Sunday, March 27, 2011

ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္လုိေသာ ပရဟိတသမားမ်ား အေလးထားစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား

ဘီလ္ဂိတ္၊ ဝါရင္ဘက္ဖက္ ကဲ့သို႔ ၾကြယ္ဝေသာ ပရဟိတသမားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ေငြြေၾကးထည့္ဝင္သယ္ပိုးေပးခဲ့ေသာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွ မလိုလားအပ္ေသာရလဒ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကို ႏွွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။သို႔ေသာ္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေရးေပး႐ံုႏွင့္ ပရဟိတသမားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ႀကီးက်ယ္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္မဟုတ္ေခ်။

အခ်မ္းသာဆံုးပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အႀကီးဆံုး ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၌ပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အဆံုး သတ္ရန္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို ျပဳျပင္ရန္ ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါကုသရန္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးမရွိၾကပါ။ ပညာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဆးသုေတသန ကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏ ကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက ၄င္းတုိ႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ မေျပာပေလာက္ ေသာအဆင့္သာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ေသာ တစ္ေဒၚလာအတြက္ ေဒၚလာ ေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိသည့္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားရရွိလာေစမည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုခ်ဥ္းကပ္နည္း တစ္ခုလိုအပ္ပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံ (investment Model) ကို ပရဟိတသမားမ်ား လက္ခံက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပရဟိတသမားမ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာ နယ္ပယ္ ႏွစ္ရပ္ကို နားလည္ထားရန္လိုအပ္သည္။ ၄င္းနယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္မွာ ေျပာင္းလဲပံုနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ပရဟိတသမားမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အခန္းက႑၊ ၄င္းတို႔ရင္းျမစ္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယင္းကဲ့သို႔့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး ပံုတို႔ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲပံုနည္းစနစ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ယင္းသို႔လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၄)ခ်က္ကို အေလးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အျမတ္အစြန္းမယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း
အစိုးရမ်ားမတတ္စြမ္းႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ လူပုဂိၢဳလ္ မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အျမတ္အစြန္းမယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (nonprofit organizations) မ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိုမူ ပရဟိတသမားမ်ား သိထားသင့္သည္။ ဥပမာ စီလီကြန္ေတာင္ၾကား အေျခစိုက္ ဒေရပါရစ္ခ်တ္စ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကိုၾကည့္ပါ။ ၄င္းေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပါအဝင္ နယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ အလားအလာရွိေသာ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အဖြဲ႕ အစည္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ ထူးခြ်န္ေျပာင္ ေျမာက္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း၊ အေတြ႕ၾကံဳရင့္ ခိုင္မာေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ရွိျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ အလားအလာရွိ သူမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စနစ္တက်ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္း)ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား၏လားရာကို ပံုေဖာ္ျခင္း
ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ႏႈန္းစံမ်ား ကို ပံုေဖာ္ျခင္းျဖင္႕ အခ်ိဳ႔ေသာျပႆနာမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ဥပမာေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပ သည္႕ လူထုပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ အခ်ိဳ႔ေသာ ျပႆနာမ်ား၌ အစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ကူညီျခင္းတို့ျဖစ္သည္။ ဥပမာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း။ ယင္းကဲ႕သို႔ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးလိုေသာ အျမတ္အစြန္းမယူသည္႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင္႕ လူမႈမီဒီယာ နယ္ပယ္မ်ား၌ ကြ်မ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ေသာ ပရဟိတ သမားအလွဴရွင္မ်ားကို လိုအပ္သည္။ဥပမာေပးရလွ်င္ ပရဟိတသမား ေဂ်ာ႕ဂ်္ ေဆာ႐ိုတည္ေထာင္ေသာ ပြင္႕လင္း လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Osf) ကို ၾကည္႕ပါ။ မၾကာေသးမီက စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း၌ အေမရိကရွိ အေျခခံလူတန္းစားအထိ နာမည္ ကို ေဆာ႐ိုက သိရွိခဲ႕သည္။ ထို႔ေၾကာင္႕ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးအထူးရန္ပံုေငြကို ဖန္တီး ခဲ႕ၿပီး အစားအစာႏွင္႕ ေနစရာ စေသာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနေသာ လူမ်ားအား စီးပြားေရးအရ အကူအညီမ်ားေထာက္ပံ႕ေပးခဲ႕ သည္။Osf ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႕ အႀကံေပးမ်ား ကလည္း ၄င္းတို႔၏ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင္႕ ဆက္ဆံေရး ကို အသံုးခ်ကာ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္႕ ဆက္သြယ္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံမွ ေဒၚလာေငြ ရေပါက္ရလမ္းကို ရွာေဖြခဲ႕သည္။ ၄င္း၏ အက်ိဳး ဆက္ေၾကာင္႕ ခ်ိဳ႔တဲ႕ေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ကို ရရွိခဲ႕သည္။

ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိ ေသာ ေရရွည္ခံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႕ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ကိစၥမ်ားကဲ႕သို့ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စားသံုး သူမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ လက္လီသမားမ်ားႏွင္႕ ျဖန့္ခ်ိေထာက္ပံ႕သူမ်ား စသည္ျဖင္႕ လူႏွင္႕ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားစြာ ပါဝင္တတ္ၾကသည္။ ယင္းကဲ႕ သို့ နယ္ပယ္မ်ားစြာ၌ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလို ပါက အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႕အမွ် အစဥ္ေျပာင္း လဲေနေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းအရာရွိမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင္႕ ယင္းကဲ႕သို့ေထြျပားေသာကိစၥရပ္ အားလံုးအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ ေခ်။ ထို့ေၾကာင္႕ ၾကားခံအဖြဲ႔မ်ားကို ေထာက္ပံ႕ ေပးရန္(သို့မဟုတ္)တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္ သည္။ဥပမာေပးရလွ်င္ အထက္တန္းလြန္ပညာ ေရးႏွင္႕ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ိမ္းစ္အာဗင္းေဖာင္ေဒး ရွင္း၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကိုၾကည္႕ပါ။ ကယ္လ္လီဖိုးနီး ယား၌ ေက်ာင္းသား သံုးပံု တစ္ပံုမွာ အထက္ တန္းေက်ာင္းမၿပီးဘဲ ေက်ာင္းထြက္ၾကၿပီး အျခားအထက္တန္းၿပီးဆံုးသူမ်ားကလည္း ေကာလိပ္ႏွင္႕ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အဆင္သင္႕ မျဖစ္ဘဲ ရွိေနခဲ႕သည္။ ေသခ်ာစြာ သုေတသန ျပဳေလ႕လာၿပီးေနာက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ဆက္ႏြယ္သင္ယူမႈခ်ဥ္းကပ္ပံု (Linked Learning Approach) ဟုေခၚေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ခုကို ရလာခဲ႕သည္။ ၄င္းနည္းလမ္းသည္ ဇီဝေဆးပညာႏွင္႕ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ား ကဲ႕သို့ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္သည္႕ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအားလည္း ပုဂၢလိကပိုင္၊ ဆိုင္ရာအဓိပၸာယ္ရွိေသာက႑ မ်ားတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင္႕ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အႀကံဳရရွိေစရန္ ေထာက္ပံ႕ ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္၌ Connect Ed ဟုုေခၚေသာ ေကာလိပ္ႏွင္႕ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ကယ္လ္လီဖိုးနီးယားစင္တာကို တည္ ေထာင္ခဲ႕သည္။Connect Ed သည္ ကယ္လ္လီဖိုး နီးယားခ႐ိုင္ ၁၀ခုရွိ ေက်ာင္းမ်ား၌ ေလ႕က်င္႕ သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင္႕ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕ျခင္း တို့ကိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားကို အႀကံေပးျခင္းႏွင္႕ စာအုပ္မ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားမွတစ္ဆင္႕ ၄င္းတို့၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကို သိရွိေစျခင္းတို့ကို ျပဳလုပ္ခဲ႕သည္။ ကာလၾကာ လာသည္ႏွင္႕အမွ် ပညာေရးဆိုင္ရာရလဒ္ ေကာင္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ႏွင္႕ Connect Ed သည္ ၫႊန့္ ေပါင္းအဖြဲ႔တစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ႕သည္။

လိုလားေသာရလဒ္မ်ားအတြက္ သုေတသန ႏွင္႕ ဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
တစ္ခါတစ္ရံ၌ အဓိကျပႆနာသည္ မတူျခားနားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးကို ကုသ ႏိုင္သည္႕ ေဆးဝါးသစ္တစ္မ်ိဳးႏွင္႕ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္ကိုပင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ စုစည္းေပး ႏိုင္ေသာ နည္းပညာသစ္ စသည္ျဖင္႕ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥမ်ိဳးတြင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ ၏ အဓိကအခ်က္မွာ အတားအဆီးမ်ားႏွင္႕ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ရာ၌ ကူညီျခင္းႏွင္႕ သုေတသနမွတစ္ဆင္႕ ျခားနားကြဲျပားေသာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ား အျမန္ဆံုးႏွင္႕ အထိေရာက္ ဆံုးရရွိေစရန္ ရွင္းလင္းစြာအာ႐ံုစိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သင္႕ေလ်ာ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္
ပရဟိတသမားမ်ားသည္ ၄င္းတို့၏ ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္႕ ကိုက္ညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင္႕ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက ေအာက္ပါအခ်က္ (၃)ခ်က္ကို သင္႕ေလ်ာ္ ေအာင္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔လိုအပ္ေပသည္။

သင္႕ေလ်ာ္ေသာ အခန္းက႑ကိုသတ္မွတ္ျခင္း္
လိုလားေသာရလဒ္မ်ားရရွိလာေစရန္ ေငြေၾကးအလွဴရွင္၏ အရည္အေသြးႏွင္႕ ကိုက္ညီ ေသာ အခန္းက႑ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ လို အပ္သည္။ အရွင္းလင္းဆံုးအခန္းက႑ကေတာ႕ ေထာက္ပံ႕ေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ `၄င္း ေထာက္ပံ႕ေငြမ်ားကို အက်ိဳးခံစားခြင္႕ရသူ (grantees) အမ်ားႀကီး၌ ျဖန့္ႀကဲၿပီး ေထာက္ပံ႕ မလား(သို့မဟုတ္) အနည္းငယ္ကိုသာ အာ႐ံု စိုက္ေထာက္ပံ႕မလား´၊ `၄င္းေထာက္ပံ႕ေငြမ်ား ျဖင္႕ အဖြဲ႔အစည္းသစ္မ်ား တည္ေထာင္မလား (သို့မဟုတ္) ရွိရင္းစြဲအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပင္ အား ျဖည္႕ေထာက္ပံ႕ေပးမလား´ စသည္ျဖင္႕ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမည္။ ပုဂိၢဳလ္ေရးသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ ႐ံုျဖင္႕ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ပါ။ သတိျပဳမွတ္သားသင္႕သည္က ပရ ဟိတသမားမ်ားသည္ ၄င္းတို့ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ မႈရွိရာ နယ္ပယ္မ်ား၌ ၄င္းတို့ပါဝင္ပတ္သက္ ရာ အခန္းက႑ကို သတ္မွတ္သင္႕ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို့အျပင္ ပရဟိတသမားမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ၾကားခံအဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရ မ်ားႏွင္႕ အက်ိဳးခံစားခြင္႕ရသူမ်ား၏ အရည္ အေသြးႏွင္႕ အခန္းက႑မ်ားႏွင္႕ ၄င္းတို့၏ အရည္အေသြးကို ဆက္စပ္ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ခ်ိန္ဆသင္႕သည္။

သင္႕ေလ်ာ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းျခင္း
ေငြေၾကးအလွဴရွင္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ၌ ၄င္းတို႔ပါဝင္ပတ္သက္လိုေသာ အခန္းက႑ မ်ား၌ အံဝင္ခြင္က်မရွိသည္႕အခါမ်ိဳးလည္းရွိ တတ္သည္။ ယင္းကဲ႕သို့အခါမ်ား၌ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဝယ္ယူ ျခင္းႏွင္႕ ငွားရမ္းျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ရေပ မည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ပရဟိတသမားမ်ားသည္ ၄င္းတို့ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕ေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၌ အရည္အေသြးရွိလာေအာင္ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္တတ္ၾကၿပီး၊ အျခား ပရဟိတသမားမ်ားကလည္း ၄င္းတို့၏ ေထာက္ ပံ႕ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ ဝန္ထမ္းငွားရမ္းျခင္းတို့ကို လုပ္ေဆာင္တတ္ ၾကသည္။

သင္႕ေလ်ာ္ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ေငြေၾကးအလွဴရွင္ႏွင္႕ အက်ိဳးခံစားခြင္႕ရ သူမ်ားၾကား ေကာင္းမြန္ၿပီး အက်ိဳးရွိေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ ပရဟိတလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ၌ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ အက်ိဳးခံစားခြင္႕ ရသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အလွဴရွင္မ်ားက မသိရွိျခင္းေၾကာင္႕ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာ ႏိုင္သည္။ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ ပရဟိတသမားမ်ားရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ကံေကာင္းေသာ လူ႔့အဖြဲ႔အစည္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပရဟိတသမားမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘာကိုလိုအပ္သည္ကို ၄င္းတို႔ အမွန္တကယ္နားလည္ရဲ႔လားဆိုတာကို ၄င္းတို့ ကိုယ္ ၄င္းတို့ ေမးျမန္းရန္လိုအပ္ၿပီး၊ နားလည္ သည္ဆိုပါက ၄င္းတို့ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အခန္းက႑၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႕ ဆက္ဆံေရး မ်ားမွတစ္ဆင္႕ ယင္းကဲ႕သို႔ေျပာင္းအလဲကို မည္ကဲ႕သို့ေဖာ္ေဆာင္မည္ကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သင္႕သည္။ ထိုကဲ႕သို႔ မဟုတ္ပါက ပရဟိတသမားမ်ားသည္ အျခားေသာအလွဴရွင္ မ်ားႏွင္႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင္႕ရသူမ်ားႏွင္႕ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းျခင္းႏွင္႕ ၄င္း တို့၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို့ကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အျခားေသာ ျပင္ပအင္အားစုမ်ားက ပရဟိတသမားမ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ၄င္း တို့၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ေလ႕လာသင္ယူျခင္း၊ ၄င္းတို့ကိုယ္ ၄င္းတို့ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းႏွင္႕ လိုလားေသာရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ မဆုတ္မည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႕သာ လူ့အဖြဲ႔ အစည္းေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။

(Ref: Harvard Business Review)လင္းဆက္ၿငိမ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...