Wednesday, November 27, 2013

တရားဥပေဒ စိုးမိုးျခင္း လံုး၀မရွိေသာ နိဳင္ငံ (၁)

Aung Hein November 23, 2013 at 5:20pm
သမၼတလက္ထဲသို႕အေရာက္ေပးပိုးၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(က) နိဒါန္း

        
      အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၃ ။) ၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁ ရက္ (၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ၿသဂုတ္လ ၇ ရက္) ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္း လိုက္သည္။


       အစိုးရသစ္ေျပာင္းလဲ ၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ သန္႕ရွင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္လာေအာင္ အစဥ္တစိုက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု    ျပည္သူလူထုကို (မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ာ ဟု အစခ်ီကာ) မိန္႕ခြန္းမ်ားတြင္သမၼတၾကီးက  ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

       သို႕ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမူ ပေပ်ာက္ေရး တစ္ခုကိုပင္  အခ်ိန္အထိ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ေဆာင္ရြက္နိဳင္ျခင္းမရွိေသးေပ။   ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းေအာင္  အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္လာရန္ ယေန႕ထက္တိုင္  ေဆာင္ရြက္နိဳင္ျခင္းမရွိပဲ အဖြဲ႕လိုက္ အဆင့္ဆင့္ အဂတိလုိ္က္စားေနေသာ အုပ္စိုးသူ အစိုးရအဖြဲ႕ မွ်သာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း  အေထာက္အထားစံုလင္စြာျဖင့္ တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

      လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆိုသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ရိွသူက ရာထူး တာဝန္ကို အလဲြသံုးစားၿပဳ၍ တစ္စံု တစ္ရာကို ၿပဳလုပ္ရန္၊ ဥပေဒနွင့္အညီ ၿပဳလုပ္ၿခင္းမွ ေရွာင္ႀကဥ္ရန္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဥပေဒနွင့္အညီ ရထိုက္ေသာ အခြင့္ အေရးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒနွင့္အညီ ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးကို မမွန္မကန္ ပိတ္ပင္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္သူ ထံမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ကို မိမိအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၿခားသူ တစ္ဦးဦး အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေပးၿခင္း၊ လက္ခံၿခင္း၊ ရယူၿခင္း၊ ရယူရန္ အားထုတ္ၿခင္း၊ ကမ္းလွမ္းၿခင္း၊ ကတိၿပဳၿခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္း နည္းၿဖင့္ ေဆြးေႏြး ၿခင္းအား တိုက္ရိုက္ၿဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ၿဖစ္ေစ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကို ဆိုသည္။(အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ)

     ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိျခင္းသည္လည္ေကာင္း၊ မလုပ္သင့္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္လည္းေကာင္း အဂတိလိုက္စားျခင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ပီျပင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိက
အဂတိလိုက္စားမူပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပပါမည္။ တိုက္ရိုက္အဂတိလိုက္စားမူမရွိေသာ္လည္း  ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ထိန္ခ်န္ထားသည္
မွာလည္း အဂတိလိုက္စားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။


(ခ) တင္ျပေသာ အဖြဲ႕အစည္း

ျမိဳ႕နယ္လယ္သမားအစည္းအရံုး( ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္) အမူေဆာင္အဖြဲ႕

ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတီရံုး( ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္)


ဦးေက်ာ္ျငိမ္း         (ဥကၠဌ)                     ဖုန္း  ၀၉-၇၃၁၇၈၁၁၂

ဦးၾကည္လွိုင္         (အတြင္းေရးမွုး)           ဖုန္း  ၀၉-၄၂၁၀၉၅၄၅၉

ဦးေစာထြန္း          (အဖြဲ႕၀င္)                  ဖုန္း  ၀၉-၄၂၀၂၁၉၁၂၂

ဦးေက်ာ္ထြန္း        (   ။     )                   ဖုန္း  ၀၉-၄၂၀၇၀၂၄၃၁

ဦးတင္လွ             (   ။     )                   ဖုန္း  ၀၉- ၄၂၀၀၁၀၇၃၈

ဦးေဌးညြန္႕           (    ။     )                  ဖုန္း  ၀၉- ၄၂၀၀၀၁၄၀၇


 ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ အမူေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ  ( အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပပါမည္)        လူမူကြန္ရက္(ေဖ့ဘုတ္)မွတဆင့္  ျပည္သူလူထုနွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ား   သိေစရန္ႏွင့္   ျပန္လည္ တင္ျပနိဳင္ရန္အလိုငွာ  တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။   အထက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို စံုစမ္ေမးျမန္းေစလိုပါသည္။  အေသးစိတ္ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳ ျခင္းျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းေဖာ္ထုတ္ေစခ်င္ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အေသးစိတ္္ကို သိလိုေသာ ထပ္မံ တင္ျပလိုေသာ သတင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ သတင္စာရွင္းလင္းပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကကာ အဂတိလိုက္စားမူ ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးၾကပါရန္  အထူး နိဳးေဆာ္ တိုက္တြန္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

       ျဖစ္ရပ္ပါ ျပႆနာရပ္မ်ားကို နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း၊ ဦးတင္ထြဋ္( လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမူေၾကာင့္ နစ္နာမူျပည္သူမ်ား နစ္နာမူမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္) တို႕သိရွိေဆာင္ရြက္ၿပီးေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကို  တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။


 (ဂ) ပါ၀င္ပတ္သက္စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား

(လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမူေၾကာင့္ နစ္နာမူျပည္သူမ်ား နစ္နာမူမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္)

ဦးတင္ထြဋ္                  (အဖြဲေခါင္းေဆာင္) ဖုန္း    ၀၉ -

ဦးေက်ာ္ျမင့္                 ( အဖြဲ႕၀င္)            ဖုန္း     ၀၉- ၄၂၀၁၀၃၄၀၇

ဦးေအာင္သိန္းလင္း       (အဖြဲ႕၀င္)             ဖုန္း    ၀၉ - ၈၆၀၀၁၄၂

ဦးခိုင္ေမာင္ရည္               ။                       ။        ၀၉-၅၀၆၉၃၄၀

ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္         ။                        ။       ၀၉-၄၉၃၃၅၉၁၉

ဦးေအာင္ဇင္                   ။                       ။        ၀၉ -၇၃၁၉၀၉၁၉

ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္              ။                       ။       ၀၉- ၇၃၁၁၀၅၄၅


ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမူ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ၀င္မ်ားထံ ဖုန္ဆက္စံုစမ္းနိဳင္ပါသည္။
 

သမၼတလက္ထဲသို႕အေရာက္ေပးပိုးၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဒုသမၼတ လက္ထဲသို႕ အေရာက္ေပးပို႕ၿပီးျဖစ္ပါသည္
ဒုသမၼတ လက္ထဲသို႕ အေရာက္ေပးပို႕ၿပီးျဖစ္ပါသည္(ဃ)တင္ျပထားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား


(၁) အမွတ္(၄) လမ္းမေဘး၊ ၂/၃/၄/ ရပ္ကြက္ၾကားရွိ ပလပ္က်န္လယ္ေၿမစာရင္း( ေနာက္ဆက္တြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္)(၂) အိုးအိမ္ဦးစီးဇဌာနမွ သိမ္းယူေရြ႕ အိုးအိမ္စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ၿပီး  ျပင္ပတြင္က်န္ (ပလပ္ေျမ) ေပၚတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား
      ေဆာက္လုပ္ေနမႈအား တင္ျပတိုင္ၾကားျခင္း။

(၃) ေရႊစက္၀န္းကုမဏီမွ လယ္သမားႏွင့္ညိွႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ၿခံစည္းရုိးခတ္ျခင္း မ်ားကို တားျမစ္ေပးပါရန္ကိစၥ။

(၄) လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ နစ္နာသူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပ၍ နစ္နာေနသူမ်ား ေျဖရွင္းေနသည့္ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားတြင္ ျခံစည္းရိုးခတ္ေနသည့္ ကိစၥ။ဦးေအာင္သိန္းလင္( ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္) ဖုန္း ၀၉၈၆၀၀၁၄၂
ဦးေအာင္သိန္းလင္( ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္) ဖုန္း ၀၉၈၆၀၀၁၄၂


(၅) ေရႊစက္၀န္းကုမဏီမွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ညွိနွိင္းမူ မရွိပဲ လယ္ေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ေပးပါရန္ တိုင္ၾကားျခင္းကိစၥ
ေတာင္သူ ဦးၾကည္လွိုင္ (ဖုန္း) ၀၉၄၂၁၀၉၅၄၅၉ တိုင္ၾကားစာ
ေတာင္သူ ဦးၾကည္လွိုင္ (ဖုန္း) ၀၉၄၂၁၀၉၅၄၅၉ တိုင္ၾကားစာ


(၆) အကူအညီေတာင္းခံစာတင္ျပျခင္း( ဦးတင္ေမာင္ဦး ၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မွ တုိင္းေဒသ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ဦးျမင့္ေဆြထံ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း)


ဦးတင္ေမာင္ဦး (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္) ဖုန္း ၄၃၀၈၈၈၇၅
ဦးတင္ေမာင္ဦး (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္) ဖုန္း ၄၃၀၈၈၈၇၅

(၇) စနစ္တက် တုိင္းၾကားေသာ္လည္ အတင္း၀င္ေရာက္ အေဆာက္အဦေဆာက္ထားသည့္ပံုနွင့္ ျခံခတ္ထားေသာ ဓါတ္ပံု


လယ္ပိုင္ရွင္ဦးၾကည္လိွဳင္၏ ဖုန္း ၀၉-၄၂၁၀၉၅၄၅၉
လယ္ပိုင္ရွင္ဦးၾကည္လိွဳင္၏ ဖုန္း ၀၉-၄၂၁၀၉၅၄၅၉

(၈) ဌာနမွဴး (အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အေဆာက္အအံုဌာန) ျမိဳနယ္စည္ပင္သာယာေရးဦးစီဌာန ( ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္)
ေရႊစက္၀န္းကုမဏီမွ လယ္သမားနွင့္ညွိနိဳင္းမူမရွိပဲ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းအား
တားျမစ္ေပးပါရန္တိုင္ၾကာျခင္း


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၅.၁၂.၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၂.၃.၂.စီပြား(၄၀၂၆) ကို ရည္ညြန္္းသည္။ ရည္ညႊန္းခ်က္ပါ စာမ်ားျဖင့္ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ျမိဳနယ္ အဆင့္ဆင့္က ရပ္ဆိုင္းရန္တားျမစ္ထားျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၅.၁၂.၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၂.၃.၂.စီပြား(၄၀၂၆) ကို ရည္ညြန္္းသည္။ ရည္ညႊန္းခ်က္ပါ စာမ်ားျဖင့္ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ျမိဳနယ္ အဆင့္ဆင့္က ရပ္ဆိုင္းရန္တားျမစ္ထားျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။


(င) နိဂံုး

         ျမန္မာနိဳင္ငံသည္ အုပ္စုဖြဲ႕၍ အဆင့္ဆင့္ အဂတိလိုက္စားေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမူေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးျခင္းမရွိေတာ့ေပ ။  ကာလရွည္ၾကာစြာအျမစ္တြယ္ေနေသာ အဂတိလုိက္စားမူကို တုိက္ဖ်က္ရန္မွာ တနိဳင္ငံလံုးတြင္ မွီတင္္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး၏  တာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

        တင္ျပထားေသာ အေထာက္အထားတုိ႕ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးလိုေသာ အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးနွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။  အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေဖာ္ထုတ္ၾကလွ်င္  အမိျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းရွိ  အဂတိလိုက္စားမူ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကို ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းနိဳင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမူ ကို လူထုလူတန္းစာမေရြး ေဖာ္ထုတ္ၾကရန္သမၼၾကီး က ၄င္း၏ မိန္႕ခြန္းမ်ားတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ကို မိဘျပည္သူမ်ား အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

        ေဖာ္ျပ ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ နစ္နာေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ကုစားေပးသေယာင္ျပဳမူထာသည့္ ျဖစ္ရပ္ မ်ားသာ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထင္ရွားေစရန္ တင္ျပထားျခင္းသည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကိုမွ် ထိခိုက္နစ္နာေစလိုေသာ
ေစတနာ လံုး၀မပါ၀င္ပါေခ်။

       ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ၊ ျမိဳနယ္ မွသည္  တိုင္း၊ ဗဟို အဆင့္ ထိတိုင္ေအာင္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အထက္အဆင့္အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက အေရးယူမူ ျပဳမည္ ဟု အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း မူလလက္ငုတ္ျဖစ္သူ ေတာင္သူ၏ ရပိုင္ခြင့္အေပၚ လံုး၀ လ်စ္လ်ဴရွဳကာ ဗိုလ္က်ေနျခင္း သည္ မေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူသာျဖစ္ပါသည္။ မူလပိုင္ရွင္ကို အေရးမစိုက္ပဲ အတင္း၀င္ေရာက္ ျခံစည္းရိုး ခတ္  ၊ အေဆာက္အဦးေဆာက္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒ အထက္က လူ ႏွင့္ တရားဥပေဒအထက္ က ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ သို႕တည္းမဟုတ္ ဥပေဒ ကိုလက္တစ္လံုးျခားလုပ္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ အထက္အာဏာပိုင္ အသီးသီးကို လာဘ္လာဘ ေပးထားသူမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ ယင္းကဲ့သို႕ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မည္သူကို မွ်ဂရုစိုက္သူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ပါသည္။

    အထက္ အဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီ က   ၀င္စာ ထြက္စာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တားျမစ္သည္ဆိုသည္မွာလဲ ဟန္ျပ သာျပဳမူလုပ္ေဆာင္ ၾကေၾကာင္းသိသာေစပါသည္။ အမွန္တကယ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူေဆာက္ရြက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္ ယခု ကဲ့သို႕ ျဖစ္ရပ္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ နိဳင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
     လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ အထက္အဆင့္ဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေရးယူသေယာင္ ဟန္ေဆာင္ ျပဳမူၾကလ်က္   ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးမယူေသာေၾကာင့္ ယခု ကဲ့ သို႕ မတရားမူမ်ား ေပၚေပါက္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းမေအာင္ျမင္သျဖင့္ ပလပ္ေျမ ( စိုက္ပ်ိဳးမူမရွိေသာေျမ)  ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မူလလယ္ပိုင္ရွင္ ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္အစား အတင္း၀င္ေရာက္ ျခံခတ္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ တရာဥပေဒစိုးမိုးျခင္းမရွိသည္ကို ထင္ဟပ္ ေနပါသည္။      နိဳင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး တာ၀န္သည္ ျပည္သူတရပ္လံုးနွင့္ သက္ဆုိင္ပါေသာေၾကာင့္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္အား နိဳင္ငံတစ္ကာ သတင္းဌာနအေရာက္ တာ၀န္သိသူမ်ား ပိို႕ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းနိဳးေဆာ္လိုက္ပါသည္။


ျမိဳ႕နယ္လယ္သမားအစည္းအရံုး( ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္)
        အမူေဆာင္အဖြဲ႕


မွတ္တမ္းတင္သူ
ေ၀လင္းေအာင္(၀၉ ၄၃၀၉၃၅၉၁)

တင္ျပရန္က်န္ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ မွတ္တမ္းႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား

ဦးတင္လွ ၀၉ ၄၂၀၀၁၀၇၃၈
ဦးေဌးညြန္႕  ၀၉ ၄၂၀၀၀၁၄၀၇
အမူေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ဦး
(ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္)
ဦးတင္လွ ၀၉ ၄၂၀၀၁၀၇၃၈ ဦးေဌးညြန္႕ ၀၉ ၄၂၀၀၀၁၄၀၇ အမူေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ဦး (ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္)

အမွတ္(၄) လမ္းမေဘး၊ ၂/၃/၄/ ရပ္ကြက္ၾကားရွိ ပလပ္ေျမ က်န္လယ္ေၿမစာရင္း
အမွတ္(၄) လမ္းမေဘး၊ ၂/၃/၄/ ရပ္ကြက္ၾကားရွိ ပလပ္ေျမ က်န္လယ္ေၿမစာရင္း

ယေန႕ေခာတ္ နိဳင္ငံေရးကို သေရာ္ေနေသာ ကာတြန္း
ယေန႕ေခာတ္ နိဳင္ငံေရးကို သေရာ္ေနေသာ ကာတြန္းတင္ျပရန္က်န္ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမွတ္တမ္းနွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား26.11.2013 ရက္ေနတြင္ လယ္ပိုင္ရွင္ ဦးၾကည္လိွဳင္ မွ သတိေပးတားျမစ္ထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္ ကို ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာ( ေရႊျပည္သာျမိဳနယ္) မွ လာေရာက္သိမ္းယူ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ လယ္ပိုင္ရွင္ ဦးၾကည္လိွဳင္၏ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းမွာ ၀၉-၄၂၁၀၉၅၄၅၉ ျဖစ္ပါသည္။

ပလပ္ေနေသာ ေျမကို အတင္း၀င္ေရာက္အေဆာက္ဦးေဆာက္ထားသည့္ ပံုျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ၊ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန က အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခိုင္ေသာ္လည္း ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းမရွိပဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိလိုပါလွ်င္

ဦေက်ာ္ျငိမ္း ဥကၠဌ ၀၉ -၇၃၁၇၈၁၁၂
ဦးသန္းအုန္း ဒု-ဥကၠဌ ၀၉-၄၉၀၀၂၆၄၉
ဦးၾကည္တိုး တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ၀၉-၀၉-၄၂၀၃၁၅၄၂၄


ေရႊျပည္သာျမိဳနယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း အမူေဆာင္အဖြဲ႕ သည္ ၂၅.၁၁.၂၀၁၃ ေန႕ ေနလည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမွတြင္ အမူေဆာင္အဖြဲ႕ မွ ေအာက္ပါအတိုင္းဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။

အမူေဆာင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

၁။ လယ္ယာ သိမ္းဆည္းခံရၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမူမ်ားအေပၚ ယခုအခ်ိန္ထိ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေနမူအား အင္တာနက္ မွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူၾကီးမင္းမ်ားသိရွိနိဳင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို သေဘာတူေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။

၂။ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားနွင့္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ကို ၄င္းကိစၥမ်ား တင္ျပေဆာင္ရြက္ရန္ကိုလည္း အမ်ားမွ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္သူ

ၾကည္လိွုင္( အတြင္းေရးမွဴး)
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း ၀၉-၄၂၁၀၉၅၄၅၉
ျမိဳ႕နယ္ လယ္သမား အစည္းအရံုး (ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္)ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုး( အမူေဆာင္အဖြဲ႕)
ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုး( အမူေဆာင္အဖြဲ႕)
ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုး( အမူေဆာင္အဖြဲ႕) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုး( အမူေဆာင္အဖြဲ႕) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုး( အမူေဆာင္အဖြဲ႕) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုး( အမူေဆာင္အဖြဲ႕) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...