Tuesday, November 12, 2013

လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းဆိုင္ရာ အရိပ္အျမြက္ျပမႈႏွင့္ နည္းေပးလမ္းညႊန္မႈ ၁၀ နည္း (Interviewing Tips and Techniques)

သီတင္းစုေဆာင္း၍ စာနယ္ဇင္း၊ ရုပ္သံ၊ ေရဒီယိုစသည္တို႔တြင္ ေမးျမန္းေျဖဆိုျခင္းျဖစ္ေစ၊ လူေတြ႕ႏႈတ္ေမးျပဳလုပ္ရာ၌ ျဖစ္ေစ၊ ေသခ်ာက်နစြာ ျပင္ဆင္တတ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

1. Be straightforward
႐ိုးစင္းလြယ္ကူရွင္းလင္းပါေစ။


လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေျဖဆိုမည့္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာအခါ ေမးျမန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္း႐ိုးသားစြာ ေျပာၾကားပါ။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းခံရမည့္ သူအား ရွင္းျပထားေသာ အင္တာဗ်ဴး၏ သေဘာသဘာဝမွာ သင္ျပဳလုပ္ေသာ ေမးျမန္းျခင္း၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ တူညီရပါမည္။
ေဖာ္ျပ ထားေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ မဆီေလ်ာ္၊ ေသြဖီပါက ေျဖဆိုသူသည္ စိတ္ရွုပ္ေထြးႏိုင္ျပီး လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကိုပါ ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေမးျမန္းလိုေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းကို ၾကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းထားမႈမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ လာေရာက္ေျဖဆိုသူအား မိမိၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၏ တစိပ္တပိုင္းမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။

2. Choose an interview friendly location
အင္တာဗ်ဴးရန္ သင့္ေတာ္မည့္ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကဲ့သို႔လူမ်ား၍ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားထက္ ရုံးခန္းမ်ားသည္ ပို၍ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေမးျမန္းခံရမည့္ သူ စိတ္သက္ေတာင့္သာရွိေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္ သင့္အတြက္ ပို၍ ေကာင္းေသာ  အင္တာဗ်ဴးရလဒ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေထြရာေလးပါးစကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစတင္ပါက ေျဖဆိုရမည့္သူမွာ စိတ္ပူပန္မႈ ေလ်ာ့ေစပါမည္။

3. Research the subject thoroughly
အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုမည့္ သူအား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာပါ။
လူေတြ႕ေမးျမန္းခံမည့္ သူ၏ အေၾကာင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးစူးစမ္းေလ့လာပါ။ ေသခ်ာစြာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ယူဆခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ေသာအခါ သင္သိထားေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕အေျခခံ၍ ေျဖဆိုမည့္သူအား ေမးျမန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

4. Determine a theme
အဓိက လိုရင္းအခ်က္တစ္ခုကို ဆုံးျဖတ္ပါ။


အလြန္႐ိုးရွင္းေသာ ေယဘူယ်က်သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းတို႕မွ ေရွာင္ပါ။ ေျဖဆိုသူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိျပီးပါက အင္တာဗ်ဴး၏ အေျခအေန (tone) ႏွင့္ ၎အင္တာဗ်ဴးမွ မိမိလိုခ်င္ေသာ ရလဒ္ကို ဆုံးျဖတ္ပါ။ ေျဖဆိုသူ၏ အေတြ႕အၾကဳံကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပေစသည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို အေျခခံ၍ မိမိလိုရာေမးခြန္းကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ မိမိေရးဆြဲထားေသာ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိလိုမွရွိေပမည္။ သို႕ေသာ္ သင္၏ အင္တာဗ်ဴးမွာ အစီအစဥ္တက်ရွိျပီး ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း တူရာစုထားသင့္ပါသည္။

5. Prepare Questions
ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ပါ။

သင္စဥ္းစား၍ ရႏိုင္သမွ်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေရးခ်ပါ။ ေမးခြန္းအားလုံးကို ေျဖခ်ိန္ရႏိုင္၊ မရႏိုင္စဥ္းစားပါ။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈရွိေစရန္ ေမးခြန္းမ်ားကို အစီအစဥ္က်နမႈရွိပါေစ။ ထို႕ေနာက္ ဆန္ခါတင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္မည့္ ဦးေရထက္ ေက်ာ္လြန္စြာ ေရြးခ်ယ္ျပီး တန္းစီ၍ လ်ာထားပါ။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ေႏွာင့္ေႏွး ရပ္တန္႕ မသြားေစရန္ ႐ိုးရွင္းေသာ စာေၾကာင္းတေၾကာင္းတည္းျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္
အေရးၾကီးဆုံး ေမးခြန္းမ်ိဳးကို စတင္ေမးပါ။ မလိုအပ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ဖယ္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ထားပါ။ အကယ္၍ ဦးတည္ေနေသာ ေခါင္းစဥ္မွေန၍ လြဲေခ်ာ္ ထြက္သြားပါကလည္း အလိုက္သင့္လိုက္ေလ်ာေပးပါ။ ဤနည္းျဖင့္ ဆက္လက္၍ ဦးေဆာင္ေမးျမန္းျပီး ေျဖဆိုစရာကုန္ဆုံးသည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေမးျမန္းျခင္းကို ျပီးဆုံးေစရပါမည္။

6. Record the interview
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
အကယ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အသံသြင္းစက္ကို အသုံးျပဳပါ။ လက္ေရးျဖင့္လည္း မွတ္စုျပဳစုထားျခင္းသည္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ရုပ္လုံးေပၚအေထာက္အကူရေစရန္ႏွင့္ အကယ္၍ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားပါက လက္ေရးမူက်န္ရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမစမီ အသံသြင္းယူထားရျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ တိက်မႈရရွိေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေမးျမန္းျခင္းခံရမည့္ သူအား ၾကိဳတင္ေျပာျပထား၍ သေဘာတူညီမႈကို ရယူထားပါ။

7. Ask Questions Only the Subject can answer
အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာေမးပါ။

မိမိေလ့လာ၍ ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူအား ေမး၍ သူ၏အခ်ိန္ကို မျဖဳန္းတီးပါႏွင့္။ သို႕ေသာ္ အခ်က္အလက္ကို ရရွိေစႏိုင္မည့္ အစပ်ိဳးေပးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား - ဥပမာ အသက္စသည္ျဖင့္ ေမးႏိုင္ပါသည္။

8. Engage with the Subject
အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူအေပၚ အာရုံစိုက္ပါ။


မိမိက စိတ္ပါဝင္စားေနေၾကာင္းႏွင့္ ေျဖဆိုသူ၏ စကားမ်ားသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ထင္ရွားေအာင္ ျပသပါ။ စကားေျပာဆိုရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အတတ္ႏိုင္ဆုံးအေၾကာင္းဆံုသည့္ အခါတိုင္း မ်က္စိဆံုပါေစ။ သင့္တင့္ေသာ ကိုယ္ေနဟန္ထားကို သုံး၍ စကားေျပာဆိုပါ။ ေခါင္းညိတ္၍သာ တုန္႕ျပန္ေျဖဆိုမႈမ်ိဳးကို ေရွာင္ပါ။

9. Be Polite but Persistent
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ပါ။ သို႕ရာတြင္ မဆုတ္မနစ္ဇြဲေကာင္းစြာ လိုရာအေျဖမရမျခင္းေမးပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ သူတပါးအား ထိခိုက္လြယ္ေစေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါက စကားလုံးကို ေသခ်ာ ေရြးခ်ယ္ျပီးမွ လိမၼာပါးနပ္စြာေမးပါ။ အကယ္၍ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ တုန္႕ျပန္မႈမ်ိဳးမရွိပါက အျခားစကားလံုးကို သုံး၍ တဖန္ျပန္လည္ေမးျမန္းပါ။ ထိုတုန္႕ျပန္မႈသည္လည္း လိုလားသည့္ အေျဖမဟုတ္ျပန္ပါက ေနာင္ေမးမည့္ ေမးခြန္းမ်ားတြင္
မူလေခါင္းစဥ္သို႕ တဖန္ျပန္၍ ေမးပါ။ လိုလားသည့္ အေျဖကို တုန္႕ျပန္ေျဖဆိုရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

10. Be Patient
စိတ္ရွည္သည္းခံပါ။
မိမိေမးေသာ ေမးခြန္းကို ျပီးျပည့္စုံစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါက ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္းအျခားေမးခြန္းတစ္ခုသို႕ ကူးေျပာင္းေမးျမန္းျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ စိတ္ဝင္တစားျဖင့္ အခ်က္အလက္ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ တခါတရံ အျပီးသတ္အပိုင္းသည္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္၍ ေနတတ္ပါသည္။ အလားတူပင္ အင္တာဗ်ဴးျပီးဆုံးသြားေသာအခါ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ သက္ေတာင့္သက္သာအေျခအေနသို႕ ဆိုက္ေရာက္သြားမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ သာမန္ေမးခြန္း တစ္ခု၊ ႏွစ္ခု ထပ္မံေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ေျဖဆိုသူ ေရွ႕ဦးပိုင္းတြင္ ေျဖဆိုထားမႈအေပၚ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။

Mark Nichol ၏ 10 Interviewing Tips and Techniques ကို ကိုးကားေရးသားပါသည္။

Daw Tin Nwai Win
Retired Lecturer (English Department, Yangon University) Diploma in Teaching of English Overseas (Leeds University), M.A (T.E.F.L) Y.I.O.E

Read more: လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းဆိုင္ရာ အရိပ္အျမြက္ျပမႈႏွင့္ နည္းေပးလမ္းညႊန္မႈ ၁၀ နည္း (Interviewing Tips and Techniques) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A983745&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz2kSFfa71B

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...