Saturday, March 26, 2011

"ထြက္ရပ္ေပါက္ ပုဂၢဳိလ္ ".

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမည္ခံအခ်ဳိ႕သည္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္ဆုိသူကုိလည္း
ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္ မ်ားတြင္လည္း အေသထြက္၊ အရွင္ထြက္
ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ထြက္ရပ္ေပါက္ႏုိင္ရန္ ထုိပုဂၢဳိလ္တုိ႔ က်င္႔သုံးခဲ႔သည္ဆုိေသာ
က်င္႔စဥ္ကုိလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာဆုိေနၾကသည္။ အေျခခံအားျဖင္႔ အဂၢိရတ္လမ္း၊ ေဆးလမ္း၊
အင္းလမ္း၊ သမထလမ္းဟု ခြဲျခားေဖာ္ျပႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

ထြက္ရပ္ေပါက္ႏွစ္မ်ဳိးအနက္ အေသထြက္ဆုိသည္မွာ လက္ရွိဘ၀က ေသလြန္ျပီးေသာ္လည္း
ေလာကေ၀ါဟာရအရသာ ေသလြန္သည္ဟု သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အစြမ္းသတၱိဆက္
လက္ရွိေနသည္။ တန္ခုိးဣဒၶိပါတ္ ဆက္လက္ရွိေနသည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။
အရွင္ထြက္ဆုိသည္မွာ ေလာကေ၀ါဟာရ အရပင္ ေသသည္ဟု မသတ္မွတ္ႏုိင္ဘဲ ႏွစ္အပုိင္း
အျခားမရွိ ဆက္လက္အသက္ရွင္ေနေသာ သိဒၶိရွင္၊ မဟိဒၶိရွင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆျခင္း
ျဖစ္သည္။ အေသထြက္ အရွင္ထြက္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးပင္ သာမန္လူတုိ႔ မျမင္ႏုိင္ေသာ ခႏၶာကုိယ္
ဘ၀အျဖစ္ ေျပာင္းသြားသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

အေသထြက္၊ အရွင္ထြက္ ထြက္ရပ္ေပါက္သည္ဟု ခံယူသူတုိ႔ အထြတ္ျမတ္ထားေသာ ရဟႏၱာ
အရွင္ျမတ္ ရွစ္ပါးရွိသည္။ ေသေလးပါး၊ ရွင္ေလးပါး ဟုေခၚၾကသည္။
ေသေလပါးမွာ........
အရွင္မဟာကႆပ(ေ၀ဘာရေတာင္ထက္)
ရွင္မဟာသံသာရ(ဥတၱမေတာင္)
ရွင္ဥေပေကၡ(မကုလေတာင္)
ရွင္ဓမၼသာရ(မကုလေတာင္) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိရဟႏၱာမ်ားသည္ လူ႔ေ၀ါဟာရအရ
ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီးေသာ္လည္း မပုပ္မသုိး မပ်က္မစီး ဆက္လက္ရွင္သန္ေနသည္။
တန္ခုိးအစြမ္းရွိေနသည္ဟု ယုံၾကသည္ၾကသည္။

ရွင္ေလးပါးမွာ........
ေတာင္သမုဒၵရာ၌ ေၾကးျပႆဒ္ႏွင္႔ေနေသာ ရွင္ဥပဂုတၱ၊
ေျမာက္သမုဒၵရာ၌ ေရႊျပႆဒ္ႏွင္႔ေနေသာ ရွင္သာရဒတၱ၊
အေရွ႕သမုဒၵရာ၌ ေရႊျပႆဒ္ႏွင္႔ေနေသာ ရွင္အေကၠာသာရ၊
အေနာက္သမုဒၵရာ၌ ေၾကးျပႆဒ္ႏွင္႔ေနေသာ ရွင္ေမဓရ တုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။
ထုိအရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီကာ မအုိမနာ မေသ ဆက္လက္ရွင္ေနဆဲ
ျဖစ္သည္ဟု ယုၾကည္ၾကသည္။

ထုိေသေလးပါး၊ ရွင္ေလးပါးမွာ `သေဗၺသခၤါရာ အနိစၥာ´ ဟု ခံယူေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ
ႏွင္႔ မကုိက္ညီေၾကာင္း၊ နိဗၺာန္စံသူမ်ားသည္ သုခ၀တီဘုံ၌ ထာ၀ရေပ်ာ္စံေနသည္ဟု
ယူဆေသာ မဟာယန ႏွင္႔မူ နီးစပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေထရ၀ါဒီ သုေတသီမ်ားက မွတ္ခ်က္
ျပဳၾကသည္။

ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာျပည္၌ အေလးထားခံရသူမ်ားမွာ.........
ရွင္အဇၨေဂါဏ၊
ရွင္မထီး၊
ဘာမဲ႔၊
ဘုိးဘုိးေအာင္၊
ဘုိးမင္ေခါင္၊
ယကၠန္းစင္ေတာင္ဆရာေတာ္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ထုိထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္မ်ားအနက္ ရွင္အဇၨေဂါဏ၊ ရွင္မထီး၊ ဘာမဲ႔ တုိ႔မွာ ေထရ၀ါရ
အႏြယ္၀င္မ်ား မဟုတ္ဘဲ အရည္ၾကီး အဆက္ႏြယ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
ရွင္အဇၨေဂါဏ မွာ အဂၢိရတ္ျဖင္႔ ထြက္ရပ္ေပါက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ရွင္မထီး ႏွင္႔ ဘာမဲ႔
တုိ႔မွာ ဂါထာ မႏၱာန္ အင္းအုိင္မ်ားျဖင္႔ ထြက္ရပ္ေပါက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိပုဂၢဳိလ္မ်ား
သည္ ယခုတုိင္ ပ်ံလြန္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ဆရာစဥ္ဆက္ ၀င္စားလာၾကသည္။ ယေန႔တုိင္
ဓာတ္စီး၀င္ျခင္း၊ လူသတၱ၀ါတုိ႔အား ေက်းဇူးျပဳျခင္းရွိေနေသးသည္ဟု ဆုိသည္။

ဘုိးဘုိးေအာင္၊ ဘုိးမင္းေခါင္၊ ရကၠန္းစင္ေတာင္ ဆရာေတာ္တုိ႔မွာ သမထနည္း(စရဏ)
တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္႔ ထြက္ရပ္ေပါက္သူမ်ားဟု ယူဆၾကသည္။ ထုိပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္လည္း
ေသလြန္သည္မဟုတ္ ခႏၶာသစ္ ဘ၀သစ္သုိ႔ မေသဘဲ ထုံကူးကာ၊ ၀င္စားေနသည္ဟု
ယူဆၾကသည္။ ဤအယူအဆမ်ားသည္လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ မကုိက္ညီေၾကာင္း
ျမဲေသာအတၱရွိသည္ဟု ယူဆေသာ အေတြးေခၚမ်ဳိးသာျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ၾကသည္။
ထုိပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ စရဏတစ္ခုခု၊ သမထတစ္နည္းနည္းကုိ စြဲစြဲျမဲျမဲက်င္႔သုံး၍ ခရီးေရာက္
သည္ဟုဆုိပါကလည္း ေသလြန္ျပီးေနာက္ နတ္ေသာလည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာေသာ္လည္းေကာင္း၊
ျဖစ္သြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားေပးခဲ႔ၾကသည္။

ေထရ၀ါဒ ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား
(နႏၵာသိန္းဇံ)

  1 comment:

  1. ေခတ္သစ္ျမန္မာ့ သာသနာသမုိင္းမွာ ရဟႏာၱၾကီးအျဖစ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားတဲ႕ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေထရုပတၱိမွတ္တမ္းမွာ သူဟာအတိတ္ဘဝက သထုံျပည္ မႏူဟာမင္းကုိးကြယ္တဲ့ ဗားမဲ့ဆရာေတာ္ျဖစ္တယ္လုိ႕ ပါရွိပါတယ္။ အခုပုိ႕မွာရည္ညႊန္းထားတဲ့ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား စားရင္းနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ စပ္ဆက္မိေအာင္ ေျပာတာပါ။

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...