Saturday, March 19, 2011

တရားေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း

by Lu Bo on Saturday, March 19, 2011 at 6:30am
 ကမၻာ့နုိင္ငံေရးသမုိင္း၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြေသာ ဒီမုိကေရစီပံုစံမ်ားရွိ
ေနၾကေသာ္လည္း တကယ့္ အႏွစ္သာရမွာ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီပံုစံ
ျဖစ္သည္ကုိၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ပကတိ အရွိတရားအျဖစ္
လက္ခံထားၾကသည္။ အစုိးရတစ္ရပ္သည္ နုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ
လြတ္လပ္မႈ (Equal  Liberty) ကုိေဖာ္ေဆာင္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္
ဟူသည္မွာ လစ္ဘရယ္၀ါဒ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူၾကေသာ္လည္း
ယင္းအႏွစ္သာရပန္းတုိင္သုိ႔ သြားရာလမ္း ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ
အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကေပသည္။

       လစ္ဘရယ္၀ါဒကုိ စာအုပ္ထဲရွိ သေဘာတရားအျဖစ္အေနမွ
တကယ့္နုိင္ငံေရးလက္ေတြ႔ဘ၀တြင္းသုိ႔ သက္၀င္ရွင္သန္ေစသူတစ္ဦးမွာ
အေမနုိင္ငံေရး သုခမိန္(stateman) ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္(Thomas Jefferson/
1743-1826) ျဖစ္သည္။ သူသည္အဂၤလိပ္ နုိင္ငံေရးေတြးေခၚရွင္ ဂၽြန္ေလာ့ခ္
(John Locke/ 1632-1704) ၏လစ္ဘရယ္၀ါဒကုိ အေျခခံ၍ အေမရိကန္
လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းကုိ ဦးေဆာင္ေရးဆဲြခဲ့ျပီး အေမရိကန္နုိင္ငံ၏
တတိယေျမာက္သမၼတ(1801-1809) ျဖစ္လာသည္။ ဂ်က္ဖာဆင္က “ယခင္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
မ်ား၏ အစုိးရမ်ားသည္ ေမြးရာပါဇာတိမ်ဳိးႏြယ္ အဆင့္အတန္းႏွင့္
ဥစၥာဓနၾကြယ္၀မႈ(Birth and wealth) တုိ႔အေပၚအေျခခံသည့္ သဘာ၀မက်ေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ခဲ့၏။ ယခုအေမရိကန္ ဒီမုိကရက္တစ္ အစုိးရကမူ လူသားတုိ႔၏
က်င့္၀တ္သီလတရားႏွင့္ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ အစြမ္းအစ (Virtue and Talents)
တုိ႔အေပၚ အေျခတည္သည့္ သဘာ၀က်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္”ဟု
ေျကာၾကားခဲ့သည္။
       ဤသေဘာမွာ နုိင္ငံသားမ်ားသည္ ေမြးရာပါ လူ႔အဆင့္အတန္း (၀ါ)
လူတန္းစားအလႊာအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမြးရာပါအေမြပစၥည္း ဥစၥာဓန
ပုိင္ဆုိင္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျခားနားမႈ မျဖစ္ေစရ။ ခဲြျခား မဆက္ဆံရ။
နုိင္ငံသားအားလံုးသည္ မိမိတုိ႔၏လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ အစြမ္းအစႏွင့္
ကုိယ္က်င့္သီလ အရ အက်ဳိးရလဒ္ ခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္။
၄င္းတုိ႔အားတန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။
အေကာင္းဆံုး အေတာ္ဆံုးသူ ထိပ္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ
လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီနည္း က် တရားမွ်တမႈျဖစ္သည္။
       ဂ်က္ဖာဆင္၏ က်င့္၀တ္သီလႏွင့္ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္စံႏႈန္းသည္ ၁၆ ဆက္ေျမာက္
အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာသူ လင္ကြန္း(Lincoln/ 1809-1865) ၏ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈက
သက္ေသအျဖစ္ ထင္ရွားေပသည္။ လင္ကြန္းသည္ သာမန္ဆင္းရဲသား ေတာသားေလးအျဖစ္
ေမြးဖြားလာခဲ့သူျဖစ္ျပီး သူ၏ရုိးသားၾကိဳးစားမႈ အက်င့္သီလႏွင့္
သူ၏လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ အစြမ္းအစျဖင့္ နုိင္ငံ၏ထိပ္ဆံုးသုိ႔ လွမ္းတက္လာခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။ သူက“အစုိးရ၏မူရင္း အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နုိင္ငံသားမ်ား၏
အေျခအေနကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ နုိင္ငံသား လူအမ်ား၏ ပခံုးေပၚတြင္
ပိေနေသာ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ျဖစ္သည္။ နုိင္ငံသားအားလံုး
အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။
သူတုိ႔၏ဘ၀ျပိဳင္ဆုိင္မႈလမ္းတြင္ တရားမွ်တေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ရရွိေစရန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ လူ႔ဘ၀ အေျပးျပိဳင္ပဲြ (Race of Life)
တရားမွ်တေသာအခြင့္အလမ္းရွိေစေရး
သည္ လူသားတုိင္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
အိပ္မက္ျဖစ္ေပသည္။
       လူ႔ဘ၀အေျပးျပိဳင္ပဲြတြင္ တရားမွ်တမႈရွိဖုိ႔ ဆုိလ်င္ ေျပးပဲြအစ
တာလႊတ္စဥ္တြင္ အားလံုး လံုး၀ ညီတူညီမွ် ရွိေနရေပမည္။
ေျပးလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျပးေနစဥ္တြင္ အျပည့္အ၀ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ေျပးပုိင္ခြင့္ ရွိရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေလာက၌ အၾကြင္းမဲ့ ညီမွ်မႈ
(Absolute/ equality) နွင့္ အၾကြင္းမဲ့ လြတ္လပ္မႈ (Absolute Liberty)
တို႔သည္ တကယ့္လက္ေတြ႔ ဘ၀တြင္ ရွိနိုင္ပါမည္ေလာ။ လြပ္လပ္ေသာ ျပိဳင္
ဆိုင္မႈကို ခြင့္ျပဳထားသည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
အတြင္း အၾကြင္းမဲ့ညီမွ်မႈ
ရွိနိုင္ေရးကိစၥသည္ မျဖစ္နိုင္ေခ်။ သို႔ဆိုလွ်င္ တရားမႈ (Justice) ဟူသည္
ေလာက၌ မရွိေတာ့မည္ေလာ။ ရွိသည္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း မည့္သည့္အတိုင္းအတာ အထိ
ရွိေနသနည္း။လြတ္လပ္ေသာလူ႔အဖြဲ႕
အစည္းအတြင္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
တရားမွ်တမႈကုိ မည္သုိ႔ သေဘာထား၍ မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း။ ဤသည္တို႔မွာ
ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ နိုင္ငံေရးဒႆနတြင္ ဗဟိုျပဳေဆြးေႏြးၾကေသာ
ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ယင္းတို႔ကို ေျဖၾကားရွင္းလင္းရန္
ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသူမ်ားတြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံေရး ေတြးေခၚရွင္ ဂၽြန္ေရာ့စ္
(John Raws/ 1921-2002) သည္ ထင္ရွားေပသည္။ ၁၉၇၁ ခုနွစ္ တြင္
သူေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ “တရားမွ်တမႈသီအိုရီ” (A theory of Justice) သည္
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ နိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ားကို ၾသဇာျပဳလႊမ္းမိုးနိုင္ဆံုး
စာအုပ္ျဖစ္ေပသည္။ တကၠသိုလ္ ပရ၀ုဏ္ကို ေက်ာ္လြန္ ၍ ျပင္ပလက္ေတြ႔နိုင္ငံေရး
နယ္ပယ္တြင္ အျငင္းပြားေဆြးေႏြးၾကေသာ စာအုပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။
       နိုင္ငံေရးေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္သူအခ်ိဳ႕က ေရာ့စ္၏ စာအုပ္သည္ ညီမွ်မႈနွင့္
လြတ္လပ္မႈတရားနွစ္ပါးစလံုးကို ထက္ထက္ျမက္ျမက္ လႊမ္းျခံဳတင္ျပနိုင္သည့္
ဆန္းသစ္၍လက္ေတြ႕က်ေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ အဖြင့္က်မ္းျဖစ္သည္ဟု
ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္်ာ ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားကမူ ေရာ့စ္သည္
လူသားတို႔၏ ပုဂၢလ လြတ္လပ္မႈကို ဖိနွိပ္ ခ်ိဳးနွိမ္ထားျပီး
ညီမွ်မႈသေဘာကိုအကဲပိုထားသည္ဟု အျပစ္တင္ၾကသည္။ ထိုနည္း တူလက္၀ဲ
ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားကလည္း ေရာ့စ္၏ အယူအဆသည္ လူသားတို႔၏ စစ္မွန္ေသာ
တန္းတူညီမွ်မႈ အေျခခံတရားကို ဆန္႔က်င္ျပီး အရင္းရွင္ဘူဇာတို႔၏
အစြန္းေရာက္ ပုဂၢလ လြတ္လပ္မႈဟစ္ေၾကြးသံသာ ျဖစ္သည္ဟု ရႈတ္ခ်ၾကေပသည္။
       ေရာ့စ္ကမူ “တရားမႈ သီအိုရီ” ကိုေရးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
အစဥ္အလာလူမႈပဋိညာဥ္ အယူ၀ါဒကို  အေျခခံျပီး လူ႔ေလာက၏တရားမွ်တမႈ
အေျခခံတရားမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ အနက္ေကာက္ကာ ပစၥကၡ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္း
အသံုးခ်နိုင္ေသာ သီအိုရီ အယူအဆတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုေပသည္။
       ေရာ့စ္အလိုအရ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ အေရးၾကီးဆံုးေ၀ါဟာရသည္ “တရားမႈ”
ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈမရွိလွ်င္ မည္သည့္ကိစၥမွ် ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕
လည္ပတ္နိုင္မည္မဟုတ္။ မည္သည့္အရာမွ် ေအာင္ ျမင္ေပါက္ေျမာက္နိုင္မည္
မဟုတ္ေခ်။ မတရားေသာ ကိစၥ (Unjust affairs) မွန္သမွ်သည္ ဘာမွမတည္ျမဲနိုင္၊
မေအာင္ျမင္နိုင္၊ တစ္ေန႔တြင္ ခၽြတ္ျခံဳက် ဗုန္းဗုန္းလဲသြားမည္သာ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတို႔အေနျဖင့္ တရားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Just society) ကို
တည္ေဆာက္ရန္ မိမိတို႔ အသက္တမွ် အေရးပါလွ၏။ သို႔ဆို လွ်င္ ဤတရားေသာ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို မည္သူတို႔က တည္းေဆာက္ၾကမည္နည္း။ မင္းဧကရာဇ္မ်ား၊
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက တည္ေဆာက္ေပးမည္မဟုတ္။ သူတို႔အေနျဖင့္
တည္ေဆာက္ေပးနိုင္မည္လည္း မဟုတ္ေခ်။  နိုင္ငံသူနိုင္ငံ သားမ်ားကသာ
တည္ေဆာက္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
       ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဂၽြန္ေရာ့စ္က “လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္
ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္နိုင္ဖို႔ ဆိုလွ်င္ ယင္းလူ႔အဖြ႔ဲအစည္း၀င္
နိုင္ငံသားမ်ားသည္ တရားမႈသေဘာကို မိမိတို႔၏ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ဥာဏ္ျဖင့္
သိရွိ နားလည္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခံယူနိုင္စြမ္း ရွိရေပမည္” ဟု ေျပာၾကားေပသည္။

ေမာင္ၾကည္သစ္
ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ အမွတ္ ၃၆
၁၇-မတ္-၂၀၁၁

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...