Thursday, June 28, 2012

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၈-၆)


သစ္ထူးလြင္


Posted: 28 Jun 2012 04:08 AM PDT
လူတစ္ ရပ္ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးတြင္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၅ ခ်က္ကို တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ စည္းကမ္းခ်က္၊ နံပါတ္၁၂ တြင္ “အရပ္သားႏွင့္ ခ်စ္ေရး ႀကိဳက္ေရးျပဳျခင္း၊ အတူေနထုိင္ျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းမျပဳရ”ဟူေသာသတ္မွတ္ခ်က္ပါ၀င္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊
    ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမေဒးကၽြန္း၌ အေျခစုိက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ေရ နံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ တ႐ုတ္၀န္ထမ္းမ်ား လုိက္နာရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ျဖစ္သည္။

    အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ ေရာက္လာေတာ့မည္ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားလည္း အလုံးအရင္းျဖင့္ေရာက္ ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ပြင့္ လန္းလာမည္ျဖစ္သလို လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

    အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာအရေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လူမႈေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာမွ ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္း၊ အတူေနထုိင္ျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလ့လာသိရွိထားသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။

    ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ “ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႈႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈအက္ဥပေဒအရ” ႏုိင္ငံျခားသား၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ လက္ထပ္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္ မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။

    ထို ဥပေဒေနာက္ပိုင္း ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒထပ္မံ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေပ။ ထုိဥပေဒတြင္ “တရား ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာရွိေသာ ဘာ သာေရးဓေလ့ထုံးစံ တစ္ခုခုကျဖစ္ေစ၊ ထုိသို႔ေသာ ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံးစံကို အက်ဳိးသက္ ေရာက္ေစသည့္ တရားဥပေဒတစ္ ခုခုကျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္သည့္ ေယာက်္ားတစ္ဦးအား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမတစ္ဦးႏွင့္ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းဖက္ေနျခင္းကို ခြင့္မျပဳသည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုေယာက်္ားက ထိုမိန္းမကို ကြာရွင္းလုိလွ်င္ ကြာ ရွင္းႏုိင္သည္။

    ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထို ေယာက်္ားက ထိုမိန္းမကို ကြာရွင္းလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ စြန္႔ခြာ လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရာ ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရာက္ သည္ျဖစ္ေစ၊ ရက္စက္သည့္ အျပဳ အမူအားျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ျပဳလွ်င္ အဆိုပါ ဓေလ့ထုံးစံက သို႔ တည္းမဟုတ္ တရားဥပေဒက မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ (က)ထို ေယာက်္ားသည္ ႏွစ္ဦးပိုင္ပစၥည္းမ်ားမွ မိမိရထုိက္ေသာ အစု
    ကုိ စြန္႔လႊတ္ရမည္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရ
    မည္။
    (ခ)ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမသည္ သားသမီးအားလုံး ထိန္း သိမ္းခြင့္ကို ရရွိရမည္။ (ဂ)ထို႔ျပင္ ထိုသူသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ကေလးစရိတ္ေပးရမည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

    “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီေန႔ျဖစ္ ေနတာက ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဗုဒၶဘာ သာ၀င္ မိန္းမမ်ား ထိမ္းျမားမႈႈ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားသားန႔ဲ လက္ထပ္ရင္ မနစ္နာေအာင္လို႔ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးၿပီ။ စီရင္ထုံးေတြလည္း ထြက္ထားၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း မွာက်ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာလူႀကီးေတြက ဒီဥပေဒထုတ္ျပန္ထားတာရွိရဲ႕သားနဲ႔ ဒီဥပေဒကို မဖ်က္ သိမ္း၊ မပယ္ဖ်က္ဘဲနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ လက္မထပ္ရဘူးလို႔ တားျမစ္ထားတယ္။ ဥပေဒအရ လက္ထပ္လို႔ရတယ္။ လက္ထပ္ရင္ ဒါေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပ႒ာန္း ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ၫႊန္ၾကားခ်က္က ဥပေဒကို လႊမ္းမိုးေနတယ္။ ဒါေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႀကီးကို ဖ်က္သိမ္း
    သင့္ပါၿပီ။ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးဆုိၿပီး ဒါႀကီးက ရွိေနတယ္။ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြအတြက္ နစ္နာေနတယ္။ လက္ထပ္လို႔ မရတဲ့အတြက္ အလြယ္လုိက္သြားၾကတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာကို စြန္႔လႊတ္သြားၾကတယ္။ တျခားဘာသာကို ကူးေျပာင္းသြား ၾကတယ္။ ႏုိင္ငံျခား သားနဲ႔ လက္မထပ္
    ရဘူးဆိုတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ခိုးေၾကာင္ ခိုး၀ွက္နဲ႔ ျဖစ္သြားၾက တယ္။ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ အခြင့္အ
    လမ္းဆုံး႐ႈံးသလို လူမ်ဳိးေရးပါ နစ္နာေနတယ္” ဟု စာေရးဆရာေရွ႕ေန ဦးခင္ေဇာ္(မရမ္းကုန္း)က ေျပာ သည္။

    ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႈႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈ အက္ဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ထိမ္း ျမားလက္ထပ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္၏ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ ေန႔စဲြပါ ၫႊန္ၾကား ခ်က္အမွတ္ ၂/၉၈ ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂ ရက္ ေန႔စဲြပါ စီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားလႊာအမွတ္ ၁/၉၈ တို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မည္သည့္ႏုိင္ငံျခားသား ႏွင့္ မွ် ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒအရာရွိ အဆင့္ဆင့္တို႔ကို ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္
    ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

    “ဒီၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ဖ်က္သိမ္းသင့္တယ္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တည္ေစခ်င္ရင္ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပ႒ာန္းပါ။ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ မထိခိုက္၊ မနစ္နာ မဆုံး႐ႈံးရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းသင့္တယ္”ဟု ဦးခင္ေဇာ္က ဆုိ သည္။

    ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသား၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ တရား၀င္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့္ မရွိေသာ ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား ဆုံး႐ႈံးေနမႈမ်ားရွိ ေနသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား အတူ ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ လူမႈေရးျပႆ နာတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္၍ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္မွ စြန္႔ခြာရန္ စီစဥ္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာမိန္း ကေလးမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

    ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်စ္ႀကိဳက္စုံမက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသား၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေန ျဖင့္ မိမိအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကိုသတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေဒၚဒဲြဘူကဆုိသည္။

    “သူတုိ႔ႏုိင္ငံသားေတြက ဒီမွာခဏတျဖဳတ္ အလုပ္လာလုပ္တာေလ။ တခ်ဳိ႕လည္းပါသြားတာ ေတြ ရွိတာေပါ့။ အခုလည္း တရား ႐ုံးေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔လက္ ထပ္ဖို႔ ကန္႔သတ္ထားတယ္ေပါ့ ေနာ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႈ ဥပေဒက လည္း ဒီကိစၥေတြကို လႊမ္းမိုးမွာမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔လက္ထပ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္သြားၾကတာေတြ ရွိ တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ထားတာပါ။ အမ်ဳိးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ေငြေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ခ်စ္ႀကိဳက္လို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယူမိရင္လည္း တရား၀င္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီလိုတရားမ၀င္ ဘဲနဲ႔ သြားၿပီးပတ္သက္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ အကုန္ဆုံး႐ႈံးမွာပဲ။ ဘာပဲေျပာေျပာ အမ်ဳိးသမီးေတြဘက္က သတိထား ေရွာင္ရွားသင့္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

    ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ ျခားသူႏွင့္ တရား၀င္လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ ရွိၿပီး သီးျခားဥပေဒႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိပါ။လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမွာ ႏုိင္ငံျခားသား၊ လူမ်ဳိးျခားအခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားကို ထိမ္းျမားလက္ထပ္၍ ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမည္ ခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ားရွိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာမိန္းက ေလးမ်ားကို ေငြေၾကးႏွင့္ အျခား ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးကာ အယုံ သြင္း၍ နာမည္ခံစီးပြားေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ေစၿပီး ၎တို႔က ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

    အတူ ေနထုိင္ေပါင္းသင္းကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နာမည္ခံလုပ္ကိုင္ေစၿပီးေနာက္ ၎တို႔လိုအပ္မႈ မရွိေတာ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားကို နစ္နာေၾကးေပး၍ စြန္႔ခြာမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ ေၾကာင္း လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေနေသာ ေဒါက္ တာယၾတာေဒ၀ီကဆုိသည္။

    “အစ္မဆီကို လာတဲ့တစ္ေယာက္ဆုိရင္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ စကားျပန္အေနနဲ႔လုပ္ရင္း သူ ေဌးနဲ႔ပတ္သက္လုိက္တယ္။ သူ႔ကို FMI မွာ အိမ္ငွားထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူကငွားထားတာကို မသိ ဘူး။ ၀ယ္ေပးထားတယ္ထင္ေန တယ္။ စီးပြားေရးလာလုပ္တာျပန္ရင္ အကုန္လုံးေပးထားခဲ့မွာေပါ့။ ေနာက္ျပန္သြားၿပီး မဆက္သြယ္ ေတာ့ဘူး။ ဟိုမွာကလည္း မယားႀကီးရွိေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူ က မလာဘဲ သူ႔ညီကေနတစ္ဆင့္ ကြာရွင္း စာခ်ဳပ္ရယ္၊ နစ္နာေၾကး က်ပ္သိန္း ၇၀ ေပးတယ္။ လက္ ထပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားၿပီး အမည္ခံလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ ထားတာကိုး။ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထုိးၿပီး ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဘာ မွမဆုိင္ဘူးဆိုတာ လက္မွတ္ထုိး ရင္ သိန္း ၇၀ ေပးမယ္ေပါ့။ သူ ကုိယ္တုိင္မလာဘူးေနာ္။ သူ႔ညီနဲ႔ ေရွ႕ေနကို လႊတ္လုိက္တာ။ အစ္မ ဆီကို ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ ကဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မ လက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္ရတယ္တဲ့။ သူျပန္သြားၿပီး ေျခာက္လၾကာတဲ့ အခ်ိန္မွာ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မ ေပးတဲ့အတြက္ အိမ္ငွားကလည္း ဆင္းရေတာ့မယ္။ အိမ္ထပ္ငွားဖို႔လည္း ပိုက္ဆံမရွိဘူး။ အက်ပ္ ႐ိုက္ေအာင္ လုပ္ထားတာေပါ့။ အခ်ိန္တန္ သူတို႔ျပန္တဲ့အခါထားသြားၾကတာပဲ။ သူတို႔နဲ႔ မပတ္သက္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ဘာမွတာ၀န္မယူေတာ့ဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထိုသို႔ထားခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။

    ႏုိင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ သြားလာ ဆက္ဆံရမႈျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ အတူ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကူးလူးဆက္ႏႊယ္မႈ ႀကီးထြားလာျခင္းတို႔ သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာမိန္း ကေလးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈကို သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ လက္ထပ္မည့္ မိန္း ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚေနမႈ၊ ဥပေဒေၾကာင္း ျဖစ္တည္မႈတို႔ကို သိရွိေနရမည္ျဖစ္ သလို ယင္းမိန္းကေလးမ်ားအ တြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဥပေဒေၾကာင္း အရ ကာကြယ္ေပးထားျခင္း၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း၏ ဂ႐ုျပဳေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားလည္း လိုအပ္ေနသည္။

    “ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာၾကမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားသားဆိုတဲ့အနက္ အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ရမယ္။ ၿပီးရင္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းကို ခဲြျခမ္းစိတ္ ျဖာရပါမယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားဆုိရင္ အမ်ားက မ်က္ႏွာျဖဴနဲ႔ ေခါင္းရွည္ကိုပဲ ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားဆိုတာ ကိုယ့္ျမန္မာႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူအားလုံးက ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္လိုႏုိင္ငံျခားသားက ပိုမ်ားၿပီး ထပ္လာဖို႔ရွိတဲ့ သူေတြထဲမွာလည္း ဘယ္လိုႏုိင္ငံ ျခားသားက ပိုမ်ားႏုိင္တယ္ဆိုတာ လူတုိင္းခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္ ေထာင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္တဲ့ အခါမွာ Motive (အေၾကာင္းရင္း) ႏွစ္မ်ဳိးေတာ့ အနည္းဆုံးရွိမွာေပါ့။ တစ္မ်ဳိးက ခ်စ္ခင္စုံမက္လို႔ ဘ၀ခ်င္းေပါင္းစပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက စီးပြားေရးေၾကာင့္ အားကိုးရွာတဲ့အေနနဲ႔ ကိုယ့္ကို ေထာက္ပံ့ႏုိင္တဲ့သူကို လက္ထပ္တာရွိႏုိင္ပါတယ္။ အန္တီ့အေနန႔ဲကေတာ့ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးေတြ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔ လက္
    ထပ္ထိမ္းျမားမယ္ဆုိရင္ ေမတၱာနဲ႔အရင္းခံတာလား၊ တစ္ဘ၀လုံး အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏုိင္မလား ဆိုတာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ပါလို႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚရွယ္လီနန္းဟြမ္လိတ္ကဆုိသည္။

ေရးသားသူ- ေနလင္းထြန္း
7Day News Journal

Posted: 28 Jun 2012 03:10 AM PDT
ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ ပိုင္းေဒသ မ်ားျဖစ္ေသာ ဘူးသီးေတာင္ႏွင္႔ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေရၾကီးေရလ်ွံမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ ေသာေၾကာင္ ႔ ဒုကၡသည္ဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေၾကာင္းသိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရေဘးသင္ ့ဒုကၡသည္လူဦးေရ (၃၀၀)ခန္ ့ရွိျပီး အိမ္ေထာင္စု(၆၀)ခန္ ့မွ ဒုကၡသည္မ်ား တိုးပြားလာသည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူထားေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္မႈးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အိမ္ေတြထဲကို ေရေတြ၀င္ျပီး တဲေတြပ်က္စီးကုန္တယ္၊ ပုစြန္ကန္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ပ်က္စီးတယ္  ေတာင္ေတြပါ ျပိဳေတာ ့ ေတာ္ေတာ္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြကိုလည္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဖြင္ ့ေပးထားပါတယ္”ပာု အထက္ပါ ဒု-ဗိုလ္မႈးက ေျပာသည္။

မိုးသည္းထန္ျခင္းႏွင္႔ ေရၾကီးမႈမ်ားေၾကာင္ ့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို ့ပိုေဆာင္ေပးရမည္ ့ဆန္တင္ေဆာင္လာေသာ ကားမ်ားမွာ လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင္ ့ ပိုေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ေမယုေတာင္က ေျမသားပဲ က်တာေတြေၾကာင္ ့ လမ္းပ်က္စီးၿပီး ဆန္ကားေတြေရာက္တဲ ့ေနရာမွာရပ္တန္ ့ ထားရပါတယ္”ပာု ေဒသခံ ဦးလွေရႊက ေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မေစ်းအား ယာယီပိတ္ထားရၿပီး ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ုံမွ လူနာမ်ားအား အ.လ.က(၁) ေက်ာင္း သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားရေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုျပင္ဘူးသီးေတာင္ျမိဳနယ္အတြင္း ေရးၾကီးေရလ်ွ ံမႈမ်ားေၾကာင္ ့ ဒုကၡသည္စခန္း(၅)ခုဖြင္ ့လွစ္ထား၍ အဆိုပါဒုကၡ သည္စခန္းမ်ားမွာ အ.လ.က(၁) ဘူးသီးေတာင္၊ သုဓမၼာရံုစာသင္တိုက္၊ ေရႊက်င္ပရိယတိ စာသင္တုိက္၊ လမ္းမဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၊ျမေတာင္ပရိယတိၱစာသင္တိုက္တိုက္စသည္ ့ကုန္းျမင္႔ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိေသာ ေနရာမ်ားအား ေရေဘးဒုကၡသည္စခန္းအျဖစ္`ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။

“မနက္ကတည္းကမိုးတိတ္သြားပါျပီ။မေန ့ညကတည္းက ရြွာတဲ႔မိုးပါ။ ေဒသခံေတြ ေတာ္ေတာ္လည္း ဒုကၡေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။”ပာု ဘူသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္ေန ဦးေဇာ္သန္းေ၀ ကေျပာသည္။

 ေမာင္ေတာျမဳိနယ္ႏွင္ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ ့ျပီး ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕ နယ္တြင္ ဇြန္လ၂၆ရက္ေန ့၌ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတစ္ခုတိုက္ခတ္ ခဲ႕ေသာေၾကာင္႕ ေဒသခံ(၆၀)ေက်ာ္ အိုးမဲ႔အိမ္မဲ႔ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ႏွင္႔ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡဒုကၡသည္ (၄၀၀၀)နီးပါးႏွင္႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဒုကၡသည္(၁၀၀၀)ေက်ာ္ ရွိခဲ႔ရာမွ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားပါ ထပ္တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေစာဇင္ညီ(ျမစ္မခ)
by Myit Makha MediagroupPosted: 28 Jun 2012 02:47 AM PDT
ဓာတ္ပံုု - ေအာင္သူရ  7Day News Journal
ရန္ကုန္ ၊ဇြန္-၂၈

ေတာ္၀င္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ က ေဆာက္လုပ္ေနေသာ မုဒိတာ (၂)တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ရွိေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ ႏွစ္ရက္စာလုပ္ခ လစာမရသျဖင့္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီမွစ၍ ဆႏၵျပေနၾကသည္။

“ႏွစ္ရက္ကို နားလုိက္ပါ (တ နလၤာ၊ အဂၤါ) ဗုဒၶဟူးေန႔က်ရင္ ျပန္ဆင္း သံုးရက္ခကို အျပည့္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဆင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏွစ္ရက္ခလည္း မေပးတဲ့အတြက္ ဆႏၵျပၾကတယ္”ဟု အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ လက္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေမာင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယေန႔နံနက္မွစ၍ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ဆႏျပအလုပ္သမားထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ ၁၃ ဦးအား ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ေတာ္၀င္ေဆာက္လုပ္ေရးက ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။

ထုိသို႔ ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ လုပ္ သားအားလံုးကို အလုပ္ျပန္ခန္႔မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရက္စာလုပ္အားခကို ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ကာ အျပစ္ရွိသူကိုျဖဳတ္၍ လုပ္သားမ်ားကို သင္တန္းေပးမည္ဟု ကုမၸဏီဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားအ မ်ားစုမွာ ထုိေျပာၾကားမႈကို မယံု ၾကည္ဘဲ နစ္နာေၾကးရရန္သာ ေတာင္းဆုိေနၾကၿပီး အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ ၁၃ ဦးႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံညႇိႏိႈင္းေနၾကသည္။

7Day News Journal

Posted: 28 Jun 2012 02:42 AM PDT
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး မစၥတာ ေလာရင့္ ဖာဘီယပ္စ္တို႔ ပဲရစ္ျမိဳ႔ရွိ ျပင္သစ္ႏိုင္ ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးရုံး ၀င္းအတြင္း ၀ယ္ ဇြန္(၂၇)ရက္ေန႔က အမွတ္တရ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိး ခဲ့ၾကသည္။
(Photo-AFP) — ျပင္သစ္မွာ အမွတ္တရ သစ္ပင္စိုက္
should be carefully tailored and calibrated in order to help the process of reform. I do not think that I need to remind the people of France and the French government, how important are such values as liberty, equality and fraternity but for us, these are still prizes to be won through hard work and perseverance. (Daw Aung San Suu Kyi)
Jun 27, 2012 5:40pm
So investment, aid, whether developmental or humanitarian, should be carefully tailored and calibrated in order to help the process of reform. I do not think that I need to remind the people of France and the French government, how important are such values as liberty, equality and fraternity but for us, these are still prizes to be won through hard work and perseverance. (Daw Aung San Suu Kyi)


Posted: 27 Jun 2012 08:39 PM PDT
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ အမည္မသိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေနအိမ္အတြင္းဝင္ေရာက္ကာ အိမ္ရွင္ အမ်ိဳးသား အား ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇြန္လ ၉ ရက္ နံနက္၁နာရီခြဲတြင္ ေဒၚခင္ဝင္း (ခ)ေဒၚဝင္းသည္ ၄င္း၏ အမ်ိဳးသား ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အတူေန အိမ္အိပ္ခန္းတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ခုတင္တစ္လံုးစီျဖင့္ အိပ္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ ႐ုတ္တရက္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ ေအာ္သံေၾကာင့္ လန္႔ႏိုးၿပီး ခင္ပြန္း ျဖစ္သူရွိရာေနရာသို႔ လွမ္းၾကည့္ရာ အသက္ ၃၀ ခန္႔ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး (စံုစမ္းဆဲ)က ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား လံုးေထြး႐ိုက္ႏွက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းရာ အဆိုပါအမ်ိဳးသားမွာ ၄င္းထံသို႔ေျပးလာၿပီး သံတုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ ၍ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္း႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ေဒၚခင္ဝင္းတြင္ ဝဲဘက္နားထင္ ဖူးေရာင္၊ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္း ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ဝဲဘက္နံ႐ိုး ျပတ္ရွ၊ ေနာက္ေက်ာတြင္ ဓားတန္းလန္းစိုက္ဝင္ေနသျဖင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား ေမွာ္ဘီေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ေဆး႐ံုအေရာက္တြင္ ေသဆံုးသြားသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမည္မသိ အမ်ိဳးသားအေပၚ အေရးယူေပးရန္ ေဒၚခင္ဝင္းက တရားလိုျပဳတိုင္တန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမွာ္ဘီရဲစခန္းက(ပ)၄၁၆/၁၂၊ ပုဒ္မ ၃၀၂/၃၂၅ ျဖင့္အမႈဖြင့္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအမ်ိဳးသားအား ဖမ္းဆီးရမိေရး စံုစမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုန္းျမတ္
By Venus News JournalPosted: 27 Jun 2012 07:51 PM PDT
(ဓာတ္ပုံ- AFP-ျပင္သစ္  ႏိုင္ငံကုိ ေရာက္ေနစဥ္ အတြင္း အစုိးရ မဟုတ္တဲ့ NGO အဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကုိ ရုရွားနိုင္ငံတြင္ ေထာင္က်ခံေနရေသာ အတိုက္အခံ Mikhaïl Khodorkovsky ၏ သားျဖစ္သူ Pavel Khodorkovsky (၀ဲ) ႏွင့္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံက ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Yulia Tymoshenko ၏ သမီးျဖစ္သူ Eugenia Tymoshenko (ယာ) တုိ႔ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရစဥ္။)
ဥေရာပခရီးစဥ္ ေနာက္ဆံုးခရီးတစ္ေထာက္အျဖစ္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံကို
ေရာက္ေနတဲ ့ ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တကမၻာလုံးမွာရွိတဲ ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို မိမိတို ့ရဲ ့ယုံၾကည္ခ်က္ အတြက္ လက္မေလွ်ာ့ဘဲ တိုက္ပြဲ ၀င္ၾကဖို ့တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူ ့အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ ့၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ ့ ပဲရစ္ျမိဳ ့ စိန္းျမစ္ထဲက ေရယာဥ္တစ္စီးေပၚမွာ ဗုဒၶဟူးေန ့က ေတြ ့ဆုံခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတြ ့ဆုံပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့ကိုယ္စားလွယ္
ေတြကို မိမိကိုယ္မိမိေလးစားၾကတယ္ ဆိုရင္ ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္ကို မစြန္ ့လႊတ္ဘဲ တိုက္ပြဲ၀င္သြားဖုိ ့ ေျပာဆုိပါတယ္။

ဒီပြဲကို ယူကရိန္းႏုိင္ငံ က ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Yulia Tymoshenko ရဲ ့ သမီးျဖစ္သူ Eugenia Tymoshenko ၊ ရုရွားနိုင္ငံမွာ ေထာင္က်ခံေနရတဲ ့ စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္း လည္းျဖစ္ ၊ ရုရွားသမၼတ ပူတင္ရဲ ့ အတိုက္အခံလည္း ျဖစ္တဲ ့ Mikhail Khodorkovsky ရဲ ့သားျဖစ္သူ Pavel Khodorkovsky တုိ ့လည္းပါ၀င္ပါတယ္။

Pavel Khodorkovsky က သူ ့ဖခင္ က ေရးေပးတဲ့ စာတေစာင္ ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese

Posted: 27 Jun 2012 07:46 PM PDT
ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ PEN International အဖဲြ႔ရဲ့ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ
ျဗိတိန္ နုိင္ငံကုိ ေခတၱေရာက္ ရွိေနတဲ့ လူရႊင္ေတာ္ ဒါရိုက္တာ ကိုဇာဂနာက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ အေၾကာင္းကို ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းမွာ လန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိ ကမၻာေက်ာ္ သိမ္းျမစ္ကမ္းက Queen Elizabeth Hall ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

အဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သူ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကိုဇာဂနာက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

"က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္း ျမန္မာနုိင္ငံမွာ Pen လုိ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ဳိး ရွိေစခ်င္ တယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း က်ေနာ္ သူတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပီးေမတၱာ ရပ္ခံတယ္ေပါ့။ က်ေနာ္ freedom of expression ကုိ လူပ်က္လုပ္လာတဲ့ တေလွ်ာက္လုံးမွာ ဒါကုိပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္လာတယ္။ ဒီအခြင့္အေရး တရပ္ကုိပဲ ဆုိက္လုိက္မတ္တပ္ ေတာင္းဆုိလာတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း က်ေနာ္ ဘဝကုိ ရင္းခဲ့တယ္ ဆုိေတာ့ အခုခ်ိန္ထိပဲ အဲဒီ freedom of expression ဆုိတာကုိပဲ ဦးတည္ေနတယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္ သူ႔တုိ႔ေရွ႔မွာ ေျပာျပခဲ့တယ္ခင္ဗ်။"

သူ႔ေဟာေျပာခ်က္ေတြထဲက သူပထမဦးဆုံး ကဗ်ာစတင္ေရးဖြဲ႔တုန္းက အေၾကာင္းေတြ ေျပာျပတဲ့အခါမွာ လာေရာက္နားေထာင္တဲ့ ပရိ္သတ္ေတြထဲက မ်က္ရည္က်တဲ့ သူေတာင္ရွိတယ္လုိ ့ ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္ ကဗ်ာစေရးျဖစ္တဲ့ အခ်က္ကေလးကုိ သူတုိ႔ၾကိဳက္သြားတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီခ်ိန္တုန္းက ၁၉၈၈ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ (၆) ဝန္းထဲမွာ က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္နွိပ္စက္ခံထားရလုိ႔ လဲေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္ေရွ႔မွာ သံတံခါးတခုရွိတယ္ ။ အဲဒီေရွ႔မွာ သစ္သားတံခါးၾကီးတခု ရွိတယ္။ အဲဒါၾကီးကုိ က်ေနာ္ျမင္ေနရတယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတံခါးၾကီးက အျမဲပိတ္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထမင္းေကြ်းမယ္ ေရလာေပးမယ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္က် အဲဒီတံခါးက ပြင့္တယ္ဗ်။ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္ စိတ္ကူးတခု
ရတယ္။ တံခါးက အျမဲမပိတ္ပါလား။ ဒီတခါးက တခ်ိန္က်ရင္ ပြင့္တယ္ အဲဒီၤေတာ့ တေန႔က်ရင္ ငါလြတ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အေတြးေလးရတယ္။ အဲဒီတုန္းက က်ဴဖ်ာၾကမ္းၾကမ္းၾကီးေတြ အေပၚမွာ အိပ္ရတယ္။ အဲဒီကဗ်ာေလးက က်ေနာ့္ဘဝရဲ့ ပထမဦးဆုံး ကဗ်ာဘဲ ။ က်ေနာ့္ဘဝရဲ့ ပထမဦးဆုံးကဗ်ာကလည္း အဲဒီလုိ အက်ဥ္းထဲ အက်ပ္ထဲ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ ဘဝေရာက္ေနတုန္းမွာ ရလုိက္ေတာ့ အဲဒီကဗ်ာ ရပုံရနည္းနဲ႔ အဲဒီကဗ်ာ ေရးပုံေရးနည္းကုိ ေျပာျပလုိက္ေတာ့ တေယာက္ဆုိ ငုိတယ္ဗ်။"

နုိင္ငံတကာPEN အဖြဲ႔ကေန ျမန္မာနုိင္ငံမွာလည္း PEN အဖြဲ႔ ဖို႕နဲ႔ ကမၻာ့ အနုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ အနုပညာရွင္ေတြ ဖလွယ္နုိင္ေအာင္ သူတုိ႔ ကူညီမယ့္အေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းတဲ့အတြက္ အဲဒီကိစၥကို ၾကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။

" Pen ကေတာ့ အေမရိကားေရာက္ေနကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ ကမ္းလွမ္းတယ္ခင္ဗ်။ ဗမာျပည္မွာလုပ္ပါ ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီဥစၥာက ပုိက္ဆံကုန္တာမဟုတ္ဘူးဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔လူစုယုံပဲ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ မွ်ေဝပီးေတာ့ သေဘာတူတဲ့လူေတြစုလုိက္တာ စုလုိ္က္ေတာ့ အဖြဲ႔ေလးတခုျဖစ္သြားမယ္။ ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ အေနနဲ႔ကလည္း အနုပညာအရ ဆုိေတာ့ ဒီက စာေရးဆရာေတြ က်ေနာ္တုိ႔ ဆီလာမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဆီက စာေရးဆရာေတြ လည္း သူတုိ႔ ဆီပုိ႔မယ္ ဆုိေတာ့ ျမန္မာ့အနုပညာလည္း ကမၻာကသိမယ္။ ကမၻာ့အနုပညာ လည္း ျမန္မာက ရမယ္ဆုိေတာ့ အနုပညာခ်င္း ဖလွယ္ၾကတဲ့သေဘာ သို႔ေသာ္ ဘယ္လုိ အနုပညာလည္းဆုိေတာ့ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပ။ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပတဲ့ ဟာကုိ ျပည္သူေတြလည္း ခ်ျပလုိ႔ရမွာေပါ့။"

အခု က်င္းပတဲ့ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို နုိင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ကဗ်ာဆရာေတြ စာေရးဆရာေတြ သတင္းစာဆရာေတြနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံသား စာေပ ဝါသနာရွင္ေတြ အပါအဝင္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

RFA Burmese

Posted: 27 Jun 2012 07:40 PM PDT
ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ပဲရစၥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမအတြင္း က်င္းပေသာ အခမ္းအနား အၿပီး အမည္ မေဖာ္ျပေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးမွ လက္ေဆာင္ ေပးအပ္ေနစဥ္။ (ဂၽြန္လ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၂။)
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီၾကမယ့္ အကူအညီေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ ျမန္မာ့ဒီမို ကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မေန႔ညေနပိုင္းက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႐ံုးထဲမွာ အမွတ္တရ လြတ္ေျမာက္ေရး သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါတယ္။ မေန႔ညေနပိုင္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ကိုသားညြန္႔ဦးက တင္ဆက္ေပးမွာပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယေန႔အျဖစ္နဲ႔ မေန႔ညေန ပိုင္းကေတာ့ ျပင္သစ္ႏို္င္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Laurent Fabius နဲ႔ ေတြ႔ဆံုပါတယ္။ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေတြကို ႀကိဳ သလို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း တခမ္းတနား ႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုးထဲမွာ အမွတ္တရ လြတ္ေျမာက္ေရးသစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ မွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက နာမည္ေက်ာ္႐ုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေတြနဲ႔ အေက်ာ္အေမာ္အခ်ိဳ႕လည္း တက္ေရာက္ပါ တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုအၿပီးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုးအျပင္မွာ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၾက ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီေတြဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔ ျဖစ္သင့္တယ္ လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပးမယ့္အကူအညီေတြ ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔၊ ဒီလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ စုစည္းညီညြတ္မႈ ဆိုတာေတြ ကို ျပင္သစ္ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ျပင္သစ္အစိုးရကို ေျပာေနစရာေတာင္ လိုမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ အတြက္ေတာ့ တကယ့္ကို ဇြဲနပဲနဲ႔ အရွည္သျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လို႔ ရလာမယ့္ ဆုလာဘ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။“
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ အေတာ္ေလး သတိထားရဦးမယ့္ အေျခအေနျဖစ္တယ္ လို႔ ႏိုင္ငံတကာကို သတိေပး ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

“၂၀၁၅ ေနာက္တႀကိမ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြေတြျဖစ္လာတဲ့အခါနဲ႔ အဲဒီမတိုင္ခင္အတြင္း ေနာက္ထပ္ သံုးႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ အေတာ္ေလး သတိထားၾကရဦးမွာပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနည္း က်တဲ့၊ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြရိွတဲ့ ႏို္င္ငံျဖစ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ပံုသြင္း ဖန္တီးယူႏိုင္တဲ့ အေနအထားေရာက္ၿပီလို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ေျပာႏိုင္ တဲ့ ႏွစ္တႏွစ္ျဖစ္လာဖို႔လိုပါတယ္။”
ညပိုင္းမွာေတာ့  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ညစာတည္းခင္းဧည့္ခံပါတယ္။ ဒီမတိုင္ခင္ မနက္ပိုင္းကေတာ့ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္၀င္အပ္ႏွင္းတဲ့ ပါရီၿမိဳ႕ရဲ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕ေတာ္သူဆု ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္လက္ခံယူခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံခရီး တတိယေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပင္သစ္ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ေဆာ္ဘြမ္းတကၠသိုလ္မွာ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အေမးအေျဖ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဥေရာပခရီးစဥ္အျဖစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့ တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ မတုိင္မီမွာေတာ့ ဆြစ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ အုိင္ယာလန္နဲ႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံေတြကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေပးအပ္ထားတဲ့ ႏုိဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု အပါအ၀င္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုေတြကုိ လက္ခံရယူခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရအႀကီးအကဲေတြ လႊတ္ေတာ္ တာ၀န္ရွိ သူေတြနဲ႔လည္း ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အစအျဖစ္ အဂၤါေန႔က ေရာက္ လာခ်ိန္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြကုိ လက္ခံ ႀကိဳဆုိေလ့ရွိသလုိ Elysee နန္းေတာ္မွာ သမၼတ Francois Hollande က ညစာနဲ႔ ဧည့္ခံႀကိဳဆုိခဲ့သလုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာလည္း ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္မွာ သမုိင္း၀င္မိန္႔ခြန္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

By ကိုသားညြန္႔ဦး (VOA)

Posted: 27 Jun 2012 07:37 PM PDT
ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈေတြ ေပၚလာၿပီ ဆုိေပမယ့္ စိုးရိမ္ရဆဲ အေျခအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုျပဳ ခံထားရတဲ့ အေမရိကန္ မူ၀ါဒညႇိႏႈိင္းေရးမႉး Derek Mitchell က သူ႔ကို သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ အဆုိျပဳတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာက္မတီ ေရွ႕ေမွာက္ၾကားနာပြဲမွာ  မေန႔က ေျပာ ဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျဖစ္ဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ အားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။ အျပည့္အစံုကို ကိုသိန္းထိုက္ဦးက ဆက္ၿပီး တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒေတြဟာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းၿပီး ဒီ ထက္ပို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုျပဳခံထားရတဲ့ မစၥတာ Derek Mitchell က အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္ ၾကားနာပြဲမွာ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။
“ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း ျမန္မာအစိုးရဘက္က ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေျခလွမ္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဘက္ကလည္း လႈပ္ရွားမႈတခုခ်င္းဆီေပၚ တုံ႔ျပန္သြားမယ္ဆုိတဲ့အတိုင္း ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစေရးနဲ႔ စနစ္အတြင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသူေတြ၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အားေကာင္းလာေအာင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း အထူးျခားဆုံး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈတခုကို ေျပာရရင္ သဘာပတိႀကီးေျပာတဲ့ အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ အၾကား လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္လာႏုိင္ တာကို ျပရပါလိမ့္မယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ ထူးျခားတဲ့ ဦးစီး ဦးေဆာင္ တေယာက္ ဆုိတာကို သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခာေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အေျမာ္အျမင္နဲ႔ ဦးေဆာင္မႈကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုမွ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ မပ်က္ကြက္သင့္ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ သူနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ျမန္မာျပည္ သူေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ အနစ္နာခံေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တြကို ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။”

ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲ႕ အေျခအေနဟာ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ ေျပာ သလို ေနာက္ေၾကင္း ျပန္လွည့္မသြားႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရွ႕မွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ရွိမယ္ဆုိတာကို သတိရဖို႔လည္း မစၥတာ Derek Mitchell က ေျပာဆုိသြားပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္သလို လြတ္ေျမာက္လာသူေတြအေပၚမွာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ လူမ်ဳိးစုေဒသ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္စရာေတြရွိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာဆုိသြားတာပါ။ သူသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရတဲ့အခါ ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးအေျခေနအေပၚ စုိးရိမ္မႈေတြကို အေလးေပးေျပာဆုိမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“မၾကာေသးခင္က ရခုိင္ေဒသအတြင္း အုပ္စုဂိုဏ္းဂဏေတြအၾကား အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ တာကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရရွည္တည္တန္႔တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ ရာစုႏွစ္ မဟုတ္ရင္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ ကြဲလြဲခ်က္ေတြကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖ ရွင္းဖို႔ လိုေနတယ္ဆုိတာကို ျပသေနပါတယ္။

“ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စစ္ေရး ဆက္ဆံမႈေတြ ထင္သာျမင္သာမရွိတဲ့အေပၚ စိုးရိမ္တယ္ ဆုိတာကို က်ေနာ္တုိ႔ ဘက္က လူသိရွင္ၾကားေရာ၊ သီးျခားေတြ႔ဆုံပြဲေတြမွာပါ အၿမဲတေစ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ တိတိက်က်အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ လက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ အတည္ျပဳခ်က္ရၿပီးရင္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ဒီကိစၥကို အဓိက ဦးစားေပးအျဖစ္ က်ေနာ္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမွာပါ။ ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ လ်ဳိ႕၀ွက္ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က မေၾကမနတ္ျဖစ္ေနသမွ်၊ ဒီဆက္ဆံမႈကို ခ်က္ခ်င္း အၿပီးသတ္ အဆုံးမသတ္မခ်င္း ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးဟာ အျပည့္အ၀ ပုံမွန္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ က်ေနာ္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာဆိုမွာပါ။”

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း အပါ၀င္ စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ဖို႔ သံႏိၷ႒ာန္ ခုိင္မာတဲ့သူေတြ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနဟာ အခြင့္အလမ္းေတြ ျမင္ေတြ ႔ေနရၿပီဆိုၿပီး Mr. Derek Mitchell က ေျပာသြားပါတယ္။
“သမၼတအေနနဲ႔ေရာ သူနဲ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ ၀န္ႀကီးဌာနအရာရွိေတြက အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ တကယ္ပဲ သံႏိၷ႒ာန္ခိုင္မာတဲ့ သူေတြပါ။ သူတုိ႔မွာ ေရွ႕ကို တုိးတက္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ခ်ထားပါတယ္။  ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဆက္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏုိင္မလဲ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကပဲ သိပ္ကို ျမင့္ေနသလား၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ အတိအက် မသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္အပါအ၀င္ အေမရိကန္ အစိုးရအရာရွိေတြဘက္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေျခအေနဟာ အခြင့္အလမ္းေတြ ရလာေနၿပီ၊ တံခါးေတြ ပြင့္လာေနတဲ့ အေနအထားလို႔ ျမင္ပါတယ္။”

အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္ ၾကားနာပြဲမွာ ဗာဂ်ီးနီးယား ျပည္ နယ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Jim Webb က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ သူက အေမရိကန္ စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ကိစၥေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးေျပာဆုိသြားခဲ့ပါယ္။

“ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ဟာ စိန္ေခၚအကဲစမ္းမႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနဆဲပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း အျပဳ သေဘာေဆာင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ အတြက္ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္အခ်က္ျပဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရွိေနတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြနဲ႔ လူတဦးခ်င္းစီရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုိတာေတြကို ေဘးဖယ္ မထားသင့္ပါဘူး။ ဒီလို အခ်က္ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ဘယ္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ပဲ ထိေတြ႔ဆက္ဆံပါေစ၊ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ ထားသင့္ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြ ေရရွည္ တည္တံ့ဖို႔အတြက္ ဆုိရင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။”

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြကို ပံ႔ပိုးေပးတာ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ကူညီေပးတာေတြနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြကို  စနစ္တက် ဒီမိုကေရစီအေျခခံေပၚမွာ ခိုင္မာေအာင္ ေထက္ပံ့ေပးတာေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔
...

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...