Friday, September 20, 2013

ဗုုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၁၂ ) ယေသာဓရာ၏ ေနာက္ဆုုံးႏႈတ္ဆက္ျခင္း

September 19, 2013 at 11:15am
ၾကီးစြာေသာ လုုံ႔လရွိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုုရား ေရွးလြန္ေလျပီးေသာ ကမၻာမ်ားစြာဝယ္ ကုုေဋတစ္သိန္းရွစ္ဆယ္ငါးဆူေသာ ဘုုရားရွင္တုုိ႔သည္ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ခဲ့ၾကပါကုုန္၏။ နတ္ထက္နတ္ျဖစ္၍ ျမတ္သထက္ျမတ္ေတာ္မူၾကကုုန္ေသာ ထုုိထုုိမ်ားျပားလွေသာ ဘုုရားရွင္တုုိ႔၏ အထံေတာ္၌ မ်ားျပားလွေသာ အလႈကုုိျဖစ္ေစခဲ့ပါျပီ။
 ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ဆုုေတာင္းျခင္းတုုိ႔ကုုိလဲ ျပဳခဲ့ပါျပီ။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရားးး ထုုိထုုိေလွ်ာက္ဆုုိခဲ့ျပီးေသာ ဘုုရားရွင္တုုိ႔၏အထံေတာ္၌သာ အလႈဒါနျပဳ၍ ဆုုေတာင္းခဲ့သည္မဟုုတ္ပါ။ အျခားတပါးေသာ ေျခာက္ဆယ့္ေလးကုုေဋေသာ ပေစၥကဗုုဒၶါတုုိ႔သည္လည္း ပြင့္ထြန္းေတာ္မူခဲ့ၾကကုုန္ျပီးလွ်င္ ထုုိထုုိေသာပေစၥကဗုုဒၶါတုုိ႔၏ အထံေတာ္၌ ေတာင္းဆုုျပဳခဲ့သည္မွာလည္း မ်ားျပားလွပါ၏။ ထုုိ႔ျပင္ ကိေလသာ အာသေဝါကင္းကုုန္ျပီးေသာ ရဟႏ ၱာအရွင္ျမတ္တုုိ႔ကား မေရမတြက္ႏုုိင္ေအာင္ပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကပါကုုန္၏။ ထုုိထုုိေပၚေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ရဟႏ ၱာအရွင္ျမတ္တုုိ႔၏ အထံေတာ္၌လည္း ေျမာက္မ်ားလွစြာ ေတာင္းဆုုျပဳခဲ့ပါ၏။

   နတ္ထက္နတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုုရား တပည့္ေတာ္မဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားသည္တုုိ႔ကုုိ နာၾကားေတာ္မူေစခ်င္ပါ၏ဘုုရား။   တရားေတာ္ကုုိ ေကာင္းစြာက်င့္ျပီးကုုန္ေသာ ဘုုရားရွင္တုုိ႔၏ အထံ၌လည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္ကုုိ အျမဲမျပတ္ အခါခပ္သိမ္းက်င့္ေလ့ရွိၾကကုုန္ေသာ သူေတာ္စင္ပုုဂၢိဳလ္မြန္တုိ႔၏ အထံေတာ္တုုိ႔၌လည္းေကာင္း ကုုိးကြယ္ဆည္းကပ္၍ တရားကုုိက်င့္ေသာသူသည္ ပစၥဳပၺန္တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာဘဝတုုိ႔၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ အိပ္ရ က်င္လည္ရပါ၏။ တပည့္ေတာ္မသည္ ပါရမီေတာ္တုုိ႔ကုုိ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးျပီးေသာ ယခုုဘဝတြင္ သံသရာကုုိျငီးေငြ႔၍ အျခံအရံတစ္ေထာင္ႏွင့္အတူ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္သုုိ႔ ေၾကာင့္ၾကမဲ့စြာ အေႏွာက္အယွက္ကင္းေဝးကာ ခ်မ္းသာစြာဝင္ေရာက္ခဲ့ပါ၏။ ရဟန္းေဘာင္သုုိ႔ဝင္ေရာက္ျပီး၍ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္မျပည့္မီမွာပင္ ကိေလသာကုုန္ခန္းရဟႏ ၱာအျဖစ္သုုိ႔ေရာက္ခဲ့ပါျပီ။ လူမ်ားစြာတုုိ႔သည္ ဆြမ္းသကၤန္းေက်ာင္းေဆးဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးတုုိ႔ကုုိ သမဒၵရာလႈိင္းတံပုုိးကဲ့သုုိ႔ အရွိန္အဟုုန္ၾကီးမားစြာ ေျမာက္မ်ားစြာပုုိ႔ေဆာင္ၾကပါကုုန္၏။ တပည့္ေတာ္မသည္ ယခုုအခါ ကိေလသာအာသေဝါတုုိ႔ကုုိ ရႈိ ႔ျမိဳက္ေလာင္ကြ်မ္းေစျပီးျဖစ္ပါသျဖင့္  အေအးျမဆုုံးေသာအရသာတုုိ႔တြင္ အျမတ္ဆုုံးေအးျမမႈရသကုုိ ခံစားရပါျပီ။

   ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရား၏ အဆုုံးအမေတာ္တုုိ႔ကုုိလဲ လုုိက္နာက်င့္သုုံးျပီးပါျပီ။ မ်ားျပားလွေသာဘဝသံသရာတြင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရားႏွင့္အတူ ဆင္းရဲဒုုကၡအဖုုံဖုုံ ခ်မ္းသာသုုခအစုုံစုုံကုုိ ေက်နပ္ၾကည္ႏူးစြာခံစားျပီးလွွ်င္ ယခုုအခါ ဧတဒဂ္ငါးတန္ရေသာ ရဟႏ ၱာေထရီမအျဖစ္သုုိ႔ေရာက္လွ်က္ အထြဋ္ျမတ္ဆုုံးေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုုိ သံုုးေဆာင္ခံစားႏုုိင္ပါျပီ။ ျမင့္ျမတ္ၾကီးက်ယ္ တင့္တယ္လွေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရား၏ ေကာင္းမႈကုုသုုိလ္အက်ိဴးငွာ အစဥ္အျမဲျဖည့္ဆည္းခဲ့ရေသာ တပည့္္ေတာ္မသည္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရားကဲ့သုုိ႔ေသာ အႏႈိင္းမဲ့သည္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းကုုိ ဘဝအဆက္ဆက္ရရွိခဲ့ပါ၏။ ေနာက္ဆုုံးဘဝျဖစ္ေသာ ယခုုအခါတြင္ ေရာက္သင့္ေရာက္ထုုိက္ေသာ ကံစိတ္ဥတုုအာဟာရတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေလးပါးတုုိ႔ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာ နိဗၺာန္သုုိ႔မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါျပီ။  နတ္တကာတုုိ႔ထက္နတ္ျဖစ္၍ အျမတ္တကာတုုိ႔ထက္ျမတ္ေတာ္မူေသာရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရား ယခုုအခါ တပည့္ေတာ္မအား အတိတ္ကံအားလုုံးတုုိ႔သည္ ကုုန္ပါျပီ။ ပစၥဳပၺန္ကံမွန္သမွ်သည္လည္း ခ်ဳပ္ဆုုံးပါျပီ။ အနာဂတ္ကံဟူသမွ်သည္လည္း ပ်က္စီးခ်ဳပ္ျငိမ္းပါျပီ။ မၾကာျမင့္မီပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳပါေတာ့မည္။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ျပည့္စုုံေတာ္မူေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရား၏ ေျခေတာ္အစုုံတုုိ႔ကုုိ ဂုုဏ္ေတာ္အနႏ ၱကုုိအာရုုံျပဳလွ်က္ ဦးခုုိက္ခဲ့ပါသည္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုုရား။

   ယေသာဓရာေထရီျမတ္အရွင္မၾကီးသည္ ဘုုရားရွင္ကုုိ ဤသိုု႔ႏႈတ္ဆက္စကားေလွ်ာက္ထားျပီး၍ ဘုုရားရွင္၏အမိန္႔ေတာ္အရ ရဟန္းပရိသတ္ လူပရိတ္သတ္တုုိ႔အား တန္ခုုိးျပာဋိဟာ အမ်ိဴးမ်ိဴးတုုိ႔ကုုိျပေတာ္မူျပီးေနာက္ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံသြားခဲ့ေလေတာ့၏။ ယေသာဓရာေထရီျမတ္၏ ႏႈတ္ဆက္စကားတုုိ႔သည္ သာမန္ပုုထုုဇဥ္လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လြမ္းမိေပမည္။ ဝမ္းနဲမႈကုုိ ခံစားရေပမည္။ ယခုုေသာ္ ေလွ်ာက္ထားသူကား ဧတဒဂ္ငါးတန္ရ ရဟႏ ၱာေထရီမၾကီး ယေသာဓရာ၊ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းၾကာေအာင္ ပါရမီေတာ္မ်ားကုုိ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သူျဖစ္၏။  နားေထာင္သူကား သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္သခင္ ဘုုရားရွင္ျဖစ္၏။ ေဘးမွ နားဆင္ေနၾကရေသာ ပရိသတ္ကား ရဟႏ ၱာမေထရ္မ်ားႏွင့္ ရဟႏ ၱာ ေထရီမၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္သာ ထုုိပရိနိဗၺာန္ဝင္စံခါနီး ရင္ဖြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲသည္ ျမင့္ျမတ္  ေအးခ်မ္းေသာရသျဖင့္ျပီးဆုုံးခဲ့ေလသည္။ အမွန္ကုုိဆုုိရေသာ္ မိမိသည္လည္း သာမန္သံသရာခရီးသည္တစ္ဦးမွ်သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနဲမႈကုုိခံစားရေပသည္။ မိမိသည္ ယေသာဓရာအေၾကာင္းကုုိ ဤေနရာ၌ အက်ယ္ခ်ဲ႔ေနျခင္းသည္ ဘုုရားအေလာင္းေတာ္ႏွင့္ ပါရမီျဖည့္ဖက္ယေသာဓရာတုုိ႔သည္ ဘဝအဆက္ဆက္က အတူတကြ ခ်စ္ခဲ့ ၾကင္နာခဲ့ေပါင္းဖက္ခဲ့ၾကကာ အတူတကြေကာင္းမႈကုုသုုိလ္ကုုိျပဳခဲ့ၾကဖူးေသာ ေၾကာင္းက်ိဴးအဆက္ဆက္တုုိ႔ေၾကာင့္ ဒီပကၤရာဘုုရားရွင္၏ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္ဝယ္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုုိ အတူတကြပန္ဆင္ႏုုိင္ခဲၾက၏။ ထုုိထက္ သူတုုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ေပါင္းဆုုံကာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုုိပန္ဆင္ႏုုိင္မႈသည္ ဗုုဒၶဘာသာျဖစ္ေပၚလာျခင္း၏ အျခံအရံအေၾကာင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္ဆုုိသည္ကုုိလည္း သိေစလုုိ၍ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားအေပၚ လူအမ်ားစုု၏အျမင္မွားေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိလည္း အျမင္မွန္ရေစျပီး အားေပးခ်င္၍လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္တုုိ႔သည္ အျမင္လြဲေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ အျမင္မွန္ေစကာ အားေပးခ်င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 ( ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ )

Director of Religious Education

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...