Sunday, September 29, 2013

ဗုုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၁၇ ) သီလပါရမီ ( ခ )

September 28, 2013 at 11:21am
အမွန္စင္စစ္ ပါရမီသီလဟူသည္ မည္သည့္စည္းစိမ္ႏွင့္ မည္သည့္နတ္ဘုုံ ျဗာဟၼာ့ဘံုုကုုိမွ် မတမ္းတမတြယ္တာဘဲ ေဆာက္တည္က်င့္သုုံးေသာ သီလပင္ျဖစ္သည္။ စာအသုုံးအရေျပာရလွ်င္ ဘဝသမၺတၱိႏွင့္ေဘာဂသမၺတၱိတုုိ႔ကုုိ မငဲ့ကြက္ဘဲ က်င့္သုုံးေသာသီလျဖစ္သည္။
မွန္၏။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ဘုုံဗိမာန္မ်ား ႒ာနမ်ားကုုိေတာင့္တ၍ ေစာင့္သုုံးေသာသီလသည္ စိတ္အားျဖင့္အျပည့္အဝမျဖဴစင္ မေျဖာင့္မတ္ႏုုိင္ေခ်။ အေၾကာင္းကား စိတ္ႏွလုုံးျဖဴစင္မႈ၊ ရုုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ မတပ္မက္မလုုိခ်င္ေသာအေလာဘကုုိအေျခခံ၍ ေစာင့္သုုံးေသာ သီလသာလွ်င္ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္၍ ပါရမီသီလျဖစ္ႏုုိင္ေသာ
ေၾကာင့္တည္း။ တနည္းအားျဖင့္ဆုုိေသာ္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုုိေတာင့္တျခင္းသည္ ေလာဘျဖစ္၍ မေတာင့္တဘဲ သီလ
ေစာင့္သုုံးျခင္းသည္ အေလာဘျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုုသုုိလ္စစ္စစ္ျဖစ္သျဖင့္ ျမင့္ျမတ္၏။ ထုုိသုုိ႔ျမင့္ျမတ္ေသာသီလျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ပင္ ပါရမီသီလျဖစ္ႏုုိင္ေလသည္။ သာမန္သီလတြင္ ကုုိယ္မႈႏွင့္ႏႈတ္မႈသည္သာ ပဓာနျဖစ္သည္။  ထုုိသာမန္သီလကုုိ
အေၾကာင္းျပဳ၍ လူ႔စည္းစိမ္ကုုိလည္း တမ္းတႏုုိင္သလုုိ နတ္စည္းစိမ္ကုုိလည္း တမ္းတႏုုိင္သည္။ စိတ္ထဲတြင္ မေကာင္းသည့္
အရာမ်ားကုုိလည္း ၾကံစည္ေနႏုုိင္သည္။ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈသည္လည္း အဇၥ်တၱတြင္ျဖစ္ေနႏုုိင္သည္။ ကုုိယ္ႏွင့္ႏႈတ္ႏွစ္မ်ိဴးကုုိသာ လုုံျခံဳေအာင္ အျပင္သုုိ႔ေပါက္မထြက္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရျခင္းျဖစ္သည္။

   ပါရမီသီလသည္ကား ထုုိသုုိ႔မဟုုတ္ေခ်။ ရုုိးသားျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ေသာ စိတ္ႏွလုုံးကုုိအေျခခံ၍သာ ကုုိယ္မႈႏွင့္ႏႈတ္မႈတုုိ႔ကုုိ
ေစာင့္စည္းရသည္။ တနည္းဆုုိေသာ္ ကုုိယ္မႈ ႏႈတ္မႈ စိတ္မႈဟူေသာ ကံအမႈသုုံးပါးလုုံးျဖင့္ေစာင့္ထိန္းရေသာ သီလသည္
ပါရမီသီလျဖစ္သည္။ သုုိ႔ဆုုိလွ်င္မည္သည့္စည္းစိမ္ကုုိမွ် မတမ္းတမမက္ေမာဘဲ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ကုုိသာအေျခခံ၍ ေဆာက္တည္ရေသာ ပါရမီသီလသည္ အဘယ္သုုိ႔ဦးတည္ပါသနည္း။ အေျဖကား ေဗာဓိဥာဏ္သုုိ႔သာ ဦးတည္ပါသတည္း။ ထုုိေဗာဓိဥာဏ္သည္လည္း သာဝကေဗာဓိဥာဏ္ ပေစၥကေဗာဓိဥာဏ္ သမၼာသေမၺာဓိဥာဏ္ ဟူ၍သုုံးမ်ိဴးရွိေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ ထုုိေဗာဓိဥာဏ္ကုုိရရွိမွသာလွ်င္ ေဘးထြက္ဆုုိးက်ိဴးလုုံးဝကင္းစင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ျပည့္ဝမႈတုုိ႔ကုုိ ရႏုုိင္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ ဤေဗာဓိဥာဏ္ပညာေတာ္တုုိ႔သည္ ကုုိယ္မႈ ႏႈတ္မႈ စိတ္မႈတုုိ႔ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ေသာ ပါရမီသီလကုုိအေျခခံ၍ ရွာေဖြရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္း။ ဤအေၾကာင္း အနည္းငယ္ရွင္းပါမည္။ ကမၻာေပၚရွိ ပညာရွင္အခ်ိဳ ႔ႏွင့္ စာေရးဆရာအခ်ိဳ ႔တုုိ႔က ယေန႔ေခတ္သည္ Knowledge age ပညာေခတ္ဟုုဆုုိၾက၏။ ထုုိသူတုုိ႔ဆုုိသည့္အတုုိင္း ယေန႔ေခတ္သည္ ပညာေခတ္ဟုုဆုုိက တုုိးတက္လာေသာ ဝိဇၹာသိပၺံစေသာ ပညာရပ္မ်ားကုုိေထာက္ထား၍ ျငင္း၍မရ မွန္လွ၏။

   သုုိ႔ေသာ္ ထုုိထုုိတုုိးတက္လာေသာ ပညာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဤကမၻာၾကီးျပည့္စုုံသြားျပီေလာ၊ လူသားတုုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းေသာ တည္ျငိမ္မႈ ေအးခ်မ္းမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတုုိ႔ကုုိေရာ အမွန္တကယ္ရရွိပါျပီေလာ၊ လူမႈေလာကၾကီးတစ္ခုုလုုံး ရည္မွန္းခ်က္ေတြျပည့္ဝေနျပီေလာ စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားဘြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ထုုိရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝဘုုိ႔ေဝးစြ၊ ျပႆနားမ်ား အေတာမသတ္ႏုုိင္ေအာင္ပင္ ဆက္ကာဆက္ကာ ျဖစ္ပြါးေနေလသည္။ တစ္ခုုျပီးတစ္ခုု ပုုိ၍ပုုိ၍လုုိအပ္လာေနသည္သာျဖစ္သည္။ အားလုုံးျပီးျပည့္စုုံသြားျပီဟူ၍ မရွိေသးေခ်။ ကမၻာ့ေနရာမ်ားစြာ လုုပ္ငန္းမ်ားစြာ ႒ာနမ်ားစြာဝယ္ ထုုိထုုိေလာကီပညာရပ္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳ၍ စိတ္ထိခုုိက္ဘြယ္ရာမ်ား၊ အနိ႒ာရုုံမ်ား စိတ္ႏွလုုံးနာစရာျဖစ္ရပ္ဆုုိးမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။  နည္းပညာကုုိသုုံး၍ ဘဏ္ေတြကုုိေဖာက္သည္။ သူတပါးႏုုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဴ ႔ဝွက္ခ်က္တုုိ႔ကုုိ ေဖာက္၍ခုုိးသည္။ သူတပါးစီးပြါးေရး ၾကီးပြါးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ နည္းပညာျဖင့္ နည္းမ်ိဴးစုုံဖ်က္သည္။ သည္ထက္မက ေဘးထြက္ဆုုိးက်ိဴးမ်ားကား မ်ားျပားလွပါဘိေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ သီလကုုိအေျခမခံေသာ
ကုုိယ္က်င့္သီလမဲ့ေသာ ပညာရပ္တုုိ႔၏ ေဘးထြက္ဆုုိးက်ိဴးတုုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဝိဇၹာသိပၺံပညာရပ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားတုုိးတက္
လာမႈေၾကာင့္ လူမႈေလာကၾကီးတစ္ခုုလုုံးကုုိ အလွ်င္အျမန္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစျပီး လူမႈဝန္ေဆာင္မႈကိစၥအဝဝတုုိ႔တြင္လည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လြယ္ကူျမန္ဆန္လာသည္ကုုိေတာ့ ၾကိဴဆုုိဝမ္းေျမာက္ရမည့္ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ မိမိဆုုိလုုိသည္မွာသီလကုုိ
အေျခမခံလွ်င္ ပညာရပ္မ်ားမည္မွ်ပင္တုုိးတက္ပါေစ၊ လူသားတုုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းေသာ အရာရာျပီးျပည့္စုုံျပီး  ေဘးထြက္ဆုုိးက်ိဴးလုုံးဝ
ကင္းေသာ အေျခအေနသုုိ႔လုုံးဝမေရာက္ႏုုိင္ဟုုဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

   ထုုိ႔ျပင္ တုုိးတက္လာပါသည္ဆုုိေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုုအေၾကာင္းျပဳ၍ ကုုိယ္က်ိဴးရွာ ဝိသမေလာဘသမ်ားအတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားပုုိ၍ပုုိ၍ေပၚေပါက္လာေစျပန္သည္။ တစ္ဖန္ ထုုိပညာရပ္မ်ားကိုုအသုုံးျပဳ၍ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားႏွင့္ အျခားစြမ္းအားျပင္းလက္နက္မ်ားထုုတ္လုုပ္ကာ ကမၻာကုုိမင္းမူ၍ ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဝိသမေလာဘသမားႏွင့္ေဒါသသမား
မ်ားလည္း ဒုုႏွင့္ေဒးပင္။ အဆုုိးဆုုံးမွာ အမွားကုုိအမွန္ဟုုသိကာ အမွန္ကုုိအမွားဟုုေျပာင္းျပန္သိေနေသာ ေမာဟျဖင့္ ထုုိထုုိေလာကီပညာရပ္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳလွ်က္ လူမႈေလာကၾကီးတစ္ခုုလုုံးကုုိ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေအာင္ တည္ျငိမ္မႈပ်က္ျပားေအာင္ ၾကံေဆာင္လုုပ္ကုုိင္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တုုိက္ခုုိက္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆုုိလုုိသည္မွာ ယေန႔တုုိးတက္လာေသာ ပညာရပ္မ်ားကုုိ ေလာဘႏွင့္လည္းရွာခဲ့သည္။ ေဒါသျဖင့္လည္း ၾကိဴးစားခဲ့သည္။ ေမာဟျဖင့္လည္း ေျပာင္းျပန္ေတြျဖစ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏုုိင္ထက္စီးနင္း မတရားလႊမ္းမုုိးရာ၌ မရွက္မေၾကာက္ျခင္းဟူေသာ အဟီရိက အေနာတၱပၺတုုိ႔ျဖင့္လည္း ရက္စက္ခဲ့သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သီလကုုိသာအေျခမခံလွ်င္ မည္သည့္ေလာကီပညာရပ္မဆုုိ ေဘးထြက္ဆုုိးက်ိဴးမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ားပါရွိျမဲပင္ျဖစ္သည္။

  ဤသုုိ႔ဆုုိျခင္းေၾကာင့္ ေလာကီပညာရပ္မ်ားသည္ ေလာကအတြက္ အႏ ၱရာယ္သက္သက္သာျဖစ္သည္ဟုု မဆုုိလုုိပါ။ ေလာကီပညာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဴးမ်ားျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္မွာလည္း လက္ေတြ႔အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကအတြက္ ေလာကီပညာရပ္မ်ားသည္ လုုိအပ္ပါသည္။ ေက်းဇူးမ်ားပါသည္။ ကုုိယ္က်င့္သီလမပါလွ်င္ ေတြ႔ၾကံဳျဖစ္ပ်က္ႏုုိင္ေသာ အေျခအေန
တုုိ႔ကုုိသာဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သီလတရားကုုိသာ အေျခခံ၍အသုုံးခ်ပါက ထုုိထုုိေလာကီပညာရပ္တုုိ႔သည္ လူမႈေလာကၾကီး
တစ္ခုုလုုံးအတြက္ ယခုုထက္ပုုိ၍ပုုိ၍ အလြန္တရာပင္တန္ဘုုိးရွိမည္ျဖစ္သည္။ လူေလာကၾကီးသည္လည္း ဒီထက္ပုုိ၍ လွပလာမည္မွာ အမွန္မုုခ်ပင္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ကုုိယ္က်င့္ႏႈတ္က်င့္ဟူေသာ သီလတရားကုုိအေျခခံထားေသာ ပညာရပ္တုုိ႔သာလွ်င္ လူသားတုုိ႔
ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ျပီးျပည့္စုုံသည့္ အေျခအေနသုုိ႔ေရာက္ႏုုိင္ေလသည္။ ထုုိ႔ထက္ ပါရမီသီလကုုိအေျခခံ၍ က်င့္သုုံးျခင္းျဖင့္ ၾကိဴးစားရွာေဖြ
ရယူခဲ့ေသာ ေဗာဓိဥာဏ္ပညာသည္ မည္သည့္ေဘးထြက္ဆုုိးက်ိဴးမွ်မရွိဘဲ အလုုံးစုုံကုုိျပီးျပည့္စုုံေစႏုုိင္ေလသည္။

   အမွန္စင္စစ္ ပါရမီသီလကုုိအေျခခံ၍ရရွိလာေသာ ဤေဗာဓိဥာဏ္ပညာေတာ္သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိသားတစ္စုုအတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကမၻာေလာကအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေအးခ်မ္းမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ တည္ျငိမ္မႈ
တုုိးတက္မႈ ရင့္က်က္မႈ ျပည့္ဝမႈ ခ်မ္းသာမႈအားလုုံးတုုိ႔ပါဝင္ေသာ ျပီးျပည့္စုုံမႈတုုိ႔ကုုိသာ အတိေပးေလသည္။  ဤပါရမီသီလသည္ ထုုိသုုိ႔ေသာ ဂုုဏ္ေပါင္းခသည့္ ေဗာဓိဥာဏ္သုုိ႔သာ ဦးတည္ေခ်သည္တကား။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ဘုုရားအေလာင္းေတာ္သည္ပင္ ႏုုစဥ္ကာလ ပါရမီျဖည့္စဥ္ဝယ္ မေကာင္းမႈမ်ား အားလုုံးကင္းစင္ခဲ့သည္ေတာ့မဟုုတ္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ မေကာင္းမႈမ်ား အားလုုံးကင္းစင္သြားလွ်င္ သမၼာသေမၺာဓိဥာဏ္ေတာ္ကုုိရရွိကာ ဘုုရားအျဖစ္သုုိ႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူတုုိ႔လည္း သီလပါရမီကုုိျဖည့္က်င့္ရာဝယ္ ႏုုိင္သေလာက္တျဖည္းျဖည္း ျဖည့္က်င့္ရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ၾကိမ္တည္း တစ္ဘဝတည္းျဖင့္ စင္ၾကယ္ျပည့္စုုံေစရန္ျဖစ္ႏုုိင္လိမ့္မည္မဟုုတ္ေခ်။ ဘုုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ပါရမီျဖည့္စဥ္ကာလဝယ္ မုုသာဝါဒသိကၡာပုုဒ္မွလြဲ၍ အျခားေသာ မေကာင္းမႈတုုိ႔ကိုုက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိက်ဴးလြန္မႈတုုိ႔သည္ သူ႔ကုုိယ္က်ိဴးအတၱ သူ႔မိသားစုုအတြက္သက္သက္မဟုုတ္ေခ်။ ေလာကေကာင္းက်ိဴးအတြက္ အနစ္နာခံ၍ မျဖစ္မေနက်ဴးလြန္ခဲ့ရေသာ အကုုသိုုလ္
တုုိ႔သာျဖစ္သည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ပါရမီျဖည့္စဥ္ဝယ္ အကုုသုုိလ္ကံေၾကာင့္ အပါယ္ဘုုံတိရစ ၦာဘဝတုုိ႔၌ျဖစ္္ရေသာ္လည္း အၾကီးအကဲဘုုရင္အျဖစ္ႏွင့္သာ က်င္လည္ခဲ့ရသည္။

  ထုုိ႔ျပင္ အေလာင္းေတာ္သည္ သီလကုုိအသက္ထက္ပင္ခ်စ္ျမတ္ႏုုိးေတာ္မူခဲ့သည္။ မွန္၏။ ေလာကကုုိအလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုုိးေတာ္မူ
ေသာေၾကာင့္ အသက္စြန္႔၍ သီလကုုိျဖည့္က်င့္ခဲ့သည္။ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္လည္း သီလမပ်က္၊ အေျခာက္တရားေၾကာင့္လည္း သီလမညိႈးႏြမ္းခဲ့ေပ။ ထုုိ႔ျပင္ ရာထူး အာဏာ စည္းစိမ္ ဂုုဏ္ပကာသနစေသာ လာဘ္လာဘျဖင့္စြဲေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း သီလကုုိ
အပ်က္မခံ၊ လူအမ်ားစုု၏ ျမွင့္တင္ေျမွာက္စားမႈေၾကာင့္လည္း ေအာက္ေျခလြတ္ကာ သီလမပ်က္ျပယ္၊ ဂုုဏ္သတင္းထင္ေပၚေက်ာ္ေစာ
မႈေၾကာင့္လည္း ဘဝင္ေသြး နားထင္ေရာက္ကာ သီလကုုိအညိႈးႏြမ္းမခံေပ။ ပါဠိလုုိဆုုိရေသာ္ လာဘ သကၠာရ သိေလာကတုုိ႔ေၾကာင့္ သီလကုုိအပ်က္မခံ အထိခုုိက္ အညိႈးႏြမ္းမခံခဲ့ေပ။ အသက္ႏွင့္သီလထုုိႏွစ္မ်ိဴးတြင္ တစ္ခုုခုုကုုိေရြးခ်ယ္ရမည့္အေျခအေနသုုိ႔
ဆုုိက္ေရာက္လာလွ်င္ အသက္ကုုိစြန္႔လႊတ္ကာ သီလကုုိပင္ေရြးခ်ယ္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စမရီမည္ေသာ သားေကာင္သည္ သူ၏အသက္ကုုိစြန႔္ကာ အျမီးကုုိေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သုုိ႔လည္းေကာင္း၊ ယစ္မသည္သူ၏အသက္ကုုိစြန္႔ကာ ဥကုုိေစာင့္ေရွာက္
သကဲ့သုုိ႔လည္းေကာင္း၊ သားတစ္ေယာက္တည္းသာရွိေသာမိခင္သည္ ထုုိသားကုုိယုုယုုယယေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သုုိ႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိတစ္ဖက္သာရွိေသာသူသည္လည္း ထုုိမ်က္စိတစ္ဖက္ကုုိ ဂရုုတစုုိက္ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သုုိ႔လည္းေကာင္း ဘုုရားအေလာင္းေတာ္
သည္လည္း သီလကုုိ အသက္ႏွင့္လဲ၍ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း ေလာကအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ အ့ံၾသဘနန္း ခ်ီးမြမ္း၍ ၾကည္ညုုိေလးစားထုုိက္လွပါဘိ။ သုုိ႔ေသာ္ မိမိတုုိ႔သာမန္လူမႈေလာကအျမင္တြင္မူ အသက္ထက္ျမတ္တာဘာမွ်မရွိဟူေသာ
စကားအတုုိင္း အသက္ရွင္သန္ေရးကုုိသာဦးစားေပးၾကေလသည္။ ေျပာင္းျပန္လန္၍ ကြာခ်င္တုုိင္းကြာျခားလွေခ်၏တကား။

ထုုိ႔ျပင္ အဘယ္တရားတုုိ႔ကား သီလမည္သနည္းဟူမူ ၁။ ကာယဒုုစရုုိက္ ဝစီဒုုစရုုိက္တုုိ႔မွေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူ၏ သႏ ၱာန္၌ျဖစ္ေသာ ေစတနာ၊ ၂။ ဝတ္ၾကီးဝတ္ငယ္တုုိ႔ကုုိ ျဖည့္က်င့္ေသာသူ၏ သႏ ၱာန္၌ျဖစ္ေသာ ေစတနာ၊ ကာယဒုုစရုုိက္ ဝစီဒုုစရုုိက္တုုိ႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ဝိရတီေစတသိက္ သုုံးပါး၊ ၃။ အနဘိဇၥ်ာ အဗ်ာပါဒ သမၼာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ မေနာသုုစရုုိက္တရားသုုံးပါး၊ ၄။ သံဝရတရားငါးပါး၊ ၅။ အဝီတိကၠမေခၚသည့္ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာသိကၡာပုုဒ္ကုုိ မလြန္က်ဴးေသာအခါ၌ျဖစ္ေသာ ကုုသုုိလ္စိတ္ ေစတသိက္အားျဖင့္ ဤတရားငါးစုုတုုိ႔သည္ သီလမည္သည္။ ဤတရားစုုတုုိ႔ကုုိ သီလဟုုေခၚဆုုိရသည္။  အဘယ့္ေၾကာင့္ သီလေခၚသနည္းဟူမူ ၁။ ကာယကံမႈ ဝစီကံမႈတုုိ႔ကုုိ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ျဖစ္ခြင့္မေပးဘဲ သိမ္ေမြ႔ႏူးည့ံေအာင္ ေကာင္းစြာ
ထားတတ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၂။ ကာမကုုသိုုလ္ ရူပကုုသုုိလ္ အရူပကုုသုုိလ္ ေလာကုုတၱရာကုုသုုိလ္တည္းဟူေသာ ကုုသုုိလ္ေလးမ်ိဴးတုုိ႔ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ပြါးေအာင္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာရြက္ေဆာင္တတ္ေသာေၾကာင့္
လည္းေကာင္း သီလဟုုေခၚသည္။

  သီလ၏သေဘာလကၡဏာသည္ ကုုိယ္မႈ ႏႈတ္မႈ စိတ္မႈတုုိ႔ကုုိ ဖရုုိဖရဲမရွိရဘဲ တည္ျငိမ္ေသသပ္ေအာင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေအာင္ ေကာင္းစြာထားေပးျခင္းသေဘာလကၡဏာရွိသည္။ မွန္၏။ ကုုိယ္က်င့္သီလရွိေသာသူ၏ အျပဳအမူ အေျပာအဆုုိမွန္သမွ်တုုိ႔သည္
ယဥ္ေက်း တည္ျငိမ္ ေသသပ္လွသည္။  တနည္းအားျဖင့္ဆုုိေသာ္ ကုုသိုုလ္တရားမ်ား ျဖစ္ပြါးရျခင္း၏ မူလအေျခခံအေၾကာင္းရင္း
သေဘာလကၡဏာရွိသည္။ သီလ၏ အလုုပ္ကိစၥသည္ ကုုိယ္မေစာင့္စည္းျခင္း ႏႈတ္မေစာင့္စည္းျခင္း အစရွိေသာသီလကင္းမဲ့သူ၏
အျဖစ္ကုုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းအလုုပ္ကိစၥျဖစ္သည္။ သီလေဆာက္တည္သူကုုိ သီလတည္ျမဲေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္အလုုပ္ကုုိလုုပ္သည္၊ ရုုိင္းျပသူကုုိ ယဥ္ေက်းသူျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သည္ ဟုုဆုုိလုုိသည္။ အျပစ္ကင္းေသာဂုုဏ္ႏွင့္ျပည့္စုုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ သမၺတၱရသ ( ကိစၥ ) လည္းျဖစ္သည္။ သီလကုုိပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတုုိ႔ဆင္ျခင္ေသာအခါ ထုုိသူေတာ္ေကာင္းတုုိ႔၏ဥာဏ္၌
သီလဟူသည္ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံမႈတုုိ႔၏ စင္ၾကယ္ျခင္းပါကလားဟုု သိျမင္လာတတ္သည္။ သီလက်င့္သုုံးဘုုိ႔ရန္အနီးကပ္ဆုုံး
ေသာအေၾကာင္းမွာ မေကာင္းမႈျပဳလုုပ္ေျပာဆုုိရမည္ကုုိ ရွက္ျခင္း ဟိရီ၊ မေကာင္းမႈကုုိျပဳလုုပ္ေျပာဆုုိရမည္ကုုိေၾကာက္ျခင္း ၾသတၱပၺ
တရားႏွစ္ပါးသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ မွန္၏။ မေကာင္းမႈကုုိမေၾကာက္မရွက္ေသာသူသည္ ကုုိယ္က်င့္သီလကုုိက်င့္သုုံးႏုုိင္မည္မဟုုတ္ေခ်။ မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ရမည္ကုုိ ရွက္ျခင္းေၾကာက္ျခင္းျဖစ္မွသာ ကုုိယ္က်င့္တရားကုုိက်င့္သုုံးႏုုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ကုုိယ္က်င့္သီလကုုိက်င့္သုုံးျခင္းေၾကာင့္ ရရွိမည့္အက်ိဴးအာနိသင္ကားမ်ားျပားလွသည္။ ၎တုုိ႔မွာ ကုုိယ္က်င့္သီလကုုိေစာင့္ထိန္းသူ၏ စိတ္ႏွလုုံးကုုိသာယာရႊင္လန္းေစႏုုိင္ျခင္းဟူေသာ ႏုုေသာပီတိပါေမာဇၹ၊ ထုုိမွတစ္ဆင့္ ရင့္ေသာပါေမာဇၹႏွစ္သက္ျခင္းကုုိခံစားရရွိသည္။  ထုုိမွ ကုုိယ္ေရာစိတ္ပါ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ပႆဒၶိတရားကုုိခံစားရသည္။ ထုုိမွဆက္၍ ကုုိယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာျခင္းသုုခကုုိခံစားရသည္။ ထုုိကုုိယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာသူမွာ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိကုုိ ရရွိႏုုိင္သည္။ သမာဓိရွိေသာသူမွာ သဘာဝကုုိဟုုတ္တုုိင္းမွန္စြာသိေသာ ယထာဘူတဥာဏ္ကုုိရရွိႏုုိင္သည္။ ထုုိဥာဏ္ျဖစ္သူသည္ ဝဋ္ဒုုကၡ သခၤါရတိုု႔၌ ျငီးေငြ႔ျခင္း နိဗၺိႏၵတည္းဟူေသာ ဗလဝဝိပႆနာဥာဏ္ကုုိ
ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။  ထုုိအားေကာင္းေသာဝိပႆနာဥာဏ္ျဖစ္သူသည္ တပ္မက္စြဲလမ္းျခင္းကင္းေသာ မဂ္တရားကုုိျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။  ထုုိမဂ္တရားျဖစ္သူသည္ ဝိမုုတၱိဟုုဆုုိအပ္ေသာ အရတၱဖုုိလ္ကုုိရေစ ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ ထုုိအရဟတၱဖုုိလ္တရားကုုိရသူသည္ မဂ္ဖုုိလ္နိဗၺာန္တုုိ႔ကုုိ ဆင္ျခင္ျခင္း ေပစၥေဝကၡဏာဥာဏ္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ထုုိေပစၥေဝကၡဏာဥာဏ္ျဖစ္သူသည္ ခႏၶာအၾကြင္းမရွိ
ေတာ့ဘဲ ပရိနိဗၶာန္ကုုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုုိင္ေလေတာ့သည္။  ဤသုုိ႔လွ်င္ သီလ၏အာနိသင္ကား နိဗၺာန္ေရာက္သည္အထိ ၾကီးမားမ်ားျပားလွသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ေလာကီေကာင္းက်ိဴးမ်ားလည္းမ်ာစြာရွိေသးေလ၏။ သီလ၏ေကာင္းက်ိဴးတုုိ႔ကား ဤသုုိ႔ပင္
မ်ားျပားလွပါဘိ။ ဤေနရာ၌ သီလ၏အက်ိဴးေက်းဇူးတုုိ႔ကုုိ အကုုန္အစင္မေဖၚျပႏုုိင္ေတာ့ပါ။ ဤမွ်ဆုုိလွ်င္ သီလ၏အက်ိဴးေက်းဇူးသည္
အလြန္တရာၾကီးမားေၾကာင္း စာဖတ္သူမ်ား သိႏုုိင္ၾကေပျပီ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပါရမီသီလဟူသည္ မိမိအတြက္ မည္သည့္ စည္းစိမ္
ခ်မ္းသာေကာင္းက်ိဴးကုုိမွ် မေမွ်ာ္ကုုိး မတမ္းတဘဲ ေလာကေကာင္းက်ိဴးအတြက္ အနစ္နာခံကာ ျဖည့္ဆည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ရုုိးရုုိးသာမန္သီလကုုိျဖစ္ေစ ပါရမီသီလကုုိျဖစ္ေစ မိမိႏွင့္ေလာက၏ ေကာင္းက်ိဴးကုုိ လုုိလားသူမွန္သမွ်က်င့္ေဆာင္
အပ္ပါ၏။ က်င့္ေဆာင္ၾကပါရန္လည္း တုုိက္တြန္းအပ္ပါ၏။

 ( ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ )

Director of Religious Education

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...