Friday, September 27, 2013

ထိေရာက္ေသာ CV (The Successful CV)

ေအာင္ျမင္ေသာ CV တစ္ေစာင္သည္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းတို႔မွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ျဖစ္ပါ တယ္။ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးဟာ အလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိတဲ့ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာရွင္ကို ရွာေဖြေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရသြားတဲ့ သူဟာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အျပင္ ၄င္းတို႔ကို ဆဲြေဆာင္မႈအရွိဆံုးေသာ နည္းနဲ႔ တင္ျပႏိုင္ခဲ႔လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ငါဟာ အရင္က ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ?။ သင့္ေတာ္တဲ့ အခြင့္အေရးသာရမယ္ဆိုရင္ ငါ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ?။ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုပဲေပါ့။


ျပင္ဆင္ျခင္း (Preparation)
CV တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ပယ္ေလးခုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
 • အေတြ႕အႀကံဳ (Experience)
 • ၀ါသနာမ်ား (Interests)
 • ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (Skills)
 • ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ား(Personal Qualities) 

ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ရရွိလာမဲ့ ရလာဒ္ကေတာ့ တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပါ။ ဘယ္ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိုပဲသံုးသံုး သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးေတြကို မွတ္စုအျဖစ္ေျပာင္းေရးတဲ့အခါမွာ အေသးစိတ္ဖို႔ မေမ့ပါႏွင့္။ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္နဲ႔မဆီေလ်ာ္ဘူးလို႔ ထင္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြကိုေတာင္မွ ထည့္ေရးျဖစ္ေအာင္ေရးပါ။

ဒါ့အျပင္ သင့္ရဲ႕ စာရင္းေတြ၊ မွတ္စုေတြကို ကိုယ့္အနီးအနားမွာ ျမင္သာေအာင္ ဖြင့္ထားပါ။ ၄င္းတို႔ကို မၾကာခဏ ျပန္ျပန္ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ဘယ္အခ်က္မွ ေမ႔မက်န္ခဲ့ဘူးဆို တာကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ ဒီလိုျပင္ဆင္မႈအဆင့္က ဦးေႏွာက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေအာင္ လုပ္ခိုင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ စီစဥ္ျခင္းတို႔က ေနာက္ကလိုက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား(experience)

ေလွ်ာက္လႊာရွင္အမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕ CV ေတြကို အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ စရတာလြယ္တယ္လို႔ ယူဆထား ၾကပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင္လဲဆိုေတာ့ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ဘ၀ကို အဆင့္ဆင့္ ပိုင္းျခားၿပီး စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒီအဆင့္ေတြဟာ ဘာေတြလဲဆိုတာကေတာ့ သင့္အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါ တယ္။ အဆင့္ေတြရဲ႕ ပိုင္းျခားမႈေတြကို အလုပ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ သင့္ဘ၀ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ား (ဥပမာ-အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ သားသမီးရရွိျခင္း၊ အိမ္၀ယ္ျခင္း)နဲ႔ ခဲြျခားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳမွတ္စုေတြမွာပါ၀င္သင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ-့

 • ပညာေရး (education)
 • ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား (professional training)
 • အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကာလမ်ား (periods of employment) (ဒီထဲမွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြ၊ ၾကာၾကာမခံခဲ့တဲ့အလုပ္ေတြ၊ မည္မည္ရရအလုပ္ေတြ အားလံုးပါ၀င္ပါတယ္။)
 • လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္မ်ိဳးတည္းအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ရတဲ့ သင့္ဘ၀မွာ အက်ံဳး၀င္ခဲ့တဲ့ တျခားအခ်ိန္ ကာလမ်ား (other extended periods in which your life focused on a particular activity)
 • လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ လုပ္အားေပးအလုပ္မ်ား (any volunteer work you have done) တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
၀ါသနာမ်ား (interests)
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ဘာ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္၀ါသနာေတြကို ထည့္စဥ္းစားရပါ လိမ့္-ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို သင့္အေနနဲ႔ ေမးေကာင္းေမးႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၀ါသနာဆိုတာ သင္အလုပ္ အားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ လုပ္တဲ့အရာေတြပဲ မဟုတ္ပါလား? ၀ါသနာေတြကို ေအာက္ေဖၚျပပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ ျပင္ဆင္တဲ႔အခါမွာ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါသနာေတြဟာ_
သင့္ရဲ႕ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ကို ပံုေဖာ္ျပတဲ့ နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ သင့္ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ဆိုတာကလည္း အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ အလြန္ဆီေလ်ာ္လွပါတယ္။
လတ္တေလာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသံုးမျပဳရတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
တစ္စံုတစ္ရာေသာအလုပ္မ်ိဳးကိုမွ သင္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားေနရတာလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကို လည္း ဆက္စပ္ျပေနပါတယ္။
အရင္က သင္ မစဥ္းစားခဲ့ဖူးေသာ အလုပ္ေတြကိုလည္း ညႊန္ျပေနတတ္ပါတယ္။

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (Skills)
သင့္ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို စီတန္းေရးခ်တဲ့အခါမွာ အရင္အေတြ႕အႀကံဳေတြကို စဥ္းစားၿပီး ထုတ္ ထားတဲ့ မွတ္စုေလးေတြက အေထာက္အကူေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဘ၀ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စဥ္းစားရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကည့္ပါ။
ငါ့မွာ ရွိၿပီးသား ကၽြမ္းက်င္မႈေတြထဲက ဘယ္တစ္ခုကို ဒီေနရာမွာ အသံုးျပဳခဲ့တာလဲ?။
ဘယ္ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို တိုးတက္ေအာင္ (သို႔) ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သလဲ?။
ဘယ္ကၽြမ္းက်င္မႈ အသစ္ေတြကို သင္ယူခဲ့သလဲ?။

ထို႔အျပင္ သင့္ရဲ႕ အားလပ္ခ်ိန္မွာ လုပ္တဲ့ ၀ါသနာေတြကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဒါေတြကလည္း အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္းနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ၿပီး အသံုး၀င္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈစာရင္းထဲမွာ အသက္ေမြးမႈပညာ၊ အလုပ္အကိုင္ေတြနဲ႔ပဲ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားသာမက မိမိရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္ေရးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

ဥပမာ-
 • ပဲြမ်ားစီစဥ္ျခင္း (organizing events)
 • ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း (training staff)
 • လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း (interviewing)
 • အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း (giving advice)
 • အစည္းအေ၀းမ်ား၌ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (chairing meetings)
 • တင္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း (making presentations)
 • ႀကီးၾကပ္ျခင္း (supervising)
 • ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေပးျခင္း (trouble - shooting)
 • လူစုလူေ၀းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း (meeting the public)
ဒီလို စာရင္းျပဳစုေနတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေရးခ်လိုက္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြဟာ ဆီေလ်ာ္မႈရွိရဲ႕လားဆိုတာ ကို ေတြးၿပီး သိပ္စိတ္ပူမေနပါနဲ႔။ ရွိသမွ် အကုန္သာခ်ေရးပါ။
ေရးလို႔ၿပီးၿပီဆိုေတာ့မွ စာရင္းကို ျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ေရးထားတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြဟာ သီးျခား ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုစီလား (သို႔)သီးျခားခဲြထုတ္ပစ္သင့္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈအစုလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ မယ္။ ဥပမာ- ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သီးျခားကၽြမ္းက်င္မႈ (၃)ခုအျဖစ္ ေရးခဲ့ရမွာကို communicating (ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းျခင္း)လို႔ပဲေရးခဲ႔တာမ်ိဳးပဲေပါ႔၊။

 • နည္းပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (simplifying technical subject matters)
 • ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာလက္ဆဲြစာေဆာင္မ်ားေရးသားျခင္း (writing simple technical manuals)
 • ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေသးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း(training non–specialist workers)
ကုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္းမ်ား (Personal Qualities)
ဒီနယ္ပယ္ကိုေတာ့ လူမ်ားကအခက္ခဲဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္အေၾကာင္းနဲ႔၊ ကုိယ္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြအေၾကာင္းကုိ မေျပာခ်င္ၾကလို႔ပါပဲ။။ အေၾကာင္းကေတာ့ မိမိကုိ ဘ၀င္ျမင့္သူ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေရွ႕တန္းတင္သူအျဖစ္ အထင္ခံရမွာ စုိးလို႔ပါပဲ။ ဒါ႔အျပင္ ေျခတစ္လွမ္း ေနာက္ဆုတ္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် ၾကည့္ရမွာ ခက္ခဲေနလို႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တဖက္ကၾကည့္ေတာ့လည္း အလားအလာရွိေသာ အလုပ္ရွင္ တစ္ဦးကုိ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြ အေၾကာင္း ကုိယ္မွမေျပာရင္ ဘယ္သူကေျပာမွာလဲ?
ကုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္းေတြရဲ႕စာရင္းကို အစပ်ဳိး ရာတြင္ အခက္အခဲေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အတြက္ အကူအညီရေစရန္ ကုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္းတခ်ဳိ႕ရဲ႕စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ၄င္းမွ သင္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ အရည္အခ်င္းေတြကို ေရြးၿပီး ေရးခ်ပါ။ စာရင္းထဲ၌မပါေသာ တျခား အရည္အခ်င္း ေတြကိုလည္း ျဖည့္စြက္ပါ။ သင္ေရြးလုိက္တဲ့အရည္ အခ်င္းတစ္ခုစီကုိ ေထာက္ခံေပးမဲ့ သင့္ဘ၀ထဲက အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳေတြကိုလည္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီး ျပင္ဆင္ထားပါ။

 • မွန္ကန္တိက်ေသာ (accurate)
 • အလုိက္သင့္ ျပဳမူေနထုိင္တတ္ေသာ (adaptable)
 • လာဘ္ျမင္တတ္ေသာ (astute)
 • ဖိအား/တြန္းအားေအာက္၌ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ (can work under pressure)
 • ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္တတ္ေသာ (careful)
 • ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ (competent)
 • မိမိရဲ႕အခ်ိန္နဲ႔ အားေတြပံုေပးၿပီးအလုပ္ကို လုိလုိလားလားလုပ္တတ္ေသာ (committed)
 • ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ (cooperative)
 • ယဥ္ေက်းေသာ (courteous)
 • တိက်ျပတ္သားေသာ (decisive)
 • စိတ္ေရာကုိယ္ပါ အလုပ္ထဲ၌ ႏွစ္ျမဳပ္ထားေသာ (dedicated)
 • ဘြင္းဘြင္းေပ်ာ္ေပ်ာ္သမား (extrovert)
 • အေျခအေနကိုလုိက္၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ (flexible)
 • ေဖာ္ေရြေသာ (friendly)
 • တျခားသူမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေျပေနတတ္ေသာ (get on well with other people)
 • အေဟာအေျပာေကာင္းသူ (good communitor)
 • ဟာသဥာဏ္ရွိေသာ (good sense of humor)
 • အခ်ိန္တိက်သူ (good timekeeper)
 • အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ (hardworking)
 • စိတ္ကူးဥာဏ္ရွိေသာ (imaginative)
 • ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးေသာ (independent)
 • ျမဴးျမဴးၾကြၾကြရွိေသာ (lively)
 • ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေသာ (logical)
 • သစၥာရွိေသာ (loyal)
 • နည္းစနစ္က်ေသာ (methodical)
 • ေစ့စပ္တိက်ေသာ (meticulous) 
 • ေသသပ္ေသာ (orderly)
 • စနစ္ဇယားရွိေသာ (organized)
 • အေကာင္းဘက္ျမင္ေသာ (positive)
 • လက္ေတြ႔က်ေသာ (practical)
 • သေဘာေပါက္လကၡံလြယ္ေသာ (receptive)
 • စိတ္သက္ေသာင့္သက္သာ ေနတတ္ေသာ (relaxed)
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ (reliable)
 • ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယံုၾကည္မႈရွိေသာ (self-confident)
 • စိတ္အားထက္သန္ေသာ (self-motivated)
 • သိတတ္ေသာ (sensitive)
 • ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ (thorough)
 • ေထာက္ထားစာနာေသာ (thoughtful)
 • သတိ၀ီရိယရွိေသာ (vigilant)
 • အျခားသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ေသာ (works well with others)

မွတ္စုမ်ားမွ CV အသြင္သို႔ေျပာင္းျခင္း (Turning your notes into a CV)
ဒီအခ်ိန္မွာဆုိရင္ သင့္လက္ထဲမွာ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုတဲ့ မွတ္စုအၾကမ္းတစ္စံုရွိေနေလာက္ပါၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ပဲၾကမ္းၾကမ္းပါ။ အေသးစိတ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္ကသင့္CV ကုိဘယ္လိုစီစဥ္ခ်င္ပါသလဲ?
 • ႏွစ္ကာလအပုိ္င္းအျခားအလုိက္ (chronologically) လား?
ဒါမွမဟုတ္
 • လက္ေတြ႔က်က် အသံုး၀င္ (functionally) ေအာင္လား?
ႏွစ္ကာလအလုိက္ပုိင္းျခား စီစဥ္ထားေသာ CV (Chronological CV)

ဒီအမ်ဳိးအစားမွာဆုိရင္ သင္ သင္ယူခဲ႔ရတဲ႔ ပညာအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ေတြကုိ ႏွစ္အလုိက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ- ေစာေစာပုိင္းႏွစ္ေတြကစၿပီး ယခုလက္ရွိႏွစ္အထိ (သုိ႔) ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တဲ့ ယခုလက္ရွိႏွစ္ေတြကစၿပီး ေစာေစာပုိင္းႏွစ္ေတြဆီျပန္သြားတာဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ကေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ရဲ႕ လက္တေလာ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ကိုသာ စိတ္၀င္စားတတ္တာေၾကာင့္- ဒုတိယနည္းျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ေတြကိုေနာက္ျပန္ျပန္စီတဲ့ နည္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၾကပါၿပီ။ ဒီလုိမ်ဳိးႏွစ္ကာလအပို္င္းအျခားလုိက္ စီစဥ္ထားတဲ့ CV ေတြရဲ႕အားသားခ်က္ကေတာ့ သင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ၎တုိ႔တြင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ကာလအပိုင္းအျခားေတြကုိ ထင္သာျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပေပးတဲ့အျပင္ သင့္ရဲ႕အလုပ္ အဆက္မျပတ္မႈ (continuity of employment) ကိုပါ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။

၎ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ သင့္ရဲ႕အလုပ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ အေကာင္းအဆုိးေတြရွိေနပါက (အထူးသျဖင့္အလုပ္လက္မဲ့ကာလမ်ား)ထုိအရာေတြကိုထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပေနမွာျဖစ္ပါတယ္။တည္ၿငိမ္ယံုၾကည္ စိတ္ခ် ရတဲ့၀န္ထမ္းကို ရွာေဖြေနတဲ့အလုပ္ရွင္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီCV မ်ဳိးကုိႏွစ္သက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

လက္ေတြ႔က်က်အသံုး၀င္ေသာ CV (Functional CV)

လက္ေတြ႔က်ၿပီး အသံုး၀င္ေအာင္စီစဥ္ေရးသားထားတဲ့ CV မွာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ဟာ-ကားပစၥည္း အေရာင္း အ၀ယ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးတယ္ ဆုိပါစုိ႔။ ထုိလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေခါင္းစဥ္ အေနနဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

 • ထုတ္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း (presenting the product range)
 • ၀ယ္ယူသူအေပၚ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (customer care)
 • သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ (information technology)
အထက္ပါေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီ၏ ေအာက္တြင္သင့္အေနျဖင့္ တိက်ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ထပ္ၿပီး အေသး စိတ္ျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီခ်ဥ္းကပ္နည္းရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကေတာ့ သင့္မွာအေတြ႕ အႀကံဳမရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ကာလေတြရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကုိ ရွင္းျပေနစရာမလိုဘဲ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ၎ရဲ႕ဆုိးက်ဳိးကေတာ့ လူအမ်ား၏အထင္ႀကီးမႈကို ရရွိထားတဲ့ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးဦးထံမွာ သင္အလုပ္ လုပ္ခဲ႔တဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ ကာလအပုိင္းအျခားေတြကို ျမင္သာေအာင္ မေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးကၽြမ္း က်င္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္စြမ္းေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့၀န္ထမ္းကုိ ရွာေဖြေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ အတြက္ဆုိရင္ ဒီ functional CV က chronological CV ထက္ပုိအသံုး၀င္ပါလိမ့္မယ္။

Read more: ထိေရာက္ေသာ CV (The Successful CV) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A961734&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz2g7QMv3hq

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...