Thursday, June 28, 2012

အေတြးအျမင္


သုည
Saturday, June 23, 2012

အေတြးအျမင္ ၁
က်ြနု္ပ္သည္ ဂ်ာနယ္မီဒီယာတစ္ခု အား ဧရာ၀တီျမစ္ ေရခမ္းေတာ့္မယ္
အေၾကာင္းေျပာခဲ့ဘူး သည္ သူက ဘာေၾကာင့္လဲဟုေမးေသာ္
ေရေလွာင္တမန္ေတြလွပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ပလစတစ္မ်ား
စြန္႔ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေျပာခဲ့သည္ ေနာင္နွစ္ေပါင္း
၂၀တြင္ဧရာ၀တီျမစ္ မရွိေတာ့္ဘူး ေပ်ာက္သြားပါက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
ဆင္းရဲသားမ်ား ျဖစ္ျပီး ေသေက်ပ်က္ဆီးနိုင္၏


အေတြးအျမင္၂
က်ြနု္ပ္တို႔နိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ား ေပါမ်ားျခင္းသည္ ေပါမ်ားျခင္း
အေၾကာင္းသည္ စာေပဖြဲျဇိဳး မူနဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ရက္ရြာတိုင္းတြင္
စာၾကည့္တိုက္မ်ား အခမဲ့သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ သင့္သည္
ဒါမွသာတိုင္းျပည္တိုးတက္မည္ ထိုသို႔မလုပ္ပါမူ တိုင္းျပည္သည္
ေငြေစ်းဘယ္ေလာ က္တက္တက္ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာ မူမည္မဟုက္ေပ
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဆင္းရဲသည့္အေၾကာင္းပင္..

အေတြးအျမင္၃
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပညာတက္မ်ားနဲပါးသည္
ပညာတက္ေသာ္လည္းကိုယ့္နိုင္ငံမေနဖြံ႔ျဖိဳးေသာနိုင္ ငံတြင္
ပညာမတက္သူမ်ားသည္ ကူလီမ်ား ေစ်းေရာင္းသူ ဆိုက္ကားနင္းသူ ကားစပယ္ရာမ်ား
ဆင္းရဲသားမ်ား လုပ္ကိုင္က်သည္ ပိုက္္ဆံမရွိသူ ပညာတက္မ်ားလည္းလုပ္ကိုင္
က်သည္ အဓိ ကအေၾကာင္းရင္း မွာတိုင္းျပည္မဖြံ႔ျဖီဳးေသာ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္
နိုင္ငံပညာေတာ္သင္မ်ားပို႔ရမည္.ဟုထင္ပါသည္
ေရနံမ်ားတူျခင္း ေရြတးူျခင္း လ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္မွား
သည္ဟု က်ြနု္ပ္ယူဆမိသည္
ဘာေၾကာင့္လဲဟုေမးစရာျဖစ္နိုင္သည္ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေသာ္နိုင္ငံ တြင္သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ထိခိုက္နိုင္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပိဳကြဲနိုင္သည္
ဘာလုပ္ရမ လဲေမးစရာျဖစ္နိုင္သည္
ဧရာ၀တီျဖစ္ရွိသည္ေရရွားေသာနိုင္ငံမ်ားတင္ပို႔ရမည္ သစ္သီးမ်ားပို႔ရ မည္
တျခားနိုင္ငံမွ စက္ကိရိယာမ်ား သယ္ေဆာင္ရမည္နိုင္ငံတြင္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမည္ဟုထင္ပါသည္

အေတြးအျမင္၄
ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ အဂၤလိပ္စာပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္သင္ေပးသလို
ဗုဒၶယဥ္ေက်းမူမ်ားလဲအေျခခံမွစ ျပီးသင္ေပးသင့္သည္ လူငယ္မ်ားသည္
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔လာမည္ျဖစ္သည္ ျမန္္မာနိုင္ငံသမိုင္း ကိုျပန္ၾကည့္ပါက
ရဟန္းသံဃာမ်ားနွင့္ကိုင္း က်ြန္းမွီ က်ြန္းကိုင္းမွိီသဖြယ္ျဖစ္သည္ မိမိ၏
ယဥ္ ေက်းမူလဲထိန္းသိမ္းရာေရာက္သည္ ဒါမွသာလ်င္
ယဥ္ေက်းမူမ်ားမေပ်ာက္နိုင္မွာျဖစ္သည္---

အေတြးအျမင္၅
က်ြနု္ပ္အား က်ြနု္ပ္အမ်ဳိးစာေရးဆရာတစ္ဦးသည္
သူအားက်ြနု္ပ္၏အေတြးအျမင္မ်ားကိုတင္ျပ သည္ သူကေ၀ဖန္ေရးသမားဟုေျပာသည္
က်ြနု္ပ္က ေ၀ဖန္ေရးသမားမဟုက္ပါဘူးဟုေျပာလို က္သည္
အေတြးအျမင္သမားဟုေျပာလိုက္သည္သူကက်ြနု္ပ္အား နို႔နံ႔မဆင္ေသးတဲ့ကေလးက
အေတြးအျမင္ေတြကို ေရးတာရူးတာဟုေျပာလိုက္သည္ က်ြန္ုပ္သည္ ျမန္မာကိုခ်စ္သည္
က်ြနု္ပ္ တို႔ကေလးအေတြးအေခါေတြက မမွန္ေတာ့္ဘူးလားဟုေတြးမိေလသည္
မွားရင္လဲေတာင္းပန္၏

အေတြးအျမင္ ၆
က်ြန္ုပ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ဆိုင္ကယ္မ်ားေပါမ်ားသည္
ဓါတ္ဆီဆိုင္ကယ္မ်ားျဖစ္သည္ ဒီဇယ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားလဲထုပ္သင့္သည္ဟု ထင္သည္
ဓါတ္ဆီက အႏၱရာယ္မ်ားသည္ မန္းေလးမွာဆို ေႏြရာသီမွာဆိုလ်င္
တိုင္ကီထဲဆီထည့္တာနဲ႔မီးထေတာက္သည္ ဒီဇယ္ဆိုင္ကယ္္မ်ားထုပ္နိုင္
လ်င္ေကာင္းမည္ဟု ထင္ပါသည္
ထိုသို႔မလပ္နိုင္လ်င္ဓါတ္ဆီကိုမီးမေတာက္ေအာင္လုပ္ရေပ မည္ ထိုမွသာ
အႏၱရာယ္ကင္းနိုင္ေလမည္ ထိုမွသာပိုျပီးတိုးတက္လာနိုင္မည္ဟုထင္ပါသည္...

အေတြးအျမင္၇
က်ြန္ုပ္သည္ေမျမိဳ႔ကို
သြားတုန္းအပ်င္းအေျပဗဟုသုတရရန္လူမ်ားေတြေက်ာက္ေတြထုတာေတြ ကိုသြားၾကည့္သည္
သူတို႔သည္သံေခ်ာင္းနဲ႔ေက်ာက္ေတာင္ကိုျဖိဳသည္ မာေနေသာေက်ာက္
ေက်ာက္တိုင္သည္ျပိဳလာသည္ အင္း.... အ ေတြ း တ ခ်က ္၀င ္လာ တာ က လူ တို႔သည္ မာ ေန ေသာေက်ာက္ေတြ
ကိုေတာင္ျဖိဳနိုင္ေသးသည္က်ြနု္ပ္တို႔လူငယ္မ်ားသည္ဘ၀ဆိုတာအမ်ား
ၾကီးက်န္ေသးသည္ၾကိဳးစားလ်င္ျဖစ္နိုင္သည္စာေတြက်က္လို႔မရလို႔စိက္မပ်က္သင့္ေပ---------

အေတြးအျမင္၈
အနုူျမဴမ်ားကိုတားဆီးသင့္သည္ဟုထင္မိပါသည
္ဘာေၾကာင့္လဲဟုဆိုလ်င္နူကလီးယားေၾကာင့္ လူအမ်ားကိုထိခိုက္နိုင္သည္
ဂ်ပန္နိုင္ငံကိုေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ သိနိုင္သည္သဘာ၀အပင္
မ်ားလဲပါ၀င္ေလသည္ျဖဳန္းတီးနိုင္သည္ ကုလသမဂၢသည္တားဆီးသင့္သည္ ကုလသမဂၢဆို
သည္ကားကုလဆိုသည္ကားအမ်ဳိး သမဂၢဆိုသည္ကား တေပါင္းတည္း
ထိုအဖြဲ႔မွတားဆီးသင့္
သည္ဟုက်ြနု္ပ္ယူဆမိသည္ရူပေဗဒပညာရွင္အိုင္းစတိုင္းကလဲ
အနူျမဴမလုပ္ဖို႔ရန္တားခဲ့ဖူးသည္

အေတြးအျမင္၉
ျမန္မာေဘာလုံးကစားပုံမွာ အေျပးမသန္ဟုယူဆမိသည္
တဖက္အသင္းမွအားစိုက္ျပီးလိုက္ ေသာလည္းျမန္မာအသင္းမွမလိုက္နိုင္ေပ
အေျပးသန္တဲ့နည္းတစ္ခုကို က်ြန္ေတာ္စမ္းသပ္ ဘူးသည္ လြတ္လပ္ေရး
အေျပးျပိဳင္စဥ္ က်ြန္ေတာ္သည္ဟိုးအရင္က ၁၀ေယာက္ေျမာက္ပါ သို႔ ေသာ္
အေျပးစမ္းသပ္ဖို႔ေသာင္ျပင္ေပါကိုေျပးၾကည့္သည္
ေျပးနိုင္ေၾကာင္းကိုေတြ႔ရေလသည္ ေနာက္တြင္ အေျပးျပိဳင္ပြဲတြင္တတိယ
ရခဲ့ေလသည္ ျမန္မာေဘာလုံးသင္းကအားနည္းခ်က္မ်ား ေျပာပါမူအေျပးမသန္
မေခါက္နိုင္ ေဘာလုံးကိုမလိုက္ ကြင္းဆုတ္နည္းျပမေကာင္းဟုေတြးမိ၏

အေတြးအျမင္၁၀
အင္းတရက္ထက္ကေတာ့္အသက္ေတြက ၾကီးလာေလသည္ က်ြနု္ပ္တို႔ ဆရာေဇာ္ဂ်ီေျပာသလို
နာမည္က်န္ျပီလားလို႔ေတြးမိေလသည္
လူသားေတြအက်ဳိးရွိဖို႔ဘာေတြလုပ္ျပီးျပီလဲဟု ခန ခန က်ြနု္ပ္ေမးမိေလသည္
ေကာင္းေသာနာမည္ေတြက်န္ခဲ့ျပီလား ဟုကိုယ္ကိုကိုေမးမိေလသည္
လုပ္စရာေတြအမ်ားၾကီးရွိေသးသည္ လူသားေတြေအးခ်မ္းဖို႔ကို
က်ြန္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရေပမည္

အေတြးအျမင္၁၁
က်ြနု္ပ္ဆီသို႔ဂ်ီေတာ့္ကသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ အခ်စ္အေၾကာင္းကိုေမးၾကသည္
က်ြနု္ပ္ထင္တာတစ္ ခုက အခ်စ္ဆိုတာ စြန္႔လြတ္ျခင္းအနွစ္နာခံျခင္းဟု ထင္သည္
သူတစ္ေယာက္အတြက္သူခ်မ္းသာ မယ္ဆိုစိက္ေကာင္းရွိမယ့္သူတစ္ေယာက္ကို
က်ြန္ေတာ့္ရည္းစားကိုလည္းေပးရဲပါတယ္ သူခ်စ္မယ္ ဆိုရင္ေပါ့ဗ်ာ
ဒီလိုဥပမာေပးေျပာတာပါဗ်ာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္အားလုံးကို

အေတြးအျမင္ ၁၂
က်ြန္ုပ္တိို႔လူငယ္မ်ားသည္ စည္းလုံးညီညြတ္မူ လိုအပ္သည္
တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးသည္ တိုင္းရင္း သားအားလုံးနွင့္စည္းလုံးညီညြတ္ရေပမည္
စည္းလုံးမူမရွိပါက တိုင္းျပည္တြင္ျပိဳကြဲနိုင္သည္ ဥပမာ
လက္ငါးေခ်ာင္းလိုေပါ့ သူေနသူထမင္းစားရာတြင္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္
လူၾကီးေတြဘယ္လိုပင္ ရန္ေတြျဖစ္ေနပါေစ က်ြနု္ပ္တို႔လူငယ္ေတြက ခင္ခင္မင္မင္
ေနသင့္သည္ က်ြနု္ပ္တို႔အိမ္တြင္မိဘမ်ား ျခံအေၾကာင္းနဲ႔ရန္ျဖစ္က်သည္
က်ြနု္ပ္တို႔ လူငယ္ေတြကခင္ခင္မင္မင္ပင္ ထိုသုိ႔ေနရင္ေကာင္း၏ဟုထင္၏

အေတြးအျမင္၁၃
က်ြန္ေတာ္သည္အေသာက္အစားမရွိတာသာေျပာတာ ကြမ္းေတာ့္စားသည္
ကြမ္းစားရင္းစိက္ကူး ယဥ္တာေပါ့ဗ်ာ စာေရးဖို႔အေၾကာင္းေတြေပါ့ဗ်ာ
ကြမ္းမစားဖို႔ကိုဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္ ကင္ဆာျဖစ္ တက္တယ္ေလ
က်ြန္ေတာ္စားသည့္ကြမ္းဆိုင္က အန္တီၾကီးကသူငယ္တန္းေလာက္ေနဘူးတာစာ
မဖက္တက္ဘူးေလ သူကိုစာဖက္တက္ေအာင္က်ြန္ေတာ္ေတြးသမ်ကိုေျပာျပတယ္ ကာတြန္းေတြ
ဖက္လို႔ေျပာလိုက္သည္
ေနာက္ခါတြင္သူစာေတြေပါင္းဖက္ရင္းစာေတြဖက္တက္လာသည္က်ြန္ေ တာ္
၀မ္းသာရတာေပါ့ဗ်ာ လူေတြစကားေျပာတာကိုနားေထာင္ရင္းရင္းစိက္ကိုျဖဴ
မဲကိုမွန္းစနိုင္၏

အေတြးအျမင္၁၄
လူငယ္ေတြကအဓိကေနရာမွာပါတက္သည္ က်ြနု္ပ္တို႔ေတာ္ျမိဳ႕ေလးမွာ
လမ္းခင္းသည္တက္နိုင္သ ေလာက္ပိုက္ဆံအလွဴခံသည္
ျပီးရင္လမ္းခင္းသည္ပိုက္ဆံကိုအတိအက်လုပ္ျပီးေက်ာက္၀ယ္
ရက္ကြက္မွာလမ္းခင္းေသာ္ျပီးသြားသည္
အရင္ကလူၾကီးေတြလမ္းလုပ္ေသာပိုက္ဆံကဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ထည့္ဆိုသည္ လမ္းကမျပီး
လူငယ္ေတြကဦးေဆာင္ေသာလမ္းျပီးခဲ့သည္လူၾကီးေတြ
ကေတာ့္အရင္လမ္းလုပ္တာပိုက္ဆံကို
အတိအက်မလုပ္စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္..

အေတြးအျမင္၁၅
က်ြနု္ပ္ကို သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က အင္တာနက္သင္ခိုင္းသည္ က်ြနု္ပ္က
ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း သို႔တက္ခဲ့သည္ သူကပိုက္ဆံမရွိ က်ြန္ုပ္လိုသာ
သူကိုဂ်က္စက္ကူေပၚ လက္ကြက္ခ်ျပီးသင္ေပးခဲ့ သည္ ျပီးလ်င္သူကို
အင္တာနက္သေဘာတရားမ်ားေျပာျပသည္ သူက 14 နွစ္ေလာက္သာျဖစ္ သည္ ေနာက္သူသည္
၀က္ဆိုက္မ်ားကိုေထာင္နိုင္ေလသည္ သူအင္တာနက္ေဆာ့တာ 1နွစ္သာရွိ ေသးသည္
ကြ်န္ုပ္ကေတာ့္ စာေရးတာနဲ႔ ဂ်ီေတာ့္ေပါတြင္ေဆာ္ေတြၾကဴေနေလေတာ့္မတက္ေပ သူ
တက္ေျမာက္သြားေတာ့္
က်ြန္ေတာ္၀မ္းေျမာက္မိေလေတာ့္သည္ၾကိဳးစားလ်င္ေအာင္ျမင္နိုင္သည္.
အေတြးအျမင္၁၆
က်ြနု္ပ္နွင့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နွင့္
အင္တာနက္သြားလ်င္အတူတူပင္၀က္ဆိုက္ေထာင္တဲ့သူင ယ္ခ်င္းနဲ႔ေပါ့ တစ္ခါတစ္ေလ
ယဥ္ေက်းတာက က်ြနု္ပ္လိုစကားေျပာတက္သည္ ဟုက္ကဲ့ဒီလိုေပါ့ က်ြနု္ပ္တို႔
အသင္းအဖြဲ႔ဆီသို႔မဲနိွက္ရသည္ မဲေပါက္သည္ဗလာ၂ခုပါေလသည္
က်ြနု္ပ္သူငယ္ခ်င္းလဲ ဗလာ က်ြနု္ပ္လဲဗလာပင္ျဖစ္သည္
လိုက္ျပီးတူေနတာကအံ့ေအာ္စရာေကာင္းလွသည္ သူဆီမွ သူဂ်ီ
ေတာ့္အေကာက္ေပ်ာက္သြားေလသည္ သူသည္ျပန္ျပီးယူနိုင္ခဲ့သည္
ရက္ေကာ္မတာအီးေမးမသိ လိုက္ရွာသည္ တစ္ခါတေလ
လူမ်ားေတြvzoအေကာက္ေတြလုပ္ခိုင္းရင္က်ြနု္ပ္က ပ်င္းတာနဲ႔သူသာ
လုပ္ခိုင္းသည္ က်ြနု္ပ္ကေတာ့္ေအာင္ျမင္မူဆိုတာ
ဘယ္နားမွာလဲေတာ့္မသိေတာ့္ေပအင္း..အေတြးအျမင္ ၁၇
က်ြနု္ပ္ထင္တာေတြးမိတာတစ္ခုရွိသည္ ဟုက္ခ်င္လဲဟုက္မည္မဟုက္ရင္လဲမဟုက္ဘူး
၀က္ဆိုက္ ေတြေထာင္ျပီး တစ္ခုနွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ရင္
၀က္ဆိုက္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္နိုင္ေလသည္ဟုေတြူးမိသည္ က်ြနု္ပ္ကဘာမွမဟုက္ေပ
ေတြးတာသာရွိေသးသည္ ျမန္မာျပည္ကေကာ္နရွင္က က်လိုက္တက္ လိုက္နဲ႔ဆို
၀က္ဆိုက္တစ္ခုေတာင္ဖို႕ေတာင္မလြယ္ကူေပ က်ြနု္ပ္ကေတြးတာသာရွိေသးသည္
နိုင္ငံ ျခားတိုင္းျပည္မ်ားကလုပ္လ်င္ပိုေကာင္းေလမည္
ေနာင္နွစ္ေပါင္းၾကာလာလ်င္ ၀က္ဆိုက္ၾကီးမ်ား ေပါလာနိုင္သည္
ျမန္မာနိုင္ငံလဲတိုးတက္နိုင္သည္ဟုေတြးမိေလသည္
ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုလာနိုင္သည္ ထို၀က္ဆိုက္ကိုခိုင္ခံေစဖို႔
အတြက္ျဖစ္သည္ဟုေတြးမိေလသည္ .

အေတြးအျမင္ ၁၈
က်ြနု္ပ္သည္ အိုင္စီ ေတးသီခ်င္းအဖြဲ႔သီခ်င္းမ်ားကို ၾကိဳက္ေလသည္
၀ိုင္၀ိုင္းသီခ်င္းမ်ားက က်ြနု္ပ္ နွင့္တိုက္ဆိုင္ေနေလသည္
အသဲကြဲတာတို႔ေပါ့ မိန္းကေလးက ပစ္သြားတာတို႔ေပါ့ ေလးျဖဴသီခ်င္း
မ်ားကလဲဒီလိုပါပဲ သို႔ေသာ္ ထိုသီခ်င္းမ်ားသည္ တျခားနိုင္ငံမ်ား
၏ေကာ္ပီသိီခ်င္းမ်ားျဖစ္ေနေလ သည္ ဒါလၾကိဳက္ပါသည္ အင္းးးးးးးးးးးးး
ျမန္မာနိုင္ငံက တျခားနိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ျပီး သီခ်င္းဆို လ်င္ေတာ့္
ရွက္စရာေကာင္းမည္ဟု က်ြနု္ပ္ထင္ပါသည္ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္သီခ်င္းမ်ား ေရး
ဆိုသင့္၏

အေတြးအျမင္ ၁၉
က်ြနု္ပ္သည္ တို႔သည္ ဂ်ီေတာ့္ကေနတဆင့္ မိမိလိုရာသူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္
စကားေျပာဆိုလ်က္ရွိေလ သည္ သို႔ေသာ္ဂ်ီေတာ့္ေဆာ့သူမ်ား ၾကဳံေတြ႔ရသည္ကား
မိမိကားဟိုင္းလို႔ေျပာလိုက္သည္နဲ႔ စကား တဖက္သူက စကားမ်ားကို
အဆက္မျပတ္လာေျပာေနတက္သည္ ထိုအေကာက္ကို ဘာလိုေခါတာ ကိုေတာ့္
က်ြနု္ပ္ေမ့ေနေလသည္ ထိုအေကာက္ကိုဘေလာ့လိုက္တာေကာင္းမည္ဟု ထင္ပါသည္ ထို
ေကာက္က မိမိ၏ ဂ်ီေတာ့္လိပ္စာပစ၀က္မ်ားကို ခိုးယူလို႔ရေလသည္
အမ်ားစုကားထိုသို႔ေတြ႔၏

အေတြးအျမင္၂၀
က်ြနု္ပ္တို႔နိုင္ငံမွာ ဆိုးဆိုးေသာအစားအစာေတြ မ်ားလာေလသည္
ဆန္ေတြေတာင္ေဆးဆိုးမွာ ဆိုး ရိမ္္ရေလသည္ အသက္တိုမူမ်ားျခင္းက ေဆးဆိုးေသာ
အသီးမ်ား နွင့္အစားအစာမ်ားစားျခင္း အ က်ဳိးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ လဘက္မွမဟုက္
အျခားအစားအစာမ်ားလည္းထိုသို႔ပင္ျဖစ္သည္ ငပိလဲထို နည္းတူစြာ
အင္းအစားအစာမ်ား ဓါက္ခြဲစမ္းသပ္ဖို႔လိုလာေလသည္   ဟုေတြးမိေလသည္

အေတြးအျမင္၂၁
က်ြနု္ပ္တို႔ ေတာ္ျမိဳ႔မွာ ဆိုင္ကယ္မ်ားေပါမ်ားလာေလသည္ စီးတဲ့သူေတြက
လူငယ္ေတြျဖစ္သည္၁၈ နွစ္ေတာင္မျပည့္ေသး လမ္းကလည္းက်ဥ္းေတာ့္
တိုက္မူေတြကမ်ားေလသည္ စီးတဲ့ထဲတြင္ က်ြနု္ပ္ ညီပါ ပါေလသည္
သူဆိုင္ကယ္စီးရတာ က်ည္ဆံသြားတာထက္ေတာင္ျမန္ေသးသည္ ရင္ထိပ္ထိပ္ နဲ႔ပင္
အင္းးးးးးးးးးးး အစိုးရက ကားေတြနဲ႔ ဆိုင္ကယ္ေတြလိုက္ဖမ္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့္
အေသ အေပ်ာက္နဲလာနိုင္သည္ဟုယူဆမိသည္ နိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြေတြလည္းရတာေပါ့
ထို၀င္ေငြေတြနဲ႔ လမ္းေတြကို ျပဳျပင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့္
က်ြနု္ပ္တို႔ေတာျမိဳ႔ေလးမွာ သာယာနိုင္ဖြယ္ျဖစ္နိုင္သည္ဟုေတြးမိေလသည္

အေတြးအျမင္၂၂
က်ြနု္ပ္၀ါသနာပါသည္က ပထမစာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္သည္ ယခုလည္းၾကိဳးစားဆဲပင္
ထိုေနာက္ အိုင္ တီပညာရွင္ျဖစ္ခ်င္သည္ ထိုသို႔ျဖစ္ခ်င္သည္က
သူမ်ားေတြကိုကူညီခ်င္တာျဖစ္သည္ အင္းျဖစ္ပမ လားနဲ႔ပဲဆက္ျပီးၾကိဴးစားဆဲပင္
စာေရးဆရာဆိုပိုျပီးေ၀းမွာေပါ့ အိုင္တီပညာေလ့လာဆဲပင္ စာေရး
တာေတြကသူမ်ားေတြအတြက္ဗဟုသုတတိုးပြားေစခ်င္ေသာ္ေစတနာပင္ ဟိုေန႔
ဂ်ီေတာ့္အေကာက္ ေပ်ာက္သြားေသးသည္ လိုက္ရွာတာေမာလို႔
မတိုက္ေစခ်င္ေပသူငယ္ခ်င္းေတြကို ဂ်ီေတာ့္အ ေကာက္ကို လိုခ်င္ပါက
နိုင္ငံျခားကသူငယ္ခ်င္းေတြကို အကူေတာင္းသင့္သည္ သူငယ္ခ်င္းတို႔က
ကူညီေပးေစခ်င္သည္နိုင္ငံျခားက သူေတြက ကူညီမွ
ျမန္မာျပည္ဂ်ီေတာ့္အေကာက္မ်ားသုံးရမွာျဖစ္ သည္

အေတြးအျမင္ ၂၃
ေဖ့ဘုက္က စာေရးတာတို႔သည္ ဂ်ီေတာ့္မွာ၀င္တက္ သည္ ေဖ့ဘုက္ကပိုက္သည္ကား
အခက္အ ခဲျဖစ္နိုင္သည္ သို႔ေသာ္ ေဖ့ဘုက္အသင္း၀င္ထားလ်င္ေတာ့္
ဂ်ီေမးသို႔စာေတြလာတက္သည္ ထိုဟာ သည္ကား သဘာ၀သာျဖစ္သည္ က်ြန္ုပ္သည္
ေဖ့ဘုက္နွင့္ပက္သတ္ေသာ္စာအုပ္ကို ဖက္ေသာ္ထို အေၾကာင္းတို႔မပါေလသည္
ထိုဂ်ီေမးတို႔ကို တလတစ္ခါျျဖစ္ျဖစ္ ဖ်က္သင့္ေလသည္ဟုထင္ပါသည္ ထိုမွသာ
လိုင္း၀င္လိုင္းထြက္ေကာင္းမည္ဟုယူဆမိသည္ သူငယ္ခ်င္းတို႔အယူအစေတာ့္မေျပာတ
က္ေပ က်ြန္ုပ္စကားမ်ားမွားလ်င္ေတာ့္ေတာင္းပန္ပါသည္ အေတြးဆိုသည္က
ေတြးရင္ေခ်ာတက္၏

အေတြးအျမင္ ၂၄
က်ြန္ုပ္ဆီသို႔ နိုင္ငံျခားကသူငယ္ခ်င္းမ်ားေမးသည္
ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာနဲ႔တူသလားတဲ့ နိုင္ငံျခားမွာျပႆ နာေတြတက္ေနတာတဲ့
က်ြန္ုပ္ကေတြးမိတာေတြကို သူကိုျပန္ျပီးတင္ျပသည္ လူဆိုတာကေတာ့္ တူ
တာေပါ့ေလ သို႔ ဗုဒၶဘာသာကိုကိုးကြယ္တာတို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးနဲ႔ အက်ီ၀တ္တာတို႔
အစရွိသည္နွင့္ မ တူတာကို ၾကည့္နိုင္သည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးက ယဥ္ေက်းက်သည္
ရိုးသားက်သည္ အင္းေကာင္းတဲ့ သူ ေတြရွိသလို မေကာင္းတဲ့သူက ရွိက်သည္က
သဘာ၀သာျဖစ္သည္ အင္းတစ္ခုေဖာ္ေတြ႔တာ ကိုတင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ပုံေတာင္ပုံညာမွာ
အရိုးစုေတြကိုေဖာ္ေတြ႕ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္က အေစာဆုံးလို႔ေတာင္
သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက သက္မွက္က်သည္ ထားပါေတာ့္ဒါေတြ ဗုဒၶဘာ သာကို
အေစာဆုံးေရာက္တာ ျမန္မာျပည္သာျဖစ္သည္ ဟုေတြးမိပါသည္

အေတြးအျမင္ ၂၅
က်ြနု္ပ္တို႔သည္ သူငယ္ခ်င္းအတြုက္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေဆးရုံသို႔တနည္းတစ္ဖုံေရာက္ဘူးက်သ ည္ သို႔ေသာ္
ေဆးရုံမွာဆန္ျပဳက္လာေ၀က်သည္ ေရလာေ၀က်သည္ ေသြးလွဴမည့္သူေတြရွိသည္
ဥမမာေျပာရရင္ ခရီးေမာတဲ့အခ်ိန္မွာေရေသာက္ေသာ္လည္းအဆာေျပေသာ္လည္း အာဟာရ
ျဖစ္ ဖို႔လိုသည္ က်ြန္ုပ္ဆိုလိုတာက ေဆးမ်ားကို လွဴမည့္သူ
အသင္းးအဖြဲ႔ရွိရင္ပိုေကာင္းမည္ ဟုထင္မိ သည္
ပိုက္ဆံမရွိတဲ့သူေတြကိုေထာက္ပံ့ဖို႔အတြက္ျဖစ္သည္ ဒါေပမယ့္ အခိုင္မာ
လုပ္ဖို႔က ဆင္းရဲ သားမွန္ကန္ေၾကာင္း ရယက ေထာက္ခံစာယူသင့္သည္
ေနာက္မွေဆးထုပ္ေပးေပါ့ ရယက လဲ ဆင္းရဲသားေတြထဲက
ေထာက္ခံစာေရးတဲ့အခ်ိန္မွာပိုက္ဆံမစားဖို႔လဲလိုသည္ဟုေတြးမိသည္

အေတြးအျမင္၂၆
က်ြန္ုပ္သည္ တစ္ခါတစ္ေလမန္းေလးက မိန္းကေလးမ်ားနဲ႔ ေျပာမိသည္
သူတို႔ကိုနုက္ဆက္တဲ့ အခါ သူကမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္သည္
သူကိုက်ြနု္ပ္ေျပာတဲ့စကားက နင္က ေလ ဘယ္သူေျပာေျပာ
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တက္တယ္ နင္ကမာနၾကီးတယ္လို႔ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူကဟုက္တယ္တဲ့ တစ္ခါတစ္ေလ သူတို႔စကားေျပာတဲ့အခါသို႔မဟုက္စာေရးတဲ့အခါမွာ
သူတို႔စိက္ကိုမွန္းဆနိုင္သည္

အေတြးအျမင္၂၇
က်ြနု္ပ္အားေမးလာက်သည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက လူမိုက္ဆိုတာဘာလဲလို႔ေမးသည္
က်ြနု္ပ္ကေျပာ သည္ကားလူမိုက္ဆိုတာက မေကာင္းတာေတြကိုလုပ္တာဟု ေျပာသည္
မေကာင္းတာေတြကကြာ လူမ်ားအသက္ကိုသတ္တယ္သူမ်ားပစၥည္းကိုခိုးတယ္
သူမ်ားသားမယားကိုျပစ္မွားတယ္မဟုက္ ေသာစကားေတြေျပာတယ္
အရက္ေတြေသာက္တယ္ဟုေျပာလိုက္ေလသည္ ဘာသာေရးထဲဟာပါ

အေတြးအျမင္ ၂၈
က်ြနု္ပ္သည္ ၀က္ဆိုက္ေတြလုပ္ေနေလသည္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔စကားေတာင္မေျပာျဖစ္ေပ သူတို႔ ေမးရင္အနဲမ်သာေျပာမိသည္
ေခါင္းေတြကရွုပ္ေလသည္ ရေသာ္လည္းေကာ္မေကာင္းဆိုက္ေတြ
ဖြြင့္ရတာအခက္အခဲျဖစ္ေလသည္ ဘေလာက္ကေတာ့္ဖြင့္လို႔ရသည္
က်ြန္ုပ္စကားမေျပာတာကို မာနၾကီးတယ္ထင္က်သည္ က်ြနု္ပ္ကမာနမၾကီးတက္ေပ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ခင္ခင္မင္ေနတက္သည္

အေတြးအျမင္၂၉
က်ြနု္ပ္တို႔နိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံေနက်သည္ သို႔ေသာ္
အခုအခါတြင္ျဖစ္ေပါေနေသာ္ ျပႆနာက ရခိုင္ျပည္တြင္ ကလားမ်ားက
ေမာင္ေတာနယ္အားလုေနက်သည္ အင္းသမိုင္းက တဖန္ျပန္ၾကည့္မယ္္ဆိုရင္
ရခိုင္ဘုရင္က အိႏၵိယနယ္ေျမထိပိုင္ေလသည္ ကလားေတြကသူတို႔
ပိုင္တယ္လို႔ေျပာရင္က်ြနု္ပ္ကလက္မခံနိုင္ေပ က်ြနု္ပ္က
ဗမာလူမ်ဳိးသာျဖစ္သည္ သူတို႔ကိုေပးပါလို႔ ေျပာရင္ေတာ့္တမ်ဳိးေပါ့
ကလားတိုင္းကို က်ြန္ုပ္မမုန္းပါစကားကေတာ့္ေျပာျဖစ္သည္ က်ြနု္ပ္က အမွန္ကို
ျမတ္နိုးသူပါျဖစ္သည္ က်ြနု္ပ္မွားရင္က်ြနု္ပ္ျပန္ျပင္နိုင္ေလသည္
က်ြနု္ပ္ခံယူခ်က္သာျဖစ္၏

အေတြးအျမင္၃၀
က်ြနု္ပ္တို႔နိုင္ငံအား နိုင္ငံျခားမွ bbc မွထုပ္လြင့္သည္ကား ကလားမ်ားသည္
ေမာင္ေတာကို ပိုင္သည္ဟုေျပာသြားသည္ ရခိုင္ျပည္မွာ ရခိုင္သာဆိုင္သည္
သူူတို႔ထုပ္လြင့္သည္မ်ားကို ေရနံ တြင္း ပိုင္ေသာကလားမ်ားက
ပိုက္္ဆံေပးျပီးေၾကျငာခိုင္းသည္ ဟုထင္ပါသည္ သူငယ္ခ်င္းတို႔
ေတာ့္ဘယ္လိုေတြးမလဲဆိုတာေတာ့္မေျပာတက္ေပ အင္းေနာက္တစ္ခုကေတြးစရာရွိတာက
ပိုက္ဆံရွိေသာသူမ်ား ဥပမာကလားေတြေၾကျငာခိုင္းသည္ဟုထင္ပါသည္
က်ြနု္ပ္ကေတာ့္အေတြး သမားပါ ေျပာမွားဆိုမွားရွိရင္ေတာင္းပန္ပါသည္
လူမ်ဳိးခြဲျခားတာေတာ့္မဟုက္ပါ ခင္ဗ်...............

အေတြးအျမင္၃၁
က်ြန္ေတာ္အေပၚတြင္သူငယ္ခ ်င္းမ်ားက ေကာင္းလွသည္ ဒုကၡေရာက္တဲ့အခ်ိန္ဆို
သူတို႔က အား ေပးၾကသည္ တစ္ခါတစ္ခါ အနီးနားေနေသာ သူငယ္ခ ်င္းက
ပိုက္ဆံေပးေလသည္ အင္း ပိုက္ဆံေပးတာက
သူတို႔ဆီဆိုက္ေတြအေၾကာင္းေတြသြားသြားေျပာသည္ ေျမေတာင္ေျမာက္ေပး
တဲ့သေဘာနဲေပးျခင္းျဖစ္သည္ ခင္ရာေဆြမ်ဳိး ၾကိဳက္ရာဟင္းေကာင္းဆိုသလိုေပါ့
တစ္ခါတစ္ခါ ဆိုက္ေတြေကာင္းတာေတြ႔လ်င္ မိက္ေဆြအေပါင္းကိုသတိရပါတယ္
ရင္ထဲကစကားပါ .

အေတြးအျမင္၃၂
က်ြနု္ပ္ တို႔သည္ အင္တာနက္ ပညာရွင္ အသင္းဖြဲ႔ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္သည္
က်ြနု္ပ္ ကေ တာ့္ ေ လ့ လာ ေနေသာ လူငယ္တစ္ေယ်ာက္အေနနဲ႔ေျပာျခင္းျဖစ္သည္
က်ြနု္ပ္မွာလဲေမးစရာေတြအမ်ား ၾကီး ရွိသည္ ထိုအသင္းဖြဲပါမူ
က်ြနု္ပ္တို႔သုံးေနေသာ လူငယ္ေတြအတြက္ အဆင္ေျပနိုင္သည္ ဟုုသုံး သပ္ မိသည္
အျမန္ဆုံးအင္တာနက္ပညာရွင္အသင္း ေပါေပါက္ပါေစဟုေစာင့္ေမ်ာ္ေနမိေလသည္

အေတြးအျမင္ ၃၃
က်ြနု္ပ္တို႔နွစ္သစ္မွာစိက္ေကာင္းေကာင္းေတြ ထားျပီး
သူမ်ားေတြကူညီနိုင္လ်င္ သိပ္ေကာင္းမွာ ပဲဟုေတြးမိသည္ နွစ္သစ္က သူငယ္ခ
်င္းမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလဲ ေပ်ာ္ပါေစ ဟု
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္ က်ြနု္ပ္ကေတာ့္ နွစ္သစ္အၾကိဳမွာ ေန၀င္တာကို ၾကည့္
မယ္ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ေနမယ္ သူမ်ား၀က္ဆိုက္ေတြေလ့လာမယ္ နုက္ဆက္မယ္
က်ြနု္ပ္လဲၾကဳိးစားမယ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ အျမဲတမ္း
ေတြံျပီးစကားေတြေျပာနိုင္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္သာ
က်ြန္ေတာ္လဲဒီဆိုက္ကိုေထာင္တာ2012 .1 . 4 လြတ္လပ္ေရးေန႔အမွီေထာင္ပါသည္
            ေဇယ်ာသူရ..

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...