Monday, November 4, 2013

ျမန္မာျပည္ အင္စေတာ္ေလးရွင္း ၊ အာဏာခြဲေ၀မွဳ႕ႏွင္႔ ေျပာင္းေရြ႕၀င္ေရာက္မွဳ႕ျပသနာ . . .

Kyaw Kyawzawhlaing November 4, 2013 at 6:14am


အစိုးရ မည္သူနည္း

နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံ၏ အစိုးရသည္ ထိုနိဳင္ငံ ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ၊ စား၀တ္ေနေရးျပသနာသာမက ၊ ယုတ္စြအဆံုး မိလႅာျပသနာအထိ ေျဖရွင္းေပးရမည္ ဟု ဆိုသည္ ။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ နိဳင္ငံတနိဳင္ငံ၏ ျပသနာ အရပ္ရပ္သည္ အစိုးရ၏ ေခါင္းေပၚတြင္သာ စုျပံဳ က်ေရာက္ေနသည္ ေလာ ။

အစိုးရဟူသည္ မည္သူနည္း ။ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယား အရ အနိမ္႔ဆံုး ဆယ္အိမ္မွဳး ၊ ရာအိမ္မွဳးမွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး ၊ ထိုမွတဆင္႔ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး ၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေအာက္၌ ျမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၊ အထက္၌ ခရိုင္ ၊ တိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးမ်ားျဖင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္ဟု အၾကမ္းျဖင္း ဆိုရေပမည္ ။


ေဒါက္တိုင္

ထို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ယႏၱယားကို အဓိက ေဒါက္ေထာက္ေပးေနသည္က ျမန္မာနိဳင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ပင္ျဖစ္သည္။
ထိုအျပင္ ျမန္မာနိဳင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း မ်ားကလည္း အေျခအေနအလိုက္ ေဒါက္ေထာက္ေပးေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာသည္ အစိုးရဟု ဆိုရလွ်င္ လြတ္ေတာ္အရပ္ရပ္မွ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အစိုးရမဟုတ္ ဟု လူဖ်င္းနည္းျဖင္႔ဆိုရေပ
ေတာ႕မည္ ။ ဥပေဒ ျပဳေရးအာဏာသည္ အခ်ိန္အရပ္ရပ္၌ ေရွ႕တန္းမွာ မည္သည္႕အခါမွ် ေရာက္မလာခဲ႔ ။

ျပသနာမ်ား

ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ အဓိက ျပသနာမ်ား မွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမွဳ႕ျပသနာမ်ား ၊ ျပည္တြင္းစစ္ မျငိမ္းေသာ ျပသနာမ်ား ႏွင္႔ ေျပာင္းေရြ႕၀င္ေရာက္မွဳ႕ျပသနာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ ။ ထိုျပသနာမ်ားသည္ မည္သည္႕ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္လာသနည္း ။ မည္သို႕ေျဖရွင္းၾကရမည္နည္း ဟုေသာ ျပသနာ သည္ ျမန္မာ႔ နိုင္ငံေရးအီလစ္မ်ားအဖို႕ အေမးရွိေသာ္လည္း အေျဖခက္သည္႕ ျပသနာျဖစ္လာရသည္ ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္တည္ တည္ရွိမွဳ႕ကို ေရွာင္ဖယ္ေနရေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္ ။

အဘယ္ေၾကာင္႔

မည္သည္႕အတြက္ ေျမယာသိမ္းသနည္း ။ နိဳင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင္႔ ပုဂလိက ကုပဏီမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ ထင္သည္႔အတြက္သိမ္းရသည္ ။ ထိုေျမယာသိမ္းဆည္းသည္႕ ဥပေဒသည္ ယခုေခတ္မွ မိုးက်ေရႊကိုယ္ ေပၚထြက္လာသည္မဟုတ္ ။ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ရာခ်ီကတည္းက အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရ၏ ဥပေဒကို ယခုထိတိုင္ ဘိုးဘြားအေမြ ထိန္းသိမ္းစို႕ေလ ရွိေနရျခင္းျဖစ္
သည္ ။ အမွန္စင္စစ္ ထိုဥပေဒကား အဂၤလိပ္ေရးဆြဲခဲ႔သည္ ဆိုေစကာမွဳ အလြန္ပင္တိက်ေသခ်ာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင္႔ေရးဆြဲခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုဥပေဒ အေဟာင္းအျမင္းအတိုင္း လိုက္နာ သိမ္းဆည္းပါကပင္ ယခုကဲ႔သို႕ ရွက္ဖြယ္လိလိ ျပသနာမ်ား
ထြက္ေပၚလာအံ႕ဟု မျမင္ ။ သို႕ေသာ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခြင္႔ရွိေသာ ယခင္ ဘဏၳာေတာ္မင္းၾကီး ၊ ယခု အေထြေထြအုပ္ခ်ဳဴပ္ေရး
ဦးစီးဌာနႏွင္႔ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနတို႕၏ ဌာနဆိုင္ရာ ၾကိဳးနီစနစ္မ်ားျခင္း ႏွင္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အပါတ္အသက္ အခ်ိတ္အဆက္
မ်ားျခင္း တို႕ က မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္းႏွင္႔ အလဟသ အက်ိဳးမရွိပဲ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမမ်ား အေဟာသိကံ ျဖစ္ရျခင္းတို႕
ေၾကာင္႔ပင္ ယခုကဲ႔သို႕ ျပသနာမ်ားေပၚေပါက္လာရျခင္းပင္ ။

အစိုးရ တံဆိပ္ကပ္၍ မင္းေျမကို အစိုးရသိမ္းတယ္ ၊ ေလွ်ာ္ေၾကး ဒီေလာက္ေပးမယ္ ၊ ယူခ်င္ယူ မယူခ်င္ေန ၊ သိမ္းတယ္ ဒါပဲဟု ဆိုကာ သိမ္းခ်င္တိုင္းသိမ္းရလွ်င္ ၊ အသိမ္းခံရေသာ လယ္ ယာ ေျမ မ်ား၏ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ လတ္တေလာ ဒုကၡ ၊ ေျပာင္းေရြ႕ရေသာ ရြာမ်ား၏ နယ္စိမ္းပယ္စိမ္း ဒုကၡ ၊ အလုပ္အကိုင္မဲ႔သြားျခင္း ဒုကၡ ၊ မတန္မဆေစ်းမ်ားျဖင္႔ အသိမ္းခံရ၍ ႏွစ္နာရျခင္းဒုကၡမ်ားကို မည္သူက လာေျဖရွင္းေပးမည္နည္း ။ ျပည္သူ၏ ဒုကၡ ကို ေျဖရွင္းရန္ ၊ ျပည္သူကို ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ၊ ျပည္သူကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာရလွ်င္ . . . ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ေသာ အစိုးရသည္ . . . ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္ပါ၏ ။

မေန႕က မီးေတာက္မဟုတ္

ျပည္တြင္းစစ္ေတာက္ေလာင္သည္မွာ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကပင္ သေႏၱတည္ခဲ႔ျပီးျဖစ္သည္ ။ ကခ်င္ ၊ ကယား ၊ ကရင္ ၊ ခ်င္းမြန္ ၊ ဗမာ ၊ ရခိုင္ ၊ ရွမ္း မည္သည္႕ လူမ်ိဳးတြင္ သူပုန္ ( ေခၚ ) ေတာ္လွန္ေရးတပ္မရွိသည္႕ လူမ်ိဳး မရွိ ။ လူမ်ိဳးစုတိုင္းေတာ္လွန္ေနၾကသည္ ၊ ေတာ္လွန္ခဲ႔ၾကသည္ ၊ ေတာ္လွန္ၾကဦးမည္ ။ ယုတ္စြဆံုး ဗမာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ပင္ မတရားမွဳ႕ကိုလက္မခံ
ေတာ္လွန္ခဲ႔ၾကသည္ ။ ထိုသူမ်ား မည္သည္႕အတြက္ေတာ္လွန္သည္ ၊ ဘာ႕ေၾကာင္႔ဆက္ေတာ္လွန္ရဦးမည္ကို ၊ ယခုလက္ရွိအစိုးရႏွင္႔ ေနာက္တက္လာမည္႕ အစိုးရမ်ား နားလည္ရန္ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနသည္ ။

ဖက္ဒရယ္သည္ ျပည္နယ္ခြဲထြက္ခြင္႔မဟုတ္ ၊ ဖက္ဒရယ္ ပံုစံတိုက္သည္ နိဳင္ငံေရးအိန္တာတိန္းမန္႕အေနျဖင္႔ေသာ္ ဌင္း ၊ ထိုမွ
တဆင္႔ နိဳင္ငံေရး အင္စတီက်ဳ႕ရွင္း အေနျဖင္႔ေသာ္ဌင္း မေပၚထြန္းလာသ၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔ ျပည္မၾကီးအစိုးရျပသနာသည္၂၀၁၅ အထိတိုင္ေအာင္ ျငိမ္းနိဳင္စရာမျမင္ ။ နိဳင္ငံေရး အီလစ္မ်ားအေနျဖင္႔လည္း ျပည္မၾကီးအစိုးရကို အာဏာခြဲေ၀မွဳ႕တြင္
တဖက္ေစာင္းနင္းမျဖစ္ေအာင္ ၊ ျပည္နယ္မ်ားကို အာဏာခြဲေ၀ေပးနိဳင္ေအာင္ တြန္းအားေပးရမည္မွာ သံသယ ရွိစရာမျမင္ ။
သုိ႕ရာတြင္ အာဏာသည္ ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္တြင္ တည္ရွိမည္ေလာ ၊ ျပည္နယ္ လက္နက္ကိုင္မ်ား မွတဆင္႔ လက္နက္ကိုင္ပါတီမ်ားထံတြင္တည္ရွိမည္ေလာ ဆိုသည္မွာကား ပါ၀ါၾကီး သံုးခုအတြင္း ညွိနိဳင္းရမည္႕ ျပသနာပင္ျဖစ္ေတာ႕သည္ ။

တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မွဳ႕ ၊ လူ႕အခြင္႔အေရး ႏွင္႔ ေမွ်ာ္ကိုးမွဳ႕ အင္ဒီဂစ္တာ

ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ၀ ေဒသတြင္ ဌင္း ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဌင္း ၊ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ျမိဳ႕ၾကီးအရပ္ရပ္၌ တရားမ၀င္၀င္ေရာက္လာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မွ စ၍ ေအာက္ေျခ လူမ်ိုဳးျခား ႏြားသူခိုးမွ အစျပဳ၍ ျမန္မာျပည္သူ ေျပာင္းေရႊ႕ ၀င္ေရာက္လာမုူ႕ဒဏ္ကို အျပည္႕အ၀ ေက်ေက်နပ္နပ္ၾကီး ခါးစည္းခံေနရရွာ၏။

ဒီမိုကေရစီဘိုးေအဟု ဆိုအပ္ေသာ အေမရိကန္က မက္ဆီကန္မ်ားကို တိရိစာၦန္မ်ားဖမ္းသကဲ႔သို႕ အလူးအလဲ လူ၀င္မွဳ႕ဥပေဒျဖင္႔ ဖမ္းေနခ်ိန္ ၊ ဂရိတြင္ ေျပာင္းေရြ႕ အာဖရိကသားမ်ားကို လူမဆန္စြာ ေလွာင္ပိတ္ထားခ်ိန္ ၊ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း ၊ မလွမ္းမကမ္းမေလးရွားတို႕တြင္ ၊ မဟာခ်ိဳင္ျပသနာ ၊ ေအာ္ပရာစီျပသနာမ်ားျဖင္႔ ေျပာင္းေရြ႕သူမ်ားကို စပါယ္ရွယ္ တြယ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ
နိုင္ငံ၌ အစိုးရ စီမံကိန္းမိုးပြင္႔ကို လက္မခံသျဖင္႔ ခတၱခဏနားလိုက္ရသည္ဟုပင္ အသံထြက္ လိုက္ေသးသည္ ။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဘဂၤလီဟု ေကာက္ခံျခင္းကို လက္မခံေသာေၾကာင္႔ နိဳင္ငံေတာ္၏ အဓိက ဌာနၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ လ၀ကဌာနၾကီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားပင္ လက္ေလွ်ာ႔လိုက္ရသည္ဟု ၾကားရသည္ ။ မည္သူ႕ကို ေၾကာက္ေနသနည္း ။
ရခိုင္ျပည္တြင္ ဘဂၤလီအႏြယ္ ႏွစ္သန္းနီးပါး ၊ ၀ ႏွင္႔ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး နိဳင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ ျပည္ၾကီးေပါက္ တစ္သန္းနီးပါး ။
မည္သူ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည္႕ေနသနည္း ။ လူ႕အခြင္႔အေရး ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္႔ဟုကားမျမင္ ၊ လူု႕အခြင္႔အေရးဟူသည္အမိန္အာဏာႏွင္႔ အမွန္တကယ္လိုအပ္လာလွ်င္ ျဖစ္တည္မွဳ႕၌ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္မွာ ကား ၾကာေခ်ျပီ ။

လူ႕အခြင္႔အေရးသည္ ကြက္ၾကားမိုးေလာ ၊ လူု႕အခြင္႔အေရးသည္ ဖိုရမ္ေလာ ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္း၀င္ေငြေလာ ၊ ေထာက္ပံ႕ေၾကးေလာအာဆီယံ ဥကၠဌေနရာေလာ ၊ ဆန္ရွင္ဖြင္႔နိဳင္ရန္ ေဆးၾကိမ္လံုးလား ၊ တနိဳင္ငံလံုးရွိ ျပသနာအရပ္ရပ္သည္ ထိုျဖစ္တည္မွဳ႕သံုးရပ္၌သာ တည္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရန္လိုသည္ ။

ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္သည္႕အခ်ိန္တြင္ နာေစးေနျပီး ၊ ေလွ်ာ႕ေပါ႔ရမည္႕ေနရာတြင္ ဖိေထာင္းေနမည္ဆိုလွ်င္ကားျမန္မာျပည္သည္ ကမာၻ႕စာမ်က္ႏွာတြင္ ယခုထက္ပင္ ထင္ရွားလာေပဦးမည္။ နာမည္ေကာင္းႏွင္႕ကား မဟုတ္ ။

မာဃသစၥာ

၄ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...