Thursday, November 14, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရုတ္တရက္ျမွင့္တင္လုိက္ျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ျပသနာ


ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန အၾကီးအက်ယ္အရံႈးျပေနျခင္းကိုအေျခခံျပီး လႊတ္ေတာ္ ထံမွ ေထာက္ပံ့ေၾကး Subsidy ဘတ္ဂ်တ္ေငြရေအာင္ Political Crisis တစ္ခုကို ျပည္သူထံ ခ်ျပ လိုက္ျခင္းလို႔ ရိုးသားစြာရႈျမင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရ ၂ခုအၾကား (ဦးေရႊမန္းရဲ့လႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ဦးသိန္းစိန္ရဲ့လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန) ေငြေၾကးအခက္အခဲေျဖရွင္းနည္းပဲျဖစ္ပါသည္။ လြတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ခ်မေပးလို႔ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလဲ အေမရိကန္အိုဘားမ်ားအစိုးရပံုစံ ခဏရပ္ေပးရလွ်င္ ရယ္စရာျဖစ္ေနဦးမည္။

လႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်တ္ေငြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန အသံုးစရိတ္၂ခုကို အၾကမ္းေလ့လာၾကည့္လွ်င္..ဘတ္ဂ်တ္ခ်ေပးရာတြင္ ၂၀၁၂ ကာလတြင္ ေနအိမ္မ်ားလွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ လူထုဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ဆူပူမည့္ ျမိဳ႔ေနလူတန္းစားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မျပတ္ေတာက္ေရးကို အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ့ မဟာျဗဴဟာအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္က ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းလူထုအတြက္ တယူနစ္၃၅က်ပ္ႏႈန္း၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၃၀၀က်ပ္ စသျဖင့္ ကာလ၊ေဒသ၊အေျခအေနအတိုင္း သတ္မွတ္ခဲ့ပါျပီး အိမ္မီးမ်ား မွန္မွန္လင္းေနျခင္းသည္ အစိုးရသစ္စြမ္းေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားက ေနအိမ္မ်ားကိုေတာ့အရံႈးခံျပီး ေနအိမ္မ်ားကိုေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းဖို႔ အရံႈးေပၚေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္း (အီးပီစီ) အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမွာ ဓါတ္အားခတိုးျမင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ခရိုနီး၊စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း) လုပ္ငန္းမ်ားကို မထိခိုက္ရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္ရေပသည္။

အၾကမ္းဖ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ့ အရံႈးအျမတ္ရွင္းတမ္း ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက
၁။ အစိုးရတရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၃တြင္ 3142 mW ထုတ္လုပ္ေနျပီး၊ စီမံကိန္း 1431 mW ရွိသည္။ ဗီယက္နမ္၊ထိုင္း၊တရုပ္၊အေမရိကန္မ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ေရာင္းေစ်းမွာ ၁၀ဆင့္ (က်ပ္၉၀) ခန္႔သာရွိသည္။  price in Vietnam, Thailand, China & USA average price is 1 unit = US$0.07  (7 cent = က်ပ္၇၀ခန္႔)။ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုအတိုင္းသတ္မွတ္ပါက အစုိးရထုတ္လုပ္သည့္ 3142 mW မွ ကီလိုဝပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၀၂၂၁ သာရွိသည္ဟု ေက်ာ္ခြတြက္ခ်က္ထားခ်က္မွာလည္း ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ရယ္စရာေကာင္းသည္။ ထံုးစံအတိုင္း Transmission wastage မဟာဓါတ္အားလိုင္းမွဆံုးရံႈးမႈကို ၄၀% အထိ ျပထားသည္မွာလည္း ကမၻာႏိုင္ငံမ်ား ၃-၅% ႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါက စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန အတြင္းသိပညာရွင္မ်ားက ႏႈတ္ပိတ္ေနလိုက္ရသည္။ တိုးတိတ္ေျပာခ်က္အရ အလကားနီးပါးသံုးေနေသာ ခရိုနီစက္ရံုမ်ား၊ အစိုးရဌာန၊လုပ္ငန္းမ်ားကို စာရင္းေဖ်ာက္ထားရေသးေၾကာင္း သိရသည္။ 

၂။ ေအာက္ပါအစိုးရ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆိုလွ်င္ ၄၈၉၄၃၆ က်ပ္သန္းေပါင္း = US$ 589 million (US$1.00=kyat 1000 rate) မွ်သာရွိသည္ကို အံ့ၾသစရာေတြ႔ရသည္။ အိမ္သံုး ကီလိုဝပ္နာရီသန္းေပါင္း ၃၆၅၂ မွာ စုစုေပါင္းထုတ္သမွ်၏ ၃၀%ခန္႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ကန္ေဒၚလာ ၁၇၆သန္း US$ 176 million တန္ဖိုးရွိသည္။

၃။ ယခုျပည္သူမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေသာ အိမ္မီးလွ်ပ္စစ္တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၁၇၆သန္း ..ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ၾကည့္ပါက ဘာမွမဟုတ္။ ျပည္သူလူထုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို အစိုးရက တစ္ႏွစ္ ၃ေဒၚလာ (လူဦးေရ သန္း၆၀ အတြက္ တစ္ဦးလွ်င့္ ၃ေဒၚလာ (က်ပ္ ၃၀၀၀) ျပန္မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးလား ဟုေမးစရာျဖစ္လာသည္။

၄။ အိမ္မီးမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ၁၇၆သန္း ဆိုသည္မွာ ခရိုနီအခ်ိဳ႔ စင္ကာပူဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ၁၁ဘီလွ်ံႏွင့္ ယွဥ္ပါက ဘာမွမရွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သယံဇာတ ေရႊ၊ဓါတ္ေငြ၊ေက်ာက္စိမ္း၊ပုလဲ၊ေၾကးနီ၊နီကယ္၊သတၱဳႏွင့္လွ်ပ္စစ္မ်ားကို ထုတ္ေရာင္းရေငြ ႏွစ္စဥ္ဘီလွ်ံေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာနက လယ္သမ်ားမ်ား ေရတင္စက္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၅သန္းမွ်ကိုပင္ လယ္သမ်ားမ်ားကိုေတာင္းမည္။ ျမိဳ႔ရြာမ်ားရွိ လူဦးေရသန္းေပါင္းမ်ားစြာထံမွလည္း လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းကို တိုးျမွင့္ေတာင္းယူဦမည္။  လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးအစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္တို႔ အေျဖတခုခုေတာ့ ရမည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၅။ ဘေၾကာင့္လွ်ပ္စစ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ရံႈးရပါသနည္းကို အၾကမ္းဖ်င္း (လူပိန္းနည္း)ျဖင့္ အရံႈးအျမတ္တြက္ပါက
- ကုန္ၾကမ္းစရိတ္ Raw material cost (ဓါတ္ေငြ၊ ေရအား၊ ေက်ာက္မီးေသြး..)
- အလုပ္သမားခ Labor cost (အားလံုးအစိုးရဝန္ထမ္းခ်ည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာေငြ
- စက္အပိုပစၥည္းႏွင့္မြမ္းမံစရိတ္ Maintenance Cost
- မတည္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ႏွစ္စဥ္ျပန္ဆပ္မႈ Financial Cost (ေလာေလာဆယ္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ေလွ်ာ္ပစ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ သုညဟုဆိုႏိုင္သည္)
 အထက္ပါကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေရာင္းရေငြမွ ႏႈတ္လိုက္ပါက အျမတ္ေငြ/အရံႈး  ရရွိသည္။ အျမဲတမ္းရံႈးခ်ည္းေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္း အီးပီစီ ျဖစ္သည္။ 

၆။ ထိုရံႈးစရိတ္မ်ားကို ကာမိရန္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဘတ္ဂ်တ္မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူပိန္းနည္းမွာ ျပည္သူလူထုမ်ားထံမွ ေတာင္းယူနည္းျဖစ္သည္။ ခရိုနီ၊စစ္တပ္ႏွင့္စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား၏ စက္ရံုမ်ားမွာ အစိုးရလွ်ပ္စစ္ကို အခမဲ့နီးပါးရယူေနသည္။ သူတို႔ထံ မီတာခသြားေတာင္းလွ်င္လဲ ရဖို႔မလြယ္၊ ျမန္မာ့စက္မႈလက္မႈက႑သည္ တမ်ိဳးသားလံုးထုတ္ကုန္ US$ 57 billion (2012) ၏ ၂၁% ခန္႔ (US$ 11.9 billion) ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္မွာ ပုဂၢလိကစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ခရိုနီစက္ရံုမ်ားမဟုတ္ပါ။ ပုဂၢလိက စက္ရံုမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးထံမွ ဝယ္ယူသံုးစြဲခြင့္မရပါ။ လွ်ပ္စစ္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းထားေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မရေသာေၾကာင့္၊ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ဂ်င္နေရတာမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ရပါသည္။ တစ္ယူနစ္ က်ပ္၁၀၀မွ ၂၀၀ အထိ ကုန္က်ေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ (တရုပ္)ကုန္မ်ားကို မယွဥ္ႏိုင္ပါ။ မိမိကိုယ္ပိုင္လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳေသာ္လည္း အသံုးျပဳခ လိုင္စင္ေၾကးကို အစိုးရအားေပးရသည္။ အဲ.. အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား လာဘ္ေပးရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ စက္ ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ စက္ခ်ဳပ္စက္ပင္ အခြန္ေဆာင္ (လာဘ္ေပးျပီးမွသံုးရပါတယ္။ စက္မႈစစ္ေဆးေရးဌာန၊ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနကို ေပးကမ္းရသည္။ ကုမၸဏီလိုင္စင္ဌာနကို ေပးရသည္။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာနကိုေပးရသည္။ လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္ အေသးစား၊အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အၾကီးက်ယ္အခက္ခဲျဖစ္ရျခင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ေလာင္စာဆီစရိတ္၊ အပိုပစၥည္းစရိတ္မ်ား အလြန္ၾကီးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အဆံုးသပ္အျဖစ္၊ ထပ္မံေရးပါဦးမည္။ အိမ္မီးမ်ားအတြက္ အီးပီစီ EPC လ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေဒၚလာ ၁၇၆သန္း တန္ဖိုးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဘာမွမရွိပါ။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန (အစိုးရ) ႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝမႈေကာ္မတီ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) အာဏာျပိဳင္မႈတြင္ ခရိုနီမ်ားက အျမတ္ထြက္ျပီး၊ လူထုႏွင့္အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖဴျပာ ထပ္မံက်မည့္အေရးျဖစ္သည္။ လူမ်ားဆူလာေအာင္ လုပ္ေနေသာ ေနာက္ေၾကာင္္းျပန္လိုသူမ်ား စနက္ပင္ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။

ဆန္းစစ္ျပီးလွ်င္ အေျဖရွာႏိုင္ပါသည္။ လက္ဝါးအုပ္အရင္းရွင္မ်ား စီးပြားေရးစက္ရံုမ်ားကို မထိခိုက္ေစပဲ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမည္နည္း။ Thinking Strategically ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးစာအုပ္ကို ေက်ာ္သက္ခိုင္ဘာသာျပန္တဲ့  ေတြးျခင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္လည္း ေျဖရွင္းလို႔ ရႏိုင္မည္မထင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၆လခန္႔ သြားေရာက္ေလ့လာေသာအခါ ျပသနာၾကီးတစ္ခုကို ေတြ႔ရသည္။ ကမၻာ့အဆင့္ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္မ်ားကို ျမန္မာပညာရွင္မ်ားကို လက္ေတြ႔မသိၾကပါ။ ႏိုင္ငံျခားမွလက္ေတြသမားမ်ားကိုလည္း ေနရာလံုးဝမေပးလိုပါ။ နာဂစ္မုန္တိုင္းေခတ္က ႏိုင္ငံတကာအကူညီမ်ားပဲ လက္ခံျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာလူမ်ားကို လက္မခံခ်င္သည့္ စစ္အစိုးရ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ျပည္တြင္းရွိျမန္မာအရာရွိ၊ ဝန္ထမ္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အလားတူျဖစ္သည္။ ခရိုနီမ်ားကေတာ့ လက္ေတြ႔လည္း ၾကြမ္းက်င္စြာလုပ္ကုိင္ၾကသျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ခရိုနီမ်ားကု လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မိုးမခ စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ေမာင္လွ်ပ္စစ္က ဆရာထြန္းႏိုင္၏ေဆာင္းပါးတြင္ ပုဂၢလိကဓာတ္အားထုတ္လုပ္သူမ်ား(Independent Power Producer-IPP) ၏ ပုဂၢလိက က႑ကိုအားမေပးသင့္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကို ေခ်ပထားသည္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကသာေဆာက္လုပ္သင့္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားတြင္ နည္းပညာ ႏွင့္ဟန္ပန္မ်ားရွိၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္စနစ္မ်ားရွိသည္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိသည္၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာေဆာက္လုပ္ပါက မသမာမႈမ်ားေပၚေပါက္ကာ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာ၊ စရိတ္စကႀကီးမားေသာ စီမံကိန္း(Wasted Project)မ်ားသာ ျဖစ္လာမည့္အေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္တင္ျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာသာဂိ ေပးစာတြင္ တျပည္ေထာင္ လ်ပ္စစ္မီးစနစ္ကေန ျပည္ေထာင္စုုလ်ပ္စစ္မီးစနစ္ ဆီသိုု႔ (ဗဟုိဦးစီးစနစ္မွ ထိုးေဖာက္ထြက္ျခင္း) သေဘာထားကိုလည္း သိရသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ပုဂၢလိက၊ အစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ျပသနာကို ရႈေဒါင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ျမင္ၾကသည္။  The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခ ျမင့္တက္ျခင္း ကိစၥကို ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ကာ သမၼတထံ တင္ျပမည္ဆိုသူ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ဦးမိုဃ္းေသြး တို႔၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာရသည္။ “ဒီကိစၥကို အႀကိမ္ေပါင္းမနည္း ေဆြးေႏြးၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ” (ဦးေအာင္ခိုင္)။ ျပသနာကို ျမန္မာ့နည္းျမန္မာဟန္ေျဖရွင္းလိုခ်င္းမွ ကမၻာ့အဆင့္သို႔တက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာမ်ား ႏိုင္ငံတကာခရီးမ်ားမ်ား ထြက္ေနၾကပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔လည္း ျမန္မာမ်ားစြာအေျခခ်ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကျပီ၊  ဦးဘုန္း(ဓါတု) စာေပေဟာေျပာပြဲမွာ ေျခေထာက္ျဖင့္စာဖတ္နည္း (ခရီးထြက္၊ေလ့လာျခင္း)ကို ျမန္မာမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္မွာ အားရဖြယ္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ျပသနာသည္ ေရရွည္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုျပသနာေျဖရွင္းသူမ်ား ႏိုင္ငံတကာသို႔ ထြက္ျပီး လက္ေတြဘဝမ်ားကို ၾကည့္ရႈဖို႔ အေရးၾကီးပါသည္။

ယခုလွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္း ရုတ္တရက္ျမွင့္တင္လိုက္ျခင္းကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ဦးေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေျဖရွင္းၾကဦးမည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၏ နည္းနိသသွွ်မ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္းစီးပြားျပသနာမ်ား  အတြက္ အသံုးမခ်ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအေရးမ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေနပါသည္။ သိပ္ရႈပ္လာလွ်င္ သမၼတဝင္လာျပီး ခဏရပ္လိုက္ ဟု အမိန္႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ ရခိုင္၊ကခ်င္ လူမ်ိဳးအေရးခင္းမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အေရးမ်ားကိုလည္း ခဏရပ္လိုက္ နည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းေနက်ပင္။ ယခု ေဒၚလာ၁၇၆သန္း အာဏာျပိဳင္သူမ်ားအတြက္ Small Problem  ျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာျပည္ရွိ သာမန္လူတန္းစား က်ေနာ္မိသားစုအတြက္ တလ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ၅ေသာင္းခန္႔က်သင့္ေနသည္။  ေရတင္၊ ေရေႏြးၾကိဳ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ လွ်ပ္စစ္မီးပူထိုး လွ်ပ္စစ္အသံုးၾကမ္းေသာ ျမန္မာျပည္ရွိက်ေနာ္မိသားစုအတြက္ လွ်ပ္စစ္ေခြ်တာဖို႔ မနည္းေလ့က်င့္ရဦးမည္။ ေလေအးစက္၊ ေရပူေရခ်ိဳးစက္မ်ား သံုးလာပါကပိုဆိုးမည္။ လွွ်ပ္စစ္အသံုးေဆာင္မ်ားသည္ ဇိမ္ခံရန္ျဖစ္သည္။ မီးထြန္းရန္အတြက္ ဘာမွမကုန္က်ပါ။ စင္ကာပူတြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဝယ္လွ်င္ ကီလိုဝပ္ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ အရင္ၾကည့္ရေသာ ဖိလစ္ပိုင္ တိုးရစ္မိတ္ေဆြမ်ားကို ေျပးျမင္မိသည္။ ျမန္မာျပည္ လွ်ပ္စစ္ကိုစနစ္တက် ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက ေနာင္အႏွစ္၂၀ၾကာလွ်င္ ခရိုနီမ်ားၾကီးစိုးေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျမန္မာအိမ္ေစ၊အလုပ္သမားမ်ား ျပည္ပတြင္ကြ်န္ခံေနရဦးမည္ကို ျမင္ေယာင္ပါသည္။

ယခုလွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းျပသနာအတြက္ က်ေနာ့္အတြက္အေျဖမရွိပါ။  ေဇာ္ေအာင္

Reference:
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္လက္အခ်ိဳ႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် စုေဆာင္းထားပါသည္။
http://murann.com/power.htm
အေသးစားနွင့္အလတ္စားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ (၅ႏွစ္အတြင္း ၆၀၀၀ မဂၢါဝပ္) 2013-2018 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ေလာင္စာရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ၊ တရုပ္ျပည္နမူနာယူေနေသာျမန္မာ
ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္လွ်ပ္စစ္အေၾကာင္း  (June 17, 2013)


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...