Sunday, September 1, 2013

(((((```` ၀န္ထမ္းဟူသမွ် ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္...´´´´)))))၀န္ထမ္းဟူသည္ ၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္၊ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ပါတီႏုိင္ငံေရးသမားဟူသည္ကား.... မိမိပါတီအႏုိင္ရေရးႏွင့္ မိမိပါတီမွ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာအား ခ်ဳပ္ကုိင္၍ ဦးေဆာင္ခြင့္ရရွိေရးကုိသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ပါတီႏုိင္ငံေရးသမားတြင္ ပါတီက ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရၿပီး ပါတီတုိးတက္ေရးအတြက္သာ စိတ္ကူးဥာဏ္ ကြန္႔ျမဴးသည့္ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပါတီႏုိင္ငံေရးတြင္ မိမိပါတီအႏုိင္ရရန္ ၿပိဳင္ဘက္ အျခားပါတီမ်ားကုိ အလဲထုိးျခင္းဟူေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ကား ယွဥ္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္ရေသာ ရည္မွန္းခ်က္မရွိပါ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္အတုိင္းသာ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

````၀န္ထမ္းဟူသမွ် ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္´´´´ ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္သည္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိလည္း ျပဌာန္းထားဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း...။

အစုိးရဌာနတစ္ခုအတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ေနပါက လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အေပၚတြင္ေမွ်ာ္လင့္မထားႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါမည္။

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လည္း မိမိပါတီ၏ လုိလားခ်က္ႏွင့္ယွဥ္၍ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းကာ အျခားပါတီ၀င္ျဖစ္ေသာ အထက္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၀ိ၀ါဒကဲြျပားမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္မေျပျဖစ္လာပါမည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္ ဌာနအတြင္း၌ တုိက္ရုိက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ား၊ ၀တၱရားေရွာင္လႊဲမႈမ်ား၊ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျပဳမႈမ်ား၊ သတင္းေပါက္ၾကားေစမႈမ်ား၊ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အားနည္းခ်က္ရွာမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းမႈမ်ား၊ အထက္သုိ႔ အျပစ္တင္အပုပ္ခ်ေ၀ဖန္မႈမ်ား၊ ေဘးနံသုိ႔ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ လက္ေအာက္သုိ႔ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးဟူေသာ စကားရပ္တြင္ National Politic ႏွင့္ Party Politic ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိပါသည္။

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဟူသမွ်သည္လည္း ႏုိ္င္ငံေရးသမားမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဟုေခၚေသာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပါတီႏုိင္ငံေရးသမားသည္ကား ပါတီအက်ဳိးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါတီအႏုိင္ရၿပီးမွသာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြါးဟူေသာ အမ်ဳိးသားနုိင္ငံေရးကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြါးသည္ ဒုတိယေနရာတြင္သာ တည္ရွိရပါသည္။

ပါတီ၏ အက်ဳိးစီးပြါးဆုိရာတြင္ အျခားၿပိဳင္ဘက္မ်ားအတြက္ အျပစ္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အျခား မလုိလားသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

အာဏာရပါတီႏွင့္ အတုိက္အခံပါတီတုိ႔သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ် ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

မိတ္ဖဲြ႔ခဲ့သည့္တုိင္ မိမိပါတီ၏ အႏၱရာယ္ကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မိမိ၏ပါတီအက်ဳိးအတြက္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနကုိ ဆဲြဆန္႔ျခင္းအတြက္သာ မိတ္ဖဲြ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖဲြ႔ႏွင့္တစ္ဖဲြ႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိသာ အၿမဲရွာေဖြဖိႏွိပ္ေနၾကရပါသည္။

ညီအစ္ကုိအရင္းသည္ပင္ ပါတီစဲြ ဂုိဏ္းဃနစဲြျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္သည္အထိ ရက္စက္တတ္ၾကပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ National Politic ႏွင့္ Party Politic ဟူသည္ အႏွစ္သာရႏွင့္ အဓိပၸါယ္ မ်ားစြာ ကြာျခားပါသည္။

ထုိ႔အတူပင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးသမား၏ တန္ဘုိးသည္လည္း မ်ားစြာကြာျခားပါသည္။

ႏုိ္င္ငံ့၀န္ထမ္းျဖစ္ရန္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္လည္းရွိပါသည္။ သတ္မွတ္ပညာအရည္အခ်င္းလည္း ရွိရပါသည္။
အက်င့္စာရိတၱလည္း ေကာင္းမြန္ရပါသည္။
ျပစ္ဒဏ္က်ခံဘူးျခင္းလည္း မရွိရပါ။

ထုိ႔အျပင္ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ရန္လည္း အထက္ပါအခ်က္မ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူ၊ တုိင္းရင္းသားစစ္စစ္လည္း ျဖစ္ရပါသည္။

ပါတီႏုိင္ငံေရးတြင္ မိမိပါတီအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ လွည့္ကြက္မ်ားကုိလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ကား ျပဌာန္းခ်က္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသာ ရွိပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဟူသမွ်သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးငွာ ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါလွ်က္ အမႈိက္ကစ ျပႆာဒ္မီးေလာင္ႏိုင္ေသာ ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းမႈ မရွိလွ်င္ ထုိ၀န္ထမ္းအား ထုတ္ပယ္ျခင္းသည္သာ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြါးကုိ လက္ေတြ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း....

(ကြန္ဆူးမား)(၂၁-၈-၂၀၁၃)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...