Tuesday, January 21, 2014

ပညာေရးအတြက္စဥ္းစားခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးၿပႆနာ ႏွင့္ အေၿဖမ်ား


၁ ။ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း
မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီသည္ လစဥ္ထုတ္စာစဥ္ထုတ္ေ၀ၿပီး ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ သံုးရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္ ။ ထိုတာ၀န္တို႕သည္ကား -

(၁) စာဖတ္သူမိဘၿပည္သူမ်ား ႏွင့္ ပါတီ၀င္ထုကို ႏိုင္ငံေရးအေတြးအၿမင္မ်ားဖလွယ္ၿခင္း ။
ဤတာ၀န္အမွတ္ (၁)သည္ လြန္စြာထိေရာက္လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါ ။ စာစဥ္ကို ဖတ္ရႈ သူအမ်ားစုသည္ လက္ခံစဥ္းစားၿခင္း၊ ေတြးေတာၿခင္း၊ ၿပန္လွန္တံု႔ၿပန္ၿခင္း ၿပဳလုပ္ေကာင္း ၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ပါသည္ ။ လူနည္းစုသည္သာ အေလးအနက္ထား ေပလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ပါသည္ ။သို႕ေသာ္ထုတ္ေ၀ေရးသားၿဖန္႔ေ၀ၿခင္းၿဖင့္ လူထုသေဘာ ေရရွည္သေဘာကိုေဆာင္၍ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားရန္လံႈ႕ေဆာ္ၿခင္း တည္းဟူေသာ တာ၀န္ တစ္ရပ္ကိုမၿဖစ္မေနထမ္း ေဆာင္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။


(၂) ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင့္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမီဒီယာမ်ားသို႕တင္ၿပေနၿခင္း ။
ဤတာ၀န္အမွတ္(၂) သည္ ႏိုင္ငံေရးမိတ္ေဆြလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ႏွင့္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ မီဒီယာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာလုပ္ေနသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ဘယ္လိုအၿမင္မ်ားရွိေနသည္ကို သတင္းစကားပါးေနၿခင္းတည္းဟူေသာ ဒုတိယတာ၀န္တစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၿခင္းၿဖစ္ပါ ေပသည္ ။
(၃) လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၿခင္း ။
ဤတာ၀န္အမွတ္(၃)သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ကူညီေနၿခင္းၿဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို ၀ိုင္း၀န္း အသက္သြင္းေပးေနၿခင္းတည္းဟူေသာ တတိယေၿမာက္ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္ ။

ဤတာ၀န္သံုးရပ္ထမ္းေဆာင္သည့္အေနၿဖင့္ ဤမည္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ၿပႆနာမ်ား ႏွင့္ ေၿဖရွင္းရန္ စဥ္းစားထားခ်က္မ်ားကို တင္ၿပလိုက္ရပါသတည္း ။

၂ ။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ၿပႆနာမ်ား ကိုခ်ဥ္းကပ္ၿခင္း
ဤပညာေရးၿပႆနာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီမွရႈၿမင္ၿခင္းသာၿဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ၿပႆနာ မ်ားဟုတ္မဟုတ္ စာဖတ္သူဆင္ၿခင္ရန္သာၿဖစ္ပါသည္ ။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအထိ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ မရွိေႀကာင္းဦးစြာ ၀န္ခံလိုသည္ ။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အာရံုစူးစိုက္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေဒသအခ်ိဳ႕ကို (အင္တီဂရိတ္) အႀကီးခ်ဲ႕ႀကည့္ေသာ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာကို ဆ၀ါး/ခံစား ရႈၿမင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုႀကည္ပါသည္ ။

၃ ။ ၿပႆနာအရင္းအၿမစ္
ပညာေရးၿပႆနာသည္ (က)။ ေဒသသံုးမ်ိဳး / (ခ) ။ အေၿခခံအဆင့္ ႏွင့္ အဆင့္ၿမင့္ ပညာအဆင့္ ဟူေသာပညာရည္အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳး /(ဂ)။ႏိုင္ငံေတာ္က႑ႏွင့္ ပုဂ္ၢလိကက႑ဟူေသာ လုပ္ ေဆာင္မႈက႑ႏွစ္မ်ိဳး /(ဃ) ဘာသာရပ္ ႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း / (င)။ သင္ၿပပံုသင္ၿပနည္းစနစ္ / (စ)။ စာေမးပြဲ ၊ ေမးခြန္းပံုစံ ႏွင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း/ (ဆ)။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္မွေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္မိဘ ဘက္မွ ေရြးခ်ယ္မႈဟူေသာ - - - ၿပႆနာႀကီး (၇) မ်ိဳးကို အေၿခခံ စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ အေၿဖရွာႀကည့္မည္ ။ ထိုၿပႆနာ (၇) ရပ္ေပၚ တည္မွီေနသည္ဟု သံုးသပ္ပါ သည္ ။ ထိုသည့္ ( ၇ ) မ်ိဳးကို အေၿခခံ၍ တည္ဆဲ ပညာေရး ေပၚလစီ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ၿပင္ရန္ေၿပာင္းရန္လိုမလို ဆင္ၿခင္သံုးသပ္ႀကရန္ၿဖစ္ပါသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ႏွင့္ သေဘာညီ ရန္မလိုပါ ။

( က ) ေဒသ သံုးမ်ိဳး ၿပႆနာ
ေဒသသံုးမ်ိဳး ဟူသည္မွာ ေက်ာင္းမရွိ/ေက်ာင္းမေရာက္ေသာ ေတာရပ္ေက်းလက္ေဒသ ၊ ဆင္ေၿခဖံုး၀င္ေငြနည္း မိသားစုမ်ားေနထိုင္ရာေဒသ ၊ ပညာတတ္ႏွင့္ ေငြေႀကးကံုလံုေသာ ၿမိဳ႕ၿပဖြံ႕ၿဖိဳးရာေဒသတို႕ၿဖစ္ေလသည္ ။

(ကက)ေက်းလက္ေတာရြာ ပညာေရး
ဤေရာဂါသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏိုင္ငံ၏ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းပံုစံ လူေနမႈစရိုက္တို႕ ႏွင့္ပတ္သက္ ေလသည္ ။ ၿပန္႕က်ဲၿဖစ္စဥ္ကိုရွင္းလင္းမည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ႏိုင္ငံသည္ မိရိုးဖလာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအေၿခခံေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံအဆင့္မွာ ပင္ရွိေလသည္ ။
မိရိုးဖလာဟူေသာ စကားရပ္ပါေလသည္ ။ ၁၉၅၃ ခု ႏွစ္က လယ္ယာေၿမ ႏိုင္ငံပိုင္ၿပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္ ။ ထိုႏိုင္ငံပိုင္လယ္ယာေၿမစနစ္ကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္က ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္က သီးစားခ်ထားၿခင္း ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ပုဂ္ၢလိကအခ်င္းခ်င္း သီးစားခ်ထားၿခင္းကိုတား ၿမစ္ေသာ ဥပေဒကို ထုတ္ၿပန္ခဲ့ေလသည္ ။
ထိုဥပေဒႏွစ္ခု၏ အက်ိဳးဆက္အၿဖစ္ လယ္ယာေၿမကို သီးစားခ်ထားၿခင္း ႏွင့္ လက္လႊဲ လက္ေၿပာင္းလုပ္ခြင့္မရွိေတာ့သၿဖင့္ လယ္ယာေၿမအေၿမာက္အမ်ား ပိုင္ဆိုင္ သူတို႔မေပၚေပါက္ခဲ့ ေပ ။ ေကာင္းမြန္သည့္ အၿမင္ဘက္တြင္ လယ္လုပ္သူတို႔ လယ္ယာ ေၿမလုပ္ကိုင္ခြင့္ (တရားမ၀င္ႏွင့္မေလွ်ာ္ႀသဇာသံုးစြဲၿပီးေၿမယာလက္လႊဲမႈအခ်ိဳ႕မွအပ) ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ဆိုးသြမ္းမႈအေနၿဖင့္ လယ္ေၿမဧက အနည္းငယ္ ( ဆိုလိုသည္မွာ - ၃ ဧကမွ ၁၅ ဧက ခန္႔ ) ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အလြန္မ်ားၿပားလာခဲ့ေလသည္ ။
ထိုလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းၿဖစ္ေသာ လယ္ယာေၿမတည္ရွိရာတြင္ မိသားစုပါ အေၿခခ်ေနထိုင္လာခဲ့ေလသည္ ။ ထိုေၿမယာၿပႆနာသည္ ပညာေရး ၿပႆနာ ၊ က်န္းမာေရးၿပႆနာ ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း ႏွင့္ကင္းၿပတ္မႈၿပႆနာ တို႔ ကိုေမြးထုတ္ေလေတာ့ သည္ ။
( ဤေနရာတြင္ပညာေရးၿပႆနာကိုသာတင္ၿပမည္ )
ၿမန္မာႏိုင္ငံတခြင္တၿပင္တြင္ ““ရႈမဆံုးေတာ့သည္ - - - လယ္ကြင္းေတြက တစ္ေမွ်ာ္တေခၚ ”” ဟူေသာ စာသားႏွင့္ အတူ ရႈမဆံုးေသာ လယ္ကြင္းေတြ ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ရႈမၿမင္ႏိုင္ေသာ လယ္သမားမိသားစုမ်ားရွိေနေလသည္ ။ ထိုလယ္ကြင္းေတြသည္ သူခ်ည္းသာ ရွိေနသည္မဟုတ္ စီမံကြပ္ကဲလုပ္အားစိုက္ထုတ္ ထားေသာ လယ္သမားမိသားစုမ်ား မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ တည္ရွိေနႀကၿခင္းၿဖစ္ေလသည္ ။ လူေနက်ဲပါးၿပီး တေမွ်ာ္တေခၚ လယ္ကြင္းေတြ ႏွင့္ နီးစပ္ရာ အနီးဆံုးမွာ လယ္ဧက အနည္းငယ္ပိုင္ေသာ လယ္သမား မိသားစုမ်ားသည္ အကြဲကြဲအၿပားၿပား ၿပန္႔က်ဲတည္ရွိေနေလသည္ ။
ထိုသို႕ ၿပန္႔က်ဲလ်က္ ၿဗဲလယန္း လူေနမႈရပ္၀န္းသို႕ အေၿခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ေရာက္ရွိဖို႕ မည္သူတတ္ႏိုင္မည္နည္း ။ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၅၆၂ ရြာ ရွိသည္ လယ္ေၿမဧကေပါင္း ၃၀၇၈၂၉ ရွိသည္ ။ ထိုရြာေတြမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက မူလတန္းေက်ာင္းပင္မရွိ ။ အၿခားရြာေတြမွာေပါင္းတက္ရသည္ ။ ေပါင္းတက္ရသည္ဆိုသည္မွာ အေၿပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္ေလသည္ ။
အေႀကာင္းက ““ ရႈ -- မဆံုး ------ ေတာ့သည္ ”” ဆိုသည့္ကိစ္ၥၿဖစ္ေလသည္ ထို ရႈမဆံုးေတာ့သည့္ ဧရိယာႀကီးၿဖတ္သန္းၿပီးမွ ေက်ာင္းကို ေလနဲ႕ မိုးနဲ႕ ဗြက္နဲ႕ ( အထက္ဘက္ဆိုလွ်င္ ဆူးႏွင့္ ဖုန္ႏွင့္ / ေတာင္ေပၚ ဆိုလွ်င္ ကုန္း ႏွင့္ ေခ်ာက္ႏွင့္ ) ၿဖတ္သန္းၿပီးမွ မူလတန္းေက်ာင္း ကေလးသို႕ ေရာက္လာရတာ ၿဖစ္သည္ ။
ဒါသည္ မူလတန္းေက်ာင္းကိစ္ၥၿဖစ္သည္ ။ အလယ္တန္းဆိုလွ်င္ၿဖင့္ ထိုရြာေတြ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာသာ ရွိေတာ့သည္ ။ အေတာ္ပညာလိုလားလွ်င္ၿဖင့္ ေန႔ခ်င္းၿပန္ ႀကိဳးစားပမ္းစား တက္လာႏိုင္ေသးသည္ ။
အထက္တန္းဆိုလ်င္ၿဖင့္ ထိုရြာေတြ၏ ၁၀ ရာခိုင္နႈန္းေလာက္သာ ရွိေတာ့ သည္ ။ ၿမိဳ႕သား သူေဌးလို ေငြသံုးၿပီး ေဘာ္ဒါမပို႔ႏိုင္သမွ် အထက္တန္းပညာကို တီးမိေခါက္မိဖို႔ မလြယ္ေတာ့ ။ (ေန႔ခ်င္းၿပန္ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေတာ့ ေ၀းေနေလၿပီ)
ဒါသည္ ၿပႆနာကိုတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ေလသည္ ။ တရားခံရွာလိုၿခင္းမဟုတ္ အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္ကို တရားခံလုပ္ရန္ ရည္ညႊန္းေနၿခင္းမဟုတ္ ။ စနစ္ၿဖစ္ ေလသည္ ။ ေၿမယာစနစ္သည္ ပညာေရးေပၚမွာ လာေရာက္အက်ိဳး သက္ေရာက္ေန ၿခင္းကိုၿပဆိုလိုတာၿဖစ္ေလ သည္ ။
( ဒီေနရာမွာ ဘယ္လိုေၿမယာစနစ္ေၿပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ဟု သံုးသပ္ၿပဆို မည္မဟုတ္ ပါ ။ ပညာေရးအေပၚ ေၿမယာစနစ္က ရိုက္ခတ္မႈကိုသာ တင္ၿပလိုရင္း ၿဖစ္ေလ သည္ ။ )
ၿပႆနာ (ကက) ေဒသသံုးမ်ိဳးၿပႆနာ၏ ပထမပိုင္း ေတာရြာေက်းလက္ ပညာေရး ရယူႏိုင္မႈကို အနည္းငယ္ခ်ဥ္းကပ္တင္ၿပၿခင္းကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ -
- ေၿမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒေႀကာင့္ ၿပန္႔က်ဲ -
- ၿပန္႔က်ဲသၿဖင့္ ေက်ာင္း ႏွင့္ ေ၀းကြာ -
- အေၿခခံပညာရယူႏိုင္မႈ ဟူေသာပညာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈၿပႆနာ ႀကီးမား -
- ထိုသည့္ လူဦးေရမွာ မနည္းလွ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေန -
ဟူ၍ ပါတီမွသံုးသပ္ပါသည္ ။

(ကခ)ၿမိဳ႕ၿပဆင္ေၿခဖံုး ပညာေရး
ၿမိဳ႕ၿပဆင္ေၿခဖံုး ပညာေရးအေၿခအေနသည္ ေတာရြာမ်ားႏွင့္မ်ားစြာ ကြာၿခားေလသည္ ။ အေၿခခံပညာေရးအဆင့္သည္ မိသားစု စီးပြါးေရးအေၿခအေန ၊ မိဘ၏ (ပညာလိုလားမႈ ႏွင့္ အသိတရားေရခ်ိန္) ေပၚတြင္သာ မူတည္ေလသည္ ။
ပညာသင္ယူရန္ အေၿခအေနေပးေလသည္ ။ အေၿခခံပညာအဆင့္ကို ကုန္ဆံုး ေအာင္သင္ႏိုင္စြမ္းေသာ အေၿခအေနေပးေနေလသည္ ။ သို႕ေသာ္ မိဘမ်ား၏ စီးပြါးေရး အေၿခအေန နိမ့္ပါး ပါက သားသမီးမ်ားကို အေၿခခံပညာဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ သင္ႀကားႏိုင္စြမ္းမရွိႀကေပ ။
မူလတန္းႏွင့္ ဆံုးခန္းတိုင္သူမ်ားမွာ အေတာ္ပင္ရာႏႈန္းနည္းပါးပါသည္ ။ သို႕ေသာ္ အလယ္တန္း အထက္တန္းတြင္ ဆံုးခန္းတိုင္သူ ကေလးမ်ား ကေတာ့ အေတာ္ပင္ရွိေလသည္ ။
မိဘကိုယ္တိုင္ သားသမီးမ်ား၏ လုပ္အားမွရရွိေသာ ၀င္ေငြကို မွီခိုရတာမ်ိဳးပင္ ရွိေလသည္ ။ သို႕ေသာ္ အမ်ားစုသည္ တက္ၠသိုလ္ ပညာေရးအထိ ( အနည္းဆံုး အေ၀းသင္ ) အထိ တက္လွမ္းႏိုင္ေလသည္ ။
သို႕ေသာ္ထိုသည့္ မိသားစုမ်ားဘ၀အေၿခအေနေၿပာင္းလဲဖို႕ရာမွာ အလုပ္ခြဲၿခား လုပ္ကိုင္ၿခင္းတည္းဟူေသာစက္ရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အက်ိဳးကိုခံစားရသူမ်ားအၿဖစ္ေပၚေပါက္လာရန္ သာရွိေလသည္ ။
ထို႕အၿပင္ ထိုသည့္ ဧရိယာမွ ထူးခၽြန္ထက္ၿမက္သူမ်ားကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စရိတ္စက က်ခံသံုးစြဲကာ (ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး ႏွင့္ ထိုသည့္ ကေလးမ်ိဳး၏ဘ၀ တည္းဟူေသာ) အက်ိဳးႏွစ္ပါးကို ရည္ေမွ်ာ္ေၿဖရွင္းသင့္ေပသည္ ။
ထိုဧရိယာရွိကေလးမ်ား အေၿခခံပညာဆံုးခန္းမတိုင္မႈ၏ စနစ္ဆိုင္ရာ ၿပႆနာ တစ္ခုမွာ က်ဴရွင္ကိစ္ၥ ၿဖစ္ေလသည္ ။ အေႀကာင္းမွာ ေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ၏ လစာနည္းပါးၿခင္း ကို အေၿခခံ၍ က်ဴရွင္သင္ၿခင္းႏွင့္ က်ဴရွင္လစာ ကိုေမွ်ာ္ကိုးေသာအားၿဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ခြဲၿခား ဆက္ဆံခံရၿခင္း ( ဤေနရာတြင္ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားသည္ ေက်ာသားရင္သားမခြဲၿခားဘဲ ဆက္ဆံပါသည္။ က်ဴရွင္တက္/မတက္ႏွင့္ မဆိုင္ပါဟူေသာ ဆင္ေၿခသည္ မလံုေလာက္ေပ ။ စာသင္သားကေလး ငယ္မ်ား၏ ႏုနယ္ေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္တည္းဟူေသာ အေၿခခံရွိေနသည့္ စက္ မဟုတ္ေသာ လူသားကေလးငယ္မ်ားၿဖစ္ေနၿခင္းကို အေလးထားရေပ မည္ ။ ဥပမာ - က်ဳရွင္တက္ေသာ ကေလးကို က်ဴရွင္ေန႔ရက္/အခ်ိန္ အတြက္ ဦးတည္ ခ်ိန္းဆိုၿခင္း က်ဳရွင္ေနရာအတြက္ စကားစၿမည္ေၿပာဆိုၿခင္း တို႕ ၿပဳလုပ္ရပါသၿဖင့္ က်ဳရွင္မယူေသာ ကေလးမ်ားသည္ အေလးေပးမခံရသကဲ့သို႕ ရႈၿမင္ခံစား ရေလသည္ ။ ) ဒါသည္ပင္ ႏႈးညံ့သိမ္ေမႊ႕ေသာ ခြဲၿခားခံရၿခင္းတစ္မ်ိဳးၿဖစ္လာေလသည္ ဤၿဖစ္စဥ္ကို ႏုနယ္ေသာ ကေလးမ်ား ခံႏိုင္ရည္မရွိႀက မသိစိတ္တြင္ကိန္းေအာင္းေနေသာ ““ဆရာစိမ္းစိတ္””သည္ ပညာေရးတြင္ ထိခိုက္လာေလသည္ ။ စာသင္ႀကားမႈကို မေပ်ာ္ေသာ ေရာဂါကို ရရွိခံစားလာရေလ သည္ ။ ဤၿဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ကေလးမ်ား (ဆင္ေၿခဖံုးအတြက္အၿဖစ္မ်ား၊ ေတာရြာေတြမွာေတာ့မရွိ ေတာရြာၿပႆနာႏွင့္မတူ) အေၿခခံပညာ ဆံုးခန္း မတိုင္ ေစေသာ ပညာေရး ကြင္းၿပင္ၿဖစ္ေလသည္ ။
( ေလွႀကီးေပၚေလွငယ္တင္ ၊ အိမ္ႀကီးေပၚအိမ္ကေလးေဆာက္ ၊ ေက်ာင္းႀကီးေပၚ ေက်ာင္းကေလး ေဆာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကိုၿဖိဳခြဲသည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုၿဖစ္ေလသည္ ။ )

ၿပသနာ (ကခ)မွ ဒုတိယပိုင္းၿဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ၿပဆင္ေၿခဖံုးၿပႆနာမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ -
- မိဘ၏ စီးပြါးေရး ၿပႆနာ -
- မိဘ၏ ပညာလိုလားမႈ ၿပႆနာ ( ပညာတန္ဖိုးနားလည္မႈ ယံုႀကည္မႈ ) -
- မိဘ၏ အသိတရားေရခ်ိန္ ၿပႆနာ -
- အစိုးရေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ား က်ဴရွင္သင္မႈ ၿပႆနာ -
ေပၚတြင္ အေၿခခံေနသည္ ဟု ပါတီမွ သံုးသပ္ပါသည္ ။

(ကဂ)ပညာတတ္ႏွင့္ ေငြေႀကးကံုလံုေသာ ၿမိဳ႕ၿပဖြံ႕ၿဖိဳးရာေဒသ ပညာေရး
ဤဧရိယာသည္ အေၿခခံပညာၿပႆနာတြင္မရွိေပ ။ မိဘမ်ားသည္လည္း ပညာလိုလားေသာ အ၀န္းအ၀ိုင္းၿဖစ္ေလသည္ ။ သားသမီး၏ ပညာေရးကို အစြမ္းကုန္ အားထုတ္လံုးပန္းေလသည္ ။
မိဘ၏ သားသမီးကို အလိုလိုက္မႈၿပႆနာတစ္ခုသည္သာ သားသမီးမ်ား၏ မိဘအားကိုးက်င့္ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးမႈ ပေပ်ာက္ၿခင္း အက်င့္ကို ေပးေပသည္ ။ အဆင့္ၿမင့္ ပညာသင္ယူေသာ အခါ တြင္မႈ ပညာေရး၏ မက္လံုးသည္ ပေပ်ာက္ သကဲ့သို႕ရွိၿပီး မိဘႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ၏ ဘ၀ေနာင္ေရးအားမခံခ်က္ေပးေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း လစာရိက္ၡာရွိရာ ေမြးထုတ္ႏိုင္ရာ က႑မ်ားသို႕ ခ်ဥ္းကပ္ ေရြးခ်ယ္မႈၿဖစ္ေလသည္။ ထိုေနရာတြင္ႀကီး မားေသာအခ်ိဳးအေကြ႕ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ တို႔ကို ၿပဳလုပ္ႀကရေလသည္ ။
ဤၿပႆနာသည္ ပညာေရး၏ တိုက္ရိုက္ၿပႆနာမဟုတ္ဘဲ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူသားအရင္းအၿမစ္မ်ိဳးစံု ( ဆိုလိုသည္မွာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ိဳးစံု ) အတြက္ အလုပ္အကိုင္ က႑စံုမဖန္တီးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စီးပြါးေရးက႑မ်ိဳးစံု၏ ၿပႆနာေပၚ အေၿခခံေလသည္ ။
ၿမိဳ႕ၿပဧရိယာေပၚတြင္ရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပၚမူတည္ၿပီး ၿပည္တြင္း ပညာေရးႏွင့္ ၿပည္ပ ပညာေရးဟူေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားပါ ၿဖစ္ေပၚလာေလ သည္ ။
ထိုေရြးခ်ယ္မႈသည္လည္း ေ၀း၀ါးလ်က္ရွိေနေပသည္ ။ အေႀကာင္းမွာ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ မည္သည့္ ပညာရပ္မ်ိဳး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးအတြက္ လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္ မည္သည့္ ေနရာ တြင္ရွိသည္ ဟူေသာ တြက္ခ်က္ႏိုင္သည့္ အေၿခအေန မရွိေသးေပ။ ဒါသည္ပင္ သြယ္၀ိုက္ၿပႆနာၿဖစ္ေလ သည္ ။
ထို႕ေႀကာင့္ -
ၿပႆနာ (ကဂ) မွ တတိယပိုင္းၿဖစ္ေသာ ပညာတတ္ႏွင့္ ေငြေႀကးကံုလံုေသာ ၿမိဳ႕ၿပဖြံ႕ၿဖိဳးရာ ေဒသရွိပညာေရးၿပႆနာကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ -
- အေၿခခံပညာတြင္ ၿပႆနာရွိေသာ္လည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ -
- အဆင့္ၿမင့္ပညာတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း အနာဂတ္အတြက္ပံုစံခ်ႏိုင္ေသာ စိတ္ခ်ရမႈမရွိ ( သြယ္၀ိုက္ၿပႆနာ )
- ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ပညာေရး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ၿပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ပံုစံမ်ိဳးစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေပၚတြင္ သြယ္၀ိုက္မွီခိုေနေသာ သြယ္၀ိုက္ၿပႆနာ -
စေသာ ၿပႆနာမ်ား ဆင္ၿခင္ရန္ ရွိပါေႀကာင္း ပါတီမွသံုးသပ္ပါသည္ ။

(ခ) အေၿခခံအဆင့္ႏွင့္အဆင့္ၿမင့္ပညာအဆင့္ / အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳး ၿပႆနာ
ၿပႆနာပံုစံသည္ အေၿခခံအဆင့္ ႏွင့္ အဆင့္ၿမင့္ပညာအဆင့္တြင္ ပံုသ႑ာန္ မတူဘဲေပၚ ေပါက္ေနသည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပသည္ ။
အေၿခခံပညာအဆင့္တြင္ သင္ယူၿပီးေၿမာက္ႏိုင္မႈၿပႆနာ ႏွင့္ သင္ၿပပံုသင္ၿပ နည္းစနစ္ ၿပႆနာ ႏွစ္မ်ိဳးေပၚေပါက္သည္ ။ ဤအခန္းတြင္ သင္ယူၿပီးေၿမာက္မႈၿပႆနာကို အေလးေပး ေဖာ္မည္ၿဖစ္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ (င)တြင္ သင္ၿပပံု သင္ၿပနည္းစနစ္ၿပႆနာကို အက်ယ္ေဖာ္ၿပပါမည္ ။
( ခ က ) အေၿခခံအဆင့္ သင္ယူၿပီးေၿမာက္မႈၿပႆနာ
သင္ယူၿပီးေၿမာက္ႏိုင္မႈတြင္ အေၿခခံပညာအဆင့္အေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု သည္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေၿခခံအၿမင္ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္ ။
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေၿခခံအၿမင္ဟူသည္မွာ သမိုင္းေႀကာင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ ႏိုင္စြမ္း (သမိုင္းဘာသာရပ္) ၊ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္စြမ္း (စီးပြါးေရး ပညာဆိုင္ရာဘာသာရပ္)၊ စီးပြါးေရးအၿမင္ကို အေထာက္အကူၿပဳေစႏိုင္ရန္ အတြက္သခ်ၤာပညာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးၿမဴေရးဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မႈ ကို အေထာက္အကူၿပဳရန္ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ ဘာသာ ရပ္ ၊ သဘာ၀တရား/ ေန႔စဥ္လူေနမႈပံုစံ ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္မႈ ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ဆင္ၿခင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရူပေဗဒဘာသာရပ္ ၊ က်န္းမာေရး/အစာအဟာရ/စိုက္ပ်ိဳးေမြးၿမဴေရးဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ဆင္ၿခင္ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဓါတုေဗဒ ဘာသာရပ္ ၊ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုခံစားမွ်ေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဘာသာရပ္ ၊ ေပွ်ာ္ရႊင္လြတ္ေၿမာက္ မႈတီထြင္ဆန္းသစ္ခံစားမႈကို ခ်ဥ္းကပ္ခံစား ႏိုင္ရာအတြက္ အႏုပညာဘာသာရပ္မ်ိဳးစံု၊ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေစရန္အတြက္ အားကစားပညာဘာသာရပ္၊ ဆင္ၿခင္စဥ္းစား ေတြးေတာမႈကို ေလ့က်င့္ေစရန္အတြက္ အေတြးအေခၚပညာဘာသာရပ္၊ ႏိုင္ငံသား ေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ရန္အတြက္ ၿပည္သူ႕ေရးရာဘာသာရပ္ စသၿဖင့္ လူႀကီးဘ၀တြင္ ႀကံဳေတြ႕ ႏိုင္ေသာ ၿပႆနာမ်ိဳးစံုအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္အေၿဖရွာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ အေၿခခံပညာအဆင့္တြင္ တို႔ထိထားရေပမည္ ။
ထိုသည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူၿပီးေၿမာက္မႈ ( ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈကိုမဆိုလိုပါ ဘ၀တစ္သက္တာ အရွည္သၿဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခံစားႏိုင္မႈကိုသာ ဆိုလိုပါသည္ ။ ) အတြက္ အေၿခခံပညာ အဆင့္တြင္ တို႔ထိထားဘူးၿပီးသားၿဖစ္ရမည္ ။
( ယခု အေၿခအေနတြင္ ထိုသည့္ဘာသာရပ္မ်ားတို႕ထိႏိုင္မႈမရွိ )
( ဘာသာရပ္ေတြမ်ား၍ခက္ခဲလြန္းသည္ဟု ၿမင္လ်င္ ယခု သင္ႀကားမႈ စနစ္ေႀကာင့္သာ ၿဖစ္မည္ အမွန္က တို႔ထိယံုသာၿဖစ္ရမည္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးသဖြယ္ က်က္မွတ္ေနရန္ မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ပံုၿပင္သဖြယ္သာၿဖစ္၍ စာသင္သား အတြက္၀န္ေပါ့ၿပီး ဗဟု သုတ သာၿဖစ္ေစရမည္ )
အေၿခခံပညာအဆင့္ သင္ယူၿပီးေၿမာက္ႏိုင္မႈၿပႆနာတြင္ စာသင္ခန္းထဲ ေရာက္ရွိမႈမရွိၿခင္း ႏွင့္ သင္ႀကားသင့္သည္မ်ား လိုအပ္ၿခင္း ဟူေသာ ၿပႆနာ ႏွစ္ရပ္ၿဖစ္ေပၚေနသည္ ။

( ခ ခ ) အဆင့္ၿမင့္ပညာၿပႆနာ
အဆင့္ၿမင့္ပညာတြင္ အရည္အေသြး ႏွင့္ လူစြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ၿပႆနာ ႏွစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္သည္ ။ အဆင့္ၿမင့္ပညာဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္အဆင့္ၿမင့္ရန္လိုသည္ ။ လူဦးေရးအေၿမာက္ အမ်ား ေမြးထုတ္ရန္မလို ။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ စာသင္သားအားလံုး၏ ၂ ရာႏႈန္းမွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အဆင့္ၿမင့္ေနလွ်င္ လံုေလာက္ေပၿပီ ။
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္အေႀကာင္းစကားစလွ်င္ စာသင္ဖို႔ကို ေၿပးၿမင္ၿခင္းသည္ ၿဖစ္ရိုးၿဖစ္စဥ္ အမွားအယြင္းတစ္ခုၿဖစ္ေနေပၿပီ ။ လူစြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ စာသင္ၿခင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္မပတ္သက္ေပ ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအေၿမာက္အမ်ား ေပၚေပါက္ေနမႈႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေလသည္ ။
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္သည္ အကယ္ဒမစ္ဟူေသာ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္မပတ္သက္ေပ ။ အဆင့္ၿမင့္ပညာဟူသည္မွာ ႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ ပညာေရး ကိုအေၿခခံ ေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္ႏိုင္မႈမ်ား အမွန္တကယ္ နားလည္ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားလိုအပ္သည္ၿဖစ္ရာ သင္ေထာက္ကူပစ္ၥည္းမ်ားၿပည့္စံုၿခင္း အဆင့္မီွၿခင္းသည္ မရွိမၿဖစ္အဂၤါရပ္ၿဖစ္သည္ ။
ယေန႔တက္ၠသိုလ္မ်ား အလြန္းမ်ားၿပားစြာထူေထာင္ထားၿပီး စာရြက္တက္ၠသိုလ္ ခ်ည္းၿဖစ္ ေနေလ သည္ ။ တက္ၠသိုလ္ အဆင့္ေရာက္ေနသူမ်ား မိုက္ခရိုစကုပ္တစ္လံုး ႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ဘူး ေသးေပ ။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ေထာက္ကူပစ္ၥည္း လံုး၀နတ္ၳိနီးပါးၿဖစ္ေနသည္ဟု ေထာက္ၿပလိုရင္းၿဖစ္ပါသည္ ။
ဓါတုေဗဒဓါတ္ေဆးေတြ မႀကာခဏအရည္ေဖ်ာ္ႏိုင္ရမည္။ မီးရိႈ႕ႏိုင္ရမည္ ။ ဓါတ္စုက်ည္ ေတာက္ကို ဗဟိုခြါစက္နဲ႕ ထည့္လွည့္ႏိုင္ရမည္ ။ စတိမရ ။
““ ဆရာမတစ္ေယာက္က ဆဲလ္တစ္ခုကို မွန္ၿပားေပၚတင္ထားၿပီး တစ္ေယာက္ မွ မလႈပ္နဲ႕ ၿငိမ္ၿငိမ္ေန ပံုေၿပာင္း သြားမယ္ ။ အလွည့္က်ႀကည့္ ၊ ႀကည့္ယံုႀကည့္ မထိနဲ႕ ၁၅ ေယာက္ တန္းစီထား ခံုနံပတ္အစဥ္လိုက္ႀကည့္ ””
ဆိုေသာ လက္ေတြ႕ခန္းေတြ ဆိတ္သုဥ္းဖို႔အခ်ိန္တန္ၿပီ။ ေမႊဟယ္ေႏွာက္ဟယ္ က်ကြဲဟယ္ ႏွင့္ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ စိတ္ေအးလက္ေအး ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ အရည္ေဖ်ာ္ ၊ မီးရိႈ႕ ၊ ေခ်ာင္းႀကည့္၊ မီးထိုး ၊ မွန္ဘီလူးတပ္ ၊ ပံုရိပ္ေဖာ္ ၊ ဆလိုက္ရိႈး ကိုယ္တိုင္ထိုး ၊ ၀င္းတန္နယ္မွာ ေလမႈတ္ ၊ ပရက္စ္နဲ႕ဖိႀကည့္ ၊ ခြဲစိတ္ၿဖတ္ေတာက္ ၊ ခ်ိတ္ဆက္ဂေဟေဆာ္ ၊ စေသာ စေသာ ေၿပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ႀကည့္စရာေတြ တပံုတပင္မရွိက တက္ၠသိုလ္ဟု မေခၚသင့္ ။
တက္ၠသိုလ္ေတြမ်ားေနရမည္ဟု ဘယ္သူမွ်ေတာင္းဆိုေနသည္လည္းမဟုတ္။ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္သည္ ေတာ္ရံု သင္တန္းႏွင့္ ေၿပလည္ ၿပီးၿပတ္ေစရမည္ ။
သင္တန္းေတြဆိုလ်င္လည္း လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းေတြကိုဆိုလိုတာၿဖစ္သည္ ။ ဒီလို သင္တန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ကလည္း အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးထားႏိုင္ေသာ စီးပြါးေရးအခင္းအက်င္းရွိဖို႔လို သည္ ။
ဤတြင္ စီးပြါးေရးမဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဟူေသာ စီးပြါးေရးၿပႆနာ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အၿဖစ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္း/ သင္တန္း / ဘာသာရပ္ စတာေတြ မဖြံ႕ၿဖိဳးေတာ့ ။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဘက္က လုပ္သား ဆြဲအားရွိမွ ေက်ာင္းနဲ႕ ဆရာနဲ႕ နည္းၿပေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ စည္စည္ကားကားေက်ာင္းေတြ ၿမင္ရမည္ ။
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မဖန္တီးထားႏိုင္သမွ် ပညာေရးကြင္း၏ လက္ေတြ႕ပိုင္း လူ႕စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကိစ္ၥ ေၿပလည္မည္မဟုတ္ ။
တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ လူလားေၿမာက္လာေသာ ဆူႀကံဳနိမ့္ၿမင့္ အလႊာစံုက ကေလးေတြ ကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို႕ တာ၀န္သည္ ႏိုင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲေနသူေတြ၏ တာ၀န္ၿဖစ္သည္ ။ ဒီတာ၀န္သည္ႀကီးေလးလြန္းသည္ နယ္ပယ္စံုကအႀကံၿပဳခ်က္ေတြလက္ခံဖို႔လိုသည္။
( အဆင့္ၿမင့္ပညာဟူသည္မွာ - လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ထပ္ဆင့္တိုးတက္ဖို႕ အတြက္ ထူးခၽြန္ ၊ဇြဲရွိ ၊ အမွန္တကယ္၀ါသနာပါသူ လူနည္းစု တို႔ကို ေရရွည္ ၿမဳပ္ႏွံရသည့္ ေနရာ )
( အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဟူသည္မွာ - ႏိုင္ငံေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူတို႔၏ ေနရာခ်ထား ႀကည့္ရႈ ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းကို ငထူ လူမ်ားစုႀကီးခံစား စံစားရၿခင္းကိစ္ၥ )

အမွတ္စဥ္ (ခ)။ အေၿခခံအဆင့္ႏွင့္အဆင့္ၿမင့္ပညာအဆင့္/
အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳး ၿပႆနာကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ -
အေၿခခံအဆင့္တြင္ -
သင္ယူသင့္သည္မ်ား မသင္ယူႏိုင္ၿခင္း -
ဆံုးခန္းတိုင္သင္ယူခြင့္မရၿခင္း -
ဟူေသာ သင္ယူၿပီးေၿမာက္မႈ ၿပႆနာႏွစ္ရပ္ ။
အဆင့္ၿမင့္ပညာအဆင့္တြင္ -
စာရြက္တက္ၠသိုလ္မ်ားၿဖစ္ၿပီး သင္ေထာက္ကူပစ္ၥည္းမရွိၿခင္း -
စာရြက္တက္ၠသိုလ္ေတြေပါမ်ားေနၿခင္း -
ဟူေသာ အရည္အေသြး ဆိုင္ရာ ၿပႆနာ ႏွစ္ရပ္ ။
ေဘးထြက္ၿပႆနာ အားၿဖင့္ -
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးထားႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စီးပြါးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံ ဆြဲအားမေကာင္းမႈ ၿပႆနာ ဟူေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စီးပြါးေရးဘက္မွလာေသာ ေဘးထြက္ ၿပႆနာ -
ဤၿပႆနာမ်ားသည္ -
- အေၿခခံပညာအဆင့္၏ လားရာ -
- အဆင့္ၿမင့္ပညာ၏ လားရာ -
- လူ႕စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ဟူေသာ အဓိပ္ၸါယ္ - ကိုနားလည္ ေဖာ္ေဆာင္မွ ေၿပလည္ပါလိမ့္မည္ ။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္က႑ႏွင့္ ပုဂ္ၢလိကက႑ဟူေသာ က႑ႏွစ္မ်ိဳး ၿပႆနာ
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရေပၚတြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ႀကီးမားစြာ ဖိစီးခဲ့ေလၿပီ ။ ဆိုရွယ္လစ္အေတြးၿဖင့္ အရာရာတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာ၀န္ယူမည္။ အခက္အခဲ ေပၚေပါက္ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေနသူေတြကို အၿပစ္ဖို႔မည္ဟူေသာ အစဥ္ႀကီး လည္ပတ္ေနခဲ့သည္မွာႀကာခဲ့ၿပီ ။
ပုဂ္ၢလိကပညာေရးဘက္သို႕ စဥ္းစားလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ အလံုးစံုဆုတ္ခြါ ေပးလိုက္ၿခင္း မဟုတ္ေႀကာင္းသတိမူရန္လိုသည္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ပုဂ္ၢလိကေက်ာင္းမ်ား အၿပိဳင္ထူေထာင္ ေရးသာၿဖစ္ရမည္ ။
ၿပႆနာမ်ားကိုခ်ဥ္းကပ္ေသာ္ -
ပုဂ္ၢလိက လြတ္လြတ္ေက်ာင္း ဟူသည္ကို ေရွးဦးစြာၿပဆိုမည္ ။ အိုင္အယ္လ္ဘီစီ ေက်ာင္းလို ေက်ာင္းမ်ိဳးၿဖစ္သည္ ။ ပုဂ္ၢလိက ေငြေႀကး ၊ ပုဂ္ၢလိက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ၊ ပုဂ္ၢလိက သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ၊ ပုဂ္ၢလိကစံ ၊ ပုဂ္ၢလိက ေငြေႀကးႏႈန္းထား စသၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အလံုးစံုကင္းၿပတ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရ မည္ ။
အထူးသၿဖင့္ -
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြအလံုးစံုကင္းၿပတ္ေနသည္ ။
ထိုမွတဆင့္ - အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ အ၀င္အထြက္ ကင္းၿပတ္သည္ ။
(ဆိုလိုသည္မွာ အိုင္အယ္လ္ဘီစီမွ ႏႈတ္ထြက္၍ အစိုးရေက်ာင္းသို႕ မကူးေၿပာင္းႏိုင္ၿခင္း )
ထိုၿပႆနာသည္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းလံုး၀မတူညီၿခင္းအေပၚအေၿခခံေလသည္ ။
ထိုသို႕ အစိုးရေက်ာင္း ႏွင့္ အိုင္အယ္လ္ဘီစီ စုန္ခ်ည္ဆန္ခ်ည္ မကူးေၿပာင္းႏိုင္ၿခင္းသည္ အိုင္အယ္လ္ဘီစီအတြက္ၿပႆနာမရွိ ။
ထို႔အတူ အစိုးရေက်ာင္းအတြက္လည္းၿပႆနာမရွိ ။
အိုင္အယ္လ္ဘီစီတြင္ေက်ာင္းတက္ေနသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားတြင္ကား ၿပႆနာရွိေလသည္။

အိုင္အယ္လ္ဘီစီေက်ာင္းမရွိေသာ အရပ္ေဒသသို႕ မိဘမ်ားေၿပာင္းေရႊ႕ရခဲ့လွ်င္ -
အိုင္အယ္လ္ဘီစီေက်ာင္းစရိတ္ကို မက်ခံႏိုင္ေတာ့လွ်င္ -

စသည့္ၿပႆနာ ႏွစ္ခု ရွိေနေလသည္ ။ ထိုၿပႆနာႏွစ္ခုသည္ အိုင္အယ္လ္ဘီစီ ေက်ာင္းကို ထားရန္ မိဘမ်ား မဆံုးၿဖတ္ရဲႀကေတာ့ေပ ။ ( ယခု အိုင္အယ္လ္ဘီစီေက်ာင္း အရမ္း ေအာင္ၿမင္ေနတယ္ေလ ဟု ေစာဒကတက္လို႔မရ ထိုသို႕ေက်ာင္းမ်ိဳး ၿမန္မာၿပည္ အႏွံ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေပၚေပါက္လာစရာမရွိဟု သံုးသပ္ၿပေနၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္ ။ ထိုသို႕ေက်ာင္းမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေပၚေပါက္လာဖို႕ နည္းလမ္းရွာၿပေနၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ )

ထို႕ေႀကာင့္ ပုဂ္ၢလိက လံုး၀ လြတ္လပ္သည့္ေက်ာင္းထူေထာင္ခြင့္ရွိေနယံုမွ်ၿဖင့္ မလံု ေလာက္ ။ ပုဂ္ၢလိကေက်ာင္းမွ အစိုးရေက်ာင္းသို႕ ၊ အစိုးရေက်ာင္းမွ ပုဂ္ၢလိက ေက်ာင္းသို႕ စုန္ခ်ည္ဆန္ခ်ည္ ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္ ေၿပာင္းေရႊ႕ ပညာသင္ယူႏိုင္ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတူသည့္ ပုဂ္ၢလိကေက်ာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာေစေရး ဥပေဒမ်ိဳး လိုအပ္ေနေသာၿပႆနာၿဖစ္သည္ ။

ပုဂ္ၢလိကေက်ာင္းမ်ားအေႀကာင္းကိုေၿပာလွ်င္ အိုင္အယ္လ္ဘီစီ အၿပင္ ယေန႔ေခတ္စား ေနေသာ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ေၿပးၿမင္တတ္ႀကၿပန္သည္ ။

ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားသည္ ပုဂ္ၢလိကေက်ာင္းၿဖစ္ၿပီး အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္း တူညီ သည္ ။ စာေမးပြဲတူေလသည္ ။ အစိုးရေက်ာင္းစာေမးပြဲကိုေၿဖရေလသည္ ။
သို႕ေသာ္ ေက်ာင္းမွာေနရ ၊ စားရ ၊ အိပ္ရေလသည္ ။ ထို႕ေႀကာင့္ စာသင္ခ ၊ စာအုပ္ဖိုး သာမက အိပ္ခ၊ေနခ၊စားခ ေတြပါေပးရေလသည္ ။ ထို႕ေႀကာင့္ ေဘာ္ဒါ တစ္ႏွစ္ထားလ်င္ၿဖင့္ သိန္း ဆယ္ဂဏန္းအထက္မွ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္အထိေတြ ၿဖစ္ကုန္သည္ ။
ဒါသည္ ပိုက္ဆံမရွိသည့္ မိဘ ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအနားမသီႏိုင္ေသာ ပုဂ္ၢလိက ေဘာ္ဒါေက်ာင္းၿဖစ္ေလသည္ ။
ၿဖစ္သင့္ေသာ ပုဂ္ၢလိကေက်ာင္းဆိုသည္မွာ -
- အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတူ
- နီးစပ္ရာ အစိုးရေက်ာင္း၏ စာေမးပြဲကိုေၿဖ
- မိမိေနအိမ္မွ တက္ေရာက္သင္ႀကားလိုလွ်င္လည္းသင္ႀကားခြင့္ရွိ
ယံုမွ်မက မည္သည့္ဆရာက မည္သည့္ေနရာမွာ သင္ႀကားေနသည္ဟု အတိအလင္းရွိစရာမလို မိဘေတြက ႀကိဳက္သၿဖင့္ ( သို႕မဟုတ္ အဆင္ေၿပသၿဖင့္ ဆရာကို ငွားထားကာမွ်ၿဖင့္ ) အစိုးရေက်ာင္း၏ စာေမးပြဲကို ေၿဖဆိုေအာင္ၿမင္လွ်င္ အတန္း တက္ခြင့္ရေစေသာ ဥပေဒမ်ိဳး ရွိဖို႕လိုေနတာၿဖစ္သည္ ။

ၿပန္႔က်ဲေနေသာ မိသားစုဘ၀မ်ား ၿပန္လည္လံုးစည္း ႏိုင္သည့္ လူေနမႈစနစ္ မေရာက္မခ်င္း ရွိသင့္သည့္ ပညာေရးဥပေဒမ်ိဳးၿဖစ္ေလသည္ ။

ဒီေနရာမွာ ““ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး ”” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ရွင္းလင္းဖို႕လိုလာသည္ ။ အေပၚစီးက ဖခင္သဖြယ္ မိခင္သဖြယ္ရႈၿမင္ေသာဘက္က -
““ ပုဂ္ၢလိကဆရာေတြ ေတြ႕ကရာမွာ စာသင္ႀကလို႕ တကယ္မတတ္သူေတြ ေမြးဖြါးလာႀက လွ်င္မခက္ပါလား”” ဟူသည့္ ေမးခြန္းၿပႆနာၿဖစ္ေလသည္ ။ ထို႕ေႀကာင့္ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းမ်ိဳး မရွိလွ်င္ စာမသင္ရဟု လက္မွတ္ကိုင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဘယ္လိုစံမ်ိဳးမရွိသည့္ ေက်ာင္း မဟုတ္က မေထာင္ရ ဟူသည့္ အေဆာက္အဦးလက္ညိႇဳးထိုးၿပသည့္ စံေတြ သတ္မွတ္ေလသည္ ။
ဒီေနရာမွာ စားသံုးသူအခြင့္အေရးကို ေနာက္တနည္း ေအာက္ေၿခက ၿပန္ႀကည့္လ်င္ ( ပညာစားသံုးသူ မိဘ ႏွင့္ ကေလးထုႀကီးက မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဆရာ ( ဥပမာ - ေၿခတေပါင္က်ိဳး စစ္သားလူထြက္ႀကီးၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္ ႏွင့္ အေဆာက္အဦး - ဥပမာ ထန္းပင္ရိပ္ေအာက္ ကုက္ၠိဳပင္ရိပ္ေအာက္ ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္ ။ သို႕တည္းမဟုတ္ အဆင့္မီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္ မည္ ။ ) ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ဆံုးရံႈးရၿပီလား ။
အဆင့္မီွပုဂ္ၢလိကေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို မေရြးခ်ယ္ႏိုင္လို႕ ၊ ေန႔ခ်င္းၿပန္ ခရီး အနီးဆံုးမွာ အစိုးရေက်ာင္း ( အခမဲ့ေက်ာင္း ) ကို သြားတက္စရာမရွိတဲ့ ကေလးေတြ အေၿခခံပညာသင္ယူခြင့္ တို႔ထိခြင့္ ဆံုးရံႈးရၿပီလား ။
ထို႔အၿပင္ အဆင့္မွီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေတြမေရာက္ႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ေတာရြာေတြမွာ မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း ေလာက္ကိုၿဖင့္ သင္ႀကားႏိုင္သူတပံုတပင္ရွိပါလွ်က္ ထိုသူေတြက ထန္းပင္ေအာက္မွာ ေက်ာင္းႏွင့္ေ၀းေသာ ကေလးေတြကို စာသင္ေပးခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးလား ။
ထိုဆရာသင္ႀကားေပးလိုက္ေသာ ကေလးေတြ နီးစပ္ရာ အစိုးရ ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းမွာ အစိုးရေက်ာင္းရဲ႕ စာေမးပြဲကိုေၿဖဆိုခြင့္ ဘာ့ေႀကာင့္ မေပးရဲရမည္နည္း။
ေက်ာင္းမရွိဘဲ ထန္းပင္ေအာက္က ဆရာ၏ တပည့္ေတြ အစိုးရေက်ာင္းရဲ႕ စာေမးပြဲကို ေၿဖဆိုေအာင္ၿမင္ခဲ့လွ်င္ ဘာ့ေႀကာင့္ အတန္းတင္မေပး ရဲရပါသနည္း။
ထန္းပင္ေအာက္ ႏွင့္ ဓနိတဲထဲ က ကေလးေတြ စရိတ္က်ဥ္းက်ဥ္းႏွင့္ အေၿခခံပညာကို ရေစဖို႔ ဥပေဒေႀကာင္းအရ ကာကြယ္ပံ့ပိုးေပးရေပလိမ့္မည္ ။ အသက္ ( ၁၈ ) ႏွစ္ၿပည့္ၿပီးခ်ိန္တြင္ မဲဆႏ္ၵရွင္ၿဖစ္လာမည့္ ထိုကေလးေတြ အေၿခခံပညာအဆင့္ ကုန္စင္ေအာင္တို႔ထိဘူးဖို႔မလိုအပ္ဘူး လား ။
(အရည္အေသြးၿပႆနာကို အစိုးရစစ္ စာေမးပြဲႏွင့္သာထိန္းေက်ာင္းရန္လိုသည္)

ထို႕ေႀကာင့္ အမွတ္စဥ္(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္က႑ႏွင့္ ပုဂ္ၢလိကက႑ဟူေသာ က႑ႏွစ္မ်ိဳး ၿပႆနာကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ -
- ပုဂ္ၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္း ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္လုပ္ခြင့္ -
- သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတူ -
- ဆရာနဲ႕ေက်ာင္းအရည္အေသြးကို မကန္႔သတ္ဘဲ အစိုးရေက်ာင္း၏
စာေမးပြဲကိုသာေၿဖရန္ ႏွင့္ ေအာင္လွ်င္အတန္းတက္ခြင့္ -
- စားသံုးသူအခြင့္အေရးကိုထိန္းသိမ္းသည့္အေနၿဖင့္ ဆရာ ႏွင့္ေက်ာင္းအရည္အေသြးကို ေဖာ္ၿပသည့္အတိုင္း ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီတာ၀န္ခံမႈရွိရန္ထိန္းသိမ္း -
ဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆင္ၿခင္ရန္လိုပါသည္ဟု မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက သံုးသပ္ပါသည္ ။

(ဃ) ဘာသာရပ္ ႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအဆင့္မနိမ့္ပါ ။ ဘာသာရပ္သည္လည္း အဆင့္ၿမင့္ပညာ အဆင့္တြင္ ေၿပာစရာမလိုပါ ။ အေၿခခံပညာအဆင့္တြင္သာ လိုအပ္ေနပါသည္ ။ ေရွ႔ခန္းတြင္ၿပဆိုၿပီး ။
ထို႔ေႀကာင့္ အမွတ္စဥ္ (ဃ) ဘာသာရပ္ ႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ၿပႆနာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရေသာ္ ဘာသာရပ္ ႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ၿပႆနာသည္
အေၿခခံပညာတြင္ ရွိ -
အဆင့္ၿမင့္ပညာအဆင့္တြင္ မရွိသေလာက္နည္းပါး (သင္ေထာက္ကူသာလို)-

(င) သင္ၿပပံုသင္ၿပနည္းစနစ္ၿပႆနာ
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာတြင္ စာသင္သား ဗဟိုၿပဳ သင္ႀကားေရးစနစ္ကိုစတင္ခဲ့သည္ ။ သို႕ေသာ္ ဦးေဆာင္သူကိုယ္တိုင္ စာသင္သားကို ဗဟိုၿပဳဖို႔ လိုေလသည္ ။ ထိုစနစ္၏ လိႈ႕၀ွက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို သိထားရေလမည္ ။
ေက်ာင္းကဆရာမေတြ စာသင္သားဗဟိုၿပဳသင္ႀကားေရးစနစ္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆင္ေၿခကန္ေလသည္ ။
ကေလးဗဟိုၿပဳသင္ႀကားေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးႀကားေနက် ဆင္ေၿခအခ်ိဳ႕
(ဆရာမေတြကိုအင္တာဗ်ဴးထားတာၿဖစ္ပါသည္)

ဆင္ေၿခ(၁) - ငါတို႔က ဘာမွလုပ္ဖို႔မလိုဘူး သင္ဖို႔မလိုဘူး ထိုင္ႀကည့္ေနယံုဘဲ
ကေလးဗဟိုၿပဳသင္ႀကားေရးကိုနားလည္မႈလြဲေနေသာ ဆင္ေၿခၿဖစ္ပါသည္ ။ ကေလးေတြ ႏွင့္ပညာႀကားမွာ ဆရာကဆက္စပ္ေပးရမည္လို႔ ရည္ညႊန္းတာၿဖစ္ပါ သည္ ။ ကေလးေတြအေနႏွင့္ ပညာကိုခ်ဥ္းကပ္တတ္ေစရန္ ေဖးကူရမည္ဟုဆိုလိုရင္းကို ထိုင္ႀကည့္ေနယံုဟု နားလည္မႈလြဲေန သည္ ။

ဆင္ေၿခ(၂) - ကေလးေတြက အိမ္ကဖတ္လာပါဆို ဖတ္လာတယ္မ်ားမွတ္ေနလို႔လား
ဂရိႏိုင္ငံအေႀကာင္းအိမ္ကဖတ္လာႀက ဟု ခိုင္းေသာ္ အတန္းတြင္းရွိ ကေလး ၄၀ တြင္ သံုးေယာက္သာလ်င္ဖတ္လာပါလိမ့္မည္ ။ သို႔ေသာ္ လံုေလာက္ပါသည္ ကေလးတိုင္းဖတ္လာစရာမလို ပါ ။ ဖတ္လာေသာ က႑နည္းၿခင္းမ်ားၿခင္း မလိုပါ ။ လိႈ႕၀ွက္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖတ္လာေသာ ကေလးသံုးေယာက္မွ ၿပန္လည္တင္ၿပေသာအခါ က်န္ကေလးမ်ားကို ေ၀မွ်ၿပီးၿဖစ္ေလသည္ ။ ဆရာမွ ၿဖည့္စြက္တင္ၿပလွ်င္လံုေလာက္ၿပီ ။ (ဘာသာရပ္မ်ား၏ဆင္ၿခင္ေတြးေတာမႈဆိုင္ရာအပိုင္းမ်ား )

ဆင္ေၿခ (၃) - ဒီလိုကေလးေတြ ေလး/ငါးဆယ္နဲ႕ ဘယ္လို၀ိုင္းဖြဲ႕မလဲ
ကေလးဗဟိုၿပဳသင္ႀကားေရးဟုဆိုလ်င္ ၀ိုင္းဖြဲ႕ရမည္ဟုနားလည္မႈလြဲေနတာၿဖစ္ပါသည္ ။ စကား၀ိုင္း ဆိုသည္ကို နားလည္မႈလြဲေနတာၿဖစ္ပါသည္ ။ စကား၀ိုင္း၏ အႏွစ္သာရမွာ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးခြင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္း ကိုသာ ဆိုလိုပါသည္ ။ ေလးေထာင့္လည္းရပါသည္ ။ အေပၚေအာက္လည္းရပါ သည္ ။ တစ္ေယာက္က လန္ဒန္ ၊ တစ္ေယာက္ကနယူးေယာက္၊ တစ္ေယာက္ကရန္ကုန္ လူခ်င္းမၿမင္ရဘဲ ဂ်ီေတာ့နဲ႕လည္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္ ။
( ၀ိုင္းဖြဲ႕ ) ဆိုသည္မွာ ပံုသ႑န္အဓိက မဟုတ္ပါ ။ အႏွစ္သာရအဓိက ၿဖစ္ပါသည္ ။

ဆင္ေၿခ (၄) - အဂၤလိပ္စာမီးနင္းမက်က္ဘဲ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ က်က္ရတဲ့ဟာေတာ့က်က္ကိုက်က္ရမယ္
အရာအားလံုးမက်က္ရဟုထင္ေနတာကိုကမွားေနပါသည္ ။ ဆင္ၿခင္တံုတရားႏွင့္ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈကသပ္သပ္ ၊ ဗဟုသုတ ( ၿမင္ဘူးႀကားဘူးထိေတြ႕ဘူးယံုက ) သပ္သပ္၊ မမွတ္ရင္ အလုပ္လုပ္လို႔မရလို႔ ထပ္ကာထပ္ကာ လုပ္ရတာကသပ္သပ္၊ ဘာသာရပ္က သပ္သပ္၊ ဘာသာစကား ကသပ္သပ္ဆိုတာကို ဆရာကိုယ္တိုင္ နားမလည္တာၿဖစ္ပါသည္ ။

ဆင္ေၿခ(၅) - မရိုက္လို႔ရမလား ေမ်ာက္ရံႈးေအာင္ေဆာ့တာကိုး
ေက်ာင္းစာေပၚမွာပရက္ရွာမေပးရတာကသပ္သပ္ ၊ စည္းကမ္းကသပ္သပ္ - - - - ဆိုတာကို ဆရာကိုယ္တိုင္ နားမလည္တာၿဖစ္ပါသည္ ။

ဆင္ေၿခ(၆) - ႀတိဂံရဲ႕အတြင္းေထာင့္သံုးေထာင့္ေပါင္း ၁၈၀ ဒီဂရီပါဆို ေနမွ ၁၅၀ ဒီဂရီ ဆိုရင္ေရာမၿဖစ္ႏိုင္ဘူးလား ဆိုပီး ကပ္ေနတဲ့တပည့္ဆိုရင္ေရာ ေဖာက္ထြက္ေတြးေနရင္ေကာ -

ဆရာကိုယ္တိုင္ရွင္းၿပဖို႔တာ၀န္ရွိတာက ဒီဂရီဆိုတာလည္းမရွိေႀကာင္း ၁၈၀ လည္းမ ဟုတ္ေႀကာင္း လူေတြသတ္မွတ္တဲ့စံၿဖစ္ေႀကာင္း ၁၅၀ ဒီဂရီအၿဖစ္သတ္မွတ္လို႕ လည္းရေႀကာင္း အဲဒါဆိုရင္ မ်ဥ္းေၿဖာင့္တေႀကာင္းဟာလည္း ၁၅၀ ဒီဂရီဘဲရွိ ေတာ့မွာၿဖစ္ေႀကာင္း ။
ဒီကိစ္ၥဟာ နဂိုကတည္းက အမ်ားသေဘာတူ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရာၿဖစ္ ေႀကာင္း ( တကယ္သာဆို အမ်ားသေဘာတူတာလည္းမဟုတ္ေႀကာင္း လူလည္ႀကီးအခ်ိဳ႕သေဘာတူတာကို ငထူေတြက လိုက္တူေပးရတာၿဖစ္ေႀကာင္း) ဒီခြင္ထဲကသာ ေလ့လာဖို႔ၿဖစ္လာတဲ့အေႀကာင္းကေတာ့ နဂိုကတည္းက ေဖာက္ထြက္ ထိုးထြင္းလုပ္ႀကံဖန္းတီးတည္ေဆာက္ထားတာၿဖစ္လို႕ဘဲ ၁၈၀ဒီဂရီဆိုတာ အမွန္မဟုတ္ေႀကာင္း ရွင္းၿပႏိုင္ခဲ့ရင္ ႀတိဂံရဲ႕ ေထာင့္သံုးေထာင့္အေၿဖကို မွန္မွန္ ကန္ကန္တြက္တက္ တာထက္ပင္ ပညာေရးခရီးေပါက္တယ္လို႕ ခံယူရပါ့မယ္ ။

ဆင္ေၿခ(၇) - ဇာတ္မင္းသားႀကီး ဦးဖိုးစိန္ရဲ႕ ေမြးေန႔သက္ၠရာဇ္ကို အလြတ္မက်က္ဘဲဘယ္လိုလုပ္ ေၿဖႏိုင္မလဲ
ဇတ္မင္းသားႀကီးဦးဖိုးစိန္ရဲ႕ ေမြးေန႔သက္ၠရာဇ္ကို မွတ္မိသူ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္မွရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ ။ ပါရဂူဘြဲ႕ရ ဆရာ၀န္ႀကီးေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္မွ မွတ္မိႀကမည္မဟုတ္ ။ ကေလးတစ္ေယာက္ ဇာတ္မင္းသားႀကီးဦးဖိုးစိန္ရဲ႕ ေမြးေန႔သက္ၠရာဇ္ကို မွတ္မိေနစရာမလို ။
မွတ္ဥာဏ္အတြက္ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ ေလ့က်င့္ေပးေသာ က႑အၿဖစ္ေတာ့ ဦးဖိုးစိန္ရဲ႕ ေမြးေန႔သက္ၠရာဇ္ကို ေမးၿမန္းႏိုင္ပါေသးသည္ ။
သို႔ေသာ္ ဦးဖိုးစိန္၏ ေမြးေန႔သက္ၠရာဇ္ကို မမွတ္ၿခင္းသည္ ထိုကေလး ေခတ္သစ္ အယ္ဒီဆင္ တစ္ေယာက္ ၿဖစ္လာဖို႔ လမ္းစ မရွိတာေတာ့ မဟုတ္ပါ ။

ဆင္ေၿခ(၈) - ဒီလိုသာ စကားတေၿပာေၿပာနဲ႕ဆို သင္ခန္းစာဘယ္လိုၿပီးေတာ့မလဲ
သင္ခန္းစာေတြ ၿပီးဖို႔လိုမလို နဲ႕ ဘယ္လိုဆိုၿပီးမလဲ ဆိုတာကို နားလည္ဖို႕လိုပါတယ္ ။
စာေမးပြဲ ေမးခြန္းေတြ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမရွိေစရပါ ။

ဟာမိုနီ (သို႔မဟုတ္) သင္ၿပပံုသင္ၿပနည္းစနစ္ေၿပာင္းလွ်င္
- လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္တဲ့ ေမးခြန္းပံုစံၿဖစ္ရမည္
- လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္တဲ့ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းၿဖစ္ရမည္
- လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္တဲ့ တက္ၠသိုလ္၀င္ခြင့္ပံုစံၿဖစ္ရမည္

ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြသည္ တစ္ခုခ်င္းသီးသန္႔လုပ္ေဆာင္လို႔မရ ။ တစ္စံုလံုး ဟာမိုနီၿဖစ္ရန္ လဲလွယ္ရမည္ ။
( ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးအကူးအေၿပာင္းၿပႆနာတြင္လည္း တစ္စံုလံုးေၿပာင္းလဲရမည့္ ကြင္းဆက္ကို ဗီြဒီယိုဖိုင္ႏွင့္ စီဒီေခြတြင္ ၿပဆိုထားခဲ့ဘူးပါသည္ ။ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ မိဘၿပည္ သူမ်ားသို႕တင္ၿပေသာႏိုင္ငံေရးအဖြင့္ ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒစာအုပ္တြင္လည္း ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီး ပါၿပီ ။ )
စာသင္ေတာ့ ( စီစီေအ ) ကေလးဗဟိုၿပဳနည္းၿဖင့္ သင္သည္
ေမးခြန္းက အလြတ္က်က္မွရမည့္ဟာေတြကို အမွတ္ (၁၀၀) ဖိုး ေမးမည္ ။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းကလည္း
- သေဘာတရားကိုအမွတ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိ
- ႀကိဳးစားတင္ၿပေၿဖရွင္းလိုစိတ္ကိုအမွတ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိ
- တင္ၿပပံုတင္ၿပနည္းကို အမွတ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိ
- တက္ၠသိုလ္၀င္ခြင့္ကလည္း ဘာသာစံုအမွတ္အနည္းအမ်ားနဲ႕ ခြဲၿခားေနတံုး ၿဖစ္လွ်င္ စီစိေအ ေအာင္ၿမင္မည္မဟုတ္ေပ ။
အဲဒါေတြက ကေလးဗဟိုၿပဳသင္ႀကားေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ႀကားေနက် ဆင္ေၿခအခ်ိဳ႕ ကိုေၿဖရွင္းၿပထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္ ။
ၿပႆနာ အမွတ္စဥ္ (င) သင္ၿပပံုသင္ၿပနည္းစနစ္ၿပႆနာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရေသာ္ -
- ကေလးဗဟိုၿပဳ သင္ၿပပံုနည္းစနစ္ကို ဆရာေတြေႀကလည္ရန္လို
- သင္ၿပပံုေၿပာင္းလဲလ်င္ ေမးခြန္းပံုစံ ၊ အမွတ္ေပးပံုစံ ၊ တက္ၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ပံုစံ
စသၿဖင့္ တစ္စံုလံုး ေၿပာင္းလဲရန္လိုသည္ ။

(စ) စာေမးပြဲ ၊ ေမးခြန္းပံုစံ ႏွင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း
အထက္ပါ သင္ၿပပံုသင္ၿပနည္းစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ့္မည့္ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းေတြ ၿဖစ္ရမည္ကို အေသးစိတ္ၿပရလွ်င္ -
ေက်ာင္းဟူသည္ လက္ေတြ႕ လူမႈ ဘ၀သို႕ေရာက္ရွိလာမည့္ လူႀကီးေလာင္းေလးမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေနေသာေနရာၿဖစ္သည္ကိုမေမ့ရာ ။ ေလ့က်င့္ေပးေနေသာ ဆိုသည့္စကား ကိုမေမ့ ရာ ။ ေလ့က်င့္သည္ဟူသည္မွာ တကယ္လုပ္ေနတာမဟုတ္ ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သားသမီးမ်ားေက်ာင္းသို႕ပို႔လိုက္လွ်င္ ေက်ာင္းမွရလာစရာကို ေမွ်ာ္လင့္ႀကည့္ မည္ ။
- ဗဟုသုတ
- ကၽြမ္းက်င္မႈ
- ဆင္ၿခင္စဥ္းစားႏိုင္စြမ္း
- မိမိကိုယ္ကိုယံုႀကည္မႈ
- ပတ္၀န္းက်င္ကိုေလးစားတတ္မႈ
- လူမႈတာ၀န္/ႏိုင္ငံတာ၀န္/လူသားတာ၀န္သိမႈ

ထိုသည့္အရာေတြရဖို႔ကို အေၿခၿပဳ၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ၊သင္ၿပပံုသင္ၿပနည္းစနစ္၊ ေမးခြန္း ပံုစံ ၊ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္း တက္ၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္မႈ စတာေတြ တည္ေဆာက္ရမည္ ။
ၿပႆနာ အမွတ္စဥ္ (စ) စာေမးပြဲ ၊ ေမးခြန္းပံုစံ ႏွင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းၿပႆနာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရေသာ္ -
- အံေခ်ာ္ေနသည္ ဟု ခပ္တိုတို သံုးသပ္ပါသည္ ။

(ဆ)။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္မွေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္
ေက်ာင္းသား ႏွင့္မိဘ ဘက္မွ ေရြးခ်ယ္မႈၿပႆနာ
ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္မွေရြးခ်ယ္ရမည္မွာ - လူရည္လူေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိုက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ပံုစံသြင္းရန္ေရြးခ်ယ္ရမည္ ။ ပညာေရးက႑မွ စတင္ ပံုေလာင္းရေလသည္ ။အာဏာႏွင့္ ပံုေလာင္းၿခင္းကိုဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ ေနရာခ်ထားၿခင္းကို သာရည္ညႊန္းပါသည္ ။
မည္သည့္ က႑ေတြမွာမည္သည့္ အလုပ္သမား မည္မွ်လိုသနည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အတြက္အခ်က္သည္ စီမံကိန္းဌာနလိုမ်ိဳးတစ္ခုႏွင့္ ပညာေရးဌာန၊ စီးပြါးေရးပညာရွင္ႀကီးေတြ ၊ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ပူးေပါင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုသည္ ။
ဒီေနရာမွာ မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံကိုနားလည္ထားရမည္ ။ လူထုသည္ ေစ်းကြက္ေဘာင္၀င္သည္ ။ တြက္ေခ်ကိုက္တာလုပ္မည္ ။ တြက္ေခ်ကိုက္တာကို တိုင္းတာသည့္စံကမူ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲေနလိမ့္မည္ ။ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေတြသည္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္ရမည္နည္း ၊ မည္မွ်၀င္ေငြရမည္နည္း ဟု ေရြးခ်ယ္ေသာ မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားကား ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေပလိမ့္ဦးမည္ ဟုဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကို ရိုင္းသည္ဟုမၿမင္သင့္ေပ ။
ထို႔ေႀကာင့္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေနရာခ်ခြင့္ရွိသူ ( အမိန္႔နဲ႕ေနရာ ခ်တာကို ဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ ) က အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၏ဆြဲေဆာင္မႈကို ၿပသေဖာ္ေဆာင္ေပးပါရ မည္ ။
ၿပႆနာအမွတ္စဥ္ (ဆ) ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္မွေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္မိဘ ဘက္မွ ေရြးခ်ယ္မႈၿပႆနာကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ရေသာ္ -
- အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ ပညာေရး/ေက်ာင္း (သို႔) တက္ၠသိုလ္ ကို မိဘမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ မၿမင္ႏိုင္ပါ ။
- ၀ါသနာအရင္းခံ၍ ေရြးခ်ယ္မႈ စတင္ကာစပင္ရွိပါေသးသည္ ။
ဟု ပီဒီပီမွ သံုးသပ္ပါသည္ ။
ေဖာ္ၿပပါ ၿပႆနာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရႈၿမင္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္ အၿမင္ကြဲလြဲ ခြင့္ရွိၿပီး အထက္ပါၿပႆနာမ်ားမရွိပါဟုရႈၿမင္ႏိုင္ပါသည္ ။ ရႈၿမင္ခြင့္ရွိပါသည္ ။ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္အၿမင္တူသူမ်ား - အေရအတြက္မ်ားလာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေၿပာင္းလဲလိုသည္မ်ား ေၿပာင္းႏိုင္ၿပင္ႏိုင္ခြင့္ရွိလာပါလိမ့္မည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အၿမင္တူသူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပါတီ၀င္ၿဖစ္ရန္မလို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ၿဖစ္ပါေစ အၿမင္တူဖို႔သာၿဖစ္ေလ သည္ ။ ယေန႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္ အၿမင္တူသူမ်ား လူနည္းစုၿဖစ္ေနေသာေႀကာင့္သာ အထက္ပါ ပညာေရးၿပႆနာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေၿပာဆိုသံမႀကားရၿခင္းၿဖစ္ေလသည္ ။

ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးအထူးဇုန္ - ဥပေဒ ကိုၿမင္မက္ၿခင္း
မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီအေနၿဖင့္ ပါတီစြဲ ၀ါဒစြဲ ရာထူးစြဲ ပုဂ္ၢိဳလ္စြဲ မရွိဘဲ မည္သူ လုပ္သည္ၿဖစ္ေစ လုပ္ႀကဖို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာၿပႆနာမ်ားကို တင္ၿပေနပါသည္ ။ အေၿဖရွာေပးေနပါသည္ ။ ယခုတစ္လ ေက်းလက္ေဒသပညာေရးအထူးဇုန္ ဥပေဒ ကို စိတ္ကူး ရုပ္လံုး ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလိုက္ပါသည္ ။

ပုဒ္မ (၁) အမည္သတ္မွတ္ၿပ႒ာန္းၿခင္း
ဤဥပေဒအားေက်းလက္ေဒသပညာေရးအထူးဇုန္ဥပေဒဟုေခၚတြင္ေစရမည္ ။
ပုဒ္မ (၂) နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ၿခင္း
ဤဥပေဒအရ အာဏာတည္ေသာနယ္နိမိတ္ကိုသတ္မွတ္ရန္ေအာက္ပါအတိုင္းၿပ႒ာန္း လိုက္သည္ ။
(က) ၿမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ မည္သည့္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ၿပည္နယ္တြင္ တည္ရွိေနသည္ၿဖစ္ေစ - အေၿခခံပညာ(မူလတန္းမွအထက္တန္းအထိ)ပညာသင္ ႀကားရန္ကေလးတစ္ေယာက္အနည္းဆံုးရွိေနေသာေဒသၿဖစ္ၿခင္း ။
(ခ) ထိုေက်ာင္းတက္မည့္ကေလး၏ေနအိမ္မွ (ရာသီမေရြး) တစ္နာရီ အတြင္းပံုမွန္ သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ ခရီးအကြာအေ၀းတြင္သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း မရွိေသာေဒသၿဖစ္ၿခင္း ။
အထက္ေဖာ္ၿပပါ အေၿခအေန ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို ဤဥပေဒ ၏အက်ိဳး ကို ခံစားခြင့္/ရယူအသံုးခ်ခြင့္ရွိရမည္ ။
ပုဒ္မ (၃) အခြင့္အေရးေလွ်ာက္ထားၿခင္း
(က) ဤဥပေဒအရအက်ိဳးခံစားခြင့္ကိုရယူေလွ်ာက္ထားလိုသူေက်ာင္းသား မိဘ သည္မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း/ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုမွတစ္ဆင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း/ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦး ( ဥပမာ - ေထြအုပ္/စိုက္ပ်ိဳးေရး/ေၿမစာရင္း/ ပညာေရး ၀န္ထမ္း)တစ္ဦးဦးမွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္းေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ သည္ ။
(ခ) ေလွ်ာက္လႊာကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးသို႕ လိပ္မူ၍ေပးပို႕ရမည္ ။
(ဂ) ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးအေနၿဖင့္ ပုဒ္မ(၃) ပုဒ္မခြဲ(က)အရတင္ၿပခ်က္ကို ပုဒ္မ(၂) ႏွင့္မညီညြတ္ေႀကာင္းအေထာက္အထားမၿပႏိုင္ပါကၿငင္းပယ္ၿခင္းမၿပဳရ ။
(ဃ) ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးအေနၿဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာသာေက်ာင္းသား၏ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ပညာေရး၀န္ႀကီးထံသို႕ေပး ပို႔ရမည္ ။
(င) တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးအေနၿဖင့္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပဌာန္းၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပညာေရးမွဴးထံသို႕ လိုအပ္သလိုလမ္းညႊန္ႏိုင္သည္ ။
(စ) အခြင့္အေရးေလွ်ာက္ထားသူေက်ာင္းသားအေနၿဖင့္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္အၿခား ရံုးလုပ္ငန္း ကုန္က် ေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ၀န္ထမ္းစရိတ္(က်ပ္ငါးေထာင္) ထက္မပို ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပညာေရးမွဴးမွတာ၀န္ယူရမည္ ။
(ဆ) အခြင့္အေရးေလွ်ာက္ထားရယူသူေက်ာင္းသားအေနၿဖင့္ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအ ေႀကာင္းေႀကာင့္ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မဆံုးရံႈးေစရန္တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ပညာေရး ၀န္ႀကီး မွတာ၀န္ယူရမည္ ။
(ဇ) အခြင့္အေရးရယူခံစားလိုေသာ ေက်ာင္းသားသည္ ႏွစ္စဥ္ပညာသင္ႏွစ္၏ ပထမ သံုးလအတြင္းစတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ။ ပထမသံုးလေက်ာ္လြန္ၿပီး မွေလွ်ာက္ထား သူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးခ်ထားေပးၿခင္းကိစ္ၥမ်ား ရရွိၿခင္း/မရရွိၿခင္းသည္
ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၏ တာ၀န္ႏွင့္ပတ္သက္ၿခင္းမရွိေစရ ။

ပုဒ္မ (၄) ပညာသင္ယူခြင့္ႏွင့္စာေမးပြဲေၿဖဆိုခြင့္သတ္မွတ္ၿခင္း
(က) ဤဥပေဒအရ အခြင့္အေရးရရွိေသာ ေက်ာင္းသားသည္ အစိုးရအသိအမွတ္ၿပဳ ထားေသာ ( အစိုးရေက်ာင္း/ပုဂ္ၢလိကေက်ာင္း/ဘကေက်ာင္း ) စေသာေက်ာင္း မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရန္မလိုဘဲ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ရာ ( အိမ္ / တဲ / ဇရပ္ / ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ) တို႔တြင္ မိမိတို႔ နီးစပ္ရာ ပညာရွာမွီးသင္ယူခြင့္ရွိသည္ ။
(ခ) ဤဥပေဒအရ အခြင့္အေရးရရွိေသာေက်ာင္းသားသည္ အစိုးရအသိအမွတ္ၿပဳ ထားေသာ သင္ႀကားခြင့္ရွိသူဆရာၿဖစ္ေစ သို႕တည္းမဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘတို႕ ညိႇႏိႈင္းထားေသာေစ်းႏႈန္းအရနားလည္သင္ႀကားႏိုင္သူၿဖစ္ေစသို႕တည္းမဟုတ္ အစိုးရ အသိအမွတ္ၿပဳလက္မွတ္မရွိေသာအခမဲ့သင္ႀကားေပးသူၿဖစ္ေစကို ငွားရမ္း သင္ႀကား ခြင့္ရွိသည္ ။
(ဂ) ဤဥပေဒအရ အခြင့္အေရးရရွိေသာ ေက်ာင္းသားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမွ သတ္မွတ္ညႊန္ၿပေသာအနီးဆံုးအစိုးရေက်ာင္းတြင္စာရင္း ေရးသြင္းေၿဖဆိုခြင့္ရရွိေစရ
မည္ ။
ပုဒ္မ (၅) စားေမးပြဲႏွင့္အတန္းတက္ခြင့္
(က) ဤဥပေဒအရအက်ိဳးခံစားခြင့္ရေသာေက်ာင္းသား/သူအေနၿဖင့္ အၿခားအစိုးရ ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ တန္းတူေသာ စာေမးပြဲစည္းမ်ဥ္း ၊ အမွတ္ ေပးစည္းမ်ဥ္း ၊ အတန္းတက္ခြင့္ / တက္ၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ တို႔ကို ရရွိေစရမည္ ။
(ခ) ဤဥပေဒအရအက်ိဳးခံစားခြင့္ရေသာေက်ာင္းသား/သူအေနၿဖင့္ လစဥ္စာေမး ပြဲမွကင္းလြတ္ေသာအေၿခအေနၿဖစ္သၿဖင့္ အတန္းတင္စာေမးပြဲ၏ရမွတ္ကိုသာေအာင္ မွတ္ အၿဖစ္သတ္မွတ္ၿပ႒ာန္းရမည္ ။
(ဂ) ဤဥပေဒအရအက်ိဳးခံစားခြင့္ရေသာေက်ာင္းသား/သူအေနၿဖင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ား / သင္ေထာက္ကူၿပဳပစ္ၥည္းမ်ားရယူခြင့္ကို ( ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွၿဖစ္ေစ/ အၿခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွၿဖစ္ေစ လူမႈေရးနည္းလမ္းအရ အလွဴခံၿခင္း၊ ေမတ္ၱာရပ္ခံ ၿခင္းနည္းလမ္းမွအပ ဥပေဒေႀကာင္းအရေတာင္းခံရယူပိုင္ခြင့္မရွိေစရ ။
(ဃ) ဤဥပေဒအရအက်ိဳးခံစားခြင့္ရေသာေက်ာင္းသား/သူအေနၿဖင့္ ဤဥပေဒမွအပ ၿဖစ္ေသာ အၿခားအက်ိဳးစီးပြါး အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္မရွိေစရ ။
ပုဒ္မ (၆) ၿပစ္မႈႏွင့္ၿပစ္ဒဏ္မ်ား
(က) ဤဥပေဒၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူအေနၿဖင့္ ထိုႏွစ္၏ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စာေမးပြဲေၿဖဆိုခြင့္ကို ပိတ္ပင္ရမည္ ။
(ခ) ဤဥပေဒၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းကို (၁၀၀၀၀၀ိ/-) ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကိုခ်မွတ္ရမည္ ။
(ဂ) ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈၿပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈတားၿမစ္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ သီးၿခားစီၿဖစ္သည္ ။ ဤဥပေဒပါ ၿပစ္ဒဏ္မ်ားစီရင္ခံရၿခင္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားၿမစ္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္စီရင္ခံရၿခင္းဟုမမွတ္ယူေစရ ။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေပၚ ေပါက္ပါက အဂတိလိုက္စားမႈ တားၿမစ္ေရး အက္ဥပေဒအရ သီးၿခားစီရင္ၿခင္းခံရ မည္ ။
ဤဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္
(၁) ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ လူေနက်ဲပါးၿပီး တည္ဆဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ အစိုးရေက်ာင္း ထူေထာင္ရန္အေၿခအေနမေပးေပ ။ အဓိကၿပႆနာမွာ ေက်ာင္းတစ္ခုၿဖစ္ရန္ ေက်ာင္းသားအေရ အတြက္မၿပည့္မွီၿခင္းၿဖစ္ေပသည္ ။ သတ္မွတ္ေက်ာင္းသားဦးေရမၿပည့္မွီဟုဆိုေသာ္ၿငား ထိုသို႕ တည္ရွိေနေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ ေသာင္းဂဏန္းပမာဏတည္ရွိေနၿပီး ေက်ာင္းသားအရြယ္ကေလးမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီတည္ရွိေနၿခင္းသည္အေရးႀကီးေသာၿပႆနာၿဖစ္ေပသည္ ။ ထိုသည့္ေဒသမ်ိဳးမွကေလးမ်ား ႏွစ္စဥ္ ပညာေရးႏွင့္ကင္းကြာလာၿခင္းသည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာၿပႆနာ ၿဖစ္ေပသည္ ။ တစ္ေန႔ေသာအခါ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားၿဖစ္လာႀကမည့္ထိုကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းၿပင္ပ ဗဟုသုတရွာေဖြရန္ အေၿခခံပညာအားနည္းလွ်င္မၿဖစ္ႏိုင္ေပ ။ ထိုသည့္ကေလးမ်ားအဆင့္ၿမင့္တက္ၠသိုလ္ ပညာေရးထိတက္လွမ္းရန္ ရည္ရြယ္သည္မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းၿပင္ပ ပညာေရး/ဗဟုသုတရွာမွီးႏိုင္ေရး စာဖတ္စြမ္းရည္တိုးတက္ေစေရး နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ေစေရးသို႔ ဦးတည္ပါသည္ ။
ထိုသည့္ကေလးမ်ားကို အိမ္မွာပညာရွာမွီးႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးေပးၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္ ။ ထိုကေလးမ်ားဧရိယာသည္ တီဗီမရွိ လွ်ပ္စစ္မရွိေပ ။ ဂ်ာနယ္မေရာက္ ၊ သတင္းစာမေရာက္ေပ ။ ထိုကေလးမ်ားကို အေၿခခံပညာအဆင့္ထိ ဗဟုသုတေပးၿခင္းမရွိပါက စာဖတ္စြမ္းရည္နိမ့္က်ၿပီး ဂ်ာနယ္ ေစ်း ကြက္ပင္ၿဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ ။
ထို႔ၿပင္ လူေနက်ဲပါးၿပီး ေက်ာင္းေထာင္ဖို႕ မၿဖစ္ႏိုင္ၿခင္းအတြက္ အစိုးရအားအၿပစ္ဖို႔၇န္မၿဖစ္ႏိုင္ ေပ ။ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း မိဘမ်ားကသာ ၿပင္ပဆရာငွားရမ္းၿပီးတရားမ၀င္ ခိုးေႀကာင္ခိုး၀ွက္ စာသင္ေနရ ေႀကာင္းကိုသက္ေသ သာဓကမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္ ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...