Wednesday, February 22, 2012

ေဇာတိက သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမွ အလုပ္သမားမ်ား တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ စာပို႔

by Burma VJ Media Network on Wednesday, February 22, 2012 at 5:31pm ·
 
သုိ႔

ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
တနသၤာရီတိုင္း

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေဇာတိက သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းေရးစီမံကိန္း လုပ္သားမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေရျဖဴၿမိဴ႕နယ္၊ ကန္ေဘာက္ေဒသ PTTEP မွ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ေဇာတိက သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းတြင္ CPPB မွ ကန္ထရိုက္အျဖစ္ ရရွိထားၿပီး အလုပ္သမား ရွာေဖြခန္႔ထားေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ AGS ( Asia Guiding Star Co.ltd) မွ တဆင့္ခံ ကန္ထရိုက္အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
AGS မွ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သားေရးရာ ကိစၥမ်ား တာဝန္ယူမႈတြင္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးလြန္းျခင္း၊ အျခားခံစားခြင့္မ်ား မရျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းရိုင္းျပစြာ အမိန္႔ေပးခိုင္းေစျခင္း တို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ကန္ေဘာက္ေဒသရွိ အျခားစီမံကိန္းမွ ကုမၸဏီလုပ္သားမ်ားထက္ အဆမတန္ နည္းပါးေသာ လုပ္အားျဖစ္သည့္ တစ္ေန႔ (၄၀၀၀) က်ပ္္ႏႈန္းျဖင့္သာ ရရွိျခင္း၊ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္း ဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား လံုေလာက္ေအာင္မေပးျခင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ေခတၲခဏမွ်ပင္ နားခ်ိန္ မေပးျခင္း၊ အသြားအျပန္ ႀကိဳ/ပို႔ ကား စီစဥ္ေပးရာတြင္ အဆင္မေျပျခင္း၊ လုပ္သားလိုအပ္မႈ ဦးေရအား ႀကိဴတင္အသိ မေပးပဲ လုပ္ငန္းခြင္ ေရာက္ၿပီးမွ ဦးေရဆံုးျဖတ္ကာ မလုိသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေသာက္သံုးေရမရရွိျခင္း စေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ခံစားေနရပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆူပူေအာ္ေငါက္ကာ ခိုင္းေစျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖင့္ ညႊန္ျပျခင္းစသည့္ ရိုင္းျပေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံခိုင္းေစပါသည္။

AGS Co.ltd မွ လုပ္သားေခၚယူရာစာတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းဝတ္စံု ပံ့ပိုးေပးမည္၊ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည့္စံုေသာ အႏၱရယ္ကင္း ဝတ္စံုမ်ားအပါအဝင္ အျခားျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ မ်က္မွန္၊ ဖိနပ္၊ ေသာက္ေရ စေသာကိစၥမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း မရွိပါ။ အခ်ိန္ပို လုပ္အားခကိုလည္း ပံုမွန္ေန႔စားႏႈန္းထား အတိုင္းသာျဖစ္ၿပီး အျခားကုမၸဏီမ်ား ေပးရိုးေပးစဥ္ျဖစ္ေသာ ထပ္ေဆာင္းေပးျခင္း မရွိပါ။ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို မလိုက္နာပဲ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား ေခၚယူခန္႔ထားျခင္းမ်ား လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရ ပါသည္။

ကန္ေဘာက္ေဒသရွိ ယခုစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတူ အျခားကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ TOTAL ႏွင့္ PETRONAS ကုမၸဏီမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားမ်ားမွာ လုပ္ခေန႔စား အနိမ့္ဆံုး ၁၀၄၀၀ က်ပ္ခန္႔ (၁၃ ေဒၚလာ) ရရွိၿပီး အႏၲရာယ္ ကင္းဝတ္စံု (၆) လတစ္ႀကိမ္ထုတ္ေပးျခင္း ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အႀကိဳအပို႔ ကားအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ား ရရွိခံစားရပါသည္။ အလုပ္ခြင့္၊ က်န္းမာေရးခြင့္၊ ေရွာင္တခင္ခြင့္မ်ားလည္း ရရွိခံစားႏိုင္ပါသည္။

ကန္ေဘာက္ေဒသတြင္ အေျခခံ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ အျခားေဒသမ်ားထက္ ႀကီးျမင့္ျခင္း ( မီတာခ တစ္ယူနစ္ ၆၅၀ က်ပ္၊ ေရ တစ္ပီပါ ၁၀၀၀ က်ပ္) ကန္ေဘာက္အနီးအနား ရြာမ်ားမွ လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔လာရန္ ႀကိဳပို႔ကား မရွိေသာေၾကာင့္ ခရီးစရိတ္ ကုန္က်မႈတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိလုပ္ခလစာမွာ လံုေလာက္ျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ခလစာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ိဳးမရွိပဲ ေတာင္းဆိုသူမ်ား အား အလုပ္နားေစျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း တို႔ျဖင့္သာ တံု႕ျပန္လွ်က္ရွိပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ လုပ္သားမ်ားမွ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္မ်ားမွာ
- အျခားကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားတန္းတူ လစာရရွိရန္
- ခြင့္ရက္၊ လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရးဝတ္စံု၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေသာက္သံုးေရရွိေရး
- ႀကိဳပို႔ကား အစီအစဥ္၊
- ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္သား ဦးေရအား ႀကိဳတင္အသိေပးရန္
- ၾကမ္းတမ္း ေစာ္ကားေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ လုပ္သားမ်ားအား မဆက္ဆံရန္
- အလုပ္သမား ခံစားခြင့္ႏွင့္ အျခား အေထြေထြ ခံစားခြင့္မ်ား ရရွိရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မိမိတို႔ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြရရွိေရးကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပင္ လုပ္သားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ အသက္ေမြးရန္ မလြယ္ကူပဲ ခက္ခဲေသာ အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ လုပ္သားမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရေသာ မိသားစုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အတြက္လည္း ပူပန္ေနရပါသည္။ အမ်ားတန္းတူ လုပ္ခလစာ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားလည္း မိမိတို႔ ေဒသခံ လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ရရွိခံစားလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔၏ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္အား တင္ျပၿပီး လိုအပ္သလို ညႈိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။

နစ္နာသူ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ပူးတြဲပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

မိတၲဴကို

- တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
- စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန ( တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)
- အလုပ္သမားေရးရာဦးစီးဌာန
- ေရျဖဴျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
- Asia Guiding Star Co.ltd
- PTTEP
- International Labor Organization
- ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
- လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား
- သတင္းမီဒီယာမ်ား

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...