Monday, September 23, 2013

State အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမာ္ဒယ္လ္ႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေရးပညာရပ္ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လစ္ဘရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္တြင္ အနည္းဆုံးေလးခုမက ရွိသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္အင္ စတီက်ဴးရွင္းမ်ား သီးျခားခြဲထြက္ ဖြဲ႕စည္း ရွင္သန္ႏုိင္ပါက ယခုသြားေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ပင္မေက်ာ႐ိုးျဖစ္ လာႏုိင္ေျခ ရွိသည္ကုိ အေလးအနက္ ထားသင့္သည္။

အျခားတစ္ဖက္၌လည္း အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္အင္ စတီက်ဴးရွင္းမ်ား သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္မႈေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအတြက္ အစုိးရေပၚလစီ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို Checks and Balances လုပ္ရာတြင္ ပုိမုိ ခရီးေရာက္ႏုိင္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက သြက္လက္လာသည္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားအရ သိသာေစသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္မည္ ဆုိေသာ္လည္း အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက အျပန္အလွန္ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုမူ သီးသန္႔ထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ KDI၊ Research Institute မ်ား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ JICA၊ JETRO၊ စင္ကာပူတြင္ Institue of Policy Studies၊ Asian Century Institute၊ NUS Centre မ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ State Institution မ်ားက အစုိးရေပၚလစီႏွင့္ စတိတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက လႊတ္ေတာ္၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ ေစာင့္ၾကည့္ အႀကံေပးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိလည္း တစ္ၿပဳိင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထုိအဆင့္အတန္းမ်ဳိးကို ႏုိင္ငံေတာ္က သီးျခားတည္ေဆာက္ရန္ အပူးတျပင္း လုိအပ္ေနသည္မွာ ေခတ္မီကမာၻႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တတိယကမာၻ႔ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Capacity ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ မရွက္မေၾကာက္ ဝန္ခံျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဖြ႕ံၿဖဳိးမႈကို ဆြဲတင္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း လုံေလာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ
(၁) ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္အဖြဲ႕
(၂) ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕
(၃) ျပည္ေထာင္စု ဗဟုိစာရင္းအင္းဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕
(၄) ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕
(၅) ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕
(၆) တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိေကာင္စီအဖြဲ႕ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
သမၼတ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္သည္။ သမၼတက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူအခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ စသည္တို႔သည္ Semi-government မ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ယခုအစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ယႏၲရား ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အခရာက်ေသာ အဆုိပါ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား လုိအပ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ား မည္မွ်အေရးပါ ေၾကာင္းကုိ ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒသစ္ ထြက္ေပၚလာၿပီး ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မဆုိင္းမတြပင္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္၏ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း စတင္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းကုိ ႀကဳိဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အမည္ခံ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ရွိၿပီဆုိေသာ္လည္း ယခုလုိအပ္ေနသည္မွာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ခုိင္မာေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျဖင့္ က်ားကန္ေပးမႈအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္းကုိ ယခုေဆာင္းပါးမွ တစ္ဆင့္လွစ္ဟျပရျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကုိ ဦးစားေပးထားေသာ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈညြန္းကိန္းမ်ား တြက္ခ်က္ရာတြင္ လုိအပ္ေနသည့္ ကိန္းဂဏန္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ၏ သုံးစြဲပုံကုိ ေထာက္ျပရန္ လုိအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္အင္ စတီက်ဴးရွင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အာဏာပုိင္ဝါဒီတုိ႔၏ ဂိတ္ဆုံးႏွင့္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးေပၚလစီ

အလွမ္းေဝးလွေသာ လက္တင္အေမရိက ႏုိင္ငံမ်ား၏ Demilitarization အကူးအေျပာင္းမ်ားကုိ ခ်ိန္ထုိး ရွင္းျပျခင္းထက္ အာရွ၏ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ Demilitarization ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အာဏာပုိင္ဝါဒ ေရာေထြးသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာၾကည့္မွသာ ယထာဘူတ က်မည္ျဖစ္သည္။ အာရွႏုိင္ငံေရး ေမာ္ဒယ္လ္ သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာပုိင္ ဝါဒေရာေထြးမႈ၊ တစ္ပါတီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး စစ္ဘက္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုေက်ာ္ၾကာခဲ့သည္။ အင္ဒုိနီးရွား ဆူဟာတုိစစ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရး စြက္ဖက္မႈသည္ ဆယ္စုေလးခုေက်ာ္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကုိရီးယား ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ တည္ေဆာက္မႈတြင္ ဂ်င္နရယ္ ပတ္က်ဳံးဟီး၏ ေက်းဇူးေမ့သူ မည္သည့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ ထုိင္ဝမ္၏ ထြန္းသစ္စ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္မႈကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်န္ေကရွိတ္က အရင္းရွင္ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးျဖင့္ ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပုိ္င္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာမုိစ္ကို ေမ့ၾကေသးမည္ မဟုတ္ေပ။ ယခုလည္း အင္ဒုိနီးရွား၏ ပဲ့ကုိင္ရွင္ သမၼတဆူဒုိယူႏုိဘန္ဘန္းမွာ မ်က္ေမွာက္ သက္ေသျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္ႏွင့္အာရွတြင္ ပတ္က်ဳံဟီး၊ ပရင္မ့္ႏွင့္ ရာမုိစ္ နာမည္ေကာင္း ထြက္မႈႏွင့္ အာဖရိကတြင္ မူဂါဘီ၊ ကဒါဖီႏွင့္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္တုိ႔ နာမည္ဆုိးထြက္မႈက သမုိင္းမွတ္တမ္း ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ စစ္ဘက္မွ ႏုိင္ငံေရး၌ မပါမျဖစ္ႏွင့္ အေရးပါလွသည္ကုိ အမႊန္းတင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ စစ္ဘက္က ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိရင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထုိစစ္ဘက္ႏုိင္ငံေရး တာဝန္ယူမႈတြင္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ အရည္အခ်င္း၊ ပညာ၊ အေတြ႕အႀကဳံ၊ ဆႏၵႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ကြာျခားခ်က္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကုိ သီးသန္႔ ရည္ညြန္းရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ စစ္ဘက္၏ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈတြင္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအားလုံး ျပစ္ပုံခ်ခဲ့ပါသလား၊ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္လား၊ ပူးတုံခြာတုံလား ဆုိသည္ကုိ အေလးေပးေလ့လာမွသာ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအတြက္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကိုးေရး လမ္းစဥ္မွာ ရွင္းလင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။

ေကာက္ခ်က္မွာ စစ္ဘက္ႏွင့္ အာဏာပုိင္ဝါဒ ေရာေထြးသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ဆုတ္မႈ အတုိင္းအတာ၊ ေပးထားခ်က္ ဂိတ္ဆုံးမွာ ၎တုိ႔ အက်ဳိးစီးပြား မပ်က္သုဥ္းေရးအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး အာမခံႏုိင္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးထားရစ္ခဲ့သည္ကုိ မထိပါးေသာ ေပၚလစီမူဝါဒမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Reform ကိစၥမ်ား၊ ျမန္မာ အက်ပ္အတည္းမ်ား အလုံးစုံ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အာဏာပုိင္ဝါဒ ေရာေထြးေနသူမ်ားကုိ အားကုိးအားထားျပဳရန္၊ အလြန္အကြၽံ မီွခုိမႈမျပဳၾကရန္ အေျဖထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ျမန္မာ့ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအတြက္ အစုိးရအေပၚ အလုံးစုံ ေမွ်ာ္လင့္မထားရန္၊ ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ဘဲ မိမိတုိ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အင္စတီးက်ဴးရွင္းပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ၾကရန္မွာ ရီေဖာင့္မစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားလုံး နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ အကူးအေျပာင္းတုိင္းတြင္ ၎တုိ႔ ေစတနာ ဗလပြ ရွိသည္ဆုိေစ၊ ဆႏၵျပင္းျပလြန္းပါသည္ဟု အေၾကာင္းျပျပ၊ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ Capacity ပုိင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးသုိ႔ သြားရာလမ္းတြင္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အားကုိးၾကရန္သာ သမုိင္းေပးတာဝန္ ျဖစ္လာသည္။ ထုိဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္သုိ႔ က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

စစ္ဘက္ႏွင့္ အာဏာပုိင္ဝါဒ ေရာေထြးသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈ ျဖစ္ရပ္တုိင္းသည္ ၎တုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ား မဆုံး႐ႈံးေစေရးႏွင့္ က်န္သည့္အပုိင္းမွာ လူထုႏွင့္ ရီေဖာင့္မစ္မ်ား၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္ ကုိခံယူရမည္ ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးစီးပြား အားၿပဳိင္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပုံေဖာ္မႈတြင္ ကာလတစ္ခုအထိ အခ်ိန္ယူ ေျဖရွင္းေနပါက က်န္သည့္အခ်ိန္ ကာလအပုိင္းမွာ တုိးေတာင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ေနာက္က်ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္မွာ ခြာၾကည့္ရန္၊ အျပင္ထြက္ၿပီး အတြင္းသုိ႔ ျပန္ၾကည့္ရန္ လုိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အာဏာပုိင္ဝါဒ ေရာေထြးသူမ်ားသည္ မည္သည့္အခါကမွ ေစတနာရွိခဲ့သည္ မရွိေပ။ မိမိတုိ႔ျပႆနာ မိမိတုိ႔သာ ေျဖရွင္းၾကရန္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိအသြင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးကုိ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ရာမုိစ္ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတတုိ႔က ဥပမာျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ရွည္လ်ားစြာ ရွင္းလင္းေနရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးပါမႈကုိ ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္မွသာ ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ တင္ဒါေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းအရ လသာၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ အမတ္ဦးၾကည္ျမင့္ တင္သြင္းေသာ အဆုိတစ္ရပ္မွာ ... စီးပြားေရးႏႈိးဆြ ေငြေၾကး ႀကဳိတင္သုံးစြဲသမွ် ဘတ္ဂ်က္ကာလ တစ္ခုအတြင္း ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းသြားရန္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဟု ဆုိရမည့္ ... ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္အဆုိ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပုံျဖင့္ သာဓကျပမည္ ျဖစ္သည္။ ဦးၾကည္ျမင့္ တင္သြင္းသည့္ အဆုိကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ သုံးဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတုိ႔က ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိ႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးၾကည္ျမင့္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ ေဘာဂေဗဒ တရားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။ စီးပြားေရး သီအုိရီအတုိင္းဆုိလွ်င္ အစုိးရသုံးစြဲေသာ ေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္မ်ား ေပါမ်ားလာျခင္း၊ ဝင္ေငြမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ထုိမွအစုိးရ ဘ႑ာအခြန္ ရရွိမႈ ျမင့္တက္လာ ျခင္းစသည့္ ေစ်းကြက္ယႏၲရား ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းေရး အဖြဲအစည္း ဖြဲ႕စည္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရ ဦးေဆာင္ အသုံးစရိတ္မ်ား အေလ့အလြင့္ မရွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား လုိအပ္သည္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ေထာက္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ဇြန္လပုိင္းမွ စတင္ကာ အစုိးရတင္ဒါမ်ား ရက္ဆက္တုိက္ ေခၚဆုိေနသည္ကုိ အစုိးရထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ျဖစ္သည္။ အစုိးရတင္ဒါ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ အသုံးစရိတ္မ်ားဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္စပုိင္းက ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အစုိးရလုိေငြျပ ဘတ္ဂ်က္ စီမံကိန္းျဖင့္သြားေသာ ေပၚလစီကုိ ဆန္းစစ္ရန္လည္း အေၾကာင္းဖန္လာသည္။

အစုိးရ၏ လိုေငြျပ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ပံ့ပုိးေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခ်းေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ သြားေနေသာ အသုံးစရိတ္ စီးပြားေရးျဖင့္ ပုံေဖာ္ေနသည္မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏုိင္ေသာ ရလဒ္ေကာင္း တစ္ခုတေလ ရွိသင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အသုံးစရိတ္ သီအုိရီေၾကာင့္ အစုိးရတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမဲ့သည့္ Sector မ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား တင္းၾကမ္းသုံးစြဲေနရာ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေစ်းကြက္ သုိ႔မဟုတ္ လူထုလက္ထဲတြင္ ေငြေၾကး ပုိပုိလွ်ံလွ်ံ သုံးစြဲလာႏုိင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ရမည္။ လူထု၏ အလုပ္အကုိင္ လက္မဲ့အား ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္ရရွိမႈမွာလည္း ေဖာျခင္းေသာျခင္း ျဖစ္ေနရမည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြသြား ေငြလာမ်ား သြက္သြက္လက္လက္ လႈပ္ယမ္းေနရမည့္ အခ်ိန္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ေဘာဂေဗဒ သေဘာတရားမွ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းေလး နားလည္လြယ္ရန္ ရွင္းျပျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သီအုိရီအရ ေဘာင္မလြတ္ပါ။

အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ေကာ္မတီ စုစုေပါင္း ၂၅ ခု၊ ေကာ္မရွင္ႏွစ္ခုႏွင့္ အဖြဲ႕ခုနစ္ခု ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၄ ခုဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လုိအပ္ေနသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္မ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းေရးႏွင့္ အစုိးရတင္ဒါမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းသင့္သည္ကုိ ေစာေၾကာလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္လာေသာ State အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ အပူတျပင္း လုိအပ္လာသည့္ အခ်ိန္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကား ဤအခ်က္ကုိ မေမ့သင့္အပ္။

သန္းစိုး (ေဘာဂေဗဒ)
 The Voice Weekly Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...