Thursday, March 24, 2011

ေလာကကုိ လွည္႔စားေနသူမ်ားလူတုိ႔သည္ ပုဂၢဳိလ္တဦးကုိ ၾကည္ညဳိရာ၌ပင္ တူညီမႈ႔မရွိတတ္ၾကေပ။
ကုိယ္သန္ရာသန္ရာကုိ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾက၏။ ထုိသုိ႔ေသာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ႔ကုိ
အဌကထာဆရာက ဤသုိ႔ဖြင္႔ျပပါသည္။

၄င္းတုိ႔မွာ..........
(၁) ရူပပၸမာဏ - ရုပ္ဆင္းအဂၤါ လွပျခင္းကုိ အစြဲျပဳ၍ ၾကည္ညဳိသူ။
(၂) ေဃာသပၸမာဏ - ေက်ာ္ေစာသံကုိ ၾကား၍ၾကည္ညဳိသူ။
(၃) လူခပၸမာဏ - ေခါင္းပါးေသာအက်င္႔ကုိ စြဲ၍ ၾကည္ညဳိသူ ။
(၄) ဓမၼပမာဏ - သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာရွိမႈ႔ကုိ စြဲ၍ ၾကည္ညဳိသူ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
(မဇၥ်ိမမဏၰာသ၊ ဌ၊ ၁။ ၃၀၇)


ထုိ (၄) ေယာက္တုိ႔တြင္........
(၁) ရူပပၸမာဏ ရုပ္အဆင္းလွမႈ႔ကုိ ၾကည္ညဳိသူသည္ ပစၥဳပၸန္သံသရာ၌ မည္သည္႔ေကာင္းက်ဳိးမွ်
ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ျမတ္စြာဘုရားက ၀ကၠလိရဟန္းကုိ ကဲ႔ရဲ႔သကဲ႔သုိ႔ ဘုရားရွင္ကဲ႔ရဲ ႔ခံရမည္သာ
ျဖစ္ေခ်သည္။ ေအာက္ထစ္ဆုံးအားျဖင္႔ ၾကည္ညဳိသူက အမ်ဳိးသမီးေယာဂီျဖစ္လွ်င္မူ
“လူပ်ံေတာ္မယား” ဟူေသာ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးရျခင္းမွ တပါး အျခားေသာအက်ဳိးမရွိေပ။

(၂) ေဃာသပၸမာဏ - အရ ေက်ာ္ေစာသံကုိ ၾကား၍ၾကည္ညဳိလွ်င္လည္း အလိမ္ခံရတတ္ေပသည္။
အေၾကာင္းမွာ -
ဟုတ္၍ ေက်ာ္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားရွိသကဲ႔သုိ႔ မဟုတ္ဘဲႏွင္႔ ေက်ာ္ေနသည္႔ ပုဂၢဳိလ္မ်ားလည္း
ရွိတတ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။
မွန္ေပသည္ -
နာမည္ၾကီးျခင္း၊ ေက်ာ္ေစာျခင္းသည္ အစစ္အမွန္ မ်ားရွိသကဲ႔သုိ႔ အလံရူးအဖြဲ႔က ေၾကာ္ျငာေပးျခင္း၊
၀ုိင္းပင္႔ေပးေသာနည္းျဖင္႔ အသုိင္းအ၀ုိင္း အင္အားကုိသုံးျပီး နာမည္ၾကီးေအာင္
ေလွာ္ေပးျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ နာမည္ၾကီးသူမ်ားလည္း ရွိတတ္ၾကေပသည္။
(ယခုေခတ္အခါတြင္ ေပၚေပါက္ေနၾကေသာ စူနာမီ၊ ခ်စ္ငယ္ .....စေသာ အဓမၼ၀ါဒ
လူလိင္လူညာမ်ားကဲ႔သုိ႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္)
ဥပမာ - ေၾကာ္ျငာထည္႔၍ ေၾကာ္ျငာတုိင္း ပစၥည္းမွန္၊ ပစၥည္းေကာင္းဟု
မသတ္မွတ္ႏုိင္သကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

(၃) လူခပၸမာဏ -အရ သကၤန္း သပိတ္ေခါင္းပါးမႈ႔ကုိ ၾကည္႔၍ ၾကည္ညဳိလွ်င္လည္း
အလိမ္ခံရတတ္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ..........
ေခါင္းပါးမွ လူၾကည္ညဳိမည္၊ လူၾကည္ညဳိမွ လာဘ္လာဘေပါမ်ားျပီး ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားမည္
ဟူေသာ အၾကံအစည္ျဖင္႔ ေခါင္းပါးျပသူမ်ားလည္း ရွိတတ္ေသာေၾကာင္႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
မွန္ေပသည္ -
ေလာက၌ ေခါင္းပါသူ အစစ္အမွန္မ်ားရွိသကဲ႔သုိ႔ ေခါင္းပါးသေယာင္ ဟန္ေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း
ရွိတတ္ေပသည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ေသာ အတုေယာင္မ်ားလည္း ရွိတတ္ေၾကာင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားက
ဤသုိ႔ေဟာေတာ္မူခဲ႔ပါသည္..........

“ရဟန္းတုိ႔ ပညာႏုံေသာေၾကာင္႔၊ ေတြေ၀ေသာေၾကာင္႔ ေတာ၌ေနသည္႔ ေတာေနရဟန္းမ်ားလည္း
ရွိတတ္ၾက၏။ ယုတ္ညံ႔ေသာ အလုိရွိသည္ျဖစ္၍၊ အလုိဆုိးႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ေတာ၌ေနသည္႔
ေတာေနရဟန္းမ်ားလည္း ရွိတတ္၏။ ရူးသြပ္ျခင္း၊ စိတ္ပ်ံ ႔လြင္႔ျခင္းေၾကာင္႔ ေတာ၌ေနသည္႔
ေတာေနရဟန္းမ်ားလည္း ရွိတတ္၏။ ဗုဒၶ ႏွင္႔ ဗုဒၶသာ၀ကတုိ႔သည္ ခ်ီမြမ္းအပ္၏ဟု ႏွလုံးသြင္း၍
ေတာ၌ေနသည္႔ ေတာေနရဟန္းမ်ားလည္း ရွိတတ္ၾက၏။
အလုိနည္းမႈ႔၊ ေရာင္႔ရဲမႈ႔၊ ေခါင္းပါးမႈ႔၊ ဆိတ္ျငိမ္မႈ႔ ကုိသာလ်င္မွီ၍ အက်င္႔ျဖင္႔ အက်ဳိးရွိမႈ႔ကုိသာလ်င္မွီ၍
ေတာ၌ေနသည္႔ ေတာေနရဟန္းမ်ားလည္း ရွိတတ္ၾက၏။
(အာရညိကသုတ္) (အံ၊ ၂၊ ၁၉၃)

ထုိေတာေနရဟန္း ငါးမ်ဳိးတုိ႔တြင္ ယုတ္ည႔ံေသာ အလုိရွိသည္႔ ေတာေနရဟန္းဟူသည္..
“ေတာထဲမွာေနေသာ ငါ႔အား ဒီဆရာေတာ္က ေတာထဲမွာ တပါးတည္းေနရွာတယ္ ဟု
လူအေပါင္းက ပစၥည္းေလးပါးျဖင္႔ ပူေဇာ္ၾကလိမ္႔မယ္။
ဒီဆရာေတာ္က ဆိတ္ျငိမ္ရာအရပ္မွာသာ ေပ်ာ္တတ္တယ္ စသည္ျဖင္႔ လူအေပါင္းက
ခ်ီမြမ္းၾကလိမ္႔မယ္” စသည္ျဖင္႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား လာဘ္ေပါမ်ားလုိ၍ အာရညိကဓုတင္
ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းမ်ဳိးကုိ ဆုိေပသည္။
(အံ၊ ဌ။ ၃၊ ၆၅)

(၄) ဓမၼပမာဏ - အရ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတည္းဟူေသာ သိကၡာသုံးရပ္ အက်င္႔ျမတ္ကုိ
ခ်င္႔ခ်ိန္ေ၀ဖန္၍ ၾကည္ညဳိျခင္းသည္သာ အႏၱရယ္အကင္းဆုံး၊ ေဘးအရွင္းဆုံး ကုိးကြယ္ျခင္းမ်ဳိး
ျဖစ္ေပသည္။ ပစၥဳပၸန္သံသရာ၌ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ခံစားရန္အတြက္ စိတ္အခ်ရဆုံးေသာ
ကုိးကြယ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ စာဖတ္သူအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္
ရုပ္လွသူေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လုိက္ေနၾကသူမ်ား၊
နာမည္ၾကီး၍ ဆည္းကပ္ေနၾကသူမ်ား၊
ေခါင္းပါးျခင္းျဖင္႔ အလိမ္ခံရသူမ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ သိကၡာသုံးရပ္ အက်င္႔ျမတ္ကုိ
ေရြးခ်ယ္ဆည္းကပ္ႏုိင္ေစရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဘဒၵႏ ၱ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ
(၀ီရသူ - မစုိးရိမ္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...