Monday, July 9, 2012

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ State-Building


ယခုတေလာ Democratilzation ႏွင့္ State Building ဆုိသည္႔စကားကုိခပ္စိပ္စိပ္ၾကားလာရသည္။ ၾကားရ ဖန္မ်ားေတာ့စိတ္၀င္တစားသိခ်င္လာသည္။သိခ်င္လာေတာ့လည္းစပ္စုရျပန္ပါသည္။ ထိုသုိ႔စပ္စုျပီးသိလာရ သည္မ်ားကုိအၾကမ္းဖ်ဥ္းခဲြလုိက္ေတာ့ေအာက္ပါအခ်က္(၃)ခ်က္ကုိသြားေတြ႕ရသည္။

(၁)ႏုိင္ငံေရး
(၂)စီးပြားေရး
(၃)ပညာေရး

တစ္ခ်ဳိ႕ပညာရွင္ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈရွိရန္ အရင္ၾကိဳးစားသင့္သည္ဟုဆုိသည္။ ႏုိင္ငံေရး တည္ ျငိမ္မႈရွိမွ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ (FDI)မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚႏုိင္မည္။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ ျပဳႏုိင္ မည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားဖယ္ရွားႏုိင္မည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးု လုပ္ ငန္းဆုိသည္မွာ က်င့္သုံးသည္႔ႏုိင္ငံေရးစနစ္ (Political System) အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္ဟု ဆုိၾက သည္။ ဒီမုိကေရစီမထြန္းကားသည္႔ ႏုိင္ငံတြင္ႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းသည္။ လူ႕အခြင့္ အေရးဆိတ္သုဥ္းမည္။ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ျဖဳိးမႈႏွင့္ အလွမ္းေ၀းမည္ဟုေထာက္ျပသည္။ သူ႔တြက္ကိန္းႏွင့္သူေတာ့ ဟုတ္ေနပါသည္။

တစ္ခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း “ခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ပုိနီးစပ္သည္” ဟူေသာအခ်က္ကုိ ေထာက္ျပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈသည္ စီးပြားေရးအေပၚအေျခတည္သည္။ ျပည္ သူေတြ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနမွ တုိင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာဖြ႕ံျဖဳိးမည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိသည္မွာ ဒီမုိ ကေရစီႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏႈန္းစံတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာတုိင္းျပည္သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ နီးစပ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပီး ဒီမုိကေရစီခရီးကုိ ဆက္သင့္သည္ဟုဆုိသည္။ စဥ္းစား ၾကည္႔ေတာ့လည္းလက္ခံခ်င္စရာပင္။

ေနာက္ထပ္ပညာရွင္တစ္စုကေတာ့ ပညာေရးသည္သာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အေျခခံ အက် ဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခုိင္ခုိင္မာမာျဖင့္ ေျပာျပန္သည္။ ထုိပညာရွင္မ်ား ေျပာ ၾကသည္က ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ( Democratization )ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဒီမုိကေရစီကုိ လက္ခံယူႏိုင္သည္႔ ပညာေရးေရခ်ိန္အဆင့္တစ္ခုကုိ ေရာက္ရွိေနရမည္ဟုဆုိသည္။ ပညာ ေရးေရခ်ိန္နိမ့္က်ပါက ႏုိင္ငံေရးရင့္က်က္မႈအားနည္းတတ္ျပီး Us and Them ျပႆနာမ်ားျဖစ္ ေပၚေစ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေရးအကဲြအျပဲဇာတ္လမ္းမ်ားေပၚထြက္လာျပီး Dialogue အဆင့္ကုိမေရာက္ႏုိင္ ေတာ့ေပ။ Dialogue မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation) ဆုိသည္မွာလည္း အေ၀းၾကီးဟုေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္သည္ မတူကဲြျပားမႈကုိ နည္းလမ္းလဲြမွား ေျဖရွင္းသည္႔
ပညာမဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆုိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္ကုိ အရင္ဆုံးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္
သည္ဟု အဆုိျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါလည္းတစ္မ်ဳိးမွန္ေနျပန္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ေတာ့ ဥာဏ္ မမီွ၍ ဆက္မစဥ္းစားလုိေတာ့ပါ။ MRTV-4 မွေဘာပဲြသုံးသပ္သူ ေျပာသလုိေျပာရလွ်င္ ေရွ႕ ဘာဆက္ျဖစ္ မည္ဆုိတာကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည္႔ရဦးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ( တစ္ခ်ဴိ႕ကေတာ့ Civil Society ၊လူလတ္ တန္းစား ( Middle Class) ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားဓေလ့ (Civic Culture) အားေကာင္း ရန္လည္းလုိအပ္သည္ဟုဆုိၾကပါေသးသည္။)

ဘာေတြအရင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကမလဲ(Reform)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာေတြ တပုံတပင္ရွိသည္ဟု လူေျပာသူေျပာမ်ား ၾက သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ျငိမ္းခ်မ္းေရးအရင္တည္ေဆာက္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ပညာေရးစနစ္ကုိဦးဆုံး ျပင္ရမွာလုိ႔ ေျပာသည္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာေပၚလစီေတြ၊ စာနယ္ဇင္းဥပေဒ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ ေတြ၊ ယုတ္စြအဆုံး ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကအစ သဗၺအလုံးစုံသည္ ျမင္ျမင္သမွ်ျပင္စရာခ်ည္းဟု ေျပာ ခ်င္ သည္။ ဒီအထဲတြင္ တစ္ခ်ဳိ႕မ်ား က်ေတာ့လည္းအဆန္း။ အလံေျပာင္းသည္႔ကိစၥ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္ ႏွင့္ေလးစားလုိက္နာပါမည္ကိစၥ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဗမာႏုိင္ငံဟုသုံးႏႈန္းမိ၍ ေျဖရွင္းရသည္႕ကိစၥ။ ႏုိင္ငံ ေရး ဆုိတာ တယ္လည္း ရႈပ္ေထြးေပြလီသကုိး ဟု စာေရးသူေတြးမိ စိတ္ညစ္ရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေတြး မိေသးသည္။ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆုိတာမူလတန္း ကေလးေတြ အုပ္စုဖဲြ႔ျပီး အုိးပုတ္၊ခ်ဳိးရုပ္ေဆာ့ သလုိ မ်ားလားလုိ႔။ ေအးေလ…ကုိယ့္အဆင့္ကလည္း ဒီေလာက္ပဲ ေတြးႏုိင္တာကုိး။ ဒါလည္းရွိပါေစေတာ့။ ေစာင့္ ၾကည္႔ပါဦးမည္။

ခ်ိနဲ႕ေနေသာကၾကိဳးမ်ား

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံတြင္ ႏုိင္ငံဆုိသည္႔ ယဥ္ၾကီးကုိ State ၊ Market ၊ Civil Society ဆုိသည္႔ျမင္းသုံးေကာင္ဆဲြျပီး
လုိရာခရီးျဖစ္သည္႕ ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေရးပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ ႏွင္သည္ဟုဆုိထားသည္။ ယခုအခါ Media ဆုိသည္႔ ျမင္းတစ္ေကာင္ထပ္တုိးျပီး ျမင္းေလးေကာင္ “က” ၊ ပုိလွလာပါသည္။ (တစ္ဆင့္စကားျဖင့္သာ ၾကားဖူးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) စာေရးသူလည္း မိမိၾကားဖူးသည္႔ အဆုိပါစကားကုိ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိမေနႏုိင္၊မထုိင္
ႏုိင္ေဖါက္သည္ခ်မိေတာ့ သူငယ္ခ်င္း၏ မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပက္လက္လန္ခဲ့ရပါသည္။ သူ႔အဆုိအရ စာေရး သူတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ -

(၁)State=ခ်ိနဲ႕ပိန္လွီေနသည္။
(၂)Market=အေညာင္းမိေနသည္။
(၃)Civil Society = ၀မ္းၾကာတုိက္ထဲတြင္ ကုိယ္၀န္လြယ္ထားခံရသည္႔ အဆင့္၌သာရွိေနေသးသည္။
(၄)Media=အခုမွသားစပ္တုန္း။
ပညာရွိမ်ားစကား၊မွတ္သားေလာက္ပါသည္ဟုသာေျဖေတြးေတြးရပါေတာ့သည္။

Civil-Societyႏွင့္စနစ္အကူးအေျပာင္း

ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား၏ဖြင့္ဆုိခ်က္အရဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုလုပ္ရွားမႈမ်ားအား အဆင့္(၅)ဆင့္ခဲြထားသည္ဟုဆုိသည္။
1)Resistance
2)Upsurge of mobilization
3)Transition to procedural democracy (or) Dialogue to Reconciliation
4)Democratic-Consolidation
5)Expansion to post representative democracy ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ လူထုအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ကူးေျပာင္းသြားသည္႔ အဆင့္(၅)ဆင့္အျပင္၊ Democratization’s derailmentျဖစ္ေစသည္႕အခ်က္(၅)ခ်က္လည္းရွိေနျပန္ေသးသည္။၄င္းတုိ႕မွာ-
၁)တပ္မေတာ္၏ႏုိင္ငံေရးတြင္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ
၂)ျပည္တြင္းစစ္
၃)တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး
၄)ႏုိင္ငံေရး၊လူမ်ဳိးေရးျပႆနာမ်ား
၅)ပုဂၢဳိလ္ေရးကုိးကြယ္မႈတုိ႕ျဖစ္သည္။

ေနာက္လုိက္လူထုအမ်ဳိးအစားမ်ားကိုငါးမ်ဳိးခဲြျခားထားေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရျပန္သည္။
၁။ဘာသိဘာသာတစ္ကိုယ္ေတာ္သမားမ်ား (Isolates)။
၂။ပြဲၾကည့္ပရိသတ္လုိေဘးကပဲရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ား (Bystanders)။
၃။ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား (Participants)။
၄။တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား (Activists)။
၅။အစဥ္အလာေဟာင္းအ႐ုိးစြဲေနသူမ်ား(Diehards)ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေဖၚျပပါ အုပ္စုခဲြျခားထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စာေရးသူအေနျဖင့္ မည္သည္႔မွတ္ခ်က္မွ မေပးလုိေတာ့ပါ။
စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေတြးဆေမွ်ာ္ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

Us-and-Them

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းကုိေလ့လာၾကည္႔လွ်င္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အကဲြအျပဲဇာတ္လမ္းမ်ားကုိသာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ကဲြၾကသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းကဲြၾကသည္။ ပါတီအဖဲြ႕အစည္း အတြင္း အစိတ္ စိတ္ အမႊာမႊာကဲြၾကသည္။ စနစ္ေတြကဲြၾကသည္။ စနစ္တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ကဲြၾကသည္။ အေရာင္ေတြ ကဲြၾက သည္ (ဥပမာ- ရဲေဘာ္နီ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ၊ အစရွိသည္ျဖင့္……)။ ဂုိဏ္းေတြကဲြၾကသည္။ အျမင္ေတြ ကဲြၾက သည္။ ကဲြ နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ကဲြခဲ့ၾကပါသည္။ ဘယ္လုိပုံစံႏွင့္ကဲြပါေစ၊ တမုိးေအာက္တြင္ ကဲြျခင္းျဖစ္၍ ကဲြၾကပါ ေစေတာ့။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ဒီဘက္ေခတ္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားကေတာ့ ပါးရည္နပ္ရည္ရွိၾကပါသည္။ ကုိယ့္ေရွ႕က ေနာင္ေတာ္ေတြရဲ႕ အကဲြအျပဲဇတ္လမ္းကို သင္ခန္းစာယူျပီး၊ သူတုိ႔လုိ အမ်ားၾကီးမကဲြၾကေတာ့ ။ ႏွစ္ျခမ္းပဲကဲြ ေတာ့သည္ ။ ႏုိင္ငံေရးရင့္က်က္မႈ ပုိရွိလာသည္႔သေဘာျဖစ္သည္။ ဟုိအရင္လုိ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံလည္းမကဲြပါ။ ႏွစ္ဘက္သာကဲြေတာ့၏ ။ ကုိယ့္ဘက္လား။ ကုိယ့္ဘက္ မဟုတ္ရင္ သူ႕ဘက္။ အေရာင္လည္း ဟုိယခင္လုိ မစုံလင္ေတာ့။ ႏွစ္မ်ဳိးတည္းသာ။ အျဖဴမဟုတ္လွ်င္၊အမည္း။ ေအးေလ…။ မ်က္စိေနာက္၊ နားရႈပ္ေအာင္ သိပ္အမ်ားၾကီးမကဲြၾကတာကုိပဲေက်းဇူးအခါခါတင္ရမလိုပင္။

Debate-Culture

ဒီမုိကေရစီ ႏႈန္းစံမ်ားတြင္ Debate Culture လည္းပါ၀င္သည္ဟု ဖတ္ဖူးမွတ္ဖူးပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အျမင္မတူမႈမ်ား(diversity) အေပၚ နားလည္လက္ခံေပးျပီး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သေဘာ
ထားၾကီးမႈ (Spirit of Toleration) ျဖင့္ political arrangements ေတြ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူထုအၾကား Debate မ်ားမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာမ်ားကုိ ေတြ႔လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Public Debate မ်ားဖန္တီးေပးရမည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိအယူအဆကုိ စာေရးသူက မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ကုိေျပာျပမိသည္။ မိတ္ေဆြျဖစ္သူက လက္မခံ။ ျငင္း ခုန္ျခင္း၊ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ အျပန္ အလွန္အျပစ္ရွာေ၀ဖန္ေနျခင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထိခုိက္ ႏုိင္မည္။ တုိးတက္ ဖြ႔ံျဖဳိးမႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွး ေစမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Debate မ်ားက အက်ဳိးထက္အျပစ္ကုိသာ ဦးတည္ႏုိင္သည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ စာေရးသူကလည္း သူ႕အဆုိကုိ သိပ္လက္မခံခ်င္။ ျပန္ျငင္းသည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ရန္ထျဖစ္ၾကေတာ့သည္။ ေနာက္ဆုံးရလဒ္က ထုိမိတ္ေဆြႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မေခၚႏုိင္၊ မေျပာႏုိင္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆုိင္ႏုိင္ ျဖစ္ကုန္ေတာ့သည္။

Knowledge-Problem

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြျဖည္ေလ်ာ့လာသည္႔ ယခုလုိကာလ အခါသမယမ်ဳိးတြင္ ဒီမုိကေရစီေအာ္သူေတြေပါမ်ားလာ သည္။ ဟုိနားသြားလည္း ဒီမုိကေရစီ၊ ဒီနားၾကားလည္း ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေနသည္။ ဟန္ထူးလြင္၏ သီခ်င္းတစ္ ပုဒ္ကုိသတိရမိသည္။

“အဘုိးၾကီးလည္းရက္ပ္…အဖြားၾကီးလည္းရက္ပ္…ေမြးကင္းစအာျပဲေလးလည္းရက္ပ္ ….ေခြးကုိက္လည္းရက္ပ္…ေၾကာင္ကုတ္လည္းရက္ပ္….အိမ္ေျမွာင္၊ၾကြက္၊က်ီးကန္းေအာ္လည္းရက္ပ္…” ဆုိသကဲ့သို႔ပင္၊ ဘယ္ ေနရာရာသြားသြား ဒီမုိကေရစီစကားပဲ ၾကားေနရေတာ့သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ဒီမုိကေရစီရျပီဆုိျပီး၊ ေပ်ာ္ေန ၾကသည္။ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လုိ႔ရျပီဟု ထင္ျပီးေပ်ာ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ ေဖၚခြင့္ရွိသည္ဆုိျပီး ေရွ႕မၾကည္႔၊ ေနာက္မၾကည္႔ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာခ်လုိက္ ၾကျပန္သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ က်ေတာ့ လည္း Rights ကုိပဲတေက်ာ္ေက်ာ္ေအာ္ျပီး၊ တာဝန္ရွိမႈ (responsibilities) ကုိေတာ့ မ်က္ကြယ္ ျပဳထား ၾက၏။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အလဲြသုံးစားျပဳလုပ္၍မရ။ Social Contract ဆုိသည္႔ လူမႈေရး ပဋိညာဥ္ကုိ အေလးထားရဦးမည္။ အစြမ္းကုန္လြတ္လပ္လုိျခင္းသည္ မင္းမဲ့၀ါဒ (Anarchism)ကုိ ဦးတည္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီလုိခ်င္လွ်င္ ဒီမုိကေရစီ၏ႏႈန္းစံႏွင့္ တန္ဘုိးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားကုိ နား လည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီ့ထက္ပုိရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ ဒီမုိကေရစီကုိလက္ခံယူႏုိင္ေလာက္သည္႔ ပညာ ေရခ်ိန္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ Knowledge Problem သည္ ဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္း ကာလကုိ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဘာ္ဒါတသုိက္ကုိ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္နဲ႔ ေလရႊီးေကာင္းေနဆဲမွာပင္၊ ေဘးအိမ္မွ(၁၁)ႏွစ္အရြယ္ကေလးမေလးတစ္ဦး၏စကားေၾကာင့္ ငုတ္တုတ္ေမ့ခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ထုိကေလး မေလးေျပာသည္႔ စကားမွာ “ ဟင္….ဦးေလးလည္း ဒီမုိခေရဇီ ပဲလား…….” ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္ ခင္ဗ်ား။ (မွတ္ခ်က္။ ။ ခေရဇီ - Crazy )

ဆက္ရန္-
ဦးဦးေမွာ္ဆရာ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...