Saturday, June 16, 2012

အုတ္က်င္းမွတ္တိုင္ရဲ႕ ဟိုမွာဘက္


by Nay Myo on Saturday, June 16, 2012 at 1:58am

                                                                
 ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပန္ၾကားခ်က္                                                                      

အေၾကာင္းအရာ။      ။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးအခင္းႏွင့္   ပတ္သက္၍ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာႏွင့္ အစိုးရသို႔ ပန္ၾကားခ်က္။

၁။ ၁၉၆၂ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ဆိုးႀကီးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာႏွင့္ အစိုးရ ၃ ပြင့္ဆိုင္ ဆက္ဆံေရးသည္ အဆင္မေျပ တင္းမာလာခဲ့ပါသည္။ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ တအံုေႏြးေႏြး အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဆက္လက္ၾကာရွည္စြာ ခြင့္ျပဳမထားသင့္ဘဲ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ၃ ပြင့္ဆိုင္ အညီအၫြတ္ ေျပေျပလည္လည္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကျခင္းျဖင့္သာ အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ဖို႔ လိုေပသည္။
အေျခအေနသစ္မ်ားကို ဖန္တီးကာ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အေျခခံသစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုအေရးတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ညီၫြတ္စြာ လက္တြဲမေဆာင္ရြက္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း လံုး၀မရွိဟု ယံုၾကည္ေပသည္။

၂။ ယခုအခါ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေတာင္းဆိုခ်က္ (၅) ခ်က္ကို တင္ျပ၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၫွိႈႏႈိင္းေနၾကျခင္းကို ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အႏူးအၫြတ္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေပသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာႏွင့္ အစိုးရ၏ အၾကား၀ယ္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ေသာ ျပႆနာဟူ၍ လံုး၀မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ၿပီးျပတ္ေျပလည္သည္အထိ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကရန္ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သံုးပြင့္ဆိုင္အင္အားစု အားလံုးတို႔အား အေလးအနက္ ပန္ၾကားလိုက္ေပသည္။ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္လည္း ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမႈမ်ားအားလံုး ေျပလည္ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ အေျခသစ္ အေနသစ္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အဘက္ဘက္မွ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။

၃။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယေန႔ တင္ျပခ်က္ (၅) ရပ္မွာ ---

(၁) သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိေရး။
(၂) ေက်ာင္းေဆာင္စည္းကမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားထုဆႏၵႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းသတ္မွတ္ေရး။
(၃) ေက်ာင္းထုတ္ခံရသူမ်ား စာေမးပြဲေျဖခြင့္ရရွိေရး၊ ေက်ာင္းေနခြင့္ရေရး။
(၄) ၀ရမ္းထုတ္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းေရး။
(၅) အဖမ္းခံေနရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး

ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။

၄င္းတို႔သည္ အလြန္တရာမွ်တသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ျပန္လည္ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေကာင္းစြာအေျခခံႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေလးအနက္ ေထာက္ခံလိုက္သည့္အျပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္တကြ အစိုးရႏွင့္ ေက်ာင္းသားထု အနာဂတ္ဆက္ဆံမႈ ျပန္လည္ထြန္းေတာက္ႏိုင္ေရးအတြက္အစိုးရဘက္မွ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို အစြမ္းကုန္လိုက္ေလ်ာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္လည္း ေလးစားစြာ ပန္ၾကားလိုက္ပါသည္။

၄။ ယခုအခါ ေက်ာင္း၊ ဆရာႏွင့္ အစုိးရစပ္ၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ ေက်ာင္းသားထုကိုယ္စား တရား၀င္ ေျပာဆိုထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္သည္ အလြန္လိုေပသည္။ ၄င္းအတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမဂၢ ျပန္လည္ထူေထာင္ခြင့္ေပးေရးကို အနာဂတ္တြင္ဦးတည္လ်က္ ယခုေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ခြင့္ကို အျမန္ဆံုးလိုက္ေလ်ာသင့္သည္ဟု ယူဆေပသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ အစိုးရဘက္မွ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသားဘက္မွ နစ္နာခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း၍ လိုအပ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါက ထုိကိစၥသည္ မုခ်ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္၊ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေပသည္။ သံုးပြင့္ဆိုင္စပ္ၾကား မည္သည့္တရား၀င္ဆက္ဆံေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ် မရွိရဆိုသည္မွာ တကၠသိုလ္ပညာ အဆင့္အတန္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္စာလွ်င္ ဖိႏွိပ္လြန္းရာေရာက္ေနသည္ဟု ယူဆေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကားကာလတြင္ သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးပါရန္ အစိုးရအား ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းေပသည္။

၅။ ဤသို႔ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွလည္း အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပျခင္း၊ အစိုးရဘက္ကလည္း အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္း မျပဳၾကဘဲ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းၾကဖို႔ အေလးအနက္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါသည္။ ၁၉၆၂ ခု၊ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ အေရးအခင္းဆိုးမ်ဳိး ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ပြားမလာေစရန္၊ အထူး အေရးတယူ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကရန္၊ အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကပါရန္ အေလးအနက္ ပန္ၾကားအပ္ပါေၾကာင္း။

                                                                                                                                  
                                                                                                                                         ခင္ေမာင္အုန္း
                                                                                                                                             (ဥကၠဌ)
ေန႔စြဲ၊ ၁၅-၁၂-၆၂                                                                       
ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္  


၀န္ခံခ်က္။        ။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တည္းျဖတ္ျပဳစု                  
                             ထုတ္ေ၀ေသာ “ေက်ာင္းသားတိုက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္” စာအုပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
                             က႑မွ ေခတ္ကာလႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားကို ျပဳျပင္၍ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း
                            ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...