Monday, February 6, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေက်ာက္စာ

by Lu Cifer on Monday, February 6, 2012 at 8:19pm


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေရွးဦးစြာေျဖၾကည့္ပါ။

(၁) ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးသနည္း။
(၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိလွ်င္ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း။
(၃) ထာ၀ရတည္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မည္သုိ႔တည္ေဆာက္ၾကမည္နည္း..။


ေမးခြန္းတုိ႔၏သဘာ၀အရ အခ်ဳိ႕ပုစၦာမ်ားမွာ အေျဖမွန္တစ္မ်ိဳးထဲသာရွိတတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားမွာ အေျဖမွန္တစ္မ်ိဳးမက ရွိေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားကေတာ့ ႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာသည့္တုိင္ အေျဖလုံး၀မရွိၾကေသးပါ။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားမွာ အေျဖလုံး၀ရွာမရႏုိင္ေသာေမးခြန္းအုပ္စုထဲတြင္ မပါ၀င္ေပ။ အေျဖမွန္တစ္မ်ိဳးမက တြက္ဆႏုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားထဲတြင္ ပါေနေသာေၾကာင့္ လူတုိင္းမွာ အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါသည္။

ထုိအခ်က္သည္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဆိတ္သုဥ္းျခင္းႏွင့္ အားသာခ်က္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေရးၾကီးဆုံး၀ိေသသမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိလွ်င္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ပဋိပကၡဟုဆုိေသာေၾကာင့္ အႏုတ္လကၡဏာသေဘာေဆာင္သည့္အျပင္၊ ျပႆနာႏွင့္အတိဒုကၡမ်ားကုိ ရည္ညြန္းပါသည္။

အခ်ိန္ကာလႏွင့္ေနရာေဒသမ်ားသာကြဲခ်င္ကြဲမည္။ ႀကံဳရတတ္ေသာျပႆနာႏွင့္ဒုကၡမ်ားသာ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းခ်င္ ေျပာင္းမည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိျခင္းေၾကာင့္ လူသားတုိ႔ ခံစားရင္ဆုိင္ရေသာဒုကၡမ်ား၊ မေျပလည္မႈမ်ား၊ ေၾကကြဲစရာမ်ား၊ ေသြးႏွင့္မ်က္ရည္တုိ႔၏သမုိင္းမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ကြာျခားမႈမရွိပါ။

မၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေျမက်ရေသာ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသမွ လူသားတစ္ေယာက္၏ေသြးတစ္စက္သည္ အာဖရိကေဒသတစ္ခု၌ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အသက္ေပးခဲ့ရသူတစ္ေယာက္၏ေသြးႏွင့္ တန္ဖုိးခ်င္းအတူတူပင္ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ကမၻာေပၚရွိလူသားတုိင္းအတြက္ ညီတူညီမွ်ျဖစ္သည္ဆုိလွ်င္၊ လူ႔တန္ဖုိးသည္လည္း ထုိ႔အတူပင္ ျဖစ္သည္။

လူသည္ ထုိဒုကၡအ၀၀ကုိ ခံစားရင္ဆုိင္ရဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္နည္းပါးသည့္တုိင္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လက္ခံဖုိ႔ တာ၀န္လုံး၀မရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူတုိင္းအတြက္အေရးပါရျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္စကားပုံတစ္ခုအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေခြ်းထြက္မ်ားထားမွ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ေသြးထြက္နည္းလိမ့္မည္ဟုဆုိသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ မေနမနားအလုပ္လုပ္ေလ..၊ စစ္ပြဲမ်ားေလ်ာ့နည္းခ်ဳပ္ျငိမ္းေလျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ပဲေပးဆပ္ရသည္ျဖစ္ေစ. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏုိင္ျပီဆုိလွ်င္ ေပးဆပ္ရက်ိဳးနပ္သည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာသင္ၾကားခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆုိသည္မွာ အတြင္းစိတ္သ႑ာန္တုိ႔၏ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏အတြင္းစိတ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္သေရြ႕ ျပင္ပၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းမရႏုိင္ဟုဆုိသည္။

ထုိအခ်က္သည္လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္လုံး၀ထင္ဟပ္ေသာအမွန္တရားျဖစ္သည္။
ထုိစကားကုိပင္ ေခတ္အျမင္ျဖင့္ျပန္လည္ေဟာၾကားထားေသာ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီး အရွင္ဥာဏိႆရ၏မိန္႔ၾကားခ်က္အား ျပန္လည္ကုိးကားခ်င္ပါသည္။
ဆရာေတာ္က စစ္ဆုိသည္မွာ စိတ္ကစသည္တဲ့..။

အမွန္ေတာ့ စစ္ဆုိသည္မွာ လူေတြအၾကား ကြဲျပားမႈပင္ျဖစ္သည္။ လူေတြကုိ ကြဲျပားေစေသာအရာမ်ားထဲတြင္ ဘာသာေရးကုိးကြယ္မႈ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အသားအေရာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္မႈမတူညီၾကျခင္းတုိ႔သည္ အဓိကေနရာတြင္ရွိသည္။ ထုိကြဲျပားမႈမ်ား ပုိမုိကြာဟလာသည္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအစည္းေျပသြားစၿမဲျဖစ္သည္။

ထုိကြာဟမႈမ်ားကုိ ရင္ၾကားေစ့ေပး၍မရႏုိင္ေတာ့ဘူးလားဟု ေမးစရာရွိပါသည္။ တရားမွ်တမႈႀကီးစုိးေသာ အရပ္ေဒသတုိင္းတြင္ အဆုိပါကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနသည့္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ေၾကာင္းသက္ေသမ်ားရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အျခားအသြင္လကၡဏာမွာ မည္သုိ႔မွ်မျငင္းႏုိင္ေသာ တရားမွ်တမႈဟုလက္ခံထားဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အခ်ိဳေပၚသကာေလာင္းထားေသာစကားလုံးေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖတ္ဖူးၾကားထားဖူးၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈအေၾကာင္းေျပာၾကတုိင္း အစဥ္အၿမဲလြယ္ေနတတ္သလုိ၊ မၾကာခဏလည္း လြဲေနတတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔လြဲေနတတ္သည့္အခါမ်ားတြင္ အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးေစာင့္သိမႈႏွင့္ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား လက္ကုိင္ထားမႈတုိ႔ ေပ်က္ဆုံးေနတတ္ေၾကာင္း သတိထားမိဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ေဆာင္ၾကတုိင္း အုပ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စု၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ေရွးဦးစြာစၾကရပါသည္။ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (တနည္းအားျဖင့္) ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအေၾကာင္း ေျပာၾကသည့္အခါ ဗီယက္နမ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အရွင္တစ္ညန္းဟာ့၏ အဆုိအမိန္႔တစ္ခုကုိေထာက္ျပလုိပါသည္။

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိတာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးကုိနားလည္မႈရွိဖုိ႔ပါပဲ၊ အုပ္စုတစ္ဖက္ကုိသြားျပီး၊ အျခားအုပ္စုက ဘယ္လုိ ဒုကၡရင္ဆုိင္ခံစားေနရတယ္ဆုိတာကုိ ေျပာျပပါ၊ ၿပီးေတာ့အျခားအုပ္စုဆီ သြားၿပီးေတာ့လည္း ပထမအုပ္စုက ဘယ္လုိ ဒုကၡရင္ဆုိင္ခံစားေနရတယ္ဆုိတာကုိ ေျပာျပေပးပါ”…ဟု ဆုိထားပါသည္။

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆီသုိ႔ သြားၾကရတုိင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရင္ဆုိင္ရမည့္အေျခခံအေၾကာင္းတရားတစ္ခုရွိသည္။ လက္ခံဖုိ႔ ခါးသီးေကာင္းခါးသီးႏုိင္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ မ်က္ႏွာလြဲ၍မရပါ။

ထုိအခ်က္မွာ အုပ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စုအၾကား ဆန္႔က်င္ဖက္အျမင္မ်ား ကုိင္စြဲထားတတ္ျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ခါးစည္းခံခဲ့ရေသာ နာက်င္ဖြယ္ရာ သမုိင္းကာလမ်ား ရွိေနျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်သာမက တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္လႊဲခ်လာခဲ့ေသာ ျပစ္တင္မႈမ်ား၊ အမွားမ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။

ထုိအေျခအေနမ်ားၾကားမွ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိေဖာ္ေဆာင္ရသည္မွာ လြန္စြာထိလြယ္ရွလြယ္ေသာကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေဖာ္ေဆာင္၍ရေသာအရာမဟုတ္သလုိ၊ လုံး၀ေအာင္ပြဲမရႏုိင္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈလည္းမဟုတ္ပါ။

ဗီယက္နမ္ဆရာေတာ္ မိန္႔ဆုိသလုိ အုပ္စုတစ္ဖက္ဆီသြားျပီးခ်ဥ္းကပ္မည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ စစ္မွန္ရုိးေျဖာင့္ေသာႏွလုံးသားရွိဖုိ႔ ပထမအေနျဖင့္ လုိအပ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ အျပန္အလွန္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၾကႏုိင္မည့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၾကရပါမည္။

ထုိေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ကာရံထားေသာသံသယႏွင့္အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ားကုိ ျဖိဳဖ်က္ဖုိ႔ ကနဦးႏွင့္အေရးၾကီးဆုံးေသာေျခလွမ္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထုိမွတဖန္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ ႏွစ္ဖက္လုံးက စိတ္ပါ၀င္စားလာေသာအေျခအေနမ်ိဳးအထိ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေပးရပါမည္။

ထုိအေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္အဓိကေမာင္းႏွင္အားမ်ားမွာ အျပန္အလွန္ေဖာ္ျပရမည့္ နားလည္မႈ၊ ခြင့္လြတ္မႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတုိ႔ ျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရွိဘဲ အမုန္းႏွင့္အာဃာတမ်ားကုိ သင္ပုန္းေခ်ဖုိ႔ ဆုိသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အမွန္ေတာ့ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ သည္းခံရင့္က်က္ျခင္းတုိ႔၏ အႏုပညာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အုပ္စုတစ္စုက အျခားအုပ္စုအေပၚစိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ေမြးႏုိင္ၿပီဆုိလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) ထုိသ႔ုိ စိတ္ေစတနာေကာင္းရွိေနေၾကာင္း အျခားတစ္ဖက္ကလည္း လက္ခံယုံၾကည္လာျပီဆုိလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ သန္းလာၿပီဟုဆုိရပါမည္။ ထုိအဆင့္မ်ားတြင္ တစ္ဖက္ကုိတစ္ဖက္က လွ်စ္လ်ဳရႈထားခဲ့မႈတုိ႔ကုိ ‘အသိအမွတ္ျပဳနားလည္မႈ’ တုိ႔ျဖင့္အစားထုိးေပးရပါမည္။

ထုိနည္းတူစြာ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ခဲ့သမွ်ကုိ ‘အျပန္အလွန္စိတ္၀င္စားမႈ’ ျဖင့္၎၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့သမွ်ကုိ ‘ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း’ ျဖင့္၎၊ တာ၀န္မဲ့ခဲ့သမွ်ကုိ ‘တာ၀န္ခံယူျခင္း’ ျဖင့္၎၊ တဖက္သတ္အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့သမွ်ကုိ ‘အခြင့္အေရးျပန္ေပးျခင္း’ ျဖင့္၎ အလဲအလွယ္ျပဳ၍ေပးဆပ္ၾကရပါလိမ့္မည္။
ထုိအခ်က္သည္ ‘လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ျခင္း’ ဆုိေသာ ျဖစ္ရပ္ထက္ ပုိၿပီးလက္ေတြ႔က်ပါသည္။

သည္ေနရာတြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနသူမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အေရးပါလာသည္။ တေနရာရာတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာအေမွာင့္ပေယာဂတစ္ခုခု ေပၚလာသည္ႏွင့္ ထုိႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္အားလုံးမွာ ေရစုန္ေမ်ာသြားရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ တခါတရံ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံၾကိဳးစားဖုိ႔ အခြင့္အေရးပင္ ဆုံးရႈံးသြားလုမတတ္ ျဖစ္ေစသည္။

ျပႆနာ၏ထုထည္က အမွတ္မထင္ ပုိ၍ႀကီးက်ယ္နက္ရႈိုင္းသြားတတ္သည္လည္းရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသးေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသမုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေတြ ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးေနသမွ် လူသားတုိ႔ ခံစားရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဒုကၡအသီးသီးလည္း ေျပလည္ကုန္ေပ်ာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမခ်ဳပ္ျငိမ္းသေရြ႕၊ အဆုိပါ ဆင္းရဲဒုကၡစက္ကြင္းကလည္း အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိသည္ဟု ယူဆရေသာေနရာတုိင္းကုိ ဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢမွအစျပဳ၍ အရပ္သားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ၾကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ စည္းအျပင္ဘက္တြင္ေနလုိသူမ်ားကုိလည္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေတြ႔ေနရပါသည္။ ထုိသူမ်ားအား သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားအျဖစ္ ေယဘူယ်သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ထုိ႔ထက္ပုိမုိေသာ အတြင္းရုပ္သ႑ာန္ကေတာ့ ထုိအုပ္စုမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ရပ္တည္ျခင္းကုိ ဆႏၵမရွိသည့္အျပင္၊ သူတုိ႔ေသြးဆာသည္မွာ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္အႏုိင္ရေစမည့္ တစ္ဖက္သတ္ ေအာင္ပြဲပင္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ေမ့ေလ်ာ့ထားသည္မွာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္၎၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္၎ ဘက္တစ္ဘက္ထဲက လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္အႏုိင္ရသြားသည္မ်ိဳးလုံး၀မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအစား အဆုံးသတ္၌ သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ အရႈံးကုိ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ မွ်ေ၀ရင္ဆုိင္ရသည္သာရွိပါသည္။

လူငယ္တစ္ေယာက္က ေျပာဖူးသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းမွာ လုိအပ္ေကာင္းေသာအရာမွဟုတ္ပါေလစဟု သူ ေတြးမိပါသည္တဲ့။
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားမွ ထုိျငိမ္းခ်မ္းေရးခိုင္ျမဲမည္လား..။ စာခ်ဳပ္မပါဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ခ်စ္ခင္ျငိမ္းခ်မ္းစြာေန၍ မရေတာ့ျပီလားဟုလည္း ဆက္လက္စူးစမ္းျပန္သည္။

အမွန္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ဆုိသည္မွာ သေဘာတရားအရျဖစ္ေစ၊ လက္ေတြ႔က်ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈအရျဖစ္ေစ.. လုိအပ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူတုိ႔၏ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္တတ္ေသာအျပဳအမူႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္အားကုိးျဖင့္ မလြဲမေရွာင္သာျငိမ္းခ်မ္းေနရေသာအျဖစ္မွာ အႏွစ္သာရမရွိသလုိ အႏၱာရယ္လည္းမ်ားပါသည္။

အမွန္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္သည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ အာမခံခ်က္ရွိေသာလြတ္လပ္မႈသာျဖစ္ေစရပါမည္။ စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ျခင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာအရျဖစ္ေစ.၊ က်င့္၀တ္အရျဖစ္ေစ မိမိဘက္မွ ကတိက၀တ္တည္ျမဲမႈကုိ အခုိင္အမာသက္ေသျပဳျခင္းမွအပ အျခားအဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ေစသင့္ပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာသည္ႏွင့္ ထုိစာခ်ဳပ္စကၠဴမ်ားသည္ ေျမၾသဇာမ်ားအျဖစ္အသြင္းေျပာင္းသြားၿပီး၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏွလုံးသားထဲတြင္ ကမၸည္းထုိးထားသလုိ အဓြန္႔ွရွည္ခုိင္ၿမဲသြားစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။

သူရိယမ်ဳိး
Monday, 06 February 2012 08:08
http://www.maukkha.org/index.php/book-store/essay-maukkha/1815-maukkha-peace-stone

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...