Wednesday, September 11, 2013

ဗုုဒၶဓမၼႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး ( ၁၀ ) ျဗာဟၼစုုိရ္တရားကုုိ လူ႔အခြင့္အေရးျခင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ( ခ )

September 10, 2013 at 2:18pm
ျဗာဟၼစုုိရ္တရားေလးပါးတြင္ ေမတၱာအေၾကာင္းကုုိ အပုုိင္း ( က ) တြင္ မိမိစြမ္းႏုုိင္သမွ်စုုစည္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုုအပုုိင္း ( ခ ) တြင္ ၾကြင္းက်န္သည့္ ကရုုဏာ မုုဒိတာႏွင့္ ဥေပကၡာအေၾကာင္းတုုိ႔ကုုိ စြမ္းသမွ်တင္ျပပါမည္။ ကရုုဏာဟူေသာ ေဝါဟာရကုုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္သည့္အခါ Compassion ဟုု ဘာသာျပန္ၾက၏။ ေအာက္စ္ဖုုိ႔အဂၤလိပ္အဘိဓာန္တြင္ Compassion ကုုိ ဤသုုိ႔ဖြင့္ဆုုိထားပါသည္။ Compassion: pity for the suffering of others, making one want to help them: be filled with compassion. A feeling of deep sympathy and sorrow for another who is stricken by misfortune, accompanied by a strong desire to alleviate the suffering. Compassion: a deep awareness of and sympathy for another suffering. Humane quality of understanding the suffering of others and wanting to do something about it. Definition of compassion: sympathetic consciousness of others' distress together with desire to alleviate it.
ဤဖြင့္ဆုုိခ်က္၏ ဆုုိလုုိရင္းမွာ ကရုုဏာဟူသည္ ကံဆုုိးမုုိးေမွာင္က်ေန၍ အတိဒုုကၡေရာက္ေနေသာသူအား ထုုိဒုုကၡမွ ကယ္တင္ေပးလုုိေသာ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵ၊ ဒုုကၡေရာက္ေနသူအား နစ္နစ္ေနာေနာ စိတ္ပူပန္၍ လူသားဆန္စြာ ေလးေလးနက္နက္ သနားၾကင္နာမႈ ဟူ၍ျဖစ္၏။

   ထုုိ႔ျပင္ Compassion ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာဖြင့္ဆုုိခ်က္လည္းရွိေသး၏။ ဖြင့္ဆုုိခ်က္မွာ ဤသုုိ႔။ Compassion need not be cultivated or developed - it is naturally present. Cultivated compassion is lifeless compared to the potent energy of innate altruism of that is available to everyone. True compassion is not about pity, yet feels everything deeply and responds to everything completely. Natural compassion fuels our responses with beneficial action, skillful means and heart connection with no need for contrivance. အဓိပၺါယ္မွာ ကရုုဏာကုုိ တမင္ပြါးမ်ားဘုုိ႔မလုုိအပ္။ ၎သည္ သဘာဝလက္ေဆာင္တစ္ခုုျဖစ္သည္။ တမင္ပြါးမ်ားထားေသာ ကရုုဏာသည္ လူတုုိင္း၌ရွိေသာ ကုုိယ္က်ိဴးမငဲ့ေသာ မူလစိတ္စြမ္းအင္ေလာက္ အသက္မဝင္၊ စစ္မွန္ေသာ ကရုုဏာသည္ သနားျခင္းသက္သက္မွ်သာမဟုုတ္၊ အရာရာကုုိ နစ္နစ္ေနာေနာ ခံစားတတ္၍ ျပည့္ျပည့္ဝဝ တုုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္တတ္၏။ ထုုိ႔ျပင္ သဘာဝမူရင္း ကရုုဏာသည္ ဖန္တီးျပဳျပင္မႈအလ်ဥ္းမရွိဘဲ ေကာင္းက်ိဴးျဖစ္ထြန္းေစေသာ လုုပ္ရပ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာေသာ နည္းလည္းမ်ားႏွင့္ ျဖဴစင္ေသာ ႏွလုုံးသားတုုိ႔ျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ အားအင္ျပည့္ေစ၏ ဟူသတည္း။

   အထက္ပါဖြင့္ဆုုိခ်က္ႏွစ္ခုုတြင္ ေအာက္စဖုုိ႔ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္၏ ဖြင့္ဆုုိခ်က္သည္ မူရင္းကရုုဏာပုုဒ္၏ အဓိပၺါယ္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေန၏။ ဒုုတိယဖြင့္ဆုုိခ်က္သည္ အေတာ္အတန္နီးစပ္၏။ အမွန္စင္စစ္ မူရင္း ကရုုဏာဟူေသာ စကားလုုံး၏အဓိပၺါယ္မွာ ေသာကဗ်ာပါဒ အပူမီးမ်ားလုုံးဝမရွိဘဲ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ သတၱဝါတုုိ႔၏ဆင္းရဲကုုိ ပယ္ေဖ်ာက္ကယ္တင္ေပးလုုိေသာ ေလးနက္ျမင့္ျမတ္ၾကီးမားေသာ စိတ္စြမ္းအင္ျဖစ္၏။  ဥပမာဆုုိပါစုုိ႔။ အသင္သည္ လူတစ္ေယာက္ကုုိ သနား၏။ သူ႔အတြက္ စိတ္ပူပန္မႈေသာကလည္းျဖစ္၍ ေအးျငိမ္းမႈမရ၊ ဤအေျခအေန ဤစိတ္ထားမ်ိဴးကုုိ ကရုုဏာအစစ္ဟုု မဆုုိရ။ ကရုုဏာအတုုဟုုသာ ဆုုိရ၏။ အမွန္စင္စစ္ သင္သည္ လူတစ္ေယာက္ ဆင္းရဲဒုုကၡေရာက္ေနသည္ကုုိ သနား၏။ ထုုိသနားျခင္းသည္ ထုုိသူ႔အတြက္ စိတ္ပူပန္မႈ၊ ပ်ာယာခတ္ခတ္မႈ၊ နာက်င္မႈအလ်ဥ္းမရွိ၊ သုုိ႔ေသာ္ အေလးအနက္တန္ဘိုုးထား၏။ အလြန္ၾကင္နာသနား၏။ထုုိသနားျခင္းသည္ ၾကည္၏။ ျငိမ္း၏။ ေအးခ်မ္း၏။ ျပည့္ဝ၏။ အသိပညာႏွင့္စပ္ယွဥ္၏။ ထုုိအဓိပၺါယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ စိတ္ထားမ်ိဴးျဖင့္ တစုုံတရာေသာ ေကာင္းက်ိဴးမ်ားျဖစ္ေျမာက္သည္အထိ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံကာ ကူညီေဆာင္ရြက္၏။ ကယ္ဆယ္ေပး၏။ ဤသည့္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္လုုပ္ရပ္ ႏွစ္မ်ိဴးပါဝင္မႈကုုိသာ ကရုုဏာအစစ္ဟုုေခၚဆုုိ၏။

   တတိယေျမာက္ ျဗာဟၼစုုိရ္တရားသည္ မုုဒိတာျဖစ္၏။ ဤမုုဒိတာသည္ သူမ်ားၾကီးပြါးေအာင္ျမင္သည္ကုုိ မနာလုုိျခင္းမရွိ၊ မနာလုုိျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၏။  မိမိ၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပုုိင္ဆုုိင္မႈမွန္သမွ်ကုုိ သူတပါးအားမွ်ေဝမေပးလုုိသည္ ဝန္တုုိျခင္းသေဘာတရားတုုိ႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္လည္းျဖစ္၏။ သူတပါးၾကီးပြါးေအာင္ျမင္သည္ကုုိ ဝမ္းေျမာက္တတ္သည့္သေဘာ ေက်နပ္တတ္သည့္သေဘာျဖစ္၏။ ထုုိသုုိ႔ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္ရာတြင္လည္း မိမိ၏ မိသားစုု သုုိ႔မဟုုတ္ မိမိႏွင့္နီးစပ္သူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုုတ္မူဘဲ အားလုုံးအေပၚဝယ္ ၾကီးပြါးေရး ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ မိမိ၏ရန္သူ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာထားရွိသူတုုိ႔အေပၚေသာ္မွ ဝမ္းေျမာက္ႏုုိင္ ေက်နပ္ႏုုိင္၏။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုုိရေသာ္ သူတပါးေအာင္ျမင္ၾကီးပြါးသည္ကုုိမနာလုုိျခင္းလည္းမရွိ၊ ဝမ္းလည္းေျမာက္တတ္ျခင္းသည္ မုုဒိတာ၏ သေဘာပင္ျဖစ္၏။  အလြန္ျမင့္ျမတ္လွေသာ သေဘာတရားပင္တည္း။

   စတုုတၳေျမာက္ ျဗာဟၼစုုိရ္တရားသည္ ဥေပကၡာျဖစ္၏။ ဥေပကၡာ၏သေဘာသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ဝမ္းမေျမာက္၊ က်ရႈံးျခင္းေၾကာင့္လည္း ဝမ္းမနဲ၊ စိတ္မခ်မ္းမသာ မျဖစ္၊ တည္ျငိမ္တည့္မတ္ျခင္း သေဘာရွိ၏။ ေလာက၏ အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာ ျဖစ္ရပ္လုုပ္ရပ္တုုိ႔ျဖင့္ ေျခာက္တုုိင္းလည္းမေၾကာက္၊ ေျမွာက္တုုိင္းလည္း မေျမာက္မူဘဲ မူလသေဘာသဘာဝအတုုိင္း အရွိကုုိအရွိအတုုိင္း တည္ျငိမ္တည့္မတ္စြာ နားလည္ခံစားတတ္ျခင္းသေဘာတရားပင္တည္း။ ေလာက၏ ေကာင္းေကာင္းဆုုိးဆုုိး အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာ ေလာကဓံတုုိ႔ကုုိ သဘာဝအတုုိင္းရႈျမင္ခံစားနားလည္၍ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္ တည့္မတ္စြာ ဆက္လက္လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသေဘာလည္းျဖစ္၏။ အထင္ရွားဆုုံးေသာ ဥပမာကုုိဆုုိရလွ်င္ ေဒဝဒတ္သည္ ျမတ္ဗုုဒၶအေပၚ အမ်ိဴးမ်ိဴးမေကာင္းၾကံကာ လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သည္အထိ အတင့္ရဲကာက်ဴးလြန္ခဲ့၏။ သုုိ႔ေသာ္ ျမတ္ဗုုဒၶသည္ ေဒဝဒတ္အေပၚဝယ္ ေဒါသျဖစ္ကာ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ေစေတာ့ဟုုသေဘာပုုိက္၍ ဘာမွမပတ္သက္ မေျပာဆုုိေတာ့ဘဲ ေက်ာခုုိင္းပစ္ထားျခင္းလဲမဟုုတ္၊ ေဒဝဒတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာစရာရွိက အရွိအတုုိင္း မူလသဘာဝအတုုိင္း သိရွိနားလည္ေအာင္ ေကာင္းက်ိဴးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ဆက္လက္၍ ေဟာေျပာ၏။ ရွင္းစရာရွိပါကရွင္း၏။ ငါ့စကားကုုိ နားမေထာင္သူဟူ၍ ေဒါသအာဃာတ မလုုိမုုန္းထားေသာ စိတ္ထားတုုိ႔ျဖင့္ ပစ္ပယ္လုုိ္က္ျခင္းလဲမဟုုတ္ေခ်။ သုုိ႔ေသာ္ လူအမ်ားသည္ကား မိမိ၏သေဘာႏွင့္မတုုိက္ဆုုိင္တုုိင္း လုုံးဝမဆက္ဆံဘဲ မကူညီေတာ့ဘဲ အေရးမထားေတာ့ဘဲ ေက်ာခုုိင္းလုုိက္ျခင္း ပစ္ပယ္လုုိက္ျခင္းကုုိ ဥေပကၡာဟုု ထင္မွတ္မွားေနၾက၏။ အလြန္သတိထားရမည့္ အခ်က္ပင္တည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဥေပကၡာဟူသည္ ေဒါသေၾကာင့္ ပစ္ပယ္ ေက်ာခုုိင္းလုုိက္ျခင္းလည္းမဟုုတ္၊ ခ်စ္ခင္ျခင္းေၾကာင့္လဲ ပုုိ၍ေၾကာင့္ၾကစုုိက္ျခင္းမဟုုတ္ဘဲ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တုုိ႔၏ မူလသေဘာသဘာဝကုုိ အရွိအတုုိင္းခံစားနားလည္ကာ ေကာင္းက်ိဴးျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုုပ္သင့္သည္တုုိ႔ကုုိ အေလးအနက္ထားလွ်က္ ေအးေဆးတည္ျငိမ္တည့္မတ္စြာ ဆက္လက္ၾကိဴးစားလုုပ္ေဆာင္တတ္သည့္သေဘာပင္ျဖစ္၏။

    ကုုိင္းအသင္စာရႈသူ အသင္သည္ ေမတၱာ ကရုုဏာ မုုဒိတာ ဥေပကၡာဟူေသာ ျဗာဟၼစုုိရ္တရားတုုိ႔၏ အဓိပၺါယ္ကုုိ ယခုုသိေပျပီ။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းပါ စာပုုိဒ္သုုံးဆယ္ ( ၃၀ ) လုုံးကုုိလည္းသိျပီ။ ထုုိစာပုုိဒ္ သုုံးဆယ္လုုံးသည္ ျဗာဟၼစုုိရ္တရားေလးပါးေလာက္ မက်ယ္ျပန္႔ မေလးနက္ေၾကာင္းကုုိလည္း အသင္နားလည္ေလျပီ။ ထုုိ႔ျပင္ ဤျဗာဟၼစုုိရ္တရားမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံနယ္နိမိတ္ကုုိလည္းေက်ာ္လြန္ကာ စၾကာဝဠာအားလုုံးသုုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ပါဝင္ေၾကာင္းကုုိလည္း အသင္သေဘာေပါက္ေပျပီ။ ကုုလသမဂၢတြင္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီ၍ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအတြက္ဟုုုဆုုိကာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုုိေနၾကေသာ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားကုုိ ဤျဗာဟၼစုုိရ္ေလးပါးျဖင့္ အသက္သြင္းေျဖရွင္းလုုိက္ပါက လုုံးဝျပီးျပတ္ေျပျငိမ္းသြားမည္သာျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမတ္ဗုုဒၶေဖၚထုုတ္ရွင္းျပေတာ္မူခဲ့ေသာ ဤျဗာဟၼစုုိရ္တရားမ်ားသည္ လူ႔ေလာကအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မည္သည့္စည္းကမ္းဥပေဒ မည္သည့္နည္းလမ္းထက္မဆုုိ သာလြန္ျမင့္ျမတ္လွ၏။ အမွန္စင္စစ္ ဤျဗာဟၼစုုိရ္တရားသည္ Natural discipline, natural law which was discovered and formulated by the Buddha for all beings in the world ဟုု ဆုုိရမည္သာျဖစ္၏။ ဤျဗာဟၼစုုိရ္တရားတုုိ႔ကုုိသာ က်င့္သုုံးပါက လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာသာမက အျခားမည္သည့္ ျပႆနာမဆုုိ ေျဖရွင္းႏုုိင္ပါ၏။ ျငိမ္းေအးႏုုိင္ပါ၏။ ကုုလသမဂၢစားပြဲဝုုိင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုုတုုိင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္လည္းေကာင္း ဤျဗာဟၼစုုိရ္တရားမ်ား အသက္သြင္းေပးဘုုိ႔လုုိအပ္ပါ၏။ ဤတရားမ်ား အသက္မဝင္သေရြ ႔ ဤကမၻာသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ျပႆနာျငိမ္းမည္မဟုုတ္ေပ။ ဤတရားမ်ား အသက္ဝင္ေလ၊ ဤကမၻာၾကီး ျငိမ္းေအးေလေလ၊ ဤတရားမ်ား အသက္မဲ့ေလေလ၊ ဤကမၻာၾကီးဆူပြက္ေလေလျဖစ္မည္သာတည္း။ သုုိ႔ျဖစ္၍ ဤျဗာဟၼစုုိရ္တရားမ်ား အသက္ဝင္ကာ ဤကမၻာၾကီး ေအးခ်မ္းပါေစဟုု ေမတၱာ ျဗာဟၼစုုိရ္အသက္သြင္းလုုိက္ပါ၏။

  ထုုိ႔ေၾကာင့္ျဗာဟၼစုုိရ္တရားတုုိ႔ကုုိ အသက္သြင္းဘုုိ႔မၾကိဴးစားဘဲ စားပြဲဝုုိင္းတြင္ေဆြးေႏြးကာ အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာစည္းကမ္းမ်ားကုုိ ခ်မွတ္ရုုံမွ်ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားသည္ လုုံးဝမေျပလည္ႏုုိင္ေၾကာင္းမွာ ယေန႔ကမၻာတြင္လက္ေတြ႔ျဖစ္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျဗာဟၼစုုိရ္တရားမရွိလွ်င္ လူသားမ်ားသည္ စည္းကမ္းခ်မွတ္ေလေလ ခ်ိဴးေဖာက္ေလေလပင္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ထုုိသုုိ႔ခ်ိဴးေဖာက္ေနၾကေၾကာင္းကုုိလည္း ယေန႔ကမၻာ့ႏုုိင္ငံတုုိင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ေလးစားတန္ဘုုိးထားပါသည္ဟုု တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္ေနၾကေသာ ႏုုိင္ငံၾကီးမ်ား၌ပင္ အေျပာႏွင့္အလုုပ္မညီသည့္ ကိစၥမ်ားကုုိ အေသအခ်ာေလ့လာၾကည့္ပါက အထင္အရွားပင္ေတြ႔ႏုုိင္ေပမည္။ သုုိ႔ျဖစ္၍ မိမိတစ္ဦးတည္း၏ အျမင္ကုုိဆုုိရပါလွ်င္ ေဆြးေႏြးဝုုိင္းမ်ားမွ စည္းကမ္းမ်ားကုုိလည္းခ်မွတ္သကဲ့သုုိ႔ ထုုိစည္းကမ္းမ်ားကုုိ အသက္ဝင္ႏုုိင္ေစရန္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားအားလုုံး၌ ျဗာဟၼစုုိရ္အေၾကာင္းမ်ားကုုိ ျပ႒ာန္းကာသင္ၾကားျခင္း၊ လက္ေတြ႔လူမႈနယ္ပယ္၌ တုုိက္ရုုိက္က်င့္သုုံးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရမ်ားမွ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖၚသင့္သည္ဟုု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

 ( ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ ) ။

Director of Religious Education

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...