Sunday, March 27, 2011

"ရိုးရာဓေလ့ အသိပညာ ႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ".


႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာသည္ လူသားတိုင္းတြင္ စြဲၿမဲခိုင္မာစြာ လိုက္နာက်င့္သံုးေနေသာ ယံုၾကည္မႈ၊ လုပ္ကိုင္မႈတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အစရွိသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔တြင္ ဘိုးဘြားဘီဘင္မွစ၍ သားစဥ္ေျမးဆက္ အေလးထား လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား အျဖစ္လည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကေသာ လူမႈဘဝနယ္ပယ္တြင္ အလုပ္သစ္တစ္ခုကိုျဖစ္ေစ မလုပ္ျဖစ္သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ အလုပ္တစ္ခုကိုျဖစ္ေစ ႐ုတ္တရက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါက စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အနီးအနားရွိ အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္မႈရွိသူတစ္ဦးဦးက တို႔ရဲ႕ဓေလ့ထံုးစံအရ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုလုပ္သင့္တယ္ဟု အႀကံေပး တိုက္တြန္းလိုက္မည္ဆိုပါက ထိုအလုပ္ကို အလြယ္တကူပင္ လုပ္ကိုင္ျဖစ္ကာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ သြားေလ့ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ “ေရွးထံုးလည္း မပယ္ႏွင္႕ ေစ်းသံုးလည္း မလြယ္ႏွင့္” ဟူေသာ စကားပံုသည္ ေရွးထံုးစဥ္လာမ်ားကို အေလးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပး ဆံုးမစကား တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မိသားစုတစ္စုတြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျခင္း ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာကို သိနားလည္ျခင္းသည္ ၄င္းမိသားစုအား ေဘးအႏၲရာယ္မွ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအေထြေထြ၊ ယဥ္ေက်းမႈအျဖာျဖာ တို႔တြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ သေဘာျဖင့္ မထင္မရွားျဖစ္ေစ လူမႈက႑အသီးသီးကို လႊမ္းမိုး ေနရာယူလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ယခင္အခါကထက္ ပို၍ ျပင္းထန္လာျခင္း၊ ျဖစ္ပြားသည့္ အႀကိမ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း စသည္တို႔ကို ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကမၻာေပၚတြင္ လူေပါင္းသန္း ၂၀ဝ ေက်ာ္သည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ ဒဏ္ကို ခံေနၾကရပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အခါကာလတြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားကို ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။
ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိလာသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း နည္းပညာမ်ား ေက်းလက္ေဒသအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစရန္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတို႔ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအတြက္မူ အခက္အခဲႀကီးမားစြာ ေတြ႔ႀကံဳရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာ၏ အဓိကအားသာခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ သဘာဝတရားကို အေျခခံျပဳထားသျဖင့္ ရပ္ရြာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖင္႕ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာစြာျဖင့္ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ေလးပံုသံုးပံုခန္႔သည္ ေက်းလက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ နိစၥဓူဝ ကိစၥမ်ားတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ အလြန္ပင္ သင့္ေလ်ာ္လွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူအားလံုးနီးပါး၏ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ရာသီဥတု အေျခအေနေပၚတြင္ မ်ားစြာ အားကိုးအားထားျပဳရေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ပါက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေလ့ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚေစရန္ လယ္သမားမ်ားက အၿမဲတမ္းလိုလို ဆုေတာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရေလ့ ရွိပါသည္။ ျမန္မာလယ္သမားမ်ား ေလာကတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ “မိုးစေန ေလရာဟု” ဆို႐ိုး စကားရွိပါသည္။ နကၡတ္ၿဂိဳဟ္ခြင္ သေဘာအရ စေနေထာင့္ ေခၚ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ လာေသာမိုးသည္ ပံုမွန္ရြာသြန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိုးေကာင္းကင္ႀကီး တစ္ခုလံုး အနီေရာင္သန္းေနပါက ရာဟုေထာင့္ အေနာက္ေျမာက္အရပ္မွ ေလနီၾကမ္း တိုက္ခတ္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆို႐ိုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ မိုးေလဝသပညာရွင္တစ္ဦး ေျပာေလ့ရွိေသာ ႐ိုးရာဓေလ့စကားတစ္ခုမွာ “ေတာင္ေလ တေသြးေသြး၊ ယာသမားေရာင္ တေဖြးေဖြး” ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္ေလ တိုက္ခတ္လာပါက မိုးရြာေတာ့မည္၊ ယာလုပ္ငန္းကို ေကာင္းစြာ စတင္လုပ္ကိုင္ရေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ သေဘာက် ေက်နပ္ေနပံုကို ေဖာ္ျပေသာ ရပ္ရြာဓေလ့တစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ပါသည္၊ မိုးရြာမွသာ ပ်ိဳးသာႏိုင္မည္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားအတြက္ ဝမ္းစာဖူလံုၿပီး ေျမႀကီးကေရႊသီး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူအားလံုးနီးပါး၏ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ရာသီဥတု အေျခအေနေပၚတြင္ မ်ားစြာ အားကိုးအားထားျပဳရေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ပါက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေလ့ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚေစရန္ လယ္သမားမ်ားက အၿမဲတမ္းလိုလို ဆုေတာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရေလ့ ရွိပါသည္။ ျမန္မာလယ္သမားမ်ား ေလာကတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ “မိုးစေန ေလရာဟု” ဆို႐ိုး စကားရွိပါသည္။ နကၡတ္ၿဂိဳဟ္ခြင္ သေဘာအရ စေနေထာင့္ ေခၚ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ လာေသာမိုးသည္ ပံုမွန္ရြာသြန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိုးေကာင္းကင္ႀကီး တစ္ခုလံုး အနီေရာင္သန္းေနပါက ရာဟုေထာင့္ အေနာက္ေျမာက္အရပ္မွ ေလနီၾကမ္း တိုက္ခတ္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆို႐ိုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ မိုးေလဝသပညာရွင္တစ္ဦး ေျပာေလ့ရွိေသာ ႐ိုးရာဓေလ့စကားတစ္ခုမွာ “ေတာင္ေလ တေသြးေသြး၊ ယာသမားေရာင္ တေဖြးေဖြး” ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္ေလ တိုက္ခတ္လာပါက မိုးရြာေတာ့မည္၊ ယာလုပ္ငန္းကို ေကာင္းစြာ စတင္လုပ္ကိုင္ရေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ သေဘာက် ေက်နပ္ေနပံုကို ေဖာ္ျပေသာ ရပ္ရြာဓေလ့တစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ပါသည္၊ မိုးရြာမွသာ ပ်ိဳးသာႏိုင္မည္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားအတြက္ ဝမ္းစာဖူလံုၿပီး ေျမႀကီးကေရႊသီး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိုးရြာသြန္းမႈကို ခန္႔မွန္းရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ျမန္မာ့ဓေလ့ ဆို႐ိုးစကားမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ “မိုးျဖဴမစဲ မိုးမည္းမရြာ” ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္း မျဖစ္တတ္ပံုကို စာခ်ိဳးထားမႈမ်ားလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး ေမွာင္မည္းေနသျဖင့္ မိုးရြာေတာ့မည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕တြင္ မိုးမရြာမႈမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားကို ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ လြင့္ေမ်ာသြားၿပီး မိုးမရြာေတာ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္တြင္ မိုးသားတိမ္လိပ္မ်ား မျမင္ရေသာ္လည္း၊ ႐ုတ္တရက္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေလေပြလိႈင္းမ်ား၊ ျပန္က်မိုမ်ားေၾကာင့္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မိုးသည္းတတ္ပံုကို တင္စားဖြဲ႔ဆိုထားသည့္ ဆို႐ိုးစကားမ်ားကို ေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အခါမဲ့ရြာေသာ မိုးမ်ားေၾကာင့္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းကို ႏွစ္စဥ္ျပင္းထန္စြာ ခံစားရေလ့ရွိေသာ အာရွတိုက္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လအတြင္းက သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ စာတမ္းရွင္တစ္ဦးက စာတမ္းဖတ္ၾကားရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မုန္တိုင္းကို မည္သို႔ ရင္ဆိုင္ရမည္ဆိုသည္ကို အစဥ္အလာ အေတြ႔အႀကံဳအရ ေကာင္းစြာနားလည္ေနၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ကြ်မ္က်င္မႈသည္ ယခုေခတ္ပါရဂူဘြဲ႔ရမ်ားထက္ ၁၅ႏွစ္ခန့္ ေစာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာကို တင္စားလ်က္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ မႀကံဳစဖူး လူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ ဒဏ္ကို ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမလက ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္က်န္ရစ္သူမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါ တူညီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ ထင္ရွားသည္မွာ မုန္တိုင္း ဒီေရမ်ား တက္မလာမီႀကိဳတင္၍ ရႊံ႔ႏြံအနံ့အသက္မ်ားကို ႐ႈ႐ိႈက္ရေၾကာင္း ေဒသခံအမ်ားစုက ေျပာၾကပါသည္။ ဒီေရမ်ား တက္လာသည့္ အသံမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္၍ က်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ မုန္တိုင္းဒီေရႏွင့္ သေဘာသဘာဝျခင္း မတူေသာ ဆူနာမီေရလိႈင္းမ်ားမွာမူ ေရလိႈင္းမ်ားမတက္မီ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ ႐ုတ္တရက္ အလြန္အမင္း နိမ္႕ဆင္းသြားေလ့ ရွိပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ထူးျခားေသာ သဘာဝ အျခင္းအရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါက မိမိတို႔တြင္ရွိေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာမ်ားကို အေျခခံကာ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိုးနည္းရပ္ဝန္း ေဒသတြင္ရွိေသာ ေဒါင္းေသေခ်ာင္း၊ မုန္းေခ်ာင္းစသည့္ သဲေခ်ာင္းႀကီးမ်ားတြင္ မိုးရာသီကာလ၌ အထက္ပိုင္း ေခ်ာင္းဖ်ားအရပ္တြင္ မိုးရြာပါက ၄င္းမိုးေရမ်ားသည္ ေခ်ာင္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ရွိန္ထိုး လ်င္ျမန္စြာ စီးဆင္းလာေလ့ ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ လ်ပ္တစ္ျပက္ ေရႀကီးျခင္း အႏၲရာယ္ကို ေဒသခံမ်ားသာလွ်င္ သိနားလည္ၾကၿပီး၊ ဤေဒသသို႔ တစ္ခါတစ္ရံမွ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မသိႏိုင္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ဝကြ်မ္းေပၚေဒသတြင္ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရလွ်ံျခင္းကို ကာကြယ္ရာ၌ အသံုးျပဳေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာတစ္ခု၏ အသံုးဝင္ပံုကိုလည္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမစ္ေရလွ်ံေလ့ရွိေသာ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမသားတမံ ေရကာတာမ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းေရကာတာမ်ားတြင္ ကဏန္း၊ ေျမၾြြကြက္ စသည့္ ေျမေအာင္းသတၱဝါမ်ားေၾကာင့္ ေရမ်ား တစိမ့္စိမ့္ထြက္ကာ တာ႐ိုးက်ိဳးေပါက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ေဒသအေခၚအားျဖင့္ ထူးေပါက္ဟု ေခၚပါသည္။ ေဒသဓေလ့အရ ယင္း ေရယိုေသာေနရာတြင္ ဝါးလံုး၊ ဝါးထရံႏွင့္ သဲမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ယိုင္ေခြႏွစ္ထပ္ကာရံျခင္းအားျဖင့္ တာ႐ိုးတစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေရဖိအား ညီမွ်ကာ ေရစိမ့္ထြက္မႈကို တားဆီးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာျဖင့္ ေရႀကီးျခင္း ေဘးအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အသံုးတည့္သည့္ ေဒသနည္းပညာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
မိုးရြာမည့္ အတိတ္နိမိတ္အျဖစ္ ေကာက္ယူေလ့ရွိေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ပုရြတ္ဆိတ္မ်ား နိမ့္ရာမွျမင့္ရာသို႔ အစာမ်ား သယ္ေဆာင္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ေရၾကက္မမ်ား အသိုက္ကို ေရစပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိရာမွ ကုန္းျမင့္ပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆင္ငိုျမက္မ်ား ပိုမိုသန္မာျခင္း၊ စာဗူးေတာင္း ငွက္အသိုက္မ်ား အျမင့္ပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆင္ႏွာေမာင္းပင္ အရြက္မ်ား အထက္သို႔ ေကာ့တက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔သည္ မိုးမ်ားျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းတို႔၏ အတိတ္နိမိတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ယင္းနိမိတ္မ်ားကို ေလျပင္းတိုက္ခတ္မည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာ သေကၤတမ်ားအျဖစ္လည္း မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သရက္ပင္မ်ားတြင္ ပံုမွန္ အေျခအေနထက္ပို၍ အဖူးအပြင့္မ်ား ထူးကဲစြာ ဖူးပြင့္သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေလျပင္း တိုက္ခတ္ေလ့ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။ ဤ႐ိုးရာဓေလ့ကို သိပၸံနည္းက်စြာ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက သရက္ပင္တစ္ပင္မွ ႏွစ္စဥ္ သီးေနၾက သရက္သီး အေရအတြက္သည္ ေလျပင္း တိုက္ခတ္ခဲ့ပါက ပ်က္စီးေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာဝတရားက ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ပိုမိုဖူးပြင့္ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝအတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏႊယ္မႈ ျပယုဂ္တစ္ခု အျဖစ္လည္း ခံစားနားလည္ႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္မည္႕ အလားအလာကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေသာ သဘာဝ စြမ္းရည္သတၱိမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမငလ်င္လႈပ္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ အလွေမြးငါးကေလးမ်ားသည္ ဂဏာမၿငိမ္ဘဲ ေရာက္ရက္ခတ္ လႈပ္ရွားေနတတ္သည္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အစျပဳ၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္သည့္ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔အတူ ကြ်ဲ၊ ႏြားစသည့္ တိရိစၧာန္မ်ားသည္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထူးျခားေသာအသံမ်ား ျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း၊ က်ီးကန္းမ်ား အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္ပ်ံဝဲေလ့ရွိေၾကာင္း အေတြ႔အႀကံဳရွိသည့္ ေဒသခံလူႀကီးမ်ားက မွတ္သားေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစည္းအေဝးတစ္ခုျဖစ္ေသာ (Hyogo Framework for Action ၂၀ဝ၅-၂၀၁၅) ႏိုင္ငံေပါင္းစံု စီမံကိန္း၏ ဦးစားေပးအဆင့္ ၃ သည္ ပညာေရးက႑ႏွင္႕ အသိပညာ ဗဟုသုတၾကြယ္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာကို လံုၿခံဳ၍ ခုခံကာကြယ္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔ႀကံဳခံစားရေသာ ေဒသသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သားမ်ားသည္ အစဥ္အဆက္ ရရွိလာေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံကာ တိုးတက္လာေသာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား၊ ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္မ်ားျဖင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ေကာင္းစြာ ခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာမႈကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂီရိမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈတြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ မုန္တိုင္း အေတြ႔အႀကံဳမရွိ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေပါမ်ားသည့္ ေျမျပန္႔ေဒသျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္က က်ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းတြင္ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခု ဂီရိဆိုင္ကလုန္းတြင္မူ မုန္တိုင္းအေတြ႔အႀကံဳ မ်ားျပားျခင္း၊ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား ေပါမ်ားျခင္း၊ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ကာကြယ္ေရးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူ ၃၀ ခန္႔သာ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အပ်က္အစီး ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အထက္ပါ မုန္တိုင္းႏွစ္ခု၏ ထိခိုက္မႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ အသိပညာႏွင့္ ေခတ္မီ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားကို စနစ္တက် ေပါင္းစည္း အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း အေလးထားလ်က္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Ref: Cross Regional Workshop on Indigenous Knowledge on Disaster Risk Reduction at Bangladesh. 8th to 10th March. 2010. “ေဒသတြင္း သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား” အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ။
စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၀ ျပည္hႏွစ္၊ စင္ထရယ္ဟိုတယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ေဒါက္တာျမင့္ (ပထဝီဝင္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...