Friday, March 25, 2011

လယ္သမား နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ သပိတ္လက္နက္

by အား မာန္ on Friday, March 25, 2011 at 3:21am

တူေမာင္ညိဳ
မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၁

နိဒါန္း
ယခုလတ္တေလာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လယ္သမား၊ ယာသမား ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ဓါးမဦးခ် လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၾကသည့္ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား အတင္းအဓမၼသိမ္းယူျခင္းခံေနရသည့္သတင္းမ်ား ၾကားသိေနရပါသည္။  သုိ႔ပါ၍ ယခုတင္ျပခ်က္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔အတြင္း မီဒီယာ မ်ား တြင္ေဖၚျပခဲ့ၾကသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံကာ လယ္သမားယာသမား၏ထိခိုက္နစ္နာေနရမႈမ်ားကို စုစည္းတင္ျပ သြားပါမည္။ 


 အေၾကာင္းရင္း
-         စက္မႈဇံုတည္ေဆာက္ေရး၊ ဆည္-တမံတည္ေဆာက္ေရး၊ မီးရထားလမ္း- ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ တံတားတည္ ေဆာက္ေရး၊ ဓါတ္ေငြ႕- ေရနံပုိက္လိုင္းသြယ္တန္းေရး၊ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းတိုးခဲ်႕ေရး၊ ၿမိဳ႕သစ္္တည္ေဆာက္ေရး အစရွိသည့္ အစုိးရ၏အမ်ိဴးအမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ လယ္ေျမ ယာေျမ စားက်က္ ေျမမ်ားသိမ္းယူျခင္း၊
-         ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၼဏီမ်ား၏ အလုပ္ရံုစက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ငါး -ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတူး ေဖာ္ ျခင္း၊ ဆီအုန္း၊ ေရာ္ဘာ၊ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ အစရွိေသာ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ လယ္ေျမ ယာေျမ စားက်က္ေျမမ်ားသိမ္းယူျခင္း၊
-         ေဒသခံတပ္မ၊ တပ္္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ကုမၼဏီမ်ားပူးေပါင္းကာ လတ္တေလာအက်ိဳးအျမတ္ရေစမည့္ သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ လယ္ေျမ ယာေျမ စားက်က္ေျမမ်ားသိမ္းယူျခင္းတို႔သည္ အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 အႏုိင္က်င့္သူမ်ား
          ေဖၚျပပါ အေၾကာင္းရင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္
          (က) ဝန္ႀကီးဌာန၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္
          (ခ) ေဒသခံတပ္မ၊တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား
          (ဂ) ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ပိုင္ကုမၼဏီမ်ား
 တို႔သည္ “တည္ဆဲဥပေဒ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ေငြေၾကး” တို႔ျဖင့္ သံုးလြန္းတင္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းပမာပူးေပါင္းကာ ေဒသခံ လယ္သမားယာသမားအေပၚ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေခ်ာက္ အႏုိင္က်င့္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 အနုိင္က်င့္ခံရသည္နယ္ေျမေဒသမ်ား
          ေအာက္ေဖၚျပပါတုိင္းေဒသႀကီး ၄ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၄ ခုတို႔တြင္ လယ္ေျမယာေျမ မတရားသိမ္းယူမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳ ေတြ႔ ေနရပါသည္။
-         စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး
-         ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး
-         ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
-         မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး
-         မြန္ျပည္နယ္
-         ကရင္ျပည္နယ္
-         ကခ်င္ျပည္နယ္
-         ရခုိင္ျပည္နယ္
လယ္သမားယာသမားဘက္ကနစ္နာမႈမ်ား
          အစုိးရ၏ အမ်ားမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကကုမၼဏီႀကီးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ထိခုိက္ နစ္နာမႈမ်ားကို လယ္သမားယာသမားမ်ား လက္ငင္းလက္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။
-         ဓါးမဦးခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ဘိုးဘြားပုိင္ လယ္ေျမယာေျမမ်ား လက္လြတ္ဆံုးရႈံးရျခင္း
-         ေနရင္းေဒသမွ အျခားေဒသစိမ္းသုိ႔ အဓမၼေရြ႕ေျပာင္းခံရျခင္း
-         သင့္ေတာ္သည့္ေလွ်ာ္ေၾကး၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ကိုက္ညီသည့္နစ္နာေၾကးမ်ား မရရွိျခင္း
-         ေဒသခံအာဏာပုိင္အဆင္ဆင့္ႏွင့္တပ္မ၊ တပ္ရင္းမ်ား၏ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္ အၾကပ္ကုိင္ခံရျခင္းမ်ား
စသည့္ လူမႈစီးပြားေရးထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားသာမက
-         သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ
-         ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ကိုပါႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။
လယ္သမားယာသမားဘက္ကနစ္နာသူမ်ားဘက္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
-         နစ္နာမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာတရားရံုးမ်ားတြင္ တုိင္းတန္းတရားစြဲဆိုျခင္း
-         (NLD) မွတဆင့္ (ILO) သုိ႔ တင္ျပျခင္း၊ တုိင္တန္းျခင္း
-         ကိုဖိုးျဖဴ(ေရွ႕ေန) ဦးေဆာင္သည့္ “ လယ္သမား အလုပ္သမား အခြင့္အေရးလုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူအဖြဲ႔” စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လုိက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
-         ၿငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ဆႏၵျပျခင္း
ရရွိလာသည့္အက်ိဴးဆက္ရလဒ္မ်ား
          သက္ဆုိင္ရာတရားရံုးမ်ားသို႔တင္ျပတုိင္တန္းတရားစြဲဆိုေသာနည္းလမ္းသည္ လယ္သမား ယာသမားအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေသာ ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱယားေအာက္တြင္ ပုိမိုနစ္နာရသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္၏ အာဏာျပၿခိမ္းေခ်ာက္မႈကို ပင္ ခံၾကရသည္။
          (NLD) မွတဆင့္ (ILO) သုိ႔ တင္ျပျခင္း၊ တုိင္တန္းျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားကိုရရွိေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
လယ္သမားယာသမားမ်ားဘက္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
လယ္သမားယာသမားမ်ား လက္ငင္းလက္ေတြ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အဓမၼအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကို “အစုိးရ+ စစ္တပ္+ ကုမၼဏီ ” တို႔က အတူတကြပူးေပါင္း ဖိႏွိပ္ေနသည့္အခ်က္ကို လယ္သမားယာသမားမ်ား ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ထားရပါမည္။
သုိ႔ပါ၍  “အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္၊  ေဒသခံတပ္မ၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ကုမၼဏီမ်ား” မ်ား၏ လယ္ေျမယာေျမ အတင္းအဓမၼသိမ္းယူမ်ား၊ အာဏာျပ ၿခိမ္းေခ်ာက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ ဖြင့္ခ် အေရးဆိုၾကရပါမည္။
(NLD)အပါအဝင္  အျခားေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔ တင္ျပအကူအညီေတာင္းခံျခင္း၊ လယ္သမားအလုပ္သမားအေရး ကူညီ ေဆာက္ရြက္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ အကူအညီကိုရယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
          အလုပ္သမားလယ္သမား ထိခုိက္နစ္နာရသူမ်ား၊ မတရားအႏုိင္က်င့္ခံရသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္၊ စည္းလံုး ညီၫြတ္စြာ အေရးဆိုဆႏၵျပႏုိင္လွ်င္ မိမိတို႔လိုလားခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ မိမိတို႔အလုပ္သမား လယ္သမား အေရးကို မိမိတို႔ဘာသာ ထိထိေရာက္ ကာကြယ္ေရးအေရးဆိုႏုိင္မည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ ႏွင့္လယ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ ရြက္သြားရမည့္အခ်က္ကိုလည္း သိရွိထားရပါမည္။
ထို႔အျပင္လတ္တေလာကာလအတြင္း အလုပ္သမားလယ္သမားတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ေဒသႏွင့္ အေျခအေနကို လုိက္၍ စုဖြဲ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
နိဂံုး
          အလုပ္သမားလယ္သမားတို႔သည္ ေတာ္ရုံတန္ရံုမွ်ျဖင့္ သပိတ္လက္နက္ကို ထုတ္သံုးေလ့ရွိၾကသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လြန္းမကထိခုိက္၊ နစ္နာလြန္းမကထိခိုက္ေစေတာ့မွသာလွ်င္ ဖိႏွိအႏုိင္က်င့္သူမ်ားကို တြန္းလွန္ရင္ ဆိုင္ႏုိင္ ရန္ သပိတ္လက္နက္ကိုထုတ္သံုးၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
          လက္ရွိအေျခအေနတြင္ “အစုိးရ+ စစ္တပ္+ ကုမၼဏီ ”တုိ႔၏အႏုိင္က်င့္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ႏွင့္ တရိပ္ရိပ္ျဖင့္ ႀကီးျမင့္လာေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အလုပ္သမား လယ္သမားမ်ားကို သပိတ္လက္နက္ မလြဲမေသြကိုင္စြဲလာေစရန္ တြန္းပုိ႔ေနသည့္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။
 (၂၀၁၁ မတ္လ ၁၀ ရက္)
(Photo Credit to - http://newshopper.sulekha.com/myanmar-ayeyawady-delta_photo_1100465.htm )


· · Share

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...