Thursday, February 23, 2012

စကၤာပူပံုစံျဖင့္ ကမၻာႀကီးကို ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း

by LAS Group ပညာေရးအႀကံေပးအဖြဲ ့ on Thursday, February 23, 2012 at 7:26pm ·
LAS Group ပညာေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕ကႏႈႈတ္ခြန္းဆက္သပါရေစ။အင္တာနက္ေပၚမွ အခ်က္
အလက္မ်ား အေပၚအေျချပဳ၍ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား
ဗဟုသုတရရန္ကုိေမၽွ်ာ္ကုိး၍ဘာသာျပန္ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ ဘာသာ
ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ အမွားမ်ားပါလွ်င္ ခႊင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ဦးစြာပထမေျပာၾကားလုိပါသည္ ခင္ဗ်ာ။

  

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံ၏ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွာ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာအ႐ြယ္အစားအရေသးငယ္ေသာ္လည္းအေမရိကန္၊အာဖရိကမွ
ေဟာင္ေကာင္၊ထုိင္းစေသာႏိုင္ငံမ်ားအဆံုးေက်ာင္းသားမ်ားကိုစကၤာပူျပ႒ာန္းခ်က္တစ္စိတ္
တဒသျဖင့္ျဖစ္ေစ အားလံုးျဖင့္ျဖစ္ေစ သင္ၾကားျပသေပးလ်က္႐ွိၾကသည္။

စကၤာပူ မူလတန္း၊အလယ္တန္းျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကိုျပည္ပသို႔ပင္တင္ပို႔ေပးေနရသည္ဟု
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာပညာေရးအခ်က္အလက္ႁမႇင့္တင္မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္
ေသာ Pearson ကအတည္ျပဳေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ စကၤာပူ မူရင္းထုတ္ေဝမႈမ်ားကိုေဒသဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္
ညီေအာင္ မွီျငမ္းျပဳေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။သခ်ာၤ ႏွင့္ သိပၸံပညာျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား
ကို တင္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း မွီျငမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း ထုိင္း ၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ေဟာင္
ေကာင္၊အိႏၵိယ၊ပါကစၥတန္၊ေမာ္ေရးသွ် ႏွင့္ကာရစ္ဘီယန္ စေသာႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသမ်ား၌မ်ား
ဆံုးျဖစ္သည္ဟု Pearson မွေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Diana Hon ကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။
စကၤာပူ ျပ႒ာန္းခ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မွီျငမ္းေသာစာအုပ္မ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ကေနဒါ
ႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀၀ တြင္အသံုးျပဳေနသည္ဟုလည္း အေမရိကန္ အေျခစိုက္
Singapore Mathကုမၸဏီက Today ဂ်ာနယ္သို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။လြန္ခဲ့ေသာငါး
ႏွစ္အတြင္းက စာအုပ္ေရာင္းအားသည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္အၾကား ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၀ရာ
ခုိင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု ယင္းကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr Jeffrey Thomas ကဆုိ
သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားတင္ပို႔ေပးေသာ Marshall Cavendish ကုမၸဏီကစကၤာ
ပူႏိုင္ငံအျပင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သို႔လည္းအလားတူပင္ တင္ပို႔ေပးရေၾကာင္း ေျပာၾကား
သည္။အာဖရိက ႏွင့္ လက္တင္အေမရိက တို႔သည္ေစ်းကြက္ အသစ္မ်ားျဖစ္လာေၾကာင္း
Marshall Cavendish ကုမၸဏီဥကၠ႒ Lee Fei Chen ကေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္စကၤာပူပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနကပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္
႐ြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့
သည္။ “ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြ အထူးသျဖင့္
သပၸံပညာ နဲ႔ သခ်ာၤစာအုပ္ေတြဟာ အထူးေရးသားထားၿပီး သူတို႔ရဲ႕အေၾကာင္းအရာေတြ
နဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တယ္ ၊ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာၾကပါတယ္ ”
ဟု စကၤာပူ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးက Today ဂ်ာနယ္၏ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီး Heng Swee Keat သည္ဝါ႐ွင္တန္သို႔ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ ၂၀၁၂တြင္
တရားဝင္အလည္အပတ္သြားေရာက္ကာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ စကၤာပူပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္အ
ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္သည္။
ဘ႐ြတ္ကလင္းၿမိဳ႕ ၊ ဝီလ်ံစေဘာ့ဂ္ ရပ္ကြက္႐ွိ မူႀကိဳႏွင့္မူလတန္း ေက်ာင္းျဖစ္ေသာလူထု
ေက်ာင္းအမွတ္ ၁၃၂ တြင္စကၤာပူႏုိင္ငံ၏ သခ်ာၤျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကိုသံုးစြဲခဲ့သည္မွာ ၃ ႏွစ္
ပင္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အီးေမးလ္ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ထိုေက်ာင္း၏ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ Ms Danielle
Santoroက “ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕တတ္ကၽြမ္းမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာတာေတြ႕
႐ွိလာရပါတယ္။ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ဟာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္းနဲ႔အျပတ္
နားလည္သြားေစလို႔ပဲ ဆိုတာထင္႐ွားေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူစကၤာပူသခ်ာၤသင္႐ိုးတြင္က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ‘bar method’ ကိုေဘသက္စ္
ဒါၿမိဳ႕ ႐ွိ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ Sidwell Friends အငယ္တန္းေက်ာင္းက
ေကာင္းစြာလက္ခံထားသည္။

ထုိေက်ာင္း၏ သခ်ာၤဆရာမ Ms Meredith Adelfio က “ဘားစနစ္နမူနာေတြဟာ ေက်ာင္း
သားေတြကို ပုစာၦပါစာသားေတြကေန ႐ုပ္ပံုစနစ္အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ေစပါသည္။ဒါေၾကာင့္ပုစာၦ
ေတြတြက္ခ်က္ရာမွာ ပိုၿပီးလြယ္ကူလာတာေပါ့။ကၽြန္မတို႔ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ေက်ာင္းသားမိ
ဘေတြဟာစကၤာပူသင္႐ိုးစာအုပ္ေတြကို ႀကိဳက္ၾကပါတယ္”ဟု Today ဂ်ာနယ္သို႔ထုတ္ေဖာ္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Singapore Today Newspaper, Monday February 6, 2012 မွ ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္းပါသည္။

လုိအပ္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ေမးျမန္းလုိပါရင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္္ႏုိင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။
LAS Group – International Education Consultants, Mandalay Head Office
No. 6, 33th Street, Bet: 67th & 68th Street, Chan Aye Thar Zan, Mandalay, Myanmar.
Mobile:   (+95) 9910 53125, 9731 64372, 9431 46107
Skype:    las.group
E-mail: joe@lasgroups.com or learned.advisory.services@gmail.com
Web:   www.lasgroups.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...