Sunday, February 5, 2012

ပြင့္လင္းသူရိွမွ ပြင့္လင္းမီဒီယာ ျဖစ္လာမည္

by Moenge Aung on Monday, February 6, 2012 at 12:18am
 
Popular News Originally posted 

ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတုိင္း၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရေသာ မီဒီယာသည္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားျခင္း၊ မေကာင္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းေၾကာင္း ေပးျခင္းအျပင္ အေရးပါလွေသာ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ စေသာ အေရးႀကီးလွသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ျပည္သူအမ်ား သိေအာင္ ျဖန္႔ေဝ အသိေပးရာ ဌာနႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္လုဆဲ အေၾကာင္းအရာ ေဟာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း အျပင္ ေန႔စဥ္အသစ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားကို ျပည္သူအၾကားသုိ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အားေကာင္းမႈမ်ား ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုးအေကာင္း အမွားမ်ားကုိ စနစ္တက် ခ်င့္ခ်ိန္ ေဝဖန္ သံုးသပ္တတ္ေသာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာေပမည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ေဝဖန္ရဲေသာ သတၱိအားေကာင္းလာမွသာ သူတစ္ပါးအတြက္ ေထာက္ျပႏုိင္ေသာ သူတစ္ေယာက္ အျဖစ္ ေရာက္ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းေသာ မီဒီယာကုိ လူတုိင္း လိုခ်င္ၾကသည္။ လူတုိင္း တမ္းတေနၾက၏။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ “မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ပြင့္လင္းေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးလိုပါသေလာ” ဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွေပသည္။

အထူးသျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕သည္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အလြန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ မလံုမလဲျဖစ္ေနၾကရသည္။ ငါ့အမွားကုိ ဘယ္လို ေထာက္မလဲ ဟူေသာ သံသယစိတ္မ်ား အျမဲပင္ ကိန္းေအာင္းေနသူတုိ႔သာ မီဒီယာမ်ားကို ေရွာင္ေျပးေနၾကရေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႐ုံးဌာနမ်ားသုိ႔ သတင္းတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရာ၌ အျပင္တြင္ ဟိုးေလးတစ္ေက်ာ္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ရြာလံုး၊ တစ္ရပ္ကြက္လံုး၊ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး သိေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ သတင္းတစ္ခုကိုပင္ “အထက္က တာဝန္ရိွသူ မရိွ၍ ေျပာျပ၍မရႏုိင္ပါ” ဟူေသာ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ဳိးမွာ အမွန္တရားကို လိုလားေနသူမ်ားအား ေစာ္ကားသလို ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ၎တုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမွာ မိမိတုိ႔ အလုပ္တာဝန္မဲ့မႈ အေပၚတြင္ မ်က္ကြယ္ျပဳေနျခင္းကုိ အလြယ္တကူ ျပသ အေျဖေပးလိုက္တတ္ၾကသည္။ “၎သတင္းသည္ မွန္ပါသည္၊ သုိ႔ရာတြင္ သတင္းအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကုိ စုေဆာင္းေနဆဲပါ” ဟု ျပန္ၾကားခဲ့လွ်င္ သင့္ေတာ္ပါေသးသည္။ ဌာနဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ တာဝန္အရိွဆံုးဟုပင္ မမွတ္ေတာ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ပို၍ ဆုိးရြားလွေသာ ျပန္ၾကားခ်က္မွာ “အထက္က ခြင့္ျပဳခ်က္မရ၍ သတင္းမေပးႏုိင္ပါ” ဟု တုံ႔ျပန္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထက္က ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္လား၊ ျပည္နယ္လား၊ ဗဟိုလား ဘာမွန္းပင္မသိ။ အခ်ဳိ႕ေသာ အထက္အရာရိွမ်ားက လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား မီဒီယာမ်ားကို သတင္းေပးျခင္း အေပၚ မေက်နပ္၊ အေရးယူခံရသူမ်ား၊ အဆဲအဆို ခံရသူမ်ားရိွေၾကာင္း ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီ။ အဓိကမွာ ဘယ္နည္းဘယ္ပံု ရွင္းမလဲ။ မေကာင္းမႈဆုိလွ်င္ ဘယ္နည္းဘယ္ပံု နည္းေအာင္လုပ္မလဲ ဟူေသာ အခ်က္သည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွသည္။ ပဲကုန္သည္ႀကီးမ်ားအား ေငြလိမ္သည့္ သတင္းကို ေပးမည့္သူသာ ရိွသည္။ လာဘ္စား၍ အေရးယူခံရေသာ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းႀကီးငယ္မ်ား သတင္းကုိ ေပးမည့္သူ မရိွ။ ဤသို႔သတင္းမ်ားကို ျပည္သူအၾကား ခ်ျပမွသာ ေနာက္ဆက္တုိး၍ လုပ္ရဲသူ တျဖည္းျဖည္း နည္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ႐ုံးဌာနမ်ားသည္ ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္၍ ၎ဌာနမ်ားအား ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္လာမွသာ ႏုိင္ငံကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေသာ အက်ဳိးျပဳသတင္းမ်ား ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္းမ်ား ရိွလာေပမည္။ အေၾကာင္းအရာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီ။ အဓိကအခ်က္မွာ ဘယ္နည္းဘယ္ပံု ျပည္သူကို သတင္းေပးမလဲ ဟူေသာ အခ်က္သည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွသည္။ ျပည္သူကို သတင္းစကားမေပး၍ လံုးဝမရႏုိင္ေသာ ျပႆနာ။ ပုန္းကြယ္ဝွက္မႈမ်ဳိး ျပဳခဲ့လွ်င္ ျပည္သူကလည္း ၎တုိ႔ အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ အယံုအၾကည္မဲ့လာမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူသိေနေသာ အမွန္သတင္းမ်ားကုိ ေပးလိုစိတ္ မရိွဘဲ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုစိတ္ နည္းေသာ ျပည္သူမ်ား တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာတတ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ေျမာက္ျမားစြာ ယူရျခင္း၊ ေငြကုန္ ျခင္း၊ လူပင္ပန္းျခင္းမ်ား ႀကံဳရ သည္။

ထို႔ျပင္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားအတြက္ အထူးပင္ အခက္အခဲ ႀကံဳၾကရေပသည္။ အေသးအမႊားကုိပင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ႀကီးအသြင္ ျဖစ္လာျခင္းအျပင္ ေရွ႕သို႔တုိး၍ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ မိမိကိုယ္တုိင္ ႐ုံးဌာနအတြင္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ျပည္သူမ်ားသိေအာင္ သတင္းေပးရန္ လိုသည္ဟူေသာ အသိမ်ားအား ေပ်ာ့တြန္႔ဆုတ္သြားၿပီး ေဝဖန္မည့္သူ မရိွေသာ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ အဖဲြ႕အစုငယ္တစ္ခု အျဖစ္ ေရာက္ရိွသြားတတ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေနာက္သို႔ ေကာက္ေကာက္ပါသြားၿပီး လမ္းေသြသြားတတ္သည့္ အျဖစ္မ်ား ႀကံဳဖူးၾကေပၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ဌာနဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ မီဒီယာမ်ားအား မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မွန္မ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိျခင္းသည္ အက်ဳိးယုတ္ေစမႈကုိ အနည္းငယ္သာ ရိွႏုိင္ပါသည္။ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာျဖစ္လာရန္ အတြက္ ပြင့္လင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးလာႏုိင္ပါမွ မီဒီယာမ်ားက ေရးလာႏုိင္ပါမည္။ ပို၍ တုိးတက္လာပါမည္။ မၾကာေသာ ကာလတစ္ခ်ိန္တြင္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ အျဖစ္ မလဲြမေသြ ေရာက္ရိွလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သတင္းေပးမည့္သူ အထက္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရိွသူ အႀကီးအကဲတို႔၏ ေခါင္းေရွာင္ေနမႈ မ်ားလာလွ်င္ ႏို္င္ငံအတြက္ တန္ဖိုးရိွ ေကာင္းမြန္လွေသာ သတင္းစကားမ်ားကုိ ျပည္သူအား အသိေပး၍ မရႏုိင္ေပ။ သတင္းမ်ားမ်ား ေပးႏုိင္မွသာ မေကာင္းမႈမ်ားမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ မေကာင္းမႈကိုမဆုိ ျပဳမိသူသည္ ဘယ္အခ်ိန္အခါမဆို အမ်ားျပည္သူ သိႏုိင္သည္ ဟူေသာအသိမ်ား ဝင္ေရာက္လာကာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းကို ထိန္းေၾကာင္း ေပးႏုိင္ေသာ အေရးပါလွသည့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ မီဒီယာျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
ကိုလင္းမာန္ေအာင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...