Wednesday, March 30, 2011

ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦးနွင့္က်မ၏ ကုိယ္ေတြ ့ မွတ္တမ္းဒုိင္ယာယီ အပုိင္း ( ၃ )

by Robina Lwin on Tuesday, March 29, 2011 at 4:35pm
          ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) အေစာပုိင္းကာလနွင့္ပက္သက္ေသာက်မ၏၊ ကုိယ္ေတြ ့မွတ္တမ္း ဒုိင္ယာယီ အပုိင္း ( ၁ ) နွင့္ အပုိင္း( ၂ ) ကုိေရးသားခဲ့ျပီးေနာက္၊ ယခု အပုိင္ (၃ ) ကုိ ဆက္လက္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ အပိုင္း (၃ )ျပီးပါက ရပ္နားလုိက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
          အေစာပုိင္းေက်ာင္းသားမ်ားထြက္လာခါစက ၊ ရွုပ္ရွက္ခက္ေနေသာအေျခအေနမ်ားနွင့္၊ (မကဒတ) ဗဟုိေကာ္မတီ ဖဲြ ့စည္းျပီးစ အေျခအေနမ်ားတြင္ စံနစ္တက် မလုပ္ေဆာင္နုိင္ၾကေသးေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္းဗဟုိေကာ္မတီနွင့္ စခန္းမ်ားအားလံုး ညွိနွဳိင္း လုပ္ေဆာင္မွုေၾကာင့္၊ က်စ္လစ္ခုိင္မာေသာအဖဲြ ့အစည္းတခု အသြင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္နုိင္ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္ပုိင္းသမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွာလည္း ၊ (မကဒတ) ဗဟုိေကာ္မတီမွ စုေဆာင္းတင္ျပထားေသာ ၊ မွတ္တမ္းမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္တူညီေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

            ယခုေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ .. စီစီမာ . ရုိဘီနာ နွင့္ ကဗ်ာဆရာေအာင္သာငယ္ တုိ ့၏ ကုိယ္ေတြ ့မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
            ၁၉၈၈  ခု ဒီဇင္ဘာလ ၂၆  ရက္ေန ့တြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ျမန္မာေက်ာင္းသား အေယာက္ ၈၀ ကုိ၊ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက (repatriation center ) မွတဆင့္ ျမန္မာျပည္သုိ ့ျပန္ပုိ ့ခဲ့ျပီးေနာက္ ၊
           ၁၉၈၉ ခု ဇႏၷ၀ါရီလ ၇  ရက္ေန ့တြင္ ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းသား  ၂၆  ေယာက္အားျပန္ပုိ ့ရန္ျပင္ဆင္ေနသျဖင့္
၄င္းေက်ာင္းသား ၂၆ ေယာက္က ျမန္မာျပည္ျပန္မပုိ ့ရန္အတြက္၊ (repatriation center )  မွာပင္ ငုတ္တုပ္ ထုိင္ကာ အစာ
ငတ္ခံဆႏၵ ျပၾကသည္။ သုိ ့ေသာ္ထုိင္းအစုိးရက အတင္းအားဓမၼ ရန္ကုန္သုိ ့ျပန္ပုိ ့လုိက္ၾကသည္။
           ၁၉၈၉  ခု ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၀  ရက္ ေန ့တြင္ Amnesty International က ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သုိ ့ျပန္
မပုိ ့ရန္ ေျပာဆုိတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၊ ထုိင္းအစုိးရက လက္မခံသည့္အျပင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားအားလံုး ၁၉၈၉ ခု ေဖေဖၚ
၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ေန ့ ေနာက္ဆံုးျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မျပန္ပါက ထုိင္နုိင္ငံသုိ ့တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မွုျဖင့္ စဲြခ်က္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။
            ေသေဘာဘုိးစခန္းသုိ ့ အေမရိကန္လြတ္ေတာ္အမတ္ လာရန္အတြက္ ေရွ ့ေျပးစီစဥ္သူ G Shate သည္ ေသေဘာဘုိးစခန္း ဥကၠဌ အက္စေအာင္လြင္နွင့္ ၁၉၇၉ ခုနွစ္ ကစျမိဳ ့ျပေက်းရြာဖြံ ့ျဖိဳးေရး အတူတဲြလုပ္ခဲ့သူ  အေမရိကန္လူမိ်ဳး Max Eနွင့္ အဆက္အသြယ္ျပန္ရရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သျဖင့္ Max E က ေဆးမ်ား၊ First Aid Kid မ်ားေပးအပ္ကူညီ၍ စခန္းသုိ ့မၾကာခဏေရာက္လာသည္။ ထုိင္းေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း (Sam Kalayanee) အားေခၚလာျပီး ထုိင္းေက်ာင္းသားနွွင့္ ျမန္မာ
ေက်ာင္းသားမ်ား အတူတဲြလုပ္ေဆာင္နုိင္ေၾကာင္းအၾကံေပးခဲ့သည္။
             Max E က ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ ့ေရာက္ေနေၾကာင္း ကမၻာ သိေစရန္အတြက္၊  Canal  စာေစာင္မွ၊ A Call to Action ေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားထုတ္ေ၀လုိက္သျဖင့္ ဘန္ေကာက္ရိွ အဖဲြ ့ အစည္းအသီးသီးက ဆက္သြယ္္လာၾကသည္။ ပထမဦးဆံုး (JRS) မွ ထရီးစ္ ဆုိသူ အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး တဦးေရာက္လာျပီး ၊ ပထမပုိင္းတြင္ စခန္းအလုိက္အကူညီမ်ား ေပးခဲ့ျပီး ၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္  ျမန္မာျပည္ ေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီ အဖဲြ ့ဖဲြ ့ကာ၊ ဗဟုိေကာ္မတီ ၊ ေဒသေကာ္မတီ ၊ စခန္းေကာ္မတီအသီးသီးကုိ လစဥ္ပံုမွန္ စံနစ္တက် ပံ့ပုိးကူညီခဲ့ၾကသည္။
            ဤ ကဲ့သုိ ့ျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ ၊ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအနက္ Max E, ထရီးစ္ , ပီပါတုိ ့သည္၊ အဓိကၾကိဳးပမ္းကုညီေပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
            ထုိ ့အျပင္ Max E က ေတာတြင္းေရာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေၾကာင္း ကုိ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး မ်ားနွင့္မွတ္တမ္းတင္ကာVoices from the Jungle အမည္ျဖင့္ ဂ်ပန္အဖဲြ ့၏ အကူညီကုိယူကာ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
            ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာတြင္းဘ၀ကုိ၊   A Cry from Shwedagon အမည္ျဖင့္ ၊ ေနာက္ခံအသံနွင့္ ရုပ္ေသဇာတ္လမ္းထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ( မကဒတ ) Dawn အဂၤလိပ္စာေစာင္နွင့္ ေဒါင္းအုိးေ၀ျမန္မာ စာေစာင္ကုိ Max ရံုးခန္းမွာပင္ ပထမဦးဆံုး စတင္ထုတ္ေ၀နုိင္ခဲ့သည္။
             ထုိအခ်ိန္မွစ၍ Max အိမ္သည္၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စည္းရံုးေရးသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ၊ ျပန္ၾကားေရးသင္တန္း နွင့္ ဓါတ္ပံုသင္တန္းေပးေသာေနရာတခုပါျဖစ္လာခဲ့သည္။
            ၁၉၈၉ ခု ဧျဗီလ ၃ ရက္ ေန ့တြင္ ေသေဘာဘုိး စခန္းမွ ပထမဦးဆံုး Community Organizing Training (CO)သင္တန္းကုိ ။ ကုိေအာင္သန္း၊ ရုိဘီနာ နွင့္ စီစီမာ တုိ ့က ဘန္ေကာက္တြင္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
          ( မကဒတ ) စစ္ေရးဘက္၌လည္း နယ္စပ္တေလ်ွာက္ စခန္းေပါင္း ( ၁၃) ခု နွင့္ တပ္ရင္းေပါင္း ( ၁၇ ) ရင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။
           ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) စီမံခန္ ့ခဲြမွုေအာက္က၊ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ ေတာ္ (KNLA)ရဲ ့ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ တပ္မဟာ နံပါတ္ေတြကုိလုိက္ျပီး မကဒတ (ABSDF) တပ္ရင္းမ်ားကုိဖဲြ ့စည္းခဲ့ပါတယ္။
         တပ္မဟာ (၄ ) မွာရိွတဲ့ မင္းသမီးစခန္း ၊ မုိးေတာင္စခန္းရဲ ့တပ္ရင္း ( ၂၀၁ ) (၂၀၂ ) ( ၂၀၃ ) ၊ တပ္မဟာ ( ၆ ) မွာရိွတဲ့ ေသေဘာဘုိးစခန္းရဲ ့တပ္ရင္း (၂၀၄ ) (၂၀၅ ) ၊ မုိးကဲစခန္းရဲ ့ တပ္ရင္း (၂၀၆ ) ၊ တပ္မဟာ ( ရ ) မွာရိွတဲ့၊ ေရေက်ာ္စခန္း၊ ေစာထစခန္း ၊ သံလြင္စခန္း ၊ ၀မ္းခစခန္းေတြျဖစ္တဲ့ (၂၀၇ ) (၂၀၈ ) (၂၀၉ ) (၂၁၀ ) ။
         မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ( New Mon State Party - NMSP ) ထိန္းခ်ဳပ္မွုေအာက္ ၊ ဘုရားသံုးဆူစခန္းမွာရိွတဲ့ မကဒတတပ္ရင္းေတြကုိ (၁၀၁ ) (၁၀၂ ) ဆုိျပီးဖဲြ ့ခဲ့ပါတယ္ ။
         ကရင္နီျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (Karenni People Progressive Party- KNPP ) ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမွာ ရွိတဲ့ မကဒတအင္အားစုေတြကုိ တပ္ရင္း (၃၀၁ ) (၃၀၃ ) ဆုိျပီးဖဲြ ့စည္းခဲ့ပါတယ္။
        ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ ့  ( Kachin Independent Organization - KIO ) ထိန္းခ်ဳပ္ရာေအာက္မွာရိွတဲ့ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ( Kachin Independent Army - KIA ) ေဒသတြင္ မကဒတ  တပ္ရင္း( ၄၀၁ ) ဆုိျပီး ဖဲြ ့ခဲ့ပါသည္။
        ဗမာျပည္ အလယ္ပုိင္း အလြန္ရွုပ္ေထြးသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ ပအုိ ့ပ္ နယ္ေျမတြင္ ပအုိ ့ပ္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး( Pa-Oh National Organization - PNO ) ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမ၌ မကဒတ တပ္ရင္း ( ၆၀၁ )  ဆုိျပီး မကဒတ  တပ္ရင္းမ်ားကုိဖဲြ ့စည္းနုိင္ခဲ့ပါသည္။

      ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ၏ သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္

ရည္မွန္းခ်က္ -
( က )  အဖိနွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ဘ၀ လြတ္ေျမာက္ေရး ။
( ခ )   စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ရရိွေရး ။
( ဂ )  ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးနွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရး။
( ဃ) ကမၻာ အဆင့္မီွ ရင္ေဘာင္တန္း၊ တုိးတက္သာယာ၀ေျပာေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ။

ယံုၾကည္ခ်က္ -
                   ျပည္သူလူထုမွ အမွန္တကယ္ ေရြွးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း မရွိေသာ ၊ တုိင္းျပည္၏ အာဏာအား ျပည္သူလူထုလက္မွ မတရား အားဓမၼ လုယူ အုပ္စုိးေသာ အစုိးရသည္၊ နုိင္ငံနွင့္လူမ်ိဳးအားဆုတ္ယုတ္မွု ဆုိးက်ိဳးနွင့္ အနိ႒ါရံုမ်ားကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။
                   ဒီမုိကေရစီ ၀ါဒနွင့္လူ ့အခြင့္အေရးကုိ အေျခခံ၍ ျပည္သူလူထုမွ ၾကည္ညိဳေလးစားေသာ ေခါင္းေဆာင္နွင့္ အစုိးရသည္သာ တုိင္းျပည္၏ အနာဂါတ္ဘ၀ကုိ ဦးေဆာင္နုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္၊
                  ထုိယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း ၾကိဳးပမ္းေသာ ၊က်ြန္ပ္တုိ ့နွင့္ထုိက္တန္ေသာ၊ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ အစုိးရ တရပ္မုခ်ေပၚထြန္းလာမည္ဟု၊ က်ြန္ပ္တုိ ့အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္သည္။

ဦးတည္ခ်က္ -
                    နုိင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္မွု အာဏာအား ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၊ အမွန္တကယ္ ေရွ့ရွုအသံုးခ်ေသာမူလအရင္းအျမစ္ မွန္ကန္သည့္ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ တရပ္ေပၚထြန္း လာေရးသုိ ့ဦးတည္သည္၊
                ျပည္ေထာင္စုအတြင္းတုိင္းရင္းသားအားလံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ တန္းတူညီတူ ယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရးသုိ   ့ဦးတည္သည္၊
              ဒီမုိကေရစီ၀ါဒ ကုိ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကမၻာအဆင့္မွီ ဖဲြ ့ျဖိဳးတုိးတက္သည့္ နုိင္ငံျဖစ္ေရးသုိ ့ဦးတည္သည္။

ခံယူခ်က္  -
                က်ြန္ပ္တုိ ့သည္ အမိနုိင္ငံအတြက္ ဘ၀ေပးအသိျဖင့္ တုိက္ပဲြ၀င္ေနသည့္ ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားအျဖစ္ခံယူသည္၊
              ျပည္သူအတြင္းမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျပည္သူ ့ရင္နွစ္သည္းခ်ာမ်ားျဖစ္သည့္ က်ြန္ပ္တုိ ့သည္ ျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကုိထာ၀ရ ေစာင့္သိလ်ွက္ ျပည္သူ ့ဘက္မွသာအစဥ္ ရပ္တည္ရမည္ဟု ခံယူသည္၊
              တုိင္းျပည္နွင့္လူမ်ိဳးဂုဏ္သိကၤၡာ က်ဆင္းေစမည့္ ၊ နုိင္ငံတုိးတက္မွုကုိ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစမည့္၊ ျပည္သူလူထုအား ဘ၀အနိ႒ါရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည့္၊ မည္သည့္ပါတီ ၊ မည္သည့္ အစုိးရ အဖဲြ ့ကုိမဆုိ ဆန္ ့က်င္တုိက္ဖ်က္သြားမည္ဟုခံယူသည္။

Robina                        

        
        
၁၉၈၈ ခု နုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့က (ABSDF)ေသေဘာဘုိးေက်ာင္းသားစခန္းသုိ ့အေမရိကန္ လြတ္ေတာ္အမတ္ (Dana Rohrabacher)ေရာက္ရွိလာျပီး အမွတ္တရေပးခဲ့ေသာ အေမရိကန္အိမ္ျဖဴ
ေတာ္ပံု တံဆိပ္ေလး
· · Share
 • You, Rozoner King, Ko Lin and 3 others like this.

  • Maung Kyaw thanks ma ya
   12 hours ago ·

  • Ko Lin သမိုင္း မွတ္တမ္းေတြ .......
   11 hours ago ·

  • Kyaing Tun ေကာင္းတယ္ဗ်ာ၊ အၿခားကိုယ္ေတြ ့လည္းေရးပါဗ်ာ၊ဒါနဲ ့တခုသိခ်င္ပါတယ္၊ မစီစီမာ ဆိုတာ ၁၉၈၆ ႏွစ္တံုးက ဘားအံေကာလိပ္မွာ သမိုင္းေမဂ်ာက လား၊ က်ေနာ္နာမည္ေလးကို သိေနလို ့ပါ။
   10 hours ago ·

  • Robina Lwin ဟုတ္ပါတယ္..စီစီမာကသမုိင္းေမဂ်ာကပါ...
   9 hours ago ·

  • San Dar Thanks Ma.
   9 hours ago ·

  • St Shin Thant မွတ္တမ္းအေနန႔ဲမဟုတ္ဘဲ ၊ အေတြ႕ အၾကံဳေတြ ၊ ေတာထဲမေရာက္ခင္နဲ႔ ေတာထဲေရာက္မွ လွဳပ္ရွားမွဳေတြအေၾကာင္း ေျပာျပတဲ့ပံုစံေလးနဲ႔ ေရးပါအံုးလား အန္တီ
   9 hours ago · · 1 personLoading...

  • Robina Lwin အန္တီေရးဘုိ ့အစီစဥ္ရိွတယ္ က႑တခု စီအလုိက္ေပါ့ ..ေရွ ့တန္းထြက္တံုးက ၾကံုရတဲ့ဇာတ္လမ္းကအစေပါ့ ..ဒီအပုိင္းကုိျပီးေအာင္ျဖတ္လုိက္တာေလ..
   9 hours ago · · 1 personLoading...

  • Lu Bo အမေရ ရွယ္လိုက္ျပန္ၿပီေနာ္။ တာ၀န္တခုထပ္ေက်သြားတာေပါ့။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...