Sunday, June 24, 2012

သခ်ၤာဘုရင္မ (၂)


by Zay Ya on Sunday, June 24, 2012 at 7:22pm


ေရွ႕ပို႔စ္ မွ အဆက္ --

(၅)
ပေလတို ၏ တပည့္ျဖစ္သူ အရစၥတိုတယ္ ၏ ဒႆန မ်ားက ပိုက္သဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို တို႔၏ ဒသနမ်ားကို အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ နီးပါးမ်ွ လႊမ္းမိုး ဖံုးကြယ္ သြားခဲ့ျပန္သည္။ ဆက္ခံသူ ႀကိဳးႀကား ရွိေသာ္လည္း ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို ၏ ဒႆန အမ်ားစုမွာ အႏွစ္-ႏွစ္ေထာင္ နီးပါး မ်ွ ငုပ္လ်ွိဳး ေနခဲ့ ရေပသည္။
ထိုသို႔ ဖံုးကြယ္ ေနခဲ့ၾကေသာ ဒႆနမ်ား ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာေသာ အျဖစ္အပ်က္သည္ ကမၻာ့ သမိုင္းတြင္ မွတ္တိုင္ တစ္တိုင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ ေခတ္တစ္ေခတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရေလာက္ေအာင္ လည္း ဩဇာ ႀကီးမား၏။ ကမၻာ့ သမိုင္း ပညာရွင္မ်ားက ထိုေခတ္ကို ရီေနဆန္းေခတ္ ဟု ကမၺည္း ထိုးခဲ့ၾကသည္။ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေရး ေခတ္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္သစ္ေလာင္း အေရးေတာ္ပံု ေခတ္ ဟုလည္းေကာင္း ေခၚဆိုၾကပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အီတလီ၌ လူသားဝါဒီ (Humanist) မ်ား ေပၚထြန္းသည္။ ေလာကတြင္ လူသည္ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ျဖစ္၍ ေလာက အေၾကာင္း ကို သိခ်င္လ်ွင္ လူကို ေလ့လာရေပမည္။ လူ႔ႏွလံုးသား ၌ ခံစားရေသာ ေဝဒနာကိုလည္း နားလည္ရေပမည္။ လူ၏ စိတ္ကူးဉာဏ္ ကြန္႔ျမဴး သေလာက္ လူ႔ေလာကသည္ သာယာဝေျပာ လာေပလိမ့္မည္။ စိတ္ကူးေကာင္း ရဖို႔ ဆိုလ်ွင္ ေရွးေဟာင္း ဂရိ ေတြးေခၚရွင္ ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို တို႔၏ အေတြးအေခၚတို႔ကို ျမတ္ႏိုး တတ္ရေပဦးမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတိုတို႔ အမွဴး ျပဳေသာ ဒႆန ပညာရွင္မ်ား၏ ဒႆန အျမင္ေပါင္း မ်ားစြာကို ျပန္လည္ ေလ့လာၾကမည္။ ဤသို႔ အျမင္ရွိသူမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့ၾကသည္။

အီတလီ လူသားပဓာန ဝါဒီမ်ားသည္ အေတြးအေခၚ မွန္လ်ွင္ အလြန္ တန္ဖိုး ထားၾကသည္ ျဖစ္၍ ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို တို႔၏ သခ်ၤာအေမြ အႏွစ္မ်ားကို မက္မက္ ေမာေမာ ျပန္လည္ လက္ခံလာၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ အႏွစ္ ႏွစ္ေထာင္ နီးပါး ဩဇာ ေညာင္းခဲ့ေသာ အရစၥတိုတယ္၏ အယူအဆ မ်ားကို စိစစ္ ဖယ္ရွားပစ္ပယ္ လာၾကသည္။ ထိုသို႔ အရစၥတိုတယ္ ၏ ဩဇာကို ဖယ္ရွား လာျခင္း ႏွင့္ ပိုက္သာဂိုရ၊ ပေလတိုတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ား ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ လာၾကျခင္း တို႔၏ အက်ိဳး ရလာဒ္ သည္ ၁၆ ရာစု ႏွင့္ ၁၇ ရာစု အတြင္း သိပၸံနည္းက် စူးစမ္းမႈ မ်ားကို တြန္းအားေပးေသာ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရား တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ရီေနးဆန္း ေခတ္ (Renaissance ) အီတလီ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ ဆိုင္ရာတို႔၌ လက္ေတြ႔ပိုင္းကို ၾကည့္ၾကည့္၊ သေဘာတရား ပိုင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ ဤအခ်က္မွာ ေပၚလြင္လ်က္ ရွိ၏။

အရာဝတၳဳမ်ား ေနာက္ကြယ္ရွိ သေဘာတရား ပိုင္းကုိ နားလည္ ဆုပ္ကိုင္ မိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဤသည့္ အက်ိဳးအားနိသင္က သူ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္သစ္မ်ားကို ေပးပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုအက်ိဳး အာနိသင္သည္ လူသား အား ဘုရား သခင္ ႏွင့္ ပိုတူလာေအာင္ ဖန္တီးေပးသည္ ဟု ယူဆၾကသည္။ ပိုက္သာဂိုရ ဂိုဏ္းသားတို႔က ထိုကဲ့သို႔ သူမ်ိဳးကို အလြန္ ႀကီးျမတ္ေသာ သခ်ၤာပညာရွင္ႀကီး အျဖစ္ ရွဳျမင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ အကယ္၍ လူသည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ေလ့က်င့္ႏိုင္စြမ္း ရွိ လ်ွင္ လည္းေကာင္း၊ သူ၏ သခ်ၤာကၽြမ္းက်င္မႈကုိ တိုးပြားေစႏိုင္လ်ွင္ လည္းေကာင္း ထိုသူသည္ ကိုးကြယ္ရာ အဆင့္တစ္ခုခုသို႔ နီးကပ္ေရာက္ လာခဲ့သည္ ဟု ဆို၏။ ပိုက္သာဂိုရ ၏ ဤအျမင္သည္ အီတလီ လူသား ဝါဒီတို႔ ၾကားတြင္ ျပန္လည္ ရွင္သန္လာခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ပိုက္သာဂိုရ ၏ ဂီတမွ ဆင္းသက္လာေသာ ဟာမိုနီ သီအိုရီကို ရီေနးဆန္းေခတ္၌ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ႀကီးထြားစ ျပဳေနေသာ ေခတ္သစ္ သိပၸံပညာ အတြက္ ေအးျမၾကည္သာေသာ အသိဉာဏ္ ပညာပိုင္း အ႐ုဏ္ဦး သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၇ ရာစုသို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ သိပၸံပညာ၌ ခြန္အားလက္နက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလာျခင္းမွာ ဤသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန ပါ၏။ သိပၸံပညာ တစ္စခန္း ထမႈသည္ ရီေနးဆန္းေခတ္ ပိုက္သာဂိုရ ဝါဒ အေပၚ တုိက္႐ိုက္ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း အေျခခံေလသည္။

အႏုပညာႏွင့္ သိပၸံပညာ တို႔၏ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ ႏွစ္ခု အၾကားတြင္ ဆန္႔က်င္မႈ ဟူသည္ မရွိေပ။ ထိုလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုသည္ နယ္ပယ္မ်ားစြာ အတြင္း၌ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္း၍ သစၥာတရား ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ရွာေဖြေလ့လာမႈ၌ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႔သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ကိန္းတို႔ ၏ အဆင္အျပင္မ်ာကို ပိုင္းျခားေလ့လာရသည္။ ဤအျမင္သစ္ျဖင့္ ေလာကကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရေသာ ျပႆနာသည္ ထိုေခတ္ ေက်ာင္းေတာ္ မ်ားတြင္ ေနရာ ရရွိေနေသာ အရစၥတိုတယ္ ၏ ဝါဒႏွင့္ အရင္းခံမွ စ၍ ျခားနားေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သခ်ၤာကို အေလးမထားဘဲ ပစ္ပယ္ေသာ အရစၥတိုတယ္၏ ဝါဒ အစား ေလ့လာနည္း အသစ္ကို ကိုင္စြဲၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ သစ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္း ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ား အေပၚ အမွီ သဟဲ မျပဳေပ။ တရားေသ မဟုတ္သည့္ ျပႆနာ မ်ား ျဖစ္ၿပီး ကိန္းမ်ား၏ သိပၸံပညာ အေပၚ အမွီသဟဲ ျပဳေန၏။ ဤျပႆနာ မ်ိဳးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ လာခဲ့ရသည္မွာ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။ နယ္ပယ္ အားလံုးေလာက္မွာ လိုလိုပင္ အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ ေနရ သည့္ အႏၱရာယ္ ကို အျမဲလိုလို အမွတ္ရေနခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေရးသည္ မလႊဲမေရွာင္ သာ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ သည္။

ဤတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို လြန္ကဲေသာ ကိစၥမ်ားလည္း ပါရွိခဲ့သည္။ အျခားမဟုတ္။ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေသာ ဂမၻီရ ဆန္ဆန္ သခ်ၤာ စိတ္ကူးယဥ္မႈ မ်ား ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ကိန္းမ်ား အေပၚ၌ အင္းအိုင္ခလွဲ႕ မ်ားက မွီခိုေနသည္ ဆိုေသာ အယူသည္းမႈ၊ အစြဲအလမ္းမ်ား တစ္နည္း ကိန္းမ်ားကို အင္းအိုင္သေကၤတ အျဖစ္ မွတ္ယူေနမႈ မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအယူသည္းမႈမ်ားက အခ်ိဳးတူ သီအိုရီ ကို ေနာက္ပိုင္း ရာစုမ်ား၌ ဂုဏ္သိကၡာ ညွိဳးႏြမ္းေစခဲ့သည္။ ဤစိတ္ကူးယဥ္မႈ မ်ားသည္ နိယာမမ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ အထိ ယင္းအယူသည္းမႈမ်ားက ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ရီေနဆန္းေခတ္ ကို ဖန္တီးခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္း အလွည့္အေျပာင္း ကိစၥသည္ မေဝးေသာ အနာဂတ္ အတြက္ ထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို တို႔၏ ေကာင္းေမြမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေနခ်ိန္၌ က်မ္းစာမ်ားကို ပံုနွိပ္ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္ျခင္း၊ သင္ယူပံု ဆန္းသစ္ျခင္း တုိ႔သည္ ၁၇ ရာစု အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဒႆန စနစ္ကို လမ္းခင္းေပးလိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ သိပၸံေတာ္လွန္ေရးႀကီး ကိုလည္း စတင္ ေပၚေပါက္ေစ ခဲ့သည္။ ခိုင္ျမဲေနေသာ အရစၥတိုတယ္ ၏ ႐ူပေဗဒႏွင့္ ယုတၱိေဗဒ တို႔ကုိ တစ္စတစ္စ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ပိုက္သဂိုရ ဝါဒ ကို အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို အေျခခံ ျပန္ယူျခင္း တို႔သည္ အမွန္တရားကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေယဘုယ် အက်ဆံုး ႏွင့္ စြမ္းအင္ အႀကီးဆံုး အဆိုၾကမ္း တစ္ခုကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိေစခဲ့သည္။

အီတလီ လူသား ဝါဒီတို႔ ပိုက္သာဂိုရ ဝါဒႏွင့္ ထိေတြ႔မိေသာေၾကာင့္ ပိုလန္ အမ်ိဳးသား နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ ေကာ္ပါးနီးကပ္ (၁၄၇၃ - ၁၅၄၃ ) သည္ ေနစၾကဝဠာ စနစ္မွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၇ ရာစု အစပိုင္းသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ပိုက္သာဂိုရ ဝါဒကို အရူးအမူး လက္ခံသူ ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသား နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ "ကက္ပလာ" က ၿဂိဳလ္သြားလမ္းမွန္ သေဘာကို ရွာေဖြနိုင္ခဲ့ျပန္သည္။


(၆)
၁၇ ရာစုတြင္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ အမ်ားအျပား ေပၚထြန္းလာသည့္ အေလ်ာက္ သခ်ၤာကိုင္းကြဲတိုင္း၌ တိုးတက္မႈ အသီးသီး ရရွိလာခဲ့သည္။ သခ်ၤာကိုင္းကြဲ မ်ားစြာ ရွိသည့္ အနက္ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာ (Pure Mathematics) သည္ အျခား အသိပညာမ်ားမွ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ရွိေနေသာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ဂဏန္း သခ်ၤာ သည္ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာတြင္မွ အ႐ိုးရွင္းဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆျပန္သည္။ အ႐ိုးဆံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္း ဂဏန္းသခ်ၤာကို လြယ္ကူသည္ဟု မွတ္ယူထား တတ္ၾကသည္။ လက္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ အေျခခံ အဆင့္၌ ဂဏန္းသခ်ၤာ သည္ လြယ္ကူေနသည္မွာ ထင္ရွားေသာ္လည္း အေျခခံ အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္သည့္ အပိုင္းတို႔၌ကား အလြန္ ခက္ခဲ လာသည္။

အေျခခံ အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဂဏန္းသခ်ၤာ နယ္ပယ္ကို "ကိန္း သီအိုရီ" Theory of Number ဟု ေခၚၾကသည္။ ကိန္းသီအိုရီ ၏ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားသည္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရန္ပင္ ခက္ခဲ၏။ ကိန္းသီအိုရီ သည္ နက္နဲေသာ အေတြးသမား မ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိ အစဥ္ ေတာင္းခံလ်က္ ရွိသည္။ ကိန္းဂဏန္း တို႔၏ အဓိပၸာယ္ကို ကေလးတစ္ေယာက္ နားလည္ေအာင္ ပင္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔၏ နက္နဲေသာ သ႐ုပ္တို႔ကုိ ကိန္းသီအိုရီ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားက ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဟန္႔တား အာခံခဲ့ၾကသည္ ခ်ည္းျဖစ္သည္။

ကိန္းသီအိုရီသည္ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေသာ ပညာရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသခ်ၤာပညာရွင္မ်ားကိုပင္ အဟန္႔ အတား ျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားေလာက္ကိုသာလ်ွင္ သခ်ၤာပညာရွင္ မ်ား ေတြးေခၚႏိုင္ခဲ့သည္။ ကိန္းသီအိုရီ ၏ ဂုဏ္အဂၤါ မ်ားကို အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ အျပဳအမႈ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကို သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္း ရာတြင္ လည္းေကာင္း ပံုေသနည္း မ်ား၏ အက်ံဳးဝင္မႈကို သိျမင္ရန္ သခ်ၤာပညာရွင္ မ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိန္ေခၚခံ ၊ အဖိႏွိပ္ ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။


သခ်ၤာနယ္ပယ္ ေပါင္း မ်ားစြာ၌ ထူးခၽြန္ေသာ "ေဂါက္" Gauss သည္ ကိန္းသီအိုရီ ၏ ထူးျခားအံ့ဩဖြယ္မ်ားကို ထိုးထြင္း သိျမင္ခဲ့သည္။ ၁၈၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳစုေရးသားခဲ့ေသာ သူ၏ က်မ္းသည္ - အဆင့္ျမင့္ ဂဏန္းသခ်ၤာနယ္တြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ က်မ္းျဖစ္ ၏။ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ထိုက်မ္းထဲမွ ကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕၌ သူကိုယ္တိုင္ ႀကိဳတင္မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ထူးျခားမႈ မ်ား ပါရွိခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ထပ္တူညီ အသိသညာ သေဘာတရား (Notation of Congruence) ျဖစ္သည္။

ဂဏန္းသခ်ၤာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၈၄၉ ခုႏွစ္တြင္ "ေဂါက္" က တပည့္ျဖစ္သူ "အိုင္စင္စတိန္း" ၏ က်မ္းအမွာ၌ မိမိအျမင္ ကို ေရးျပ ခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းက်မ္းကို ဂ်ာမန္ဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ အိုင္းရစ္သခ်ၤာပညာရွင္ အိတ္-ေဂ်-စမစ္ (H.J.Smith) (၁၈၂၆ - ၁၈၈၃) က ဘာသာ ျပန္ဆိုထားသည္။

"အဆင့္ျမင့္ ဂဏန္းသခ်ၤာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မကုန္မခန္းႏိုင္သည့္ သိုေလွာင္႐ံုႀကီး တစ္ခုကို လက္ေဆာင္ေပးအပ္ထား၏။ ယင္း သုိေလွာင္႐ံုႀကီး ၌ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေသာ မွန္ကန္ခ်က္မ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကင္းကြာမေနဘဲ နီးကပ္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ ရွိ၏။ သိပၸံ ပညာရပ္ ၏ မရပ္မနား တိုးတက္မႈ တစ္ခုစီႏွင့္ အတူ ယင္းတို႔ၾကား အဆက္အစပ္ မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမ်ွာ္လင့္ မထားသည့္ အသစ္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

"အေရးပါေသာ အဆိုမ်ားဆီသို႔ ျခံဳယူဆင္ျခင္နည္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခု ရွိသည္။ ယင္း ထူးျခားခ်က္ မွာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ကုိ ဂဏန္းသခ်ၤာသီအိုရီ ၏ အထင္ကရ အပိုင္းမ်ားက ရယူ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

"ယင္းအဆိုမ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းေနပံု ရေသာ္လည္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အမ်ား အျပား ျပဳလုပ္ ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ပင္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ သက္ေသျပခ်က္ မ်ိဳး ရွာေတြ႔ႏိုင္ ခဲလွ၏။ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ခဲ့ ရေသာ အားထုတ္မႈ မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး သက္ေသျပ ခ်က္ မ်ား သည္ အလြန္နက္ရွိဳင္း စြာ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္၏။

"ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ေကာင္းၿပီး အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပခ်က္မ်ာကိုလည္း ရရွိတတ္သည္။ သက္ေသျပခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႐ိုး႐ိုးနည္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထံမွ ကာလ ရွည္ၾကာစြာ ပုန္းေရွာင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။"  ဟူ၍ ကိန္းသီအိုရီ၏ ခက္ခဲပံု ကို ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိန္းသီအိုရီ ၏ ခက္ခဲမႈကို နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ႀကံဳရဖန္မ်ားလာရေသာ "ေဂါက္" သည္ ဂဏန္းသခ်ၤာ ၏ အဆင့္ျမင့္မားပံုကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိျမင္လာခဲ့သည္ ျဖစ္၍ "သခ်ၤာသည္ သိပၸံ၏ ဘုရင္မ၊ ဂဏန္းသခ်ၤာသည္ သခ်ၤာ၏ ဘုရင္မ"ဟု ခ်ီးျမွင့္ ကင္ပြန္းတပ္သည္ အထိ ျဖစ္ ခဲ့သည္။

သခ်ၤာသည္ သိပၸံပညာ၏ ဘုရင္မ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အတိုင္း ယင္းသည္ အျခားအသိပညာ ကိုင္းကြဲမ်ားႏွင့္ မဆက္ဆံ မိေအာင္ ေရွာင္ရွား ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတတ္သည္။ ထိုအထဲမွ ဒႆန စစ္စစ္ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာကို သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ပိုမို တန္ဖိုးထားခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ၌ အုပ္စု ႏွစ္စု ကြဲခဲ့သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ သခ်ၤာဘာသာ အသီးသီးတို႔ကုိ သိပၸံ ဘာသာရပ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ၌ အသံုးက်ေအာင္ အားထုတ္သူ သခ်ၤာပညာရွင္ မ်ားကို "အသံုးခ် သခ်ၤာပညာရွင္" မ်ားဟု ေခၚသည္။ က်န္တစ္မ်ိဳးမွာ သခ်ၤာကို ဒႆန သေဘာ ေလ့လာသည့္ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔ကုိ ႐ိုး႐ိုး သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ဟု ေခၚၾကသည္။


အသံုးခ်သခ်ၤာ ကို အေလးေပးသူ ႏွင့္ ရိုး႐ိုးသခ်ၤာကို အေလးေပးသူ ဟူ၍ အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ ဘက္ျပိဳင္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေနမႈကို ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ရည္သန္လ်က္ "႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာ ႏွင့္ အသံုးခ် သခ်ၤာ ႏွစ္ရပ္ တြဲဖက္ ကြန္ဂရက္" တစ္ရပ္ကို က်င္းပ ခဲ့ၾက ေသးသည္။ ထိုကြန္ဂရက္တြင္ ဂ်ာမန္ အမ်ိဳးသား သခ်ၤာ ပညာရွင္ ေဒးဗစ္ဟီးလ္ဗတ္ David Hilbert (၁၈၆၂ - ၁၉၄၃ ) ကို အဖြင့္ မိန္႔ခြန္း ႁမြက္ၾကားေပး ပါရန္ ပန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဟီးလ္ဗတ္က -

"႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာႏွင့္ အသံုးခ် သခၤ်ာတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ရန္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ မၾကာခဏ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္ မွာ မမွန္ကန္ေပ။ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာႏွင့္ အသံုးခ်သခ်ၤာတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ရန္ဘက္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာႏွင့္ အသံုးခ် သခ်ၤာ တို႔ သည္ ဘယ္ေသာအခါမွလည္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ရန္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုႏွစ္ခုၾကား၌ ဘံုတူညီခ်က္ ဟူ၍ ဘာဆို ဘာမွ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္" ဟု ခပ္ရွင္းရွင္း မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။

ဂ်ီဩေမႀတီ တြင္ ေရွးဂရိသခ်ၤာပညာရွင္တို႔ ထားခဲ့ေသာ အခက္အခဲ ဟူသမ်ွကို ယေန႔ေခတ္ သခ်ၤာပညာရွင္ မ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဂဏန္းသခ်ၤာ၌မူ ဂရိတုိ႔ ထားခဲ့ေသာ အခက္အခဲမ်ားထဲမွ အမ်ားစုကို ယခုေခတ္ သခ်ၤာ ပညာရွင္ မ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေသး သည္က မ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လျဖင့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား တီထြင္လံုးပန္း ၾကရေပဦးမည္။

ကိန္းသီအိုရီ ေခၚ ဂဏန္းသခ်ၤာႏွင့္ သခ်ၤာပညာရွင္တို႔ အေၾကာင္း ကို ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒစ္ဆန္ က ကိန္းသီအိုရီ နိဒါန္း က်မ္း တစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ ထိုက်မ္းအမွာ၌ -

"ႏွစ္ဆယ္ရာစု အတြင္း ကိန္းသီအိုရီသည္ ထိပ္တန္းသခ်ၤာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေပ်ာ္တမ္း ဝါသနာရွင္မ်ာ သုေတသန ျပဳၾကေသာ အႀကိဳက္ဆံုး ဘာသာရပ္ ျဖစ္လ်က္ ရွိၿပီး မၾကာေသးမီ က စူးစမ္းခ်က္ မ်ားသည္ ေရွးယခင္ စူးစမ္း ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ လ်ွင္ သာလြန္ သည္ ကို ေတြ႔ရ ပါ၏။ ေနာက္ အနာဂတ္ အဖို႔၌ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ ဦးမည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ အတိတ္ က ေတြ႔ရွိျပီးသား မ်ား ထက္ အပံုႀကီး သာလြန္ေပလိမ့္ဦးမည္" ဟု ေျမွာက္ပင့္ေရး ခဲ့ေသာ္လည္း - ဂဏန္း သခ်ၤာ သည္ သခ်ၤာ ဘုရင္မ အျဖစ္ အျမင့္ တစ္ေနရာ တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေပ လိမ့္ဦးမည္။

~ သခ်ၤာဘုရင္မ
...........................
Ebook Download

A Mathematician's Apology - by G.H.Hardy.
~ The book inspir'd on non-mathematics in field of Pure Mathematics which I do so much loved.


..............
It is a melancholy experience for a professional mathematician to find himself writing about mathematics. The function of a mathematician is to do something, to prove new theorems, to add to mathematics, and not to talk about what he or other mathematicians have done. Statesmen despise publicists, painters despise art-critics, and physiologists, physicists, or mathematicians have usually similar feelings: there is no scorn more profound, or on the whole more justifiable, than that of the men who make for the men who explain. Exposition, criticism, appreciation, is work for second-rate minds. I can remember arguing this point once in one of the few serious conversations that I ever had with Housman. Housman, in his Leslie Stephen lecture The Name and Nature of Poetry, had denied very emphatically that he was a ‘critic’; but he had denied it in what seemed to me a singularly perverse way, and had expressed an admiration for literary criticism which startled and scandalized me.
...................


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...