Thursday, March 24, 2011

တတိယလႈိင္း၏ နိဒါန္းဆလိုင္းကစ္ပ္ခိုလ်န္ (ခ်င္းျပည္)
“ငါတို ့ဒီကို ေရာက္လာ ခဲ့ၾက တာ ဟာ ရယ္ဖို ့လား၊ ဒါမွ မဟုတ္ ငိုဖို ့လား။
 ငါတို ့   ဟာ  ေသေၾက ပ်က္စီး ေနၾကတာလား ။
ဒါမွမဟုတ္ အသစ္
သစ္ေတြ ေမြးဖြား ရွင္သန္ေနၾကတာလား ။“
- Carlos Fuentes  - Terra Nostra

၁၉၅၆-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သမိုင္းတေလွ်ာက္ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ကာယလုပ္အားကို အသံုးျပဳသည့္  စက္ရံု အလုပ္ရံုအလုပ္သမားဦးေရထက္ ဉာြန္အားကိုအသံုးျပဳသည့္ေကာ္လျဖဴအလုပ္သမားႏွင့္  ၀န္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္(service sector)တြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္၀န္ထမ္းဦးေရက ပိုမိုမ်ားျပား သည့္  စာရင္းကို  စတင္ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရသည္။  ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ မၾကဳံခဲ့ဖူးေသးသည့္ ထူးျခားေသာေျပာင္းလဲမႈတရပ္၏ နိမိတ္လကၡဏာ ပင္ျဖစ္၏။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ထိုႏွစ္သည္ မဟာအင္အားၾကီးႏိုင္ငံဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ နီကီတာ ခရူးေရွာ့(ဗ္)က အရင္းရွင္ ကမာအား “ျမျမႈပ္သျဂၤ ိုဟ္မည္ဟုၾကံဳး၀ါးခဲ့ေသာ ႏွစ္ျဖစ္၏။

ထိုစဥ္က ခရူးေရွာ့(ဗ္)သည္ လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္တို ့သည္ လည္း ေကာင္း  မသိရွိခဲ့ၾကသည္မွာ  ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ႏွင့္ သမရိုးက်အရင္းရွင္စနစ္အား ေျမျမွပ္ သျဂၤ ိုဟ္မည့္လူ႔သမိုင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးလႈိင္းတံပိုး အသစတခု စတင္လႈပ္ရွား ရိုက္ခတ္္ ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ႏွင့္ သမရိုးက်အရင္းရွင္စနစ္တို႔အားအေျခခံအုတ္ျမစ္မွစ၍ကိုင္လႈပ္မည့္mind workers/knowledge workers ေခၚအသိပညာ၊ ဦးေႏွာက္တို႔ကိုအသံုးျပဳကာ အလုပ္လုပ္ မည့္ပညာရွင္/ပညာတတ္အလုပ္သမားမ်ားအင္အား ႀကီးထြားလာ ျခင္း ကိုသတိမမူမိခဲ့ၾကေပ။
ကားလ္မာ့က္(စ္)၏လူ ့သမိုင္းေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္သေဘာတရားအရ သမိုင္းအဆင့္တဆင့္သို ့ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ အသစ္တီ ထြင္ေပၚေပါက္လာေသာနည္းပညာမ်ား (ကုန္လုပ္ကိရိယာမ်ား)သည္ ေခတ္၊စနစ္အသစ္မ်ား(ကုန္လုပ္ဆက္ဆံေရးအသစ္မ်ား) ကိုေတာင္းဆိုလာၾကစျမဲျဖစ္သည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကိုအဟန္အတားျပ ုသည့္ ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္းတို႔မွ အုပ္စိုးသူလူတန္း စားသည္ျပည္သူ(ကုန္လုပ္စြမ္းအားစု၊အလုပ္သမား၊လူထု)ႏွင့္  ပဋိပကၡျဖစ္လာၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ လူ႔သမိုင္းတြင္ လူမႈေတာ္ လွန္ေရး မ်ားစတင္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ကားလ္မာ့က္(စ္)က ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းသေဘာတရားႏွင့္အညီ ယေန႔ဆိုဗီယက္အင္ပါယာ ႀကီးသည္ လည္းေကာင္း၊ အေရွ ့  ဥေရာပ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္းေကာင္း အသစ္ေပၚေပါက္လာၾကေသာနည္းပညာမ်ားႏွင့္ သ တင္း ဆက္သြယ္မႈေတာ္လွန္ေရးၾကီး (Information Revolution) ၏အရွိန္အဟုန္ကိုမခံႏိုင္ဘဲျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ၾကၿပီျဖစ္၏။  တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ အစရွိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရတို႔အုပ္စိုးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ‘ဆိုရွယ္လစ္‘ အမည္ခံအရင္းရွင္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ကို က်င့္သံုးကာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မလြဲမေသြျပဳလုပ္လာၾကရသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ တိုးတက္ေသာစက္မႈအရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေထြေထြ အၾကပ္အတည္းမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး သမိုင္းတေလွ်ာက္ မၾကဳံစဖူးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကရသည္။
၁၉၈၀-၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာရွ၊ အာဖရိက၊ အေမရိကတိုက္ႀကီးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊  အေရွ ့- အေနာက္  ဥေရာပတိုက္ တခြင္တြင္လည္းေကာင္း အံုႂကြေပါက္ကဲြမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး - စီးပြားေရး - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တႏိုင္ငံၿပီး တႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 

ယင္းသို ့လက္၀ဲလက္ယာႏိုင္ငံမ်ား၊ စက္မႈထြန္းကားသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ တိုးတက္စႏိုင္ငံမ်ား၊  ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၊ အာရွ၏ စက္မႈႏိုင္ငံ သစ္မ်ားတြင္သာမက ကမာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားပါမက်န္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား တိုေတာင္းလွသည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚၾကဳံေတြ ့ေနရ သည္မွာ မေတာ္တဆတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားမဟုတ္ေပ။ တခုႏွင့္တခု အဆက္အစပ္မရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းမဟုတ္ေပ။  အရင္းရွင္စနစ္၊ ကြန္ ျမဴနစ္စနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အစရွိသည့္ သီးျခားစနစ္တခု၏ အေထြေထြ အၾကပ္အတည္းလည္း မဟုတ္ေပ။  ပိုမိုေလးနက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ တရားတခုေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အက်ပ္အတည္ ေျပာင္းအလဲမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္စနစ္ေဟာင္း ေခတ္ေဟာင္းတို ့၏ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းတို ့ကို သာျမင္ေတြ႔ ေနရသည္မဟုတ္၊ အသစ္အသစ္ေသာေမြးဖြားမႈမ်ားကိုလည္း ကမၻာအႏွံ ့ေတြ ့ျမင္ေနရ၏။လူမႈသိပၸံပညာရွင္၊ အနာဂတ္ကိုေလ့လာသူ  Alvin Toffler က  မ်က္ ေမွာက္ကာလ ရႈပ္ေထြးသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကို  ရွင္းလင္းစြာ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လူ ့သမိုင္း၏ ထူးျခားေသာ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သမုဒၵရာလႈိင္း တံပိုးႀကီးမ်ား ရိုက္ခတ္သည့္ႏွယ္  ဥပစာ တင္စားကာ  တင္ျပ ပုံေဖၚခဲ့၏။ အခ်ိန္တန္၍လူ႔သမိုင္းတေခတ္ ေျပာင္းလဲရန္ ေပၚေပါက္လာေသာ ယင္းလႈိင္းတံပိုးႀကီးမား စတင္ရုိက္ခတ္လာပါက ဆူနားမီလႈိင္းတံပိုးရိုက္ခတ္သည့္ပမာကဲ့သို႔ လြန္စြာမွ ျပင္းထန္ ေသာရိုက္ခတ္အားတို႔ျဖင့္၊ မည္သူတဦးတေယာက္ကိုမွ ခ်န္လွပ္မထား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအံု ေဟာင္းမ်ားကိုအ ေျခခံအုတ္ျမစ္ကစ၍လွန္ကာ အားလံုးကိုတိုက္စား ေခၚေဆာင္သြားေလ့ရွိသည္။ မည္သည့္အင္အားစုကမွ ဤလႈိင္းတံပိုးႀကီးမ်ားအား တားဆီးႏိုင္စြမ္းမည္ မဟုတ္ေပ။

ပထမလႈိင္း                                                                                                                                                                       Toffler ၏  အျမင္အား တင္ျပရလွ်င္  လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တေသာင္းခန္ ့တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ဳိးမႈ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသည္ လ႔ူသမိုင္းအား ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္   ျပင္းထန္ႀကီးမားစြာ   လႈပ္ရွား ေျပာင္းလဲ ေစခဲ့သည့္ပထမလႈိင္း ျဖစ္ေပသည္။
      စိုက္ပ်ဳိးမႈေတာ္လွန္ေရး မတိုင္မီကာလတြင္ လူသားသည္ နယ္ေျမေနရာတခုတြင္ အတည္တက် ေနထိုင္ျခင္းမရွိခဲ့၊   အုပ္စုငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့ စည္းကာ အစာရွာျခင္း၊ ေတာလိုက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ တိရိစၧာန္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ အသက္ရွင္တည္တံ ့ေရးအတြက္ ေဒသတခုမွ ေဒသတခုသို ့ေျပာင္းေရႊ ့ေနထိုင္က်င္လည္ခဲ့ၾက၏။ ယင္းသို႔ ေဒသတခုမွ ေဒသတခုသ႔ို ေျပာင္းေရႊ ့ေန ထိုင္ကာ ေတာလိုက္မုဆိုး တံငါသည္ဘ၀၊ ခရီးလွည့္လည္အစာရွာစားရသည့္ဘ၀တြင္က်င္လည္ခဲ့ၾကသည့္လူသား သည္အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဟူသည့္နည္းပညာအသစ္တရပ္ကိုေတြ႔ရွိရာမွ အတည္တက်ထူေထာင္ထားသည့္ ေက်းရြာမ်ားကိုဗဟိုျပဳသည့္စိုက္ပ်ဳိးမႈေတာ္လွန္ေရးႀကီး စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ပထမလိႈင္းသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံသည့္ လူေနမႈစနစ္တခုကို  ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။ လယ္ယာမ်ားကိုထြန္ယက္ျပီး ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္အတည္တက်အလုပ္လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ေနထိုင္လာၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးေခတ္၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပစုပ်ဳိးေထာင္ တည္ေဆာက္လာခဲ့ၾက သည္။ ကမၻာေျမႀကီးေပၚတြင္ “လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ“ စတင္ေပၚေပါက္ေမြးဖြား ရွင္သန္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ပထမလႈိင္းလူေနမႈစနစ္သည္ လယ္သမားလူတန္းစားမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားျပီး လယ္ပိုင္ရွင္ယာပိုင္ရွင္ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေၾကးပိုင္ကၽြန္ပိုင္မ်ား၊ ဘုရင္မင္းျမတ္၊ေစာ္ဘြားအစရွိသည္တို႔က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုဦးေဆာင္ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ေသာေခတ္၊ aristocracy ေခၚမင္းစိုးရာဇာ ႀကီးစိုးေသာေခတ္ျဖစ္၏။ မိမိေမြးဖြားရာအမ်ိဳး၊အႏြယ္၊လူတန္းစားအလႊာ၊ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ေမြးဖြားသည့္ေက်းရြာစသည္တို႔မွာ မိမိ ေမြးဖြားသည္ေန႔မွ ေသသည္အထိ မိမိႏွင့္အတူလိုက္ပါသည့္မိမိ၏ကုိယ္ပိုင္သြင္ျပင္လကၡဏာ identities မ်ား ပင္ ျဖစ္၏။ ဤလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔သည္ မရႈပ္ေထြးလွေသးေပ၊ ပထမလႈိင္းစီးပြားေရးစနစ္တြင္လယ္ ယာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အဓိကေမာင္ႏွင္အားျဖစ္ေပသည္။လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုအေျခခံသည့္စီးပြားေရး agricultural economy ျဖစ္၏။

ဒုတိယလိႈင္း                                                                                                                                                                       လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀၀)ခန္ ့တြင္  ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္   စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးသည္ ပထမလိႈင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအုံအား အေျခခံအုတ္ျမစ္မွစ၍ ကိုင္လႈပ္ကာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ လူ ့သမိုင္း၏ ဒုတိယလိႈင္း ျဖစ္၏။
     ၿမိဳ႕ျပမ်ားေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး၏ဗဟိုျပဳရာသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားဆီသို ့ေျပာင္းေရႊ ့ခဲ့သည္။ စက္မႈနည္းပညာသစ္မ်ား၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးစံနစ္မ်ား တဟုန္ထိုးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးတက္ခဲ့သည္။ စက္ရုံမ်ားတြင္ စုစည္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အလုပ္သမားထု၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စုစည္းပညာသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းသားထု၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ လူထုကိုအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးသည္ စုစည္းေသာ လူထု(masses) ကိုဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း တမ်ဳိးတစားတည္း အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္သည့္ (mass production) စံနစ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး စက္မႈေခတ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ႏွင့္အညီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားေရးဆြဲသတ္မွတ္ကာ တိက်ေသာအခ်ိန္နာရီမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ သြားလာလႈပ္ရွားျခင္း၊ ပညာသင္ၾကားျခင္း စသည့္ လူေနမႈစနစ္ပုံစံအသစ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ေငြအရင္းအႏွီးသည္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္တြင္ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္း တရပ္ျဖစ္လာသျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွီးရွင္၊ အရင္းရွင္လူတန္းစားႏွင့္ အရင္းအႏွီးမရွိေသာ အလုပ္သမားလူတန္းစားဟူ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လူတန္းစား ပဋိပကၡမ်ားလည္း ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းပဋိပကၡကိုအေျခခံလ်က္ အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ အျမတ္အစြန္းကို စီးပြားေရးဘ၀၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္  လက္မခံသည့္ ကြန္ျမဴနစ္၊  ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္မ်ားလည္းေပၚေပါက္ခဲ့သည္။  တနည္းအားျဖင့္ ဒုတိယလိႈင္းသည္ စက္မႈ ေခတ္၏ ယဥ္ေက်းမႈသစ္တရပ္ကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

   ပထမလိႈင္းသည္ ယေန ့ကမာ့ေျမျပင္မွ လုံး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ မိမိတုိ ့၏ေရွးေဟာင္းဘိုးေဘးတို႔ေခတ္ႏွင့္မျခား လယ္ ယာေျမကို တူးဆြစိုက္ပ်ဳိးကာ ေမြးသည္မွေသသည္အထိ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ေနၾကရသည့္ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ရွိေနေပေသးသည္။ မည္သုိ ့ပင္ဆိုေစ ယင္းလူ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ စက္မႈေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖစ္ေသာ တခ်ိန္ကမရွိခဲ့ဖူးေသးသည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ား၊ ၿမိဳ႕ ျပကို ဗဟိုျပဳသည့္လူေနမႈပုံစံမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၏ ေလာင္းရိပ္ႏွင့္ မလြတ္ကင္းၾကေပ။ ဒုတိယလႈိင္း၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္သာတည္ရွိေနၾကရသည္။ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအား ဦးေဆာင္လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေပ။ ပထမလႈိင္း၏ စြမ္းအားအရွိန္သည္ ကုန္ခန္းသေလာက္ျဖစ္ေနေပၿပီ။ စိုက္ပ်ဳိးမႈေတာ္လွန္ေရးကာလကလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏မလႈိင္လႊာလူတန္းစားမ်ားျဖစ္ၾက ေသာဘုရင္မင္းျမတ္၊ေစာ္ဘြားအစရွိသည္တို႔သည္ကမၻာ့ေျမျပင္မွလံုးလံုးလ်ားလ်ားေပ်ာက္ကြယ္မသြားေသးသည့္တိုင္ေအာင္ ယင္းတို႔၏  ႏိုင္ငံေရး အာဏာစက္မ်ားသည္ယေန႔ကမၻာအားမလြမ္းမိုးႏိုင္ေတာ့ေပ။ စက္မႈထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ပါ စက္မႈ လယ္ယာအသြင္သို ့အျပည့္အ၀ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး၊ လယ္လုပ္သူဦးေရသည္တဟုန္ထိုးက်ဆင္းခဲ့သည္။ ေက်းလက္မွလယ္ယာေျမ မ်ားကို စြန္ ့လႊတ္ကာ ျမဳိ ့ျပမ်ားရွိ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားဆီသို ့ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ေျပာင္း ေရႊ ့ခဲ့ၾက ၿပီး ျဖစ္သည္။
ယခင္က ေထာင္၊ ေသာင္းခ်ီၿပီး ထြန္ယက္လုပ္ကိုင္ ရသည့္က်ယ္ေျပာေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ယခုတြင္ မူ မိသားစုအနည္းငယ္မွ စက္မႈ စြမ္းအားျဖင့္ ထြန္ယက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထိုစက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္း၏ ထြက္ကုန္ပမာဏသည္လည္း စက္မႈမတိုင္မီကာလ ေခတ္ကထက္ အဆမတန္မ်ားျပားတိုးပြားခဲ့သည္။
       ဒုတိယလိႈင္း စက္မႈလူေနမႈစနစ္၏ ထူးျခားေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာ စုစည္းေသာလူထုဖြဲ ့စည္းတည္ရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ ကိုင္ျခင္း၊ တိက် ေသာစံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အထူးကၽြမ္းက်င္ပညာရပ္မ်ားက်ယ္ က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ က်င့္သုံးျခင္း၊ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားကိုေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးေသာ လူေနမႈပုံစံသစ္ အသီးသီးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဗဟိုဦးစီး စနစ္က်င့္သုံးျခင္း စသည္တို ့ျဖစ္ေပသည္။
      ယင္းသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို  အရင္းရွင္ႏွင့္  ကြန္ျမဴနစ္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္၎၊  အျခားေသာ စက္မႈ လူ ့အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား တြင္၎ ေတြ ့ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ အရင္းရွင္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ စသည္တို႔သည္ စက္မႈယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအုံတရပ္ အား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္ေပေတာ့သည္။
     သို ့ရာတြင္ ဒုတိယလႈိင္းစက္မႈလူ ့အဖြဲ ့အစည္းအား ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ရာတြင္ အရင္းရွင္ႏွင့္  ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မ်ားတြင္  တူညီေသာ စက္မႈယဥ္ေက်းမႈ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားရွိေနသည္မွာ မျငင္းသာေသာအခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မတူညီၾကသည့္အေျခခံ အုတ္ျမစ္မွအစလုံး၀ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကိုမေဖၚျပဘဲ ေဘးဖယ္ ခ်န္လွပ္ထား၍မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ယင္းမတူညီေသာ စက္မႈေခတ္၏ စနစ္ႀကီး(၂)ခုအား ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈကို အားေပးသည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုပုံစံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္မႈအား လူေနမႈဘ၀အသီးသီး၏ မလိုလားအပ္ေသာ အနိ႒ာရုံမ်း၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာအျဖစ္ ယုံၾကည္ယူဆကာ ကုန္လုပ္ကိရိယာမ်ား၊  စက္ရုံမ်ားအစရွိသည္တို ့ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္ဆုိင္ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ဆိုဗီယက္ပုံစံကို က်င့္သုံးသည့္ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မ်ားဟူ၍ ခြဲျခားႏုိင္ေပသည္။

     အထူးသျဖင့္ ဆိုဗီယက္ပုံစံတြင္ ဗဟိုဦးစီးမႈစနစ္ကို ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဘ၀အသီးသီးတြင္ က်ယ္ျပန္ ့စြာ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏စီးပြားေရးကိုဗဟိုမွခ်မွတ္သည့္စီမံကိန္းအတိုင္း လည္ပတ္ေစသည္။  ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ၊ ေျပာဆို ေရးသားပိုင္ခြင့္မ်ား ရွင္သန္လာသျဖင့္၎၊ ေရာင္းလိုအား၊ ၀ယ္လိုအား ေပၚမူတည္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးေစ်း ကြက္စနစ္ကို က်င့္သုံးသျဖင့္၎၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေလာကတြင္ အသိ ပညာမ်ား၊ သတင္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖလွယ္ ခြင့္ ရွိသ ျဖင့္၎၊ လူေနမႈဘ၀အသီးသီးတြင္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အၿမဲ ရွင္သန္လ်က္၊ အသိပညာႏွင့္ သတင္းဆက္သြယ္မႈကို ဗဟိုမွတင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဆိုဗီယက္ပုံစံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင္ႏိႈင္းစာလွ်င္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ သြက္လက္ေသာ တီထြင္စမ္းသပ္မႈ မ်ားကိုေတြ ့ျမင္ၾကရသည္။  ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ အေရွ႔ ဥေရာပကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စက္မႈပိုင္း ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ သုေတသနမ်ား၊ တီထြင္ စမ္းသပ္ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ား အေျမာက္အျမား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကြန္ျပဴတာအေျချပဳသည့္ အီလက္ေၾထာ နစ္နည္း ပညာသစ္မ်ား ကမၻာတြင္ စတင္ထြန္း ကားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ အေနာက္ဥေရာပ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ယွဥ္ျပိဳင္ ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေပ။ ဉာဏစြမ္းအားျဖင့္ထုတ္လုပ္ရသည့္အီလက္ေၾထာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္လုပ္ကိရိယာအသစ္မ်ား ကမၻာတလႊားက်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စတင္ျပန္႔ႏွံ႔ေနခ်ိန္တြင္ ဆိုဗီယက္၊တရုပ္ျပည္အစရွိသည့္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကြက္သားၿပိဳင္းၿပိဳင္းႏွင့္ အလုပ္သမားလယ္ သမားမ်ား ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္၀ါဒျဖန္႔ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ပိုစတာႀကီးမ်ားကိုလမ္းေထာင့္မ်ားတြင္ခ်ိတ္ဆြဲကာ၊ လူ႔ကာယလုပ္အား ကို အမႊန္းတင္ဂုဏ္ျပဳေနၾကဆဲျဖစ္၏။
     ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္အစပ်ိဳးခဲ့ေသာ အီလက္ေၾထာနစ္ နည္းပညာသစ္ တီထြင္ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားသည္  ၁၉၅၀ ၊ ၁၉၆၀ ၊ ၁၉၇၀-ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အဆင့္ဆင့္အရွိန္ရလာခဲ့ၿပီး  ကြန္ျပဴတာ၊ ကက္ဆက္အသံဖမ္းစက္၊ မိတၱဴကူးစက္ အစရွိသည္ျဖင့္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွသည့္  လူသံုးကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ားသည္  ရံုးမ်ား၊  စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ေနရာအႏွံ ့အသံုးျပဳလာၾက၏။  ေအာ္တိုေမးရွင္းေခၚ အလိုအေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားလည္ပတ္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအတြင္း အထက္ေအာက္ေဒါင္လိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မူယႏၱရားမ်ား၊  ဗဟုိဦးစီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္စနစ္မ်ား  တစတစ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး ေလ်ာ့နည္းေသာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ (သို ့မဟုတ္) အလ်ား လိုက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို စတင္အသုံး ျပဳေနၿပီျဖစ္၏။
   ရိုဘုတ္ ေခၚစက္ရုပ္မ်ား၊ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာကိုအသုံးျပဳေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္ ခဲ့သျဖင့္ အလုပ္သမားသိန္း၊သန္းခ်ီအလုပ္လက္မဲ့ဘ၀သို ့ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးစတင္စဥ္က လယ္သမား သိန္း၊သန္း ခ်ီအလုပ္လက္မဲ့ဘ၀ သို ေရာက္ခဲ့ၾကဖူးသည္ ထိုအခ်ိန္ကာလ လူေနမႈဘ၀အသီးသီးတြင္ ရုိက္ခတ္ခဲ့ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားမႈမ်ား ေနရာအႏွံ ့ျဖစ္ခဲ့သည့္အတိုင္း ယေန ့အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀သို ့က်ေရာက္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္၎၊  အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္၎၊ ေျပာင္းလဲမႈသစ္မ်ားကို မလုိက္မီႏိုင္သျဖင့္ခၽႊတ္ျခံဳက်သြားၾကသည့္ အရင္းရွင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား သည္၎၊ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားမႈမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာသစ္မ်ားအား  အျပစ္တင္ရႈံ ့ခ် မႈမ်ားသည္၎၊က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ေတြ႔ ျမင္ၾကရသည္။
     ယေန ့စက္မႈအရင္းရွင္ကမၻာမွသန္းခ်ီရွိ အလုပ္လက္မဲ့အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို ့၏စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ ျပန္လည္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ အလားအလာမရွိေတာ့ေပ။ စက္ရုံမ်ား မီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ားသည္ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏ ေခတ္ေဟာင္း ရုပ္ႂကြင္းသေကၤတမ်ားအျဖစ္ က်န္ေနရစ္ေတာ့မည္ျဖစ္၏။

ဒုတိယလႈိင္းလူေနမႈစနစ္သည္အလုပ္သမားလူတန္းစားကိုေမြးထုတ္ေပးခဲ့ျပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရင္းရွင္မ်ား၊ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား က၄င္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္ ဟုေခၚတြင္ၾကသည့္အာဏာရွင္တို႔က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုဦးေဆာင္ႀကီးစိုး ခ်ယ္လွယ္ ေသာေခတ္ျဖစ္၏။ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔တြင္urbanization ေခၚၿမိဳ႕ျပအသြင္သို႔လ်င္ျမန္စြာ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကၿပီး ဘာသာေရးနယ္ပယ္မွအစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးအဆံုးအလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊လုပ္ငန္းတာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳးအလိုက္ျမိဳ႕ျပလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏သြင္ျပင္လကၡဏာ identities မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့၏။ ဒုတိယလႈိင္းစီးပြားေရးစနစ္တြင္ စက္ရုံမ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အဓိကေမာင္း ႏွင္အားမ်ားျဖစ္ေပသည္။ စက္ရုံထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုအေျခခံသည့္ စီးပြားေရး industrial economy ျဖစ္၏။

တတိယလိႈင္း                                                                                                                                         စက္မႈေခတ္ယဥ္ေက်းမႈတခုလုံးအား အေျခအျမစ္မွအစ ကိုင္လႈပ္ေျပာင္း လဲေစမည့္ လူ ့သမိုင္း၏ တတိယလႈိင္းသည္ ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္း တို ့အားထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ကာ စိန္ေခၚေနၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ တနည္းမဟုတ္တနည္း ရင္ဆိုင္ေတြ ့ျမင္ေနရ သည့္သတင္းဆက္သြယ္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီး (Information Revolution) အား မည္သူကမွ်လ်စ္လ်ဴ မရႈ ႏိုင္ေတာ့ေပ။
     လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၅၀)တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ သတင္းဆက္သြယ္မႈ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသည္ လူေနမႈစနစ္ေဟာင္းမ်ားအား ရိုက္ခတ္ေျပာင္း လဲေစခဲ့ရာတြင္ ထူးျခား လ်င္ျမန္လြန္းသည့္ အရွိန္ႏႈန္းျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္းကမၻာ့ေဒသအသီးသီးတို ့တြင္ တဟုန္ထိုး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
    အဆင့္ျမင့္အီလက္ေၾထာနစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ျပဴတာသတင္းကြန္ျခာမ်ား၊  ျဂဳိဟ္တုဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား စသည့္ မ်ားျပားလွေသာ နည္းပညာသစ္မ်ား  ကမၻာအႏွံ က်ယ္ျပန္ ့စြာ  အသုံးျပဳလာၾကသျဖင့္ အသိပညာႏွင့္သတင္းဆက္သြယ္ေရးသည္ အထြတ္အထိပ္သို ့ေရာက္ခဲ့ၿပီး သမရိုးက်အရင္းရွင္စနစ္အတြင္း စီမံခန္ ့ခဲြေရးမွအစ အေျခခံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမင္ေတြ႔ေနရခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္တရုတ္ျပည္ (၁၉၇၈-ခုႏွစ္) တြင္၎၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု (၁၉၈၇-ခုႏွစ္)တြင္၎၊ ျပဳျပင္ေျပာင္း ဲေရးမ်ား မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္လာၾကရသည္။
    ဆိုဗီယက္ႏွင့္ ဥေရာပကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို ့၏  စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး  ဆက္လက္တည္တံ ့ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခဲ့သည့္အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသစ္မ်ားကို  အေနာက္တိုင္းမွ သြင္းကုန္အျဖစ္၀ယ္ယူတင္သြင္းျခင္း၊ အခ်ဳိ ့ကိုခိုးယူျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္ခဲ့ၾကေသးသည္။  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ကင္းလြတ္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားမရွိဘဲ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသစ္မ်ားကိုတင္သြင္းကာ အေပၚယံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအား ျဖင့္ တတိယလႈိင္းလူေနမႈ အေဆာက္အအုံသစ္တရပ္ကို ဖန္တီးရန္မျဖစ္ ႏိုင္ေပ။ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသစ္မ်ားသည္ လားလားမွ် မအပ္စပ္၊  ဖီလာကန္ ့လန္ ့အံမ၀င္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္၏။   (information revolution) အရွိန္စတင္ရေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကားလ္မာက္(စ္) ေျပာေဟာခဲ့သည့္ ကုန္လုပ္ကိရိယာ(နည္းပညာသစ္)မ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိန္၊ လူမႈေတာ္လွန္ေရးမ်ား စတင္ခ်ိန္အား မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳကာ ဗဟိုဦးစီးအာဏာမ်ားအား တြယ္ဖက္ထားၾကဆဲ။ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို ေတာင္းဆိုေနၿပီ ျဖစ္၏။ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု၊ ပုိလန္၊ ဟန္ေဂရီ အစရွိသည့္ အေရွ ့ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား တြင္ျပည္ပမွ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ တင္သြင္းလာေသာ အီလက္ေၾထာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ အစိုးရဆန္ ့က်င္ေရးေျမေအာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ပိုမိုထိေရာက္လာခဲ့ၿပီး လူထုအတြင္းသို ့အသိပညာသစ္မ်ား၊ သတင္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ျဖန္ ့ခ်ိႏိုင္ခ့ဲ  ၾကသည္။ ကြန္ျပဴတာ၊ ကက္ဆက္၊ ဗီဒီယို အစရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားအား ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္၍မရ စေကာင္းေပ။  

 သာမန္ကေလးငယ္တဦးကပင္ သတင္းမ်ား၊ အသံမ်ား၊ ရုပ္ပုံမ်ားကို အလြယ္တကူ ကူးယူကာ ပြားမ်ား၍ ရေပသည္။ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေတာ္ေင အေျမာက္အျမားကိုအသုံးျပဳကာ စစ္ပုလိပ္မ်ား၊ သတင္းေပးမ်ားေနရာအႏွံ႔ျဖန္ ့ၾကက္ထားေသာ္လည္း အရာ မေရာက္ေတာ့ေပ။ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအား ရန္သူသဖြယ္ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းေနရေသာစနစ္သည္ သတင္းေခတ္သစ္ႏွင့္ မည္သို ့မွ် မေလ်ာ္ညီ၊ ေခတ္မမွီေတာ့ေပ။ ဗဟိုမွတင္းက်ပ္စြာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရဒီယို၊ ရုပ္လႊင့္ သံလႊင့္ရုံ၊ သတင္းဌာနမ်ားသည္လည္း အစိုးရ၏အာေဘာ္အား တဖက္သတ္ျဖန္ ့ခ်ိႏုိင္သည္မွအပ ဘာမွအရာ မေရာက္ေတာ့ေပ။ ယေန႔ ကမၻာတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္လည္း သတင္းဆက္သြယ္မႈ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္ အတူ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ သတင္းစစ္ပြဲမ်ားတြင္ အရႈံးႀကီးရႈံးကာ မိမိတို ့၏သတင္းဌာန တပ္စခန္းမ်ား တစခန္းၿပီးတစခန္း က်ဆုံးေနသည္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ ့ျမင္ေနရေပၿပီ။ တတိယလႈိင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ဆိုဗီယက္ အင္ပါယာသည္ပင္လွ်င္ ျပင္းထန္စြာတုန္လႈပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးေျမငလ်င္ဒဏ္ကိုမခံႏိုင္ ျပဳိလဲပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ႀကီးမားေတာင့္တင္းေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကလည္း အာဏာရွင္တို ့၏ကံၾကမၼာအား မကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။
တတိယလႈိင္း စီးပြားေရးစနစ္သစ္သည္ အသိပညာ (knowledge)ကို အေျခဳ ျပဳသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္၏။  ေျမယာ၊ လုပ္အား၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ေငြပင္ေငြရင္းအစရွိသည္တို႔သည္ အတိတ္ဒုတိယလႈိင္းစီးပြားေရးစနစ္၏ အဓိကအကူအပံ့ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ တတိယလႈိင္း စီးပြားေရးစနစ္၏ အဓိကအကူအပံ့ပစၥည္းမွာ အသိပညာျဖစ္ေပသည္။ ယေန ့ေခတ္အား အသိပညာ ေတာ္လွန္ေရးေခတ္ ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚၾကသည္။
    ယေန ့ေခတ္သစ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္တြင္ အသိပညာကို ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေကာ္လာျဖဴ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကာယစြမ္းအား သက္သက္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္  ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမားလူတန္းစားတို႔၏ေနရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ထင္ထင္ရွားရွား အစား ထိုး၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။

     ထို ့အျပင္အဆင့္ျမင့္နည္းပညာထြန္းကားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အရင္းရွင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရာတြင္၎၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္၎၊ မိမိတို ့အသုံးျပဳသည့္ ကြန္ျပဴတာမ်ားတြင္ရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ဦးေႏွာက္တြင္းရွိအသိပညာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးႏွင္ကုမၸဏီ၏ အရွည္သျဖင့္ တည္တံ ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးထက္ပင္ အဓိကအေရးပါအရာ ေရာက္သည့္ က႑တြင္ ပါ၀င္လာၾကသည္။ ထ႔ို ေၾကာင့္လည္း အသိပညာသည္ အရင္းအႏွီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ သို ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ စာရင္းအင္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ ရုပ္ပစၥည္းကဲ့သို ့ကိုင္တြယ္ထိေတြ ့၍မရသည့္ ယင္းအသိပညာ(အရင္းအႏွီး) အား စီးပြားေရး တြက္ခ်က္ရာတြင္၎၊ စာရင္းအင္းျပဳစုရာတြင္၎ လက္ေတြ ့က်က် ထည့္တြက္ရန္ အခက္အခဲၾကံဳေတြ ့ေနရသည္။
    သမရိုးက်အရင္းရွင္စနစ္ကဲ့သုိ ့လုပ္ငန္းတခုလုံးအား ေငြအရင္းအႏွီးရွင္ တဦးတေယာက္မွ ပိုင္ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ  အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ား စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္သည့္စနစ္သည္ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာခဲ့ၿပီး အသိပညာရွင္ အလုပ္သမား မ်ားကိုယ္တိုင္ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားျဖစ္လာသျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာသေဘာတရား အယူအဆေဟာင္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ စိန္ေခၚျခင္းကိုခံေနရေပၿပီ။
    စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္တေလွ်ာက္လုံး ပုဂၢလိကပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဘံုပိုင္၊ ျပည္သူပုိင္(သို ့မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္မွပိုင္ဆုိင္မႈဟူ၍ မတူညီသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတရား အယူအဆႏွစ္ရပ္၏ ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းရန္ အတြက္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲမ်ား၊ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲကာ အသက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ  စေတးခဲ့ၾကသည္။  ယေန တတိယလႈိင္း ေခတ္တြင္ ယင္းအယူအဆ ႏွစ္ရပ္လုံးအား ေျခဖ်က္မည့္ ကုန္လုပ္ဆက္ဆံ ေရးစနစ္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီျဖစ္၏။

    ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ား တစတစကြယ္ေပ်ာက္ေနခ်ိန္တြင္ နည္းပညာသစ္ ထြန္းကားသည့္  အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မ်ားတြင္  အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ရွယ္ယာအဖြဲ ့၀င္အျဖစ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကိုကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ ပို္င္ဆိုင္လာၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ စက္ရုံ လုပ္ရုံမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ား ပိုင္ဆုိင္ရမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္အေတြးအေခၚရွင္ႀကီး ကားလ္မာက္(စ္)ကိုယ္တုိင္ယေန႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေတြ ့ျမင္ပါက ရယ္ေမာေကာင္း ရယ္ေမာေနေပလိမ့္မည္။
    ယေန ့ေခတ္တြင္ လက္၀ဲ၊ လက္ယာဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးေ၀ါဟာရမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။ လက္၀ဲ၊ လက္ယာ ပဋိပကၡၡသည္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကာလ၏ ပဋိပကၡၡသာလွ်င္ျဖစ္၏။ ယေန ့ေခတ္တြင္ လက္၀ဲ၊ လက္ယာႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားတည္ရိွေနၾကေသာ္လည္းေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံအားျဖင့္အျငင္းပြားစရာမရွိ၊ တသေဘာတည္း လက္ခံက်င့္သံုးၾကရသည္သာျဖစ္၏။
     မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ပဋိပကၡၡမွာ ဒုတိယလႈိင္းႏွင့္ တတိယလႈိင္းတို ့အၾကားအားၿပိဳင္မႈမွ ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပသည္။ စက္မႈေခတ္ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္လိုေသာအင္အားစုႏွင့္ သတင္းဆက္သြယ္မႈ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲေနေသာအင္အားစုတို ့၏ ပဋိပကၡျဖစ္ေပသည္။
     သတင္းဆက္သြယ္မႈေတာ္လွန္ေရး၏ ႀကီးမားသည့္ျပႆနာ မွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏လ်င္ျမန္လြန္းေသာ အရွိန္ႏႈန္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ကြန္ျပဴတာ  (software ) ေခၚအႏုထည္ပစၥည္းမ်ား၊ အီလက္ေၾထာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပုံမွာ စက္မႈေခတ္ ပစၥည္းကိရိယာ မ်ားႏွင့္မတူ မီလီစကၠန္ (တစ္စကၠ႕န္ ့၏ တေထာင္ပုံ တပုံ)  နာႏိုစကၠ႕န္ (တစ္စကၠ႕န္ ့၏ တဘီလီယံပုံ တပုံ)ႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾက သျဖင့္ယင္းအရွိန္ႏႈန္းကို လူ ့ဦးေႏွာက္ျဖင့္ေတြးဆ၍ပင္ မရႏိုင္ေပ။ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေလာကတြင္ ေန ့စဥ္ႏွင့္အမွ် တီထြင္စမ္း သပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေတြ ့ျမင္ရေပၿပီ။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေလာကတို႔ တြင္ ပံုေသေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ စခန္းသြားရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ၊ ျပဳျပင္၍လြယ္ေသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ မ်ားကုိက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္လာခဲ့ေပၿပီ။

     ယေန ့လူမႈသိပၸံရွင္မ်ား၏အယူအဆအရ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ လူအဖဲြ ့အစည္းတခုသည္ အသိပညာေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား ကိုစနစ္ တက်တည္ေဆာက္ၿပီး သတင္းဆက္သြယ္မႈေခတ္ (information age) ဆီသို စက္မႈေခတ္ (ဒုတိယလႈိင္း) ကို ေက်ာ္လႊားကာ ဖါးခုန္ခုန္ကူးရန္ (frog leap) ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။
     ယေန ့အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ လူသားမ်ိဳးဆက္သည္ ဒုတိယလိႈင္း  အရွိန္ေကာင္းေနခ်ိန္တြင္  ေမြးဖြားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ေတာ္လွန္ေသာ တတိယလိႈင္းသစ္ကိုလည္း လက္ေတြ ့က်က် မ်က္၀ါး ထင္ထင္ေတြ ့ေနရသည့္ မ်ိဳးဆက္လည္း ျဖစ္ေပသည္။                                                                                                                                                                                
တတိယလႈိင္းလူေနမႈစနစ္သည္္အသိပညာ၊ ဦးေႏွာက္ကိုအသံုးျပဳသည့္ေကာ္လံျဖဴအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားအျပားေမြးထုတ္ေပးခဲ့၏။ အသိပညာ ကိုအသံုးျပဳကာအလုပ္လုပ္သည့္သူမ်ားကို ေကာ္လံျဖဴအလုပ္သမားမ်ားဟုေခၚတြင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း စာေရးသူအေနႏွင့္ ယေန႔ေခတ္၏ ေကာ္လံျဖဴအလုပ္သမားမ်ားကိုေရႊေကာ္လာအလုပ္သမားမ်ားဟူ၍ပင ္ကင္ပြန္းတတ္လိုက္ခ်င္ေတာ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ေခတ္၏ေကာ္လံျဖဳအလုပ္သမားမ်ားမွာကုမၹဏီ၏ဆက္လက္အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္လြန္စြာမွ ပင္အေရးပါအရာေရာက္သည္ျဖစ္၍ လခကိုလည္းမည္သည့္ေခတ္တြင္မွမၾကားဖူးေသးသည့္လခကို နင့္ေနေအာင္ရၾကသည့္အျပင္အ လုပ္ခ်ိန္ကိုလည္း မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခြင့္ရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္မ်ားကိုမိမိေနအိမ္တြင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပး ထားၾကရေသး သည္ျဖစ္၏။
တတိယလႈိင္းစီးပြားေရးစနစ္သည္ေရႊေကာ္လာအလုပ္သမားတို႔ကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္အလုပ္လုပ္ကာသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုအေျခခံသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေပသည္။ ေနအိမ္မ်ား၊ ရုးံမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး၊ အသိပညာအေျချပဳသည့္စီးပြားေရး knowledge economy ျဖစ္၏။ တခါတရံတြင္မႈ new economy စီးပြားေရးစနစ္သစ္ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ ဤစီးပြားေရးအသစ္တြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ အလုပ္ႏွင့္ေနအိမ္အၾကားကြဲကဲြျပားျပားမရွိေတာ့ေပ။ အလုပ္ႏွင့္ေနအိမ္အၾကားနယ္နိမိတ္တို႔သည္မႈန္မႈန္မႊားမႊာျဖစ္လာ သကဲ့သို႔ computer, internet  ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားတဟုန္ထိုးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီး globalization ေခၚကမၻာမႈျပဳ သည့္အရွိန္အဟုန္သည္လည္း ျပင္းထန္ျမန္ဆန္သည့္အေလ်ာက္ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္မ်ားကိုပါ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္းထင္သလိုေက်ာ္လႊား ကာဆက္သြယ္ ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္မ်ားသည္လည္း ေမွးမိွန္စျပဳလာၿပီျဖစ္၏။ေနအိမ္တြင္အလုပ္လုပ္သူဦးေရသည္ သိန္းဂဏန္းသန္းဂဏန္းရွိလာသည့္အျပင္ တိုးပြားျမဲတိုးပြားေနသည္သာမကအလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားဆိုသည့္ကၽႊန္ပ္တို႔ရွင္းရွင္းလင္း လင္းနားလည္ခဲ့သည့္ေ၀ါဟာရမ်ား၏အဓိပၸါယ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ စိန္္အေခၚခံေနရၿပီျဖစ္၏။ ကၽႊန္ပ္တို႔တခ်ိန္ကရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အႏုပညာ၊ ဂီတကအစ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေသးငယ္ဆုံး ကလပ္စီး အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္အိမ္ ေထာင္ေရး၊ မိသားစုတည္ေဆာက္ပံုအဆံုး ေနရာတကာတြင္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ျဖစ္၏။
ယေန ့ေခတ္လူသားသည္ (၂၁)ရာစုအတြင္းသို ့ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ ေနၾကၿပီ။ မည္သို ့ေသာစနစ္ေပၚထြန္းလာဦးမည္၊ မည္သို ့မည္   ပံုေျပာင္းလဲၾကမည္ကို အတိအက်ခန္ ့မွန္းရန္ မလြယ္ကူေပ။  သို ့ေသာ္စက္မႈယဥ္ေက်းမႈတရပ္လံုး၏ ေနာက္ဆံုးေန ့မ်ား ကိုေတာ့ ျမင္ေနၾကရၿပီျဖစ္၏။
  အနာဂတ္ေခတ္သစ္၏ ယဥ္ေက်းမႈသစ္မ်ားသည္ ယေန ့ရွင္သန္လ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္၏။  အဆင့္ျမင့္နည္းပညာထြန္းကားသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ လူ ့အဖဲြ ့အစည္းမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေသာ ေခတ္သစ္တရပ္ မဟုတ္ေပ။ စက္မႈထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲေသာ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံဟူ၍မေရြး ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္တနည္းမဟုတ္ တနည္း အတိုင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရွိန္ႏွဳန္းမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့လူ ့အဖဲြ ့အစည္းတခုလံုးအား လႊမ္းမိုးရိုက္ခတ္ေနသည့္သတင္းဆက္သြယ္မႈ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအား မ်က္ကြယ္ျပဳထားရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
 
ဤေဆာင္းပါးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလက ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးျပန္လည္ တည္းျဖတ္ ဆန္းသစ္ထားပါသည္။ 
                             
References:-
1) Tofler, Alvin - Future Shock (1970)
2) Tofler, Alvin - The Third Wave (1980) 
3) Tofler, Alvin - Powershift (1990) 
4) Tofler, Alvin - Preview and Premises (1984)
5) Tofler, Alvin and Heidi - Creating a New Civilisation  (1994)  
www.vansangva.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...