Friday, February 10, 2012

ျမဳံး

    ည (၉) နာရီခန္႕ ။  အိမ္ေရွ႕မွ အဆက္မျပတ္ေဟာင္ေနေသာ ေခြးသံေၾကာင့္ ျပဴတင္းတံခါးကိုဖြင့္ကာ အိမ္ေရွ႕ကို လွမ္းၾကည့္မိသည္။ နဖူးစီးတြင္ မီးလုံးပါေသာ ဦးထုပ္ကိုေဆာင္းထားသည့္ ငါးရွဥ္႕ေထာင္ေသာသူႏွစ္ေယာက္ ။ အိမ္ေရွ႕ေျမာင္းထဲတြင္ ငါးရွဥ္႕ ေထာင္သည့္ျမဳံးကို ခ်ေနၾကသည္။ တစ္ေယာက္က တစ္ဖက္ အလုံးႏွစ္ဆယ္ခန္႕ရွိ ျမဳံးမ်ားကို ထမ္းထားသည္။မၾကာခဏ လာေထာင္တတ္ေသာ္လည္း လမ္းထဲကေခြးမ်ားက ၾကည့္မရလို႕ထင္သည္ လာတိုင္း ေဟာင္ တတ္သည္။

            ငါးရွဥ္႕ေထာင္သည့္ ျမဳံး ဟုေခၚမလား ပလိုင္းဟုေခၚမလား မသိပါ။ ပုံသ႑န္မွာ ေအာက္ေျခလုံးဝိုင္းရုဳ္  တစ္ထြာခန္္႕ရွိေသာ လည္တိုင္ပါရွိသည္။မ်က္ေစ့ထဲ ျမင္ေအာင္ ဥပမာေျပာ၇လွ်င္ မႏႈိင္းေကာင္း ႏိုင္းေကာင္း ဘုရားစင္ပန္းအိုးႏွင့္တူသည္။


          ပလိုင္းထဲတြင္ ငါးရွဥ္႕ၾကိဳက္ေသာ အစာရွိမည္။ ငါးရွဥ္႕သည္ အစာေဇာျဖင့္ ထိုပလိုင္းထဲသို႕ တုိးဝင္ေသာအခါ ဝင္ေပါက္တြင္ မည္သည့္အတားအဆီး အေႏွာင့္အယွက္မွ မရွိ။ ေအးေဆးျငင္သာစြာ ပလိုင္းထဲသို႕ေရာက္မည္။  သို႕ေသာ္ ျပန္ထြက္ဖို႕ မၾကိဳးစားပါႏွင့္။ ျပန္ထြက္ရန္ၾကိဳးစားပါက ဝင္ေပၚက္ပတ္ပတ္လည္တြင္ ခၽြန္ျမေသာ ဝါးခၽြန္မ်ားက တိုးထြက္မည့္ ငါးရွဥ္႕ကို နာက်င္ေအာင္ဟန္႕တားေလမည္။ ငါးရွဥ့္ဝင္လာေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ ဝါးခၽြန္ႏွင့္ လားရာတူေနရုဳ္ ျပသ၁နာမရွိေသာ္လည္း ျပန္ထြက္မည့္လမ္းေၾကာင္းမွာ ဝါးခၽြန္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည္။

 ×××××××××××××××××××××××

        ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံ ဆင္းရဲသားလူတန္းစား႒္  အလုပ္သမားမ်ားက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထက္ပင္ ပိုဆင္းရဲက်ပ္တဲၾကသည္။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးအရ အလုပ္ရွင္နည္းျပီး အလုပ္သမားမ်ားေနရုဳ္  လုပ္ခလစာ တုိ႕မွာ အလုပ္ရွင္တို႕၏ ေဈးကြက္ ျဖစ္ေနသည္။ ေနာင္တြင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕ထားမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ ကင္းလြတ္သြားပါက ႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္ရွင္လူတန္းစားမ်ား ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံၾကလွ်

င္ အလုပ္သမားမ်ား ေဈးကြက္ ျပန္ျဖစ္လားႏိုင္သည္။ အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အရင္လို တင္းက်ပ္ရုဳ္ မရႏိုင္  ။တင္းက်ပ္ေနလွ်င္လည္း သူ႕အလုပ္တြင္ အလုပ္သမား မရွိႏိုင္။  အလုပ္သမားမရွိလွ်င္ အလုပ္လုပ္ရုဳ္ မရေတာ့။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကင္းေစခ်င္မိသည္။
         အလုပ္သမားတုိ႕၏ ေခၽြးနဲစာမ်ားထဲက အခ်ိဳ႕ကိုဖဲ့ရုဳ္  အလုပ္ရွင္ကလည္းထည့္ေစရုဳ္ အလုပ္သမားတို႕၏ က်မ္းမာေရး  /လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ / နာေရး  /ကိုယ္လက္အဂၤါ အျမဲမသန္စြမ္းမႈ ပင္စင္စေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္တုိ႕အတြက္ အလုပ္သမားတို႕၏ အကိ်ဳးကို စီမံခန္႕ခြဲရေသာ ဌာနတစ္ခုရွိသည္။ ``လူမႈဖူလုံေရး``အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။
   အစိုးရ၏ တုိက္ရုိက္စီမံခန္႕ခြဲမႈေအာက္မွျဖစ္သည္။  အမွန္မွာ လူမႈဖူလုံေရး အဖြဲ႕သည္ အလုပ္သေဘာအရ အစိုးရ ဌာနတစ္ခုသေဘာထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆန္ေသာ social team တစ္ခုပုံစံျဖစ္သင့္သည္။
            ထုိ႕အတူ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕သို႕ ထည့္ဝင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားမွာလည္း  လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္ ရံပုံေငြသေဘာျဖစ္ရုဳ္  ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္ဂ်က္အတြင္းသို႕ မေရာယွက္သင့္ဟု ထင္ပါသည္။ ယင္းေငြသည္ အခြန္မဟုတ္ပါ။ အလုပ္သမား လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ပိုင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားထုပိုင္ သီးသန္႕ရံပုံေငြျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ေငြမဟုတ္သျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္မွ လြဲရုဳ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ေနရာအတြက္မွ သုံးစြဲရန္မသင့္ဟုထင္ပါသည္။
           သို႕ေသာ္အလုပ္သမားထု ေခၽြးနဲစာ ထုိရံပုံေငြတုိ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ထဲသို႕ ေရာက္သြားသည္။

    စက္မႈဇုံ ရွိ လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းလွသည္။

    နတ္စ္မ ႏွင့္ မည္သည့္အဆင့္မွန္းမသိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက လာေရာက္ေသာအလုပ္သမား လူနာမ်ားကို ရိုင္းစိုင္းေမာက္မာစြာ ေဟာက္ၾက ေအာ္ၾကသည္။

     အေပါစား ေဆးတုိ႕ကိုသာေပးရုဳ္  အလုပ္ေဆးခြင့္အတြက္ လုိခ်င္လွ်င္လည္း ေကာ္ဖီမစ္ ပါကင္လိုက္ေပးမွ လြယ္သည္။

     ဆရာဝန္မျပည့္စုံ  ေဆးဝါးမျပည့္စုံ  ဝန္ထမ္းမျပည့္စုံ  --- ျပည့္စုံေသာ အလုပ္သမားေဆးရုံၾကီးကလည္း ျမိဳ႕ထဲ ဘက္မွာဆိုေတာ့ ေဝးလုိ႕ေတာ္ရုံမသြားျဖစ္။

       ဒါနဲ႕ နာမည္ကသာ လူမႈဖူလုံေရးျဖစ္သည္ ။  ဘာမွမဖူလုံ ပါ။  အလုပ္သမားေတြ၏ အခြင့္အေရးကို မထိခုိင္ေစခ်င္ရုဳ္  မက်မ္းမာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လူမႈ ဖူလုံေရးေဆးခြင့္ယူခုိင္းတိုင္း `` ေနပါေစေတာ့ ဆရာရယ္ --  သမီးအခုခဏအလုပ္ထြက္ထားခ်င္တယ္   ရြာျပန္ျပီးေဆးကု နားျပီးမွ  ေနေကာင္းရင္ ဒီမွာ အလုပ္ျပန္လုပ္ခ်င္တယ္`` ဟုသာေျပာတတ္သည္။
         လူမႈဖူလုံေရး  အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားထည့္ဝင္ေၾကး ကို လုပ္ခဝင္ေငြအတန္းအစား အလုိက္အနည္းဆုံး အဆင့္ ၁ မွ အဆင့္ ၁၅ အထိ ရွိသည္။ ေနာက္ပိုင္း အဆင့္၁  မွ အဆင့္ ၁၁ ထိအလိုလုိပ်က္ပ်ယ္ကာ အဆင့္၁၂ မွ၁၅ သာသတ္မွတ္သည္။ အခုေတာ့ အားလုံးတေျပးညီသတ္မွတ္ကာ အမ်ားဆုံးထည့္ဝင္ရေသာ အတန္းအစားျဖစ္သည့္ အဆင့္ ၁၅ ျဖင့္သာ အတူတူ ထည့္ဝင္ေစေတာ့သည္။
 လုပ္ခဝင္ေငြအဆင့္တန္း ၁၅ မွာ အလုပ္သမားက ၄၆၅ က်ပ္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မွ  ၇၇၅ က်ပ ္ စုစုေပါင္း     ၁၂၄၀ က်ပ္   ထည့္ရသည္။ အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတစ္ရုံ က ပွ်မ္းမွ် တစ္လလွ်င္ ဖူလုံေရး ထည့္ဝင္ေငြ ၂၃ သိန္းဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ စက္မႈဇုံတစ္ခုလုံးဆုိပါက တစ္လ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္သည္။ 
         ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္ဂ်က္ရွာေပးေသာ ဌာန ၁၈ ခုရွိသည္။ လူမႈဖူလုံေရးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံ ေပးျခင္းျဖင့္ နံပါတ္ ၈ ခ်ိတ္သည္။ သူ႕ေအာက္ ၁၀ ဌာနေတာင္ရွိသတဲ့။ အလုပ္သမားထု ပိုင္ေသာအဖြဲ႕ ရံပုံေငြမ်ားကို မတရားသိမ္းပုိက္ထားျခင္းပင္။  ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္တြင္ အလုပ္သမားတုိ႕၏ ခံစားခြင့္အတြက္ မစားရဝခမန္း အြန္ေပပါ ပလန္မ်ားဆြဲထားသည္။ အလုပ္သမားကဒ္မ်ား ကို စမတ္ကဒ္မ်ားျဖင့္ လုပ္မည္။ ေနာင္တြင္ မည္သည့္လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္သမားမဆို တုိက္ခန္းမ်ား ကိုေတာင္ အရစ္က် ဝယ္ယူႏုိင္မည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကလည္း အလြန္မက္ေလာက္ပါသည္။
×××××××××××××××××××××

          (ျမဳံး) ပလိုင္းထဲတြင္ထည့္ထားေသာ အစာက ငါးရွဥ္႕ကိုဆြဲေဆာင္သည္။ ငါးရွဥ္႕သည္ ပလုိင္းထဲသို႕ဝင္ေသာအခါ လုံးဝေႏွာင့္ယွက္ မႈမ်ားမရွိ ။ အဟန္႕အတားမရွိ။ ျပန္ထြက္မည္ဆိုေတာ့  ခၽြန္ျမေသာ ဝါးခၽြန္တို႕ေၾကာင့္ ထြက္မရေတာ့။ 

       ကွဳ္သုိ႕ျဖင့္ ငါးရွဥ္႔သည္  မုဆုိး၏ သားေကာင္ျဖစ္သြားသကဲ့သို႕ -----------------------

        ကိုစိုးႏိုင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...