Friday, July 27, 2012

Practical English Introductions - Tips for Your New Job (လက္ေတြ႔အသုံးခ်အဂၤလိပ္စာ - သင္၏အလုပ္အကိုင္သစ္အတြက္အသုံးက်မည့္နည္းလမ္းမ်ား)

Read the Passage 

Tips for your new job
People always remember first impressions. And when you start a new job the impression you make can have a major impact on your future success with the organization. So how can you improve your chances of making a good first impression? Here are some tips. 
လူတို႔သည္ ပထမဦးဆုံးစိတ္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုအျမဲတေစသတိရေနတတ္ပါသည္။ သင္သည္ အလုပ္အကိုင္ အသစ္တခုကိုစတင္ရာတြင္ သင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ထင္ျမင္သုံး သပ္ေစေသာ အခ်က္သည္ သင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္၊ သင္၏အနာဂတ္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္၊ အဓိက ဩဇာသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
သင့္အား အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစမည့္ပထမဦးဆုံးေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေကာင္းမ်ားေပၚေပါက္ ေစရန္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို မည္ကဲ႔သို႕ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါမည္ နည္း။ ဤစာပုဒ္တြင္အသုံးက်မည့္နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

Exercise (A)
a. Read the first paragraph and complete the headings with verbs from the list. 
Be     Keep   Learn   Dress   Ask   Work   Take

 1. Be positive
 2. _____ appropriately
 3. _____ people’s names
 4. _____ questions
 5. _____ notes
 6. _____ full days
 7. _____ a good attendance record

ေပးထားေသာ verbs (၇) ခုကို (1-7)ကြက္လပ္မ်ားတြင္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ Tips for your new job အတြက္ Headings မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါမည္။ Example ကို No 1 တြင္ "Be positive" ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ Self access အေနျဖင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ေရွးဦးစြာ ေျဖဆိုၾကည့္ျပီးမွေပးထားေသာ ျဖင့္ Answer Key ျဖင့္အေျဖ ကိုက္ၾကည့္ပါ။

Answer Key 
 1. Be positive
 2. Dress appropriately
 3. Learn people’s names
 4. Ask questions
 5. Take notes
 6. Work full days
 7. Keep a good attendance record

ထိုအေျဖမ်ားကို မည္သို႕မည္ပုံရရွိေၾကာင္းျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ပါ။

 1. Be positive
(Verb) “Be” ကို (adjective) “positive” ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားပါသည္။
အဓိပၸါယ္။ ။ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါေစ။
 1. Dress appropriately
(Verb) “Dress” ကို (adverb) “appropriately” ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားပါသည္။
အဓိပၸါယ္။ ။ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ပါ။
 1. Learn people’s names
(Verb) “Learn” ကို (noun phase) “people’s names” ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားပါသည္။
အဓိပၸါယ္။ ။ လူမ်ား၏အမည္ မ်ားကိုက်က္မွတ္သိရွိထားပါ။
 1. Ask questions
(Verb) “Ask” ကို (noun) “questions” ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားပါသည္။
အဓိပၸါယ္။ ။ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။
 1. Take notes
(Verb) “Take” ကို (noun) “notes” ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားပါသည္။
အဓိပၸါယ္။ ။ မွတ္စုမ်ားေရးမွတ္ထားပါ။

 1. Work full days
(Verb) “Work” ကို (noun phase) “full days” ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားပါသည္။
အဓိပၸါယ္။ ။ အလုပ္ခ်ိန္အျပည့္လုပ္ကိုင္ပါ။
 1. Keep a good attendance record
(Verb) “Keep” ကို (noun phase) “a good attendance record” ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားပါသည္။
အဓိပၸါယ္။ ။ အလုပ္တက္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍မွတ္တမ္းေကာင္းတစ္ခုထားရွိပါ။

(မွတ္ခ်က္။ ။ “English structure” - အဂၤလိပ္စာဝါက် ဖြဲ႕စည္းပုံသည္၊ ျမန္မာစာ ဝါက်ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္မတူပါ။ “Verbs” မ်ားကို “ Headings” မ်ား၏ "initial position" ေခၚ၊ ဝါက် ၏အေ႔ရွ - နာမ္၊ နာမ္ဎုဒ္စု၊ နာမဝိေသသန ႏွင့္ ၾကိယာဝိေသသန- ( noun, noun phrase, adjective ႏွင့္ adverb) တို႕၏အေ႔ရွ တြင္ရွိေနသည္ကိုသတိျပဳမိေစလိုပါသည္။)    

Exercise (B)

b. Match the sentences to the headings in (A).
ဤေပးထားေသာ sentences (a-g) ကို Exercise (A) ရွိ Headings (1-7) ျဖင့္ ယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပေပးရန္ျဖစ္ပါ သည္။

 1. You probably won’t remember everyone’s name by the end of the first day, but you should learn the names of every member of your team as soon as possible.
 2. Ask for help or information when you need it. It’s always better to ask than to make a mistake and do something wrong.
 3. Try to wear the same sort of clothes as your colleagues.- you shouldn’t look too smart or not smart enough.
 4. Unless you have a photographic memory- and not many of us do- make notes on all the things that you need to understand.
 5. Especially in the first days and weeks of a new job, get to work early and don’t leave before your colleagues.
 6. Show your enthusiasm for being part of the organization. Try to look happy, even if you’re feeling stressed!
 7. It’s important to come to work every day. Unless there’s an emergency, or you are definitely not well enough to work, you should try to get to work every day.

ပထမဦးစြာ မိမိကိုယ္တိုင္ matching exercise ကိုလုပ္ေဆာင္ျပီးမွ Answer Key ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ၾကည့္ပါ။

Answer Key
1=f, 2=c, 3=a, 4=b, 5=d, 6=e, 7=g

ဤကဲ႔သို႕ေသာ “matching exercise” ေခၚယွဥ္တြဲေျဖဆိုရေသာသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ အေျဖမွန္အားလုံးရရွိေစရန္ “connected discourse” ေခၚ exercise A “headings” ႏွင့္ exercise B “sentences” မ်ား၏ေရးသားခ်က္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္တခုႏွင့္တခု အဆက္အစပ္ရွိမႈကို သက္ဆိုင္ရာစကားလုံးမ်ားကို ရွာေဖြယွဥ္တြဲၾကည့္႐ႈေလ့လာရပါသည္။

ဥပမာ။ No. 2 “Dress appropriately” ဟူေသာ heading တြင္ “Dress” ဟူေသာစကားလုံးသည္ sentence “c” ရွိ “wear” ႏွင့္အဓိပၸါယ္္တူညီပါသည္။ “dress/wear” ဟူေသာ "verbs" မ်ားသည္ (noun) “clothes”ႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ထိုသို႕ဆက္စပ္မႈကို “noun-verb association”ဟု ေခၚ ဆိုျပီးထိုကဲ႔သို႕ေသာ context clues မ်ားအားျဖင့္ matching exercise ကိုျပဳလုပ္ရပါသည္။ ဤသေဘာတရားကိုနားလည္ပါက၊ Headings (3 မွ 6)ထိ matching exercise ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္လွ်င္ context clues မ်ားကို လြယ္ကူစြာေတြ႕ရွိႏိုင္ေပမည္။

No.3- Heading "Learn people's names" သည္ sentence "a" ရွိ “You won’t probably remember everyone’s name”, “You should learn the names of every member ---- “  စသည့္ sentences မ်ားႏွင့္ “match” ျဖစ္ေနသကဲ့သို႕ "name" ဟူေသာစကားလုံးမွာ "overlap" "heading" ႏွင့္ "sentence" တြင္ထပ္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ "matching" လုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

No.4 “heading” “Ask questions” သည္ sentence “b” ရွိ “Ask for help or information _ _ _ _”
ႏွင့္ match ျဖစ္ျပီး "Ask" ဟူေသာ (verb) သည္ "overlap" ျဖစ္ေနပါသည္။

No.5 “heading” “Take notes” သည္ sentence “d” “make notes _ _ _”သည္ ႏွင့္ယွဥ္တြဲႏိုင္ပါသည္။ ဤ context ေခၚအေျခအေနအေၾကာင္းအရာတြင္ “take” ႏွင့္ “make” မွာအဓိပၸါယ္တူညီျပီး (noun) "notes" ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားပါသျဖင့္ ၊ မွတ္စုယူထားရန္၊ ျပဳလုပ္ထားရန္၊ ေရးသားထားရန္ဟူ၍အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

No.6 “heading” “Work full days” သည္ sentence “e” “_ _ _ get to work early and don’t leave _ _ _ “ ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ရျခင္းမွာ "work" ဟူေသာ word ႏွင့္ clue ညွိ၍ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ "heading" ရွိ "Work" မွာ (verb) ျဖစ္ျပီးလွ်င္ sentence ရွိ  "work" မွာ (noun) ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ စကားလုံးမ်ား၏ "word form" ကိုပါဂ႐ုစိုက္၊ သိရွိနားလည္ေစလိုပါသည္။
ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အတိုင္း "headings" (2 မွ 6) ထိသည္ တူညီသည့္ “words" မ်ားပါရွိ ေနပါ၍လြယ္ကူေနပါ သည္။  

No.1 “heading” “Be positive” ကို " f " ႏွင့္ match ျဖစ္ေၾကာင္း example ေပးထားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္  "heading" 7- “Keep a good attendance record” ကို match လုပ္ရန္ sentence "g" သာလွ်င္က်န္ရွိပါေတာ့သည္။ "heading" ႏွင့္ "sentence" တြင္ (2 to 6) ကဲ႔သို႔တိုက္႐ိုက္ "overlap" ျဖစ္သည္။ "word" ကိုမေတြ႔ရွိရပါ။ ထိုကဲ႔သို႕ေသာ situation- အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ " context clue” ကိုရွာရပါသည္။ "heading" ရွိ "attendance" "တက္ေရာက္ခ်ိန္" ဟူေသာစကားလုံးသည္  "sentence g" ရွိ "_ _ _ to come to work everyday" စေသာ expressions ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ "heading 7" ႏွင့္  "sentence g" တို႔ကို match လုပ္၍ရပါသည္။

ေဖာ္ျပပါနည္းစနစ္ မ်ားကိုအသုံးျပဳ ၍ matching exercise မ်ားကို context clues မ်ားအားျဖင့္ ယွဥ္တြဲႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ English Proficiency အဂၤလိပ္စာတတ္ကြၽမ္းမႈစြမ္းရည္ျမင့္မားႏိုင္ၾကပါေစ။

Daw Tin Nwai Win
Retired Lecturer (English Department, Yangon University) Diploma in Teaching of English Overseas (Leeds University), M.A (T.E.F.L) Y.I.O.E


Read more: လက္ေတြ႔အသုံးခ်အဂၤလိပ္စာ - သင္၏အလုပ္အကိုင္သစ္အတြက္ အသုံးက်မည့္နည္းလမ္းမ်ား - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/tips-for-your-new-job#ixzz21t6opJ2r


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...