ေတြးၾကံပုုံ ေျပာဆုုိပုုံစေသာ ေန႔စဥ္ဘဝေနထုုိင္မႈပုုံသဏၭာန္မွာေတာ့ ငယ္စဥ္မွစ၍ ေသသည္အထိ တစ္သက္တာကြဲျပားျခားပါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ခႏၶာကုုိယ္၏ အတြင္းပုုိင္းေရာ အျပင္ပုုိင္းပါ တည္ေဆာက္ပုုံႏွစ္ခုုစလုုံးသည္လည္း မတူၾကေခ်။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ခႏၶာကုုိယ္တည္ေဆာက္ပုုံကြဲျပားမႈတုုိ႔သည္ ျမင့္ျမတ္ျခင္း ယုုံည့ံျခင္းႏွင့္ မသက္ဆုုိင္ေခ်။ သဘာဝအရကြဲျပားျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ေလေသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ လိင္ကြဲျပားမႈႏွင့္ေမြးဖြားမႈတုိ႔သည္ ျမင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ယုုတ္ည့ံျခင္းတုုိ႔၏ ေပတံမဟုုတ္ဘဲ သူေတာ္ေကာင္းတရားက်င့္သုုံးမႈႏွင့္ မက်င့္သုုံးမႈသည္သာ ျမင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ယုုတ္ည့ံျခင္းတုုိ႔၏ ေပတံျဖစ္ေၾကာင္း ဓမၼပဒ၌ ဘုုရားရွင္ေဟာေတာ္မူပါသည္။

     အိႏၵိယ တရုုပ္ႏွင့္ အေရွ႔အလယ္ပုုိင္း အာရပ္ႏုုိင္ငံမူစလင္ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ား၏ဘဝသည္ ယေန႔ထိထက္တုုိင္ အႏွိမ္ခံဘဝမွာပင္ရွိေသးသည္ကုုိ ေတြ႔ျမင္ႏုုိင္သည္။ ဝမ္းနဲစရာပင္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဴးအေနျဖင့္ အမ်ိဴးသမီးျဖစ္ရသည္မွာ အလြန္ကံေကာင္းသည္ဟုုဆုုိခ်င္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘာသာတရားအရလည္း မခြဲျခားေသာ တန္းတူအခြင့္အေရးျပည့္ဝေသာဘဝကုုိပုုိင္ဆုုိင္ထားျပီးလွ်င္ မိခင္ျဖစ္လာေသာအခါတြင္လည္း ဘုုရားႏွင့္တဂုုိဏ္းထဲထားကာ အေလးအျမတ္ အသိမွတ္ျပဳမႈကုုိခံယူရေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ လူ႔ေလာကအတြက္ ဦးေဆာင္ႏုုိင္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္မႈ၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈႏွင့္ တီထြင္ႏုုိင္မႈစြမ္းရည္တုုိ႔သည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဴးသားမ်ားက သာလြန္သည္ဟုုဆုုိက မွားအ့ံမထင္ပါ။ သုုိ႔ေသာ္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဴးသားမ်ား၏ ေရွ႔ေဆာင္ေရွ႔ရြက္ျပဳမႈကုုိ ေနာက္လုုိက္အေနျဖင့္ အားေပးကာ အေထာက္အပ့ံျပဳသည့္ေနရာတြင္ေတာ့ အားေကာင္းသည္ဟုုဆုုိရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုုိ႔ဆုုိေစ အမ်ိဴးသားႏွင့္အမ်ိဴးသမီးဟူေသာ ဤဖုုိႏွင့္မ သဘာဝစုုံတြဲသည္ ေလာကတြင္မည္သုုိ႔မွ်သီးျခားခြဲ၍မရႏုုိင္ဘဲ အျမဲတေစ အတူတြဲ၍ရွိေနဦးမည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။   ကမၻာဦးကာလမွသည္ ေနာင္ေခတ္အဆက္ဆက္တုုိင္ေအာင္ အမ်ိဴးသားမ်ားသည္ ကာယအား လက္ရုုံးအားကုုိး၍ လႊမ္းမုုိးခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ကာ ဦးေဆာင္သူေနရာကိုု ယေန႔ထိထက္တုုိင္ မိသားစုုတြင္ေရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ပါ ေနရာယူလာခဲ့ၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ယေန႔ကာလတြင္ နည္းပညာမ်ားထြန္းကားတုုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကာယအား လက္ရုုံးအားကုုိ အသုုံးျပဳမႈမ်ား အားနဲလာေသာအခါ ဥာဏအားအသုုံးျပဳမႈသည္ ပုုိ၍အသုုံးဝင္လာသည္ကုုိ ေတြ႔ရ၏။ ဤသုုိ႔ဥာဏအားအသုုံးျပဳမႈသည္ ခရီးတြင္လွ်က္ အက်ိဴးျဖစ္ထြန္းလာေသာအခါ အမ်ိဴးသမီးမ်ားလည္း အမ်ိဴးသားမ်ားနည္းတူ ရင္ေဘာင္တန္း၍ အတူတြဲကာ ခ်ီတက္ႏိုုင္စြမ္း လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္စြမ္းရွိသည္တုုိ႔ကုုိ ေတြ႔လာရ၏။ အမ်ိဴးသမီးမ်ား၏ ကံစြမ္းရည္ႏွင့္ ဥာဏ္စြမ္းရည္ထူးတုုိ႔သည္ အစဥ္အလာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတုုိ႔၏ ကန္႔သတ္မႈေဘာင္အတြင္းမွ ရုုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္လာၾက၏။ ၾကိဴဆုုိဝမ္းသာရမည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

  အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္ ကာယအားမွလြဲ၍ ဥာဏအားမနိမ့္က်ေၾကာင္းမွာ ယေန႔ေခတ္ကာလအေျခအေနမ်ားအရ အထင္အရွားပင္ျဖစ္၏။ သုုိ႔ေသာ္ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း ကမၻာ့သမုုိင္းကုုိ ျပန္လည္၍ၾကည့္လွ်င္မူကား တီထြင္ဖန္တီးလုုိစိတ္ျပင္းျပမႈ၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားလုုိစိတ္ရွိမႈ၊ တုုိက္ရဲခုုိက္ရဲသည့္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိမႈတုုိ႔၌တြင္မူ အမ်ိဴးသားသည္ အမ်ိဴးသမီးထက္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္သာသည္ဟုုဆုုိရမည္ပင္ျဖစ္သည္။  တနည္းဆုုိေသာ္ ဦးေဆာင္လုုိစိတ္သည္ အမ်ိဴးသားကပုုိ၍ အားေကာင္းခဲ့သည္ဟုုဆုုိရေပမည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဴးသားမ်ားက လႊမ္းမုုိးခဲ့ကာ ဦးေဆာင္သူ ျမင့္ျမတ္သူအရွင္သခင္အျဖစ္ျဖင့္ ေနရာယူခဲ့ၾကဟန္ရွိ၏။ သဘာဝအရၾကည့္လွ်င္လည္း အမ်ိဴးသမီးသည္ မ်ိဴးဆက္သစ္ကေလးငယ္ကုုိ ကိုုယ္တုုိင္လြယ္ကာေမြးဖြားဖုုိ႔ ႏုုိ႔ခ်ိဴတုုိက္ေကြ်းဖုုိ႔ႏွင့္ အနီးကပ္ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ဖုုိ႔တာဝန္သည္ သဘာဝကေပးထားေသာ တာဝန္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဴးသမီးမ်ား ထုုိတာဝန္ကုုိေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေအာင္ အမ်ိဴးသားမ်ားက မိသားစုု၏စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ရန္အတြက္ ေရွ႔တန္းမွရင္ဆုုိင္ရသည္။ ထုုိအတြက္လည္း သဘာဝက အမ်ိဴးသားမ်ားကုုိ ကာယအားကုုိပုုိေပးထားသည္မွာ သဘာဝက်လွသည္။  ဆုုိလုုိသည္မွာ ယုုတ္ည့ံျခင္းႏွင့္ျမင့္ျမတ္ျခင္းတုုိ႔သည္ အမ်ိဴးသားျဖစ္ျခင္း အမ်ိဴးသမီးျဖစ္ျခင္းတုုိ႔ႏွင့္လုုံးဝမသက္ဆုုိင္ေခ်။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား သဒၶါ သီလ သုုတ စာဂ ပညာ ဟိရီ ၾသတၱပၺတည္းဟူေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရား ခုုနစ္ပါးကုုိ လက္ကုုိင္ထား၍ က်င့္သုုံးသူသည္ ဤဘဝတြင္လည္းျမင့္ျမတ္၏။ ေနာင္ဘဝတြင္လည္းျမင့္ျမတ္၏။ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ အထက္ပါသူေတာ္ေကာင္းတရားခုုနစ္ပါးရွိလည္းမရွိ၊ က်င့္လည္းမက်င့္သုုံးပါက ယခုုဘဝ၌ျဖစ္ေစ ေနာက္ဘဝ၌ျဖစ္ေစ ယုုတ္ည့ံသူပင္ျဖစ္၏။ အမွန္စင္စစ္ ျမတ္ဗုုဒၶသည္ လူသား၏အဆင့္အတန္းကုုိ သူေတာ္ေကာင္းတရားကုုိ အေျခခံ၍ သုုံးသပ္ဆုုံးျဖတ္၏။

   လူသားတစ္ေယာက္၏ အဆင့္အတန္းသည္ အဇၥ်တၱသႏ ၱာန္ကုုိအရင္းခံကာျဖစ္ေပၚလာသည့္ သူက်င့္သုုံးေနေသာ အက်င့္အၾကံ အေျပာအဆုုိတုုိ႔တြင္သာ မူတည္ပါ၏။ ရာထူးစည္းစိမ္ ဂုုဏ္သိရ္အရွိန္အဝါတုုိ႔ကုုိ အေျခခံျခင္းလည္းမရွိ၊ ဗဟုုိလည္းမျပဳေခ်။ သုုိ႔ေသာ္ ေလာကပညတ္အေပၚယံအေနျဖင့္ေတာ့ အေျခခံ၏။ ဗဟုုိလည္းျပဳ၏။ တနည္းဆုုိေသာ္ ျမတ္ဗုုဒၶသည္ လူသား၏ ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ယုုတ္ည့ံမႈကုုိ ျပင္ပသႏ ၱာန္၌ရွိေသာ အေျခအေနျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အလႊာတုုိ႔ကိုုၾကည့္၍ မဆုုံးျဖတ္ေပ။ ဘုုရင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္သည္၊ ဆင္းရဲသားျပည္သူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယုုတ္ည့ံသည္ဟုု ဆုုံးျဖတ္၍မရဟုုဆုုိလုုိပါသည္။ လူသား၏အဇၥ်တၱ၌ရွိေသာ ပါရမီအရည္အေသြး စိတ္ဓာတ္သဘာဝႏွင့္ ကုုိယ္က်င့္တရားတုုိ႔ကုုိ အေျချပဳ စံနမူနာထား၍သာ ဆုုံးျဖတ္၏။ အမ်ိဴးသားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျမင့္ျမတ္သည္ အမ်ိဴးသမီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယုုတ္ညံ့သည္ဟူေသာ ေဟာၾကားခ်က္ သင္ၾကားခ်က္တုုိ႔ကုုိလည္း ပိဋကတ္ေတာ္တြင္ မိမိမေတြ႔ဘူး မနာၾကားဘူးေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဴးသားျဖစ္ေစ အမ်ိဴးသမီးျဖစ္ေစ သဒၶါ သီလစေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားျဖစ္သည့္ မူလလူသားအရင္းအျမစ္တရားတုုိ႔ ရွိသူ က်င့္သုုံးသူသည္ျမင့္ျမတ္၏။ ထုုိတရားမ်ားရွိလည္းမရွိ က်င့္လည္းမက်င့္သုုံးသူသည္ ယုတ္ည့ံ၏။ ယေန႔ေခတ္စားေနေသာ စကားလုုံးႏွင့္ေျပာရလွ်င္မူကား Human Resources လူသားအရင္းအျမစ္ဟူသည္ ထုုိသူေတာ္ေကာင္းတရား ခုုနစ္ပါးတုုိ႔ပင္ျဖစ္ေလ၏။

    ထုုိသုုိ႔လူသားအရင္းအျမစ္ျဖစ္္သည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား ရွင္သန္အားေကာင္းေသာေၾကာင့္ပင္ ယေသာဓရာေလာင္းလ်ာသည္ ျမင့္ျမတ္သည့္ ဘုုရားအေလာင္းေတာ္ႏွင့္အတူေပါင္းဖက္၍ ပါရမီျဖည့္ႏုုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အႏႈိင္းမဲ့လူသားေကာင္းက်ိဴးကုုိ ဘုုရားအေလာင္းေတာ္ႏွင့္တြဲဖက္၍ ကူညီလုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္စြမ္းရွိခဲ့သည္။ အကယ္၍ မိန္းမက ယုုတ္ည့ံသည္မွန္လွ်င္ ယေသာဓရာသည္ ဘုုရားအေလာင္းႏွင့္တြဲဘက္၍ ပါရမီမျဖည့္ဆည္းႏုုိင္ရာ။ တြဲဖက္၍ ေလာကေကာင္းက်ိဴးကုုိမသယ္ပုုိးႏုုိင္ရာ။ ဆုုိလုုိသည္မွာ အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္ မူလသဘာဝဗီဇသဘာဝပဋိသေႏၶစိတ္အေနျဖင့္ အမ်ိဴးသားမ်ားေအာက္ ယုုတ္ည့ံၾကသည္မဟုုတ္၊ မူလသဘာဝလူသားဗီဇပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္လူသားဇာတ္သေဘာအရ အတူတူပင္ျဖစ္၏။ ( ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာျဖစ္သည့္ ဖုုိမ်ိဴးေစ့ မမ်ိဴးေစ့ သုုိ႔မဟုုတ္ ကမၼဇရုုပ္ကုုိမဆုုိလုုိ၊ လူသားဗီဇသဘာဝ တနည္းဆုုိေသာ္ လူသားပဋိသေႏၶစိတ္ကုုိသာ ဆုုိလုုိ၏။ အဘိဓမၼာတြင္ ေယာက်ာ္း ပဋိသေႏၶစိတ္ မိန္းမပဋိသေႏၶစိတ္ဟူ၍ သီးျခားမလာ မပါရွိေပ။ )

   ဤသုုိ႔ ရႈေထာင့္စုုံမွ သုုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဴးသမီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယုုတ္ည့ံသည္၊ အမ်ိဴးသားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္သည္ဟုု ယူဆ၍မရႏုုိင္ေၾကာင္းမွာ ထင္ရွားလွ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္လည္း မိမိတုုိ႔ကုုိယ္မိမိတုုိ႔ ယုုတ္ည့ံသည္ဟုု ဆက္လက္၍ အထင္မွား အျမင္မွား မျဖစ္ေစလုုိပါ။ အမ်ိဴးသားမ်ားကလည္း အမ်ိဴးသမီးမ်ားအေပၚဝယ္ တဖက္သတ္အထင္ေသးမႈမ်ိဴးမျဖစ္ေစလုုိေပ။ အထူးသျဖင့္ ေျပာလုုိသည္မွာ အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္လည္း အမ်ိဴးသားမ်ားနည္းတူ ေလာကအတြက္ အသုုံးဝင္တန္ဘုုိးရွိေသာ အဆင့္ျမင့္လူသား လူသတၱဝါျဖစ္၏ ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ သုုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဴးသမီးထုုအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ မူလစြမ္းပကား အရည္အေသြးတုုိ႔ကုုိ ေလာကအတြက္ ယေသာဓရာကဲ့သုုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အျခားအျခားေသာ ပါရမီရွင္တုုိ႔ကဲ့သုုိ႔ျဖစ္ေစ ၾကိဴးစားေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ တုုိက္တြန္းအပ္ပါ၏။ သုုိ႔ေသာ္ အမ်ိဴးသမီးဘဝျဖင့္ မရႏုုိင္ မေရာက္ႏုုိင္ မျဖစ္ႏုုိင္ေသာ အရာတုု႔ိလည္း ရွိေသး၏။ ယင္းတုုိ႔မွာ...

( ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ )

Director of Religious Education
 
0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...