Sunday, February 19, 2012

ေအာင္ပဲြကိုညႊန္ျပျခင္း (သို) ၈၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႕အၾကံျပဳျခင္း

Sunday, 5 February 2012


လြန္ခဲ့ေသာ (၂၃) ေလာက္တုန္းက၊ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕အေျခအေနမ်ားဟာ၊ ယေန႕ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္နိဳင္ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးအသြင္တူသည္။ ရုိးသားစြာျဖင့္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ ယေန႕အေျခအေနမ်ားသည္၊ ယၡင္အေျခအေနမ်ားနဲ႔ကဲြလြဲမွဳရွိသလို၊ ယခင္ကထက္ပိုမိုေသာလုပ္ေဆာင္နိဳင္မွဳမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္
နိဳင္ေနတာကိုေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ယခင္ကလို တဦးျခင္းစီ၏ နိဳင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳတိုင္းကို လိုက္ၾကည့္ေသာေထာက္လွန္းေရးမ်ား မေတြ႕ရေတာ့ျခင္း၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆိုနိဳင္ျခင္း၊ သြားလာနိဳင္ျခင္း၊ဆက္သြယ္နိဳင္ျခင္းတို႕သည္ ထင္ရွားေသာထူးျခားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ဒါေပမယ့္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အတြင္းက်ေသာအေျခအေန ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကင္းစင္ေရး ဆိုတဲ့ရွဳေထာင့္မွၾက
ည့္လွ်င္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ေရာက္ရွိေနေသာအေျခအေနသည္၊ အဆင့္ ၁ ကိုစတင္ျခင္းလို႕ပင္ေျပာရေပမည္။ သို႕ပါ
ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာျပည္ ကိုထည့္သြင္းပံုသြင္းခံထားရတဲ့ပံုစံခြက္ ကေတာ့၊ ဒီမိုကေရစီလို႕စာတမ္းထိုးထားေပမ
ယ့္၊ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသးတဲ့ပံုစံခြက္ထဲမွာပင္ရွိေနေသးတာေၾကာင့္၊ ဒီမိုကေရစီ သို႕မဟုတ္ျပည္သူအတြက္အာ
မခံခ်က္ရွိေသာ စနစ္ဆီသို႕ သြားရာလမ္းေၾကာင္းေပၚကိုမေရာက္ေသးဘူးလို႕ေျပာလို႕ရသည္။ တနည္းအားျဖင့္
ဒီအေျခအေနဟာ၊ ျမန္မာျပည္ ကိုထာဝစဥ္အေမွာင္ထဲမွာဘဲရွိေနေစလိုေသာလူတစုရဲ႕ ျဖစ္ေစျခင္ေသာလမ္းေ
ေၾကာင္းေပၚမွာဘဲရွိေနတယ္လို႕ေျပာလို႕ရသည္။

ဘာ့ေၾကာင့္ဒီလုိေျပာနိဳင္တာလဲဆုိေတာ့၊ ယခုျမန္မာျပည္ကို လည္ပတ္ေနတာသည္၊ ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံမွဳ႕
မရွိေသာ (တနည္းအားျဖင့္) စစ္အစိုးရရဲ႕ ထာဝစဥ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖင့္ျမန္မာျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႕အတြက္
အာမခံခ်က္အျပည့္အဝေပးေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္သြားေနတာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တဆက္တည္းမွာ
ဘဲ၊ ယခု ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ဆိုျပီးေၾကြးေၾကာ္ျပီး လုပ္ေနသူမ်ားသည္၊ မဲလိမ္မဲခိုးမွဳေတြျဖင့္ တရားမွ်တမွဳလံုးဝမရွိ
ဘဲ အဆိုပါ ရာထူးမ်ားကို ရယူ လုပ္ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္၊ ျမန္မာျပည္သည္လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႕လံုးဝမေရာ
က္ေသးဘူးလို႕ေျပာလို႕ ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕အဓိကျပသနာ
ျမန္မာျပည္ရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနဟာ၊ ပြင့္လင္းလာတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ကေျပာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ေျပာတာက သိန္းစိန္
နဲ႔အဖဲြ႔ဟာအမွန္တကယ္အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္စိတ္ရွိတယ္လို႕ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ပြင့္
ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုလာျခင္းမရွိသည့္အေပၚမွာရယ္၊ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႕သေဘာထားေတြအ
ရ ဒီလူေတြဟာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုကို အေကာင္အထည္ေဖၚေနသလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ ဒီအေျခအေနေတြကိုဘာ
ေတြကညႊန္းဆိုေနသလဲဆိုေတာ့၊ သိန္းစိန္ရဲ႕၊ နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားနဲ႕၊ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႕မွဳကိုဖြင့္ေပးဖို႕လဲလွယ္
ျခင္းပံုစံေတြ၊ နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဘူးလို႕ျငင္းဆိုတာေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖဲြ႕ေတြနဲ႕အေပၚယံအပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္တာေတြ ဟာ၊ ရိုးသားတဲ့သေဘာမေဆာင္ဘူးဆိုတာ ေဖၚျပေနတယ္။ ျပီးေတာ့ အာဏာရွင္
ေတြေၾကြးေက်ာ္ထားတဲ့၊ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ႕တိုက္မယ္ဆိုတာ ကိုလည္းထည့္တြက္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါဆိုရင္ျမန္
မာျပည္ရဲကအဓိကျပသနာက၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြျဖစ္ေစျခင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚကျမန္မာျပည္ကို၊ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး
တယ္ဆိုရင္၊ ျမန္မာျပည္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမက်ဘူးလို႕ေျပာလို႕
ရပါတယ္။

ျဖစ္သင့္ေသာအေျခအေန
စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ၊ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္သေယာင္ေယာင္ ေျပာျပီး၊ အေနာက္နိဳင္ငံေတြဟာျမန္မာနိဳင္ငံကို၊ ကုိ
လိုနီလုပ္ဖို႕အျမဲတမ္းၾကိဳးစားေနတယ္ဆိုတဲ့ဝါဒျဖန္႕မွဳနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုခ်ယ္လွယ္ေနခဲ့တာယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ဘဲ
လို႔ေျပာလို႕ရတယ္။ ဒီေန႕အာဏာရွင္ေတြဘက္က၊ ရိုးရိုးသားသားနဲ႕ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႕ တိုင္းျပည္ကိုဝိုင္း
ဝန္းတည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိုရင္၊ ယေန႕ကာလမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေျခအေနနဲ႕မတူတဲ့၊ ပိုမိုပြင့္လင္းညင္သာ
တဲ့၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္လုပ္ေဆာင္မွဳ႕သ႑န္ေတြကိုလုပ္ေဆာင္လို႕
ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြကိုမလုပ္ဘူး ဆိုတာေတြ႕ရတယ္။

မွန္ကန္ေသာအယူအဆ
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ယခုလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ၊ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ေသာသူတဦးအေနႏွင့္၊ ျမန္မာျပည္ကို တိုးတက္ေသာ
နိဳင္ငံတခုျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ ျမန္မာျပည္အတြက္မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေနျပီး မဆုတ္မနစ္ေသာဇဲြလံု႕လႏွင့္ အခ်ိန္ေတြကိုအက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ဖို႕ရန္လိုအပ္သည္ဟုမွတ္ယူရမည္။ ျမန္မာျပည္ၾကီး အရမ္းကို
ေနာက္က်ျပီး က်န္ေနခဲ့တဲ့အေပၚ၊ ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ျပီးလိုက္တာထက္၊ ေျပးနိဳင္တယ္ဆိုလွ်င္ အေျပးလိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ပဲြကိုမျမင္နိဳင္ျခင္း
ျပည္သူေတြအေနႏွင့္ေအာင္ပဲြကို မျမင္နိဳင္တဲ့အခါမွာ၊ ၎တို႕ရဲ႕ျပတ္ျပတ္သားသား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိဳင္မွဳေတြကို ျပသဖို႕ရန္အခက္အခဲရွိတယ္လို႕ထင္မိတယ္။ ၈၈ တုန္းက ၾကားျဖတ္အစိုးရဖဲြ႕နိဳင္ခဲ့ရင္ မဆလအစိုးရကိုဖယ္ရွားနိဳင္မယ္ဆိုတာ ေအာင္ပဲြကိုျမင္ရတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အန္အယ္ဒီကိုမဲေပးလိုက္ရင္ အန္အယ္ဒီဟာအစိုးရျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ့အေပၚ အန္အယ္ဒီကိုမဲေပးျခင္းဟာေအာင္ပဲြကုိျမင္ရလို႕လုပ္တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေ
နာက္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြအားလံုးကိုေထာင္ထဲထည့္ထားခံရတယ္ဆိုေတာ့၊ ျပည္သူဟာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္း
ျပနဲ႕၊ ေအာင္ပဲြကိုညႊန္ျပေပးမယ့္ေခါင္းေဆာင္မရွိတဲ့အေပၚ ျပည္သူရဲ႕နိဳင္ငံေရးနိဳးၾကားမွဳ႕ေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႕
တခ်ိဳ႕ကယူဆၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ႕ ျပည္သူေရွ႕ကရပ္ျပီး၊ လက္ေတြ႕က်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ
ကိုခ်ျပေျပာဆိုျပီး လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္၊ ျပည္သူလူထုကလည္း၊ အားမန္အျပည့္နဲ႕ထပ္ခ်ပ္မ
ကြာလိုက္ေနမာဘဲလို႕ယံုၾကည္တယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီး၊ ဒီေန႕ကာလအေျခအေနေတြအရ၊ ျပည္သူလူထုအေန
နဲ႕ေအာင္ပဲြကိုမျမင္နိဳင္ျခင္းပံုသ႑န္မ်ိဳးျဖစ္နိဳင္ေျခရွိတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအရ၊ ၂၀၁၀ မဲလိမ္ပဲြအရ၊ ျဖစ္လာခဲ့
တဲ့ အာဏာရွင္တျဖစ္လဲအစိုးရအတြင္းအတိုက္အခံအေရအတြက္က ဘာမွမရွိဘဲနဲ႕ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ျပင္မယ္ဆိုတာသည္ wishful thinking လိုပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာျပည္သူတေယာက္အေနနဲ႕သိေလာက္
တယ္။

၈၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုအၾကံျပဳျခင္း
၈၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႕၊ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ေရာ ၊သေဘာထားမ်ားအရ ျပသျပီးခဲ့တဲ့အေပၚမွာ၊ ျပည္သူရဲ႕ေထ
ာက္ခံမွဳ႕အျပည့္အဝရွိျပီးသားလို႕ယံုၾကည္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ျပည္သူကို ေအာင္ပဲြကိုျမင္နိဳင္ေအာင္ျပေပးျပီး မလြတ္လပ္ေသးတဲ့ ျမန္မာျပည္နဲ႕၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝေတြလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ေရွ႕ကမားမာမတ္မတ္
ရပ္ျပီးျပတ္ျပတ္သားသား ဦးေဆာင္မွဳ႕ေပးေစခ်င္တယ္။ ထို႕အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြကိုတူညီေသာဦးတည္ခ်က္ေအာက္မွာ၊ အလုပ္ခဲြျခားလုပ္ကိုင္ျခင္း ႏွင့္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕စုစည္းမွဳေတြလုပ္မယ္ဆို
ရင္၊ စစ္အစိုးရနဲ႕ယွဥ္ျပီး၊ အမွန္တကယ္လုပ္သင့္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ - ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကိုျပင္ဆဆင္ေရးဆဲြျပီး၊ စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပဲြတခုကိုခ်က္ခ်င္းက်င္းပေရး) ရင္ေဘာင္တန္းလုပ္နိဳင္မယ္လို႕ယံုၾကည္မိပါတယ္။ 
 
http://tarzan88.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...