Saturday, September 14, 2013

ဗုုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၉ )

September 13, 2013 at 1:01am
 
ခ်စ္ေမတၱာ သုုိ႔မဟုုတ္ တပ္မက္မႈရာဂသည္ နည္းလမ္းမွန္ေအာင္အသုုံးျပဳပါက သာမညဒါနေကာင္းမႈ စသည့္ ကာမာဝစရကုုသုုိလ္ကုုိသာရႏုုိင္သည္မဟုုတ္၊ နိဗၺာန္အထိေရာက္ေစႏုုိင္ေၾကာင္းကုုိ ပ႒ာန္းတရားေဒသနာေတာ္ ပဥွာဝါရ ဥပနိႆယပစၥည္း အကုု+ကုု၌ ဤသုုိ႔ဆုုိပါ၏။
ရာဂံ ဥပနိႆာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ ဈ ာနံ ဥပၺါေဒတိ၊ ဝိပႆနံ ဥပၺါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၺါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၺါေဒတိ၊ သမာပတၱိ ံဥပၺါေဒတိ၊ ရာေဂါ သဒၶါယ သီလႆ သုုတႆ စာဂႆ ပညာယ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ ဟူသတည္း။ ဆုုိလုုိရင္း အဓိပၺါယ္မွာ ဤသုုိ႔ျဖစ္၏။ အခ်စ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ တပ္မက္မႈရာဂေၾကာင့္ ေပးလႈ၏၊ စြန္႔လႊတ္ႏုုိင္၏။ ကိုုယ္က်င့္တရားကုုိ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္၏။ ဥပုုသ္သီလကုုိေဆာက္တည္၏။ ဈ ာန္တရားကုုိ ရရွိေအာင္ အားထုုတ္၏။ ဝိပႆနာကုုိ အားထုုတ္၏။ မဂ္ကုုိရေအာင္ အားထုုတ္၏။ အဘိညာဥ္ကုုိျဖစ္ေစ၏။ သမာပတ္ကုုိျဖစ္ေစ၏။ အခ်စ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ တပ္မက္မႈရာဂသည္ ေလးစားယုုံၾကည္မႈ၊ ၾကည္ညိဳမႈ၊ ကုုိယ္က်င့္တရားကုုိ က်င့္ေစမႈ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ အသိပညာကုုိရရွိေအာင္ အားထုုတ္မႈ၊ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈႏွင့္ မဂ္ဖုုိလ္နိဗၺာန္ကုုိထုုိးထြင္းသိျမင္ႏုုိင္ေသာ ဓမၼပညာကုုိ ျဖစ္ေစႏုုိင္မႈတုုိ႔အတြက္ အလြန္အားၾကီးေသာ အေၾကာင္းတရားစြမ္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ ျဖစ္ေစ၏။ ထုုိျဖစ္ျပီးေသာတရားမ်ားကုုိလည္း အလြန္အားၾကီးေသာ စြမ္းအားျဖင့္တည္ရွိေနေစရန္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ ေထာက္ပံ့၏။ ဟုု အက်ဥ္းခ်ဳပ္အဓိပၺါယ္ျဖစ္၏။

   မွန္၏။ သုုမိတၱာအမ်ိဴးသမီးေကာင္းေလးသည္ သုုေမဓာရွင္ရေသ့အေပၚဝယ္ ေရွးေရွးေသာဘဝမ်ားစြာ သံသရာတြင္ တူႏွစ္ျဖာ ဂေဟဆက္ခဲ့ၾကရသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုုိအေျခခံေသာ ယုုံၾကည္စိတ္တုုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ယခုုဘဝတြင္လည္း သုုေမဓာရွင္ရေသ့ကုုိ ျမင္လွ်င္ျမင္ျခင္း ခ်စ္မိ၏။ ယုုံၾကည္မိ၏။ အားထားလက္တြဲလုုိ၏။ ျပင္းျပင္းျပျပ သဒၶါၾကည္ညုုိေလးစားကာ ခ်စ္အားပုုိမိေတာ့၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ၾကီးက်ယ္ေသာ ပါရမီလုုပ္ငန္းဝယ္ အတူတြဲဘက္၍ ျဖည့္ဆည္းရန္ ဆုုံးျဖတ္ရဲျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ သူမ၏အခ်စ္သည္ ဘုုရားျဖစ္သည္အထိ ေကာင္းက်ိဴးေတြျပဳခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ စံနမူနာယူသင့္သည့္အခ်က္မွာ သုုမိတၱာ၏အခ်စ္သည္ သူမ၏ပါရမီျဖည့္ဖက္အေပၚဝယ္ အစြန္းေရာက္ေသာ မ်က္ကန္းခ်စ္ျဖင့္ ရူးရူးမုုိက္မုုိက္ခ်စ္ခဲ့သည့္ အခ်စ္မ်ိဴးမဟုုတ္ေခ်။ အမွန္စင္စစ္ သူမသည္ သုုေမဓာရွင္ရေသ့အေပၚဝယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏုုိးမႈ၊ ယုုံၾကည္မႈ ေၾကာင္းက်ိဴးကုုိေဝဘန္ႏုုိင္စြမ္းေသာ အသိပညာရွိမႈႏွင့္ သတၱိတုုိ႔ျဖင့္ ခ်စ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  မွန္၏။ သူမသည္ ရွင္ရေသ့ကုုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုုိးမႈေၾကာင့္ ေပါင္းဖက္လုုိခဲ့သည္။ ယုုံၾကည္မႈေၾကာင့္ အားထားလုုိခဲ့သည္။ ရွင္ရေသ့၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္သတၱိသည္ သူမအတြက္ေရာ ေလာကအတြက္ပါ ဘယ္ေတာ့မွသစၥာမေဖာက္ေသာ ေကာင္းက်ိဴးျပဳလုုပ္ငန္းတုုိ႔ကုုိ အဟုုတ္တန္းလုုပ္မည့္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိေသာ အသိပညာရွိမႈေၾကာင့္ အတူလက္တြဲ၍ပါရမီျဖည့္ဘုုိ႔ ဆုုံးျဖတ္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ ထုုိခ်စ္ျမတ္ႏုုိးမႈ၊ ယုုံၾကည္မႈႏွင့္ အသိပညာရွိမႈတုုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေနာက္မတြန္႔ေသာ သတၱိမ်ား အားျပည့္လာခဲ့သည္။

    ထုုိအစြန္းလြတ္ခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္သာလွ်င္ ၾကားေလေသြးမႈႏွင့္ အခက္ခဲမ်ားစြာၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း အခ်စ္မျပယ္ခဲ့ဘဲ တည္တံ့ခုုိင္ျမဲကာ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ၾကည္ႏူးဘြယ္ရာအတိရွိေသာ အိမ္ေထာင္ေရးဘဝကုုိ ဘဝဆက္တုုိင္းတည္ေဆာက္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ ထုုိျပင္ ေလာက၏ ေကာင္းက်ိဴးမွန္သမွ်ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေလာက၏အထြဋ္ဆုုံး အျမတ္ဆုုံးျဖစ္သည့္ ဘုုရားအျဖစ္သုုိ႔ေရာက္သည့္တုုိင္ေအာင္ ပါရမီလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အဟုုတ္တန္းျဖည့္ဆည္းႏုုိင္ခဲ့ေပသည္။ ဤသည္မွာ ခ်စ္ေမတၱာကုုိ နည္းလမ္းမွန္ေအာင္ အသုုံးခ်တတ္ျခင္းေၾကာင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ နည္းလမ္းမွန္ေအာင္ခ်စ္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ အစြန္းလြတ္ေသာ မဇၥ်ိမပဋိပဒါအခ်စ္ေၾကာင့္ ေလာကေကာင္းက်ိဴးမ်ားထက္ သာလြန္ကာ ေလာကုုတၱရာနိဗၺာန္တုုိင္ေအာင္ အႏႈိင္းမဲ့ေကာင္းက်ိဴးကုုိရရွိျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အမ်ားစုုက ထင္ထားၾကသည္မွာ ႏွစ္ဘက္စြန္းလြတ္ေသာ မဂၢင္ရွစ္ျဖာကုုိ မဂ္ဖုုိလ္နိဗၺာန္ရေရး အားထုုတ္ေသာအခါတြင္မွသာ အသုုံးတည့္သည္ထင္ၾက၏။ ေလာကီအေရးအရာမ်ားအတြက္ သုုံး၍မျဖစ္ မသက္ဆုုိင္ဟုု အထင္မွားေနၾက၏။ အမွန္စင္စစ္ မဂၢင္ရွစ္ျဖာသည္ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ႏုုိင္ငံေရး လူမႈေရး စီးပြါးေရး စသည့္အေရးအရာအားလုုံးတုုိ႔၌ အသုုံးခ်တတ္ပါက လူမႈေလာကအတြက္ အလြန္ပင္အသုုံးတည့္လွပါသည္။ ထုုိမဂၢင္လမ္းစဥ္ကုုိသာ လူမႈနယ္ပယ္အသီးသီး၌ အသုုံးျပဳၾကလွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုိက္နာက်င့္သုုံးၾကလွ်င္ ယေန႔ကမၻာသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ရာအတိျဖစ္ေနမည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

    ယေန႔လူသားအမ်ားစုုအေနျဖင့္လည္း အစြန္းလြတ္ေသာ မဂၢင္လမ္းစဥ္ကုုိ အေျခခံ၍ ခ်စ္ၾကေစခ်င္ပါ၏။ အစြန္းလြတ္ေသာ မဂၢင္လမ္းစဥ္ကုုိအေျခမခံဘဲ ခ်စ္ခဲ့ၾကေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား ကြဲျပဲခဲ့ၾကဖူးျပီ။ ကြဲျပဲေနၾကဆဲလည္းျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံေရးတြင္လည္း အစြန္းလြတ္မဂၢင္ကုုိအေျခမခံခဲ့ေသာ ဂ်ာမဏီသည္ အစြန္းေရာက္ေသာ အမ်ိဴးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတစ္ခုုလုုံး စစ္ရႈံးကာ ေၾကမြပ်က္ဆီးခဲ့ရဖူးသည္။ ထုုိ႔အတူ အစြန္းေရာက္မ်ိဴးခ်စ္ေသာ ဂ်ပန္သည္လည္း မဟာဂ်ပန္ျဖစ္ေရးၾကိဴးစားရင္း တုုိင္းျပည္တစ္ခုုလုုံး ျပာပုုံျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ မဂၢင္လမ္းစဥ္ကုုိ အေျခခံေသာ ပါရမီအိမ္ေထာင္ေရး ပါရမီမိသားစုု ပါရမီလူမႈအဖြဲ႔အစည္း ပါရမီႏုုိင္ငံေရးမ်ားျဖစ္ေစခ်င္ပါ၏။ ဤသုုိ႔သာျဖစ္ၾကလွ်င္ ဤကမၻာ ဤေလာကသည္ မည္မွ်ျငိမ္းခ်မ္းတုုိးတက္၍ မည္မွ်ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေလာကၾကီးျဖစ္လုုိက္မည္နည္း။ ထုုိပါရမီအခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေသာဓရာေထရီအပါဒါန္တြင္ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ခါနီးျဖစ္ေသာ ယေသာဓရာေထရီအရွင္မၾကီးသည္ မေရမတြက္ႏုုိင္ေသာ ဘဝမ်ားစြာ ကမၻာအနႏ ၱဝယ္ မဂၢင္လမ္းစဥ္ကုုိအေျခခံလွ်က္ သခ်ၤာျပ၍မရႏုုိင္ေလာက္ေအာင္ အရာရာကုုိခ်စ္ေမတၱာျဖင့္ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံကာ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ရပုုံကုုိ ဒုုကၡအားလုုံးခ်ဳပ္ဆုုံးေတာ့မည့္ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံခါနီးဆဲဆဲ၌ ဘုုရားရွင္အား ဤသုုိ႔ရင္ဖြင့္ႏႈတ္ဆက္စကား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။

    ဘုုန္းေတာ္ၾကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုုရား တပည့္ေတာ္မကား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရား၏ ၾကင္ယာသက္ထားျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ယေသာဓရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရား၏ ေျခေတာ္အစုုံတုုိ႔ကုုိ ဖူးေျမွာ္ဦးခုုိက္၍ ႏႈတ္ဆက္လုုိပါသည္။ တပည့္ေတာ္မသည္ ရွင္ေတာ္ဘုုရား၏ အထံေတာ္၌ အျမင့္ျမတ္ဆုုံးေသာ အဘိညာဥ္ငါးပါးလုုံးကုုိ ထုုိးထြင္သိျမင္ရရွိခဲ့ပါျပီ။ ကိေလသာအာသေဝါကုုန္ခန္း၍ အျမင့္ျမတ္ဆုုံးျဖစ္ေသာ ရဟႏ ၱာေထရီမအျဖစ္သုုိ႔လည္း ယခုုအခါေရာက္ခဲ့ပါျပီ။ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျပန္လည္၍ ျဖစ္ဘြယ္ရာမရွိေတာ့ပါ။ အရွင္ျမတ္ဘုုရား၏ ေျခေတာ္ရင္း၌ပင္ အလြန္ရႏုုိင္ခဲလွေသာ ပဋိသမၻိဒါေလးပါးကုုိလည္း ထုုိးထြင္းသိျမင္ရအပ္ခဲ့ပါျပီ။ ရဟန္းျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုုရား ေရွးေရွးေသာဘုုရားရွင္တုုိ႔၏ အထံေတာ္၌ အရွင္ဘုုရားႏွင့္တပည့္ေတာ္တုုိ႔ အတူတကြေပါင္းဆုုံမိၾကျပီးလွ်င္ အရွင္ဘုုရားအတြက္ ဆုုေတာင္းေပးခဲ့သည္မွာလည္း မ်ားျပားလွပါျပီ။ လုုံ႔လၾကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုုရား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရားအက်ိဴးငွာ ကုုိသုုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားစြာကုုိ တပည့္ေတာ္မဆည္းပူးခဲ့ပါျပီ။ ထုုိကုုသုုိလ္ေကာင္းမႈတုုိ႔ကိုု ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါေလာ့။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရား တပည့္ေတာ္မသည္ မျပဳက်င့္သင့္ မျပဳက်င့္ထုုိ္က္ေသာ အရာတုုိ႔ကုုိ ေရွာင္ၾကဥ္ဖယ္ခြါတားျမစ္လွ်က္ အရွင္ဘုုရားအက်ိဴးအတြက္ အသက္ကုုိပင္ ေက်နပ္စြာစြန္႔လႊတ္ခဲ့ဖူးပါျပီ။

( ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ ) ။
Director of Religious Education

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...