Tuesday, March 1, 2011

အခ်ဳိ႕ေသာေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ားနွင့္အေတြးစမ်ား

(ယခုစာစုမွာ တုိင္းရင္းသားလူငယ့္အသံဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူငယ္ ဟာန္၏ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းဂ်ာနယ္မွာ မ်က္နွာဖံုးနွင့္စာရြက္အခ်ဳိ႕စုတ္ျပတ္ပ်က္စီးေနျပီး ထုတ္ေ၀ေသာရက္စဲြကုိပင္ ရွာမရေေတာ့ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ Civil Society နွင့္ပတ္သက္၍ လူငယ္တစ္ဦး၏ ရုိးရွင္းလြယ္ကူေျပျပစ္စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပံုကုိ အထင္ၾကီး ေလးစားမိသျဖင့္ ၀ါသနာတူမိတ္ေဆြမ်ားဖတ္ရႈနုိင္ပါရန္ ကူးယူမွ်ေ၀အပ္ပါသည္)မည္သည့္ပံုစံ၊အသြင္သ႑ာန္ျဖင့္လာသည္ျဖစ္ေစ အာဏာရွင္စနစ္သည္ ယေန႔ကမၻာအတြက္ လက္ခံနုိင္ဖြယ္မရွိ ေတာ့ျပီ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္သာလွ်င္ ေပၚေပါက္ခဲ့သမွ်၊ တည္ရွိေနသမွ်စနစ္မ်ားထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ကမၻာေပၚရွိလူအမ်ားက တုိး၍တုိး၍ လက္ခံလာၾကျပီျဖစ္သည္။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ဒီမုိကေရစီကုိလိုလားေတာင့္တလွ်က္ရွိသည္ ဆုိသည္ကုိ ထပ္မံရွင္းလင္းဖုိ႔ရာမလုိေတာ့ေပ။ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ၾကဳိးစားေနေသာအဖြဲ႔တုိင္းလုိလုိပင္ ၄င္းးတုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္၊ဦးတည္ခ်က္မ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးကုိထည့္သြင္းထားၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုး ဒီမုိကေရစီကုိ အလုိရွိေနၾကသည္။

ဤေနရာ၊ဤအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အေရးတၾကီးေမးျမန္းေဆြေႏြးရန္ လုိအပ္ေနေသာေမူခြန္းကား မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဒီမိကေရစီစနစ္မ်ဳိးကုိ ကွၽြန္ုပ္တုိ႔ အလုိရွိၾကသနည္း၊ မည္ကဲ့သုိ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေပၚေပါက္လာေအာင္ လုပ္မည္နည္း ဟူေသာေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အမ်ဳိးအစားတူ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ပင္ ကဲြျပားေသာတံဆိပ္နွင့္ အရည္အေသြး အမ်ဳိးမ်ုဳိးရွိသကဲ့သုိ႕ ဒီမုိကေရစီတြင္လည္း ကြဲျပားပုံစံနွင့္ အနွစ္သာရမ်ားရွိ ေနၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီမုိကေရစီရလွ်င္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ျပႆနာမ်ားအားလုံး ညတြင္ခ်င္း ေျပလည္သြားမည့္ပုံစံနွင့္ စိတ္ကူးယဥ္အေတြးမ်ိဳး ေတြးၾကသည္။ မွတ္မွတ္ရရ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ား အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ လူၾကီးဟု သတ္မွတ္ခံထား ရသူတဦးက ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်က္ခ်င္းေအာင္ျမင္ေတာ့မည့္ အလား ေျပာသြားဖူးသည္ကုိ အမွတ္ရမိသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ယေန႔ကမၻာတြင္ အေတြ႔ရမ်ားျပီး ၄င္း၏ကတိက၀တ္အတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္နုိင္ျခင္းမရွိေသာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နွင့္သာ ရင္းနွီးကၽြမး္၀င္ၾကသည္ ကမ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ နုိင္ငံအားအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစုိးရအဖြဲ႔ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲရွိျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရးနွင့္ ဥပေဒျပဳေရး စသည့္ဌာနမ်ားအၾကား အာဏာခဲြေ၀မႈရွိျခင္း၊အခ်ိန္တန္လ်င္ေရြးေကာက္ ပဲြတြင္မဲေပးျခင္းနွင့္အခြန္ေပး ျခင္းဟူ၍သာ နားလည္ထားၾကေလသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ၏ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ အထက္ပါ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီတရပ္လုံး ကုိ ကုိယ္စားမျပဳေခ်။ ဒီမုိကေရစီ၏ အနွစ္သာရအရင္းအား ျပည္သူမ်ား၏အေရးနွင့္အက်ုဳိးအတြက္ျပည္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဂရိတုိ႔၏ျမိဳ႕ျပနုိင္ငံမ်ား ထြန္းကားခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ျမိဳ႕၏အေရးကိစၥမ်ား အတြက္မၾကာခဏအစည္းအေ၀းေေခၚယူကာ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြး၊ တုိင္ပင္၍ အားလုံးက သေဘာတူညီသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၾက (မဲေပးျခင္းမဟုတ္သည္ကုိသတိျပဳရန္) ျပီး တာ၀န္မ်ားခြဲေ၀၊ ထမ္းေဆာင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ၾကည့္၍ဂရိတုိ႔သည္ အနွစ္သာရအျပည့္၀ဆုံးေသာ ဒီမုိကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သုံးသပ္နုိင္သည္။

သို႔ရာတြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ဖခင္ဟုေခၚဆုိနုိင္သည့္ ဂၽြန္ေလာ့ခ္ John Locke နွင့္ ဂ်ိမ္းစ္မယ္ဒီဆင္ James Madison တုိ႕က ယခုေနာက္ပုိ္င္းေပၚေပါက္လာေသာ နုိင္ငံမ်ားသည္ ဂရိတုိ႔၏ျမိဳ႕ျပနုိင္ငံမ်ားထက္ ၾကီးမားသည္၊ ထုိေခတ္သစ္နုိင္ငံမ်ားအတြင္း ဂရိတို႔၏ တုိက္ရုိက္ဒီမုိကေရစီစနစ္အတုိင္း က်င့္သုံးရန္ မျဖစ္နုိင္ဟုဆုိကာ ေရြးေကာက္ခံ၊ ကိုယ္စားျပဳ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အဆုိျပဳခဲ့ၾကေလသည္။

လစ္ဘရယ္၀ါဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လြပ္လပ္ခြင့္တုိ႔နွင့္ ပတ္သက္၍ လူသားတုိ႔အားေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အထက္ပါလစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီသည္ ယေန႔အခါတြင္ အက်ပ္ေတြ႔ေနျပီျဖစ္ျပီး လူေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေမးခြန္းထုတ္မႈႏွင့္ တုိက္ခိုက္မႈကိုခံေနရျပီး ျဖစ္သည္။ ထုိလစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီသည္ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ အလြန္အမင္း အဓိကထားလြန္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ နုိင္ငံ၏အေရးသည္ မိမိ၏အေရးဟု မခံစားၾကေတာ့ဘဲ ပြဲၾကည့္ပရိသက္သဖြယ္ျဖစ္လာသည္က မ်ားေနသည္။ အမ်ားစုမွာ နုိုင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ နုိင္ငံ့ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟုေခၚေသာ နုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏လက္ထဲတြင္ပင္ပုံအပ္ထားလိုက္ ၾကဟန္တူသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့့္ နုိင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနၾကသည္။ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမရွိ ျခင္းမ်ား၊ မဲဆြယ္စဥ္က ျပည္သူမ်ားအား ေပးထားခဲ့သည့္ကတိမ်ားအတုိင္းမေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမ်ာ
း၊ ျပည္သူအက်ိဳးထက္ ၎တို႔မဲဆြယ္စဥ္က ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ (လွဴဒါန္းသည္ဟုလည္း လွပေအာင္ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္) ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ဒီမိုကေရစီဟုေခၚေသာ နိုင္ငံေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္နုိင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီ၏ ဖခင္နိုင္ငံၾကီဟု အသိအမွတ္ျပဳခံေနရသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ပင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ေနရသည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို လက္ရွိထင္ရွားသည့္ ဖီလစ္ပိုင္ လူမႈေရးပညာရွင္ ေ၀ါလ္ဒဲန္ ဘဲလို Walden Bello က “လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ ျပိဳကြဲခန္း”ဟု တင္စားခဲ့သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီထံပါး၌အပ္နွံထား၍ မရေတာ့ျပီေလာ၊ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ၾကီး၏ ဇာတ္သိမ္းခန္း စတင္ခဲ့ျပီေလာ၊ အာဏာရွင္တို႔၏ ဖေနာင့္ေအာက္သို႔ လွည့္ျပန္ရေတာ့မည္လား။

လမ္းစမ်ားကာ မကုန္ေသးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္ပင္မ်ား ရွင္သန္ရန္အတြက္ အေျခအေနနွင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကား ရွိေနပါေသးသည္။

သို႔ရာတြင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့မရပါ။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္၊ အစိုးရေရြးရန္အတြက္ မဲသြားထည့္ရံုနွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရံုသာလိုအပ္ေသာ၊ သက္ေတာင့္သက္သာရွိလွေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီနွင့္သာ ဆက္လက္၍ နွစ္ပါး သြားရန္ကား မရေတာ့။ အလုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေတာ့။ ဤေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ခံ၊ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္အား စြန္႕ပယ္သင့္ျပီဟု အဆိုျပဳျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၎တခုတည္းကိုသာ အားမထားရန္ ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တကယ္တမ္းအလုပ္ ျဖစ္ေစလိုသည္ဆိုပါက လူအမ်ား၏ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈႏႈန္းသည္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာထက္ ပိုမိုမ်ားျပားရန္ လိုအပ္သည္ကား ေသခ်ာပါသည္။ အထူသျဖင့္ ပိုမိုရႈပ္ေထးြ၍က်ယ္ျပန္႔နက္နဲေသာ ျပႆနာမ်ားနွင့္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေခတ္သစ္ကမၻာၾကီးတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ (သို႔) အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႕ကိုသာ အားထား၍မရနိုင္ေတာ့။ ထိုျပႆနာမ်ား ၊အခက္အခဲမ်ားသည္ အလြန္ပင္ေတာ္ သည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔) အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ ေျဖရွင္းနုိင္သည့္စြမ္းရည္ထက္ ပိုမိုခက္ခဲရႈပ္ေထြးၾကေလသည္။ လူအမ်ား၊ ျပည္သူအမ်ား စုေပါင္းစဥ္းစားေျဖရွင္းမွ ေတာ္ကာက်ေပမည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရး (သို႔) နိုင္ငံ၏ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာမည္ နည္း။ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အေျဖအမ်ဳိးမ်ိဳးေပၚထြက္လာနိုင္ပါသည္။ ထိုအေျဖမ်ားစြာအနက္မွ ဗမာဘာသာျဖင့္ ျပည္သူအ ေျချပဳအဖြဲ႕အစည္မ်ား (သို႔) ျပည္သူ႕လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟု အၾကမ္းဖ်မ္းဘာသာျပန္ထားေသာ (Civil Society) ၏ သေဘာတရားသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ကၽြန္ုပ္အေနျဖင့္ ယူဆပါသည္။


(Civil Society)

လြန္ခဲ့သည့္နွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္မ်ားအတြင္း ျပည္သူ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Civil Society) ဟူေသာ စကားလံုး၊ စကားစုကို ကမၻာတလႊားရွိ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျမင္ေတြ႕၊ ၾကားသိနိုင္ျပီး အဆိုပါ Civil Society ၏ အေတြးအေခၚ၊ သေဘာတရား၊ အနက္အဓိပၸါယ္၊ သီအိုရီ နွင့္ ၎၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေျပာဆိုသံုးသပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျငင္းခံုမႈမ်ား၊ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပလူပ်ံေအာင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းထက္ ျပန္လည္၍တေခတ္ဆန္းလာသည္ဟု ဆိုျခင္းကပို၍ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းစကားလံုး၊ အေတြးအေခၚသည္ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္အတြင္းမွ စတင္၍ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရွးဂရိေခတ္ (အရစၥတိုတယ္လ္ Aristotle လက္ထက္) မွစတင္၍ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၁၅၈၀ ကာလပတ္၀န္းက်င္အထိ ရွင္သန္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ကာ ယင္းေနာက္ပိုင္းမွာမွ ထူးဆန္းစြာေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့၍ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ ကာလမ်ားအတြင္းမွ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎၏ဆန္းသစ္လာပံုမွာ တမူထူးျခားမႈရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားေသာအေတြးအေခၚ၊ သေဘာတရားမ်ားကဲ့သို႔ သီအိုရီမွ စတင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ စတင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အတိအက်ဆိုရေသာ္ ၁၉၇၀နွင့္ ၈၀ ပတ္၀န္းက်င္ကာလမ်ား၌ တင္းက်ပ္ေသာအာဏာရွင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ုဳပ္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္နိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ပိုလန္၊ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယား၊ ဟန္ေဂရီ အစရွိသည့္ အေရွ႕ဥ ေရာပနိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈမွ စတင္ခဲ့ေလသည္။

ထုိစဥ္က အေရွ႕ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားမႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရွင္းျပရန္နွင့္ ဆန္းစစ္ ခ်ိန္ထိုးရန္ မည္သည့္နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာသီအိုရီမ်ားမဆို မတတ္နုိင္ဘဲ ရွိေနခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ဂ်ာမန္နွင့္ အီတလီ ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကားလ္မတ္ခ္ Kael Marx နွင့္ အင္တိုနီယို ဂရမ္ဇီ Antonio Gramsic တုိ႔လက္ထက္အထိ ေရးသားဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳခဲ့သည့္ Civil Society ၏ သေဘာတရား၊ သီအိုရီမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးကာရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ကမၻာတ၀န္းလံုးတြင္ Civil Society အေတြးအေခၚမ်ားျပန္လည္၍ ေရပန္းစားလာခဲ့သည္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း မမွားေပ။

သို႔ဆိုလွ်င္ Civil Society ဟူသည္ကား မည္ကဲ့သို႔နည္း၊ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ိဳး ရိွသနည္း။

“ေမးရန္မလြယ္ေပမယ့္ အေျဖခက္ ” ဟူေသာ စိုင္းခမ္းလိတ္၏ သီခ်င္းစာသားသည္ အထက္ပါေမးခြန္းနွင့္ တိုက္ရုိက္အၾကံဳး၀င္မႈ ရွိေပလိမ့္မည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္း Civil Society ဟူေသာစကားလံုး၊ သေဘာတရားအေပၚ အသီးသီးေသာ ပညာ ရွင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားက ကြဲျပားျခားနားစြာ ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ၾကျပီး ၎တို႔အားလံုးကို စုစည္း၍ဘံုအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ Civil Society ၏ သမုိင္းေၾကာင္းသည္ အလြန္ရွည္လ်ားျပီး ၎အသံုးအႏႈန္း စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ယင္း၏အဓိပၸါယ္သည္လည္း ကာလနွင့္ ၎အေပၚစဥ္းစားသံုးသပ္ ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ယင္းအားရွင္းလင္းရန္ ၾကိဳးစားရ ေပလိမ့္မည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသည့္အတုိင္း Civil Society အေပၚကြဲျပားသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကၽြန္ုပ္အေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ Kettering Foundation ၏ နယက (President)ျဖစ္သူ David Mathews ၏ရွင္းလင္းျပီး နားလည္ရန္လြယ္ကူေသာ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ငွားရမး္အသုံး ျပဳပါမည္။ David Mathews အေနျဖင့္ Civil Society သည္နုိင္ငံေရး (မွတ္ခ်က္- ယေန႔ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ေတြ ေနက်နုိင္ငံေရးမ်ိဳး မဟုတ္ပါ) ပင္ျဖစ္သည္ ဟု ယူဆထားျပီး ေအာက္ပါအပိုဒ္သည္ David Mathews ၏ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုုိဆီေလ့်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

(လူသားမ်ား၏ သမိုင္းတြင္ နုိင္ငံေရးကို စတင္ဖန္တီးတီထြင္လုိက္သည့္ အေစာဆုံးေက်းရြာမ်ားကို စိတ္ကးူၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ အဆုိပါ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေျမငလ်င္၊ မီး၊ ေလမုန္တုိင္း စသည္တုိ႔ကဲ့ေသာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ မၾကာမၾကာ ပ်က္စီးျခင္းဒဏ္ကုိ ခံရေပလိမ့္မည္။ ထုိရြာမ်ားစြာ အနက္မွ ရြာတရြာသည္ မၾကာမၾကာ ေရလွ်ံေလ့ရွိေသာ ျမစ္ကမ္းပါးတြင္ ရွိေနသည္ ဆုိပါစို႔။ ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိသည္မွာ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားက ျမစ္ေရလွ်ံရျခငး္၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ စတင္ေတြးေတာ စဥ္းစားၾကေပလိမ့္မည္။ ၄င္းတုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရး၊ သြားလာေရးတုိ႔ အတြက္ေထာက္ကူမႈျပဳေသာ မိတ္ေဆြျမစ္ေခ်ာင္းၾကီးသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ စိတ္ဆုိးလာျပီး ၄င္းတုိ႔၏ရြာအား ဖ်က္ဆီးပစ္ရသနည္းဟု အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ရန္ ၾကိဳစားေပလိမ့္မည္။ ျမစ္ေစာင့္နတ္က စိတ္ဆုိးသျဖင့္ ေရလွ်ံေအာင္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိျမစ္ေစာင့္နတ္ကုိ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ပသမွ ျဖစ္မည္ဟူသည့္ အေျဖကို ရလာနုိင္သည္။ ထုိျဖစ္ရပ္အား “သာသနာ၊ ဘာသာေရး” ကုိ စတင္ဖန္တီးျခင္းဟု သတ္မွတ္နုိင္သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ေရမွာ လွ်ံျမဲလွ်ံေနျပီး မိသားစု၀င္မ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကုိ လုိက္လံကယ္ဆယ္ မႈလုပ္နုိင္သည္။ ထိုအျခင္းအရာကို လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (Social Servics)(သ႔ို) ကူညီစြန႔္ၾကဲေဖးမမႈ (Charity) ဆုိင္ရာလုပ္ငနး္မ်ား၏ မူလအစအျဖစ္ သတ္မွတ္နုိင္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ လူတဦးတေယာက္ (သို႔) လူတစုမွ ငါတုိ႔ရြာေျပာင္းရလိမ့္မယ္ဟု ဆုိနုိင္သည္။ ၄င္းမွာ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ျခင္း (Collective Decision) ၏ အစဦးပုိ္င္းျဖစ္ျပီး ၄င္း၏ေနာက္တြင္ အမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ စုေပါငး္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (Collective Action) က လုိက္လာသည္။ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္နွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အေကာင္းထည္ေဖာ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ရြာသားမ်ားအၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ပုံ ( Relationship)မွာ မိသားစု၀င္မ်ားအၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ပုံ ထက္ပုိမိုသည္။ အဆုိပါရြားသားမ်ားအၾကား ပတ္သက္ႏြယ္မႈကို အျခားေသာလူမႈေရးဆုိင္ရာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ မႈမ်ားနွင့္ကြဲျပားေစရန္ ျပည္သူမ်ား၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ (Public Relation-ship) ဟုေခၚဆုိနုိင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်းရြာေရႊ႕ေျပာငး္ရန္အတြက္ အတူတကြ ေဆြးေႏြး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျပီး အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ လူစုကိုျပည္သူလူထုတရပ္ (A Public) ဟု သတ္မွတ္နုိင္သည္။ ထုိျပည္သူလူထု၏ အဖြဲ႕မ်ားကုိ နုိင္ငံသား (Citizen) ဟုလည္း ေခၚဆုိနုိင္သည္။ ထိုျပည္သူလူထုကုိ နုိင္ငံသား၏ လူအဖြဲ႔အစည္း (Society of citizens) သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Civil Society) ဟုလည္း ေခၚဆုိနုိင္သည္။

အထက္ပါပုံျပင္တြင္ နုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ အမ်ား၏ေကာငး္က်ိဳးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိနုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း (Social Organizatoin) ကုိဆုိလုိသည္။ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္မွ ထုိရြာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းရာ၌ ကူညီရန္အတြက္ အစုိးရမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ အစုိးရသည္ နုိင္ငံေရး၏ အစိတ္အပုိ္င္းတရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္ျပီး နုိင္ငံေရးတရပ္လုံး မဟုတ္ေပ။ အစိုးရမ်ားကုိ ျပည္သူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Civil Societies) အားအေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ဖန္တီးထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အစုိးရနွင့္ (Civil Societies) သည္ ဆန႔္က်င္ဘက္မ်ား မဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္ေထာက္ကူမႈရွိသည့္ အဖြဲ႔(၂) ရပ္သာလွွ်င္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ David Mathews က Civil Societies အား ပုိမုိတုိေတာင္းစြာ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြင့္ဆုိထားးသည္။(Civil Societies) ဆုိသည္မွာ တသီးပုဂၢလျဖစ္ေသာ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ား နွင့္ အစုိးရနယ္ပယ္မ်ား အၾကားတည္ရွိသည့္ လူ႔ေဘာင္၏အစိတ္အပုိင္းတရပ္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ခ်တ္ခ်္ (ခရစ္ယာန္ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း)မ်ား၊ ျပည္သူ႔အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔အစည္း မ်ားကုိ (Civil Societies) အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔နုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ကမၻာ့အေျခအေနမ်ားကုိ စားေသာက္ဆုိင္တဆုိင္တြင္ ခ်ိန္းေတြ႔ေဆြးေႏြးၾကေသာ အုပ္စုမ်ား၊ အမႈိက္စြန႔္ရန္ ေနရာသတ္မွတ္မည့္အေရးကိစၥအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၏ အစညး္အေ၀းမ်ားအျဖစ္လည္း ျမင္ေတြ႔နုိင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ လူေဘာင္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အစိတ္အပို္င္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ ရပ္ရြာအသုိ္င္အ၀ုိ္င္းမ်ား၊ နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ထိိခရီးေပါက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို သိရွိနုိင္သည္။

ထို႔ေနာက္ အေရွ႕ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ Civil Societies လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚ မ်ားစြာၾသဇာလြမ္းမုိးမႈ ရွိသည့္ မာခ့္စ္၀ါဒီ (Marxist) ျဖစ္သူ Antonio Gramsci ၏ အေတြးအေခၚကို ၾကည့္မည္ဆုိပါက Gramsci အေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကီးအား အစိတ္အပို္င္းၾကီး (၃) ရပ္အျဖစ္ ခြဲျခားထားသည္ကုိ ေတြ႔နုိင္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ-နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း Political Society၊

ျပည္သူ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း Civil Society နွင့္

စီးပြားေရးနယ္ပယ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Gramsci အေနျဖင့္ နုိင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔၏ ပါတီအစုိးရ (Party-State) နွင့္ ၄င္း၏ယႏၱရားမ်ားကို နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး လူေဘာင္တရပ္လုံး အေပၚတင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို တန္ျပန္တုိက္ခိုက္ရန္အတြက္ Civil Society မ်ားအေနျဖင့္ အေတြးအေခၚသေဘာတရား ပုိင္းဆုိင္ရာ (Ideo Logical) အရ ယွဥ္ျပဳိင္တုိက္ခုိ္က္ရမည္ဟု အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ယွဥ္ျပိဳင္တုိက္ခုိ္က္မႈကို ျပည္သူမ်ား၏ပါ၀င္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာေစျခင္း၊ Civil Society အတြင္းရွိ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ခ်က္ခ်္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူမႈအေဆာက္အအုံမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္နုိင္ျပီး ထုိ Civil Society မ်ားအင္အားေကာင္းလာပါက ၾကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ ဟု အဆုိျပဳခဲ့သည္။

၄င္း၏အေတြးအေခၚမ်ားကို အေရွ႕ဥေရာပနုိ္င္ငံမ်ားအတြင္းရွိ Civil Society လႈပ္ရွားမႈမ်ားက လက္ကုိင္ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။

(Civil Society အေပၚ ပုိမုိစုံလင္ေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ထုိးေလ့လာနုိင္ရန္အတြက္ ေလ့လာသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား အသိီးသီးတုိ႔၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္ အၾကဳံျပဳပါသည္။ ေသခ်ာသည္ တခုမွာကား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား၊ ျငင္းခုံခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Civil Society တြင္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑မ်ား၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္မႈရွိမရွိ ဟူေသာေမးခြန္းမ်ိဳး။)

အတုိခ်ံဳးအားျဖင့္ ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္

Civil Society သည္ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ရွိမေနေသာ မိမိတုိ႔၏သေဘာဆႏၵနွင့္ ရည္းမွန္းခ်က္အရ လာေရာက္စုစည္း ထားၾကသည့္ လြတ္လပ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုအရုံးမ်ား ၊ အစုအဖဲြဲ႔မ်ားကို ဆုိလုိျပီး ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ေကာင္းက်ိဳးနွင့္ ရည္မွနး္ခ်က္အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးနွင့္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ျဖစ္ေစ အတူတကြ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကြန္ယက္မ်ား အေနျဖင့္အားေကာင္းလာပါက နုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏အာဏာအား ကန္႔သတ္ထိန္းညိွထားနုိင္ျခင္း (သို႔) တရားမွ်တမႈမရွိ ေသာအစုိးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်နုိင္ျခင္းအထိ စြမ္းေဆာင္လာနုိင္သည္ ဟု သုံးသပ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ Civil Society ကုိ စိတ္၀င္စားရသနည္း။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အေရးနွင့္ မည္ကဲ့သို႔ပတ္သက္မႈရွိသနည္း။

၁၉၆၀ မွ ၈၀ ေက်ာ္ကာလမ်ားအထိ အေရွ႕ဥေရာပတြင္ Civil Societies မ်ားက အလြန္တင္းက်ပ္ေသာ အာဏာရွင္ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရမ်ားအား ျဖဳတ္ခ်နုိင္ခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုင္းနုိင္ငံ၊ ဖီလစ္ပုိင္နုိင္ငံနွင့္ လက္တင္အေမရိကတုိက္မွ နုိင္ငံမ်ားတြင္လညး္ Civil Societies မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာတက္လွမ္းခဲ့သည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္နုိင္သည္။ Civil Society ၏ အေတြးအေခၚသည္ ျပည္သူမ်ား၏ပါ၀င္မႈကို အားေပးသျဖင့္ အခိ်ဳ႕ေသာသုံးသပ္သူမ်ားက Civil Society မရွိေသာ ဒီမုိကေရစီသည္ အနွစ္မရွိဟု သုံးသပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီနွင့္ Civil Society သည္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မွိခုိ မႈရွိေနျပီး ခြဲျခား၍မရဟု ဆုိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း အေရွ႕ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားနွင့္လက္တင္နုိင္ငံမ်ားမွ သက္ေသျပခဲ့သည့္အတုိင္း Civil Society သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ကူေျပာင္းရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္တရပ္ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိၾကသည္။

မွ်မွ်တတ စဥ္းစားသုံးသပ္ရေသာ္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား ျပဳတ္က်ေစသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား (factors) သည္ တခုထက္မကဘဲ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိနုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ Civil Societies မ်ားက အေရးၾကီးဆုံး အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္ ဟုဆုိလွ်င္လည္း မမွားေပ။

သို႔ဆုိလွ်င္ ဆက္လက္ေတြးေတာစဥ္းစားရန္လုိအပ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကား--

အဆိုပါနုိင္ငံမ်ားတြင္ မည့္သည့္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားက Civil Societies မ်ားကုိ ေအာင္ပြဲမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေစခဲ့သနည္း။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံေရး ေျပာငး္လဲရွိလာေအာင္ Civil Society မ်ားက လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမး္ရွိနုိင္၊ မရွိနုိင္ (သုိ႔မဟုတ္) Civil Society ၏ အခန္းက႑မွာ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိသနည္း။

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း Civil Society မ်ားအားေကာင္းလာေအာင္ မည္သည့္လႈမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား (Political, economic, social and cultural factors) လုိအပ္သနည္း၊

တနည္းအားျဖင့္ Civil Society အေတြးအေခၚသည္ ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ ဟပ္စပ္မႈရွိ/မရွိ ဆုိသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...