Friday, July 27, 2012

စံျပ ေခါင္းေဆာင္မွဳ သမၼတလင္ကြန္၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္...


by Shae Shae Century on Thursday, July 26, 2012 at 4:59am ·

၁..ရုံးခန္း တဲ က ပန္ကာ ေအာက္မွာ ခ်ည္းထုိင္မေနႏွင့္. အျပင္ထြက္ျပီး. လူေတြၾကားမွာအမွန္ရွာပါ.. လူေတြ အေၾကာင္း သိေအာင္ၾကီဳးစားပါ
သည္မွာမီမီဌာနအတြင္း ဘာေတြျဖစ္ေနေၾကာင္း... အမွန္အတုိင္းသိႏုိင္သည္.. တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္

၂..လူတစ္ေယာက္အား မီန့့္ေပးေစခုိင္းျခင္းထက္... သူထင္ျမင္ခ်က္ကုိယူျပီးေစခုိင္းလွ်င္ ပုိမုိထိေရာက္သည္....

၃..လင္ကြန္း သည္ စိတ္ရွည္သည္ ဇြဲရွိသည္.စြဲျမဲသည္.. အမီန့္မေပး။ေဆြးေႏြးစည္းရုံးသည္..သုိေသာ္ လုိအပ္လွ်င္ ေတာ့ အလြန္ျပတ္သားသည္..... 


၄..တစ္ကုိယ္ေတာ္အထီးက်န္ေနတာဟာအဓိက မွားတစ္ခုျဖစ္တယ္

၅..ေခါင္းေဆာင္မွဳဟူသည္..အေလးထားျခင္း..ဂရုစုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္.......

၆..ျပည္သူေတြႏွင့္ မၾကာခဏေတြဆုံသည္

၇.လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား ႏွင့္ ခ်ီန္းဆုိေတြဆုံျခင္းထက္ ေရွာင္တခင္ေတြဆုံျခင္း ကုိပုိအေလးထားသည္လက္ောက္ငယ္သားမ်ား ကသူတုိ အေနျဖစ္ သူတုိေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ေတြဆုံဆက္ဆံရန္ လြယ္ကူသည္ဟုမွတ္ယူလွ်င္.ေခါင္းေဆာင္အေပၚတြင္ အေကာင္းျမင္လာႏုိင္သည္..ယုံၾကည္လာႏုိင္သည္....

၈..လင္ကြန္ သည္ အလြန္စိတ္ေကာင္းရွိသည္ သူစကားတြင္ၾကင္နာမွုပါသည္..သူအျပဳံးေၾကာင္အားတက္ရသည္..သူဟာသ ေၾကာင့္
ရႊင္လန္းရသည္..သူနဲေတြဆုံျပီးေနာက္ရုံးခန္း မွျပန္ထြက္လာေသာအခါ တြင္လည္း သူအမွဳအရာ ႏွင့္ သူစိတ္ထား ကုိ ထူးထူး ျခားျခား
စြဲလမ္းေနမိရသည္ဟုဆုိၾကသည္...

၉..ခ်ီးၾကဴးတာကုိ လူတုိင္း ၾကိဳက္သည္မေကာင္းေျပာခံရျခင္း ႏွင္ ၾကားရျခင္း ကုိႏွစ္သက္သလုိ ခ်ီက်ဴးခံရျခင္းကုိလည္း ႏွစ္သက္သည္.

၁၀ေရွးတန္း စစ္စခန္း မ်ားသုိသြားေရာက္ျပီး..တပ္ဖြဲမ်ားကုိစစ္ေဆးသည္အားေပးသည္ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖစ္.စိတ္ပါလက္ပါ လက္ဆြဲႏွုတ္ဆက္သည္ တကယ္ ရုိးသား ျဖဴစင္သည္ ႏွလုံးသားျဖစ္ လွဳိက္လွဲစြာႏွဳတ္ဆက္သည္

၁၁..ဒဏ္ရာ ရစစ္သည္မ်ား ကုိသြားေရာက္ၾကည္ရွုျပီးအားေပးစကားေျပာသည္..အသုဘအခမ္းအနားမ်ားသုိတက္ေရာက္သည္

၁၂.အကူအညီရရွိႏုဳိင္ရန္ အေကာင္းဆုံး နည္းမ်ား သူတုိႏွင့္ အက်ြမ္းတ၀င္ရွိေနရန္လုိအပ္သည္.မၾကာခဏေတြဆုံ..လူမွဳဆက္ဆံေရးတည္သည္..

၁၃.ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အဖုိ လူေတြကုိလုပ္ငန္းခြင္ အျပင္ဘက္ေတြဆုံျခင္း.ျဖစ္အက်ဳိးတူရရွိေစႏုိင္သည္..လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပေတြဆုံရျခင္းသည္.ကုိလ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာပုိသက္ေတာင္သက္သာရွိိေစသည္.ပုိပြင့္လင္းၾကသည္ ပုိရုိးသားၾကသည္....

၁၄.အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ ကုိ လူေတြလက္ခံေအာင္လုပ္ရာတြင္ အထိေရာက္ဆုံးနည္..တစ္ခု...ယင္းအေတြး အေခၚကုိ.မီမီေန့စဥ္ လုပ္ရပ္တုိင္း တြင္ထပ္ဟပ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္..

၁၅..လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ာ..၏..ပတ္၀န္းက်င္တဲ.သုိ၀င္ေရာက္ျခင္း တရင္းတႏွီးဆက္ဆံျခင္းတုိျဖစ္ ယုံၾကည္မွု ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မွဳ တူညီစုစည္းမွုကုိရရွိႏုိင္၇န္

၁၆.ထီေရာက္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုဳိင္ရန္အခ်က္အလက္မွန္မ်ားရဘုိလုိအပ္သည္.ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္စုံစမ့္ ႏုဳိင္လွ်င္ ကုိယ္ယ္တုိင္သြားသည္..မသြားႏုိင္လွ်င္ လူယုံကုိေစလႊတ္သတင္းမွန္ကုိယူႏုိင္သည္..

၁၇..တစ္ဖက္သားကုိ..နားေထာင္သည္ အရုံစုိက္သည္.ယုံၾကည္မွဳထူေထာင္သည္.လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ျဖစ္..ပုဂၢဳိလ္ေရး ပဋိပကၡ ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားစြာ ကုိ ေက်ာ္လႊားႏုဳိင္သည္.....

၁၈..လင္ကြန္သည္..ျပတ္သားေသာ္လည္း  ဘယ္ေတာ့မွ် အမီန့္မေပး အျပဳအမွဳအားျဖစ္.သေဘာတရားအားျဖစ္ေဖ်ာင္းဖ်စည္းရုံးတက္သည္.....

၁၉..တစ္ဖက္သားအား..မီမီအလုိသုိ့ ဆြဲေဆာင္လုိလွ်င္ မီမီသည္ ထုိသူ၏ မီတ္ေဆြ ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူယုံၾကည္ေအာင္ၾကီဳးစားပါ.

၂၀..သူသည္.သူတစ္ပါးက သူကုိဆက္ဆံေစလုိသည္..အျပဳအမွဳအတုိင္းသူကလည္းသူတပါး ကုိျပဳမွဳဆက္ဆံသည္........

 ၂၁..အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းျခင္းကုိဘယ္သူမွ်မၾကိဳက္ မီမီအလုပ္.မိမီအယူအဆကုိမီမီအထင္ၾကီးျခင္းသည္ လူသဘာ၀ျဖစ္သည္။

၂၂.ပြင္းလင္းမွဳ.ယုံၾကည္စြာတာ၀န္လႊဲေပးမွဳညႊန္ကားမွဳ တုိ.ျဖစ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီစစ္ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳကုိရယူသည္။

၂၃..ဌာနတစ္ခုနင့္ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥကုိ တုိဌာန၏ အၾကီးအကဲ ႏွင့္ မတုိင္ပင္ပဲ မျပဳလုပ္ရန္ အျမဲတမ္း သတိေပးသည္။

၂၄..ဌာနတြင္း မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ကုိအာမေပးႏွင့္ ညုိႏွဳိင္းေစ့စပ္ရန္.လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား အျမဲတမ္းေဖ်ာင္းဖ်ဆြဲေဆာင္ပါ။

၂၅..ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္.အမိန္မေပး.ေမတၱာရပ္ခံျခင္း..တုိက္တြန္းျခင္း..အၾကံေပးျခင္း.တုိကုိသာျပဳလုပ္သည္။

၂၆..ေခါင္းေဆာင္သည္ ေနာက္လုိက္မ်ားအား လက္ရွိအေျခအေနမွ ျမ်င့္တင္ေပးရမည္ ႏုဳိးၾကားလာေအာင္ အားတက္လာေအာင္ တာ၀န္
ယူခ်င္လာေအာင္နဳိးေဆာ္စည္းရုံးရမည္။

၂၇..လင္ကြန္သည္ ေျပာသလုိလုပ္..လုပ္သလုိေျပာသူျဖစ္သည္.သူသည္အထက္သုိ့ေရာက္သြားေသာအခါ ေအာက္သုိ. ျပန္လွည္ၾကည္ျပီးေအာက္ကလူတုိအေပၚသုိတက္နဳိင္ေအာင္ကူညီသည္။

၂၈..ယုံၾကည္ျခင္း။ရုိးသားျခင္း ႏွင့္ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တုိသည္ ေခါင္းေဆာင္မွဳတြင္အလြန္အေရးပါေသာအရည္းခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္။

၂၉..မရုိးသားသူမ်ားနင့္လုံး၀မဆက္ဆံမွန္ကန္တဲ့ လူနဲသာအတူတူရပ္ပါ.သူမွန္ကန္ေနတဲအခ်ိန္မွာ သူနဲအတူတူရပ္ပါ သူမမွန္ကန္ေတာ့ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ သူနဲ ခြဲခြာလုိက္ပါ။

၃၀..သူတပါး အား ပုတ္ခတ္စြတ္စြဲျခင္းႏွင့္ မနာလုိျခင္းတုိသည္..တန္းဖုိးရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္တန္းဖုိးရွိေသာ.အခ်ိန္ကုိ အက်ဳိးမဲ့ျဖဳန္းတီးျခင္းျဖစ္သည္။

၃၁..လူတစ္ေယာက္အားႏွိပ္ကြပ္လွ်င္ ထုိသူနွင့္ ထုိသူ၏ မီတ္ေဆြမ်ားသည္ မီမီအဖြဲ.အစည္းအတြက္ထာ၀ရရန္သူမ်ားျဖစ္လာနဳိင္သည္။

၃၂..တစ္ခါတစ္ရံအသိေယာင္ေဆာင္ေနလုိက္ျခင္းသည္..အက်ဳိးယုတ္ေလာက္ေအာင္ ထိခုိက္နစ္နာမွဳမျဖစ္နဳိင္။

၃၃..ေဒါသထြက္စရာ မ်ား.ကုိရယ္စရာ မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲမွဳျမင္တက္သည္။သူက ဟာသဥာဏ္ရွိသည္.ျဖတ္ထုိးဥာဏ္ေကာင္းသည္
ပုံတုိပတ္စအေျပာက်ြမ္းသည္.ယင္းတုိသည္.သူအတြက္  မတရားေ၀ဖန္မွဳကုိ ခံနဳိင္ရည္ရွိေစေသာေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

၃၄.သူတစ္ပါးက ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္လာလွ်င္ အေသးအဖြဲ့ေတြကုိ လ်စ္လ်ဴရွုထားလုိက္ပါ.ၾကီးက်ယ္လွ်င္တစ္မ်ဳိး.တစ္မည္ေျပာင္းလဲသြား
ေအာင္ျပန္တုိက္ပါ.ေဒါသေျပာသြားေအာင္ေျဖရွင္းခ်က္ေရးပါ.သုိေသာ္ ဘယ္သူဆီမွ်မပုိပဲ သီမ္းထားလုိက္ပါ.အေကာင္းဘက္ကုိၾကည္ျပီး.ဟာသဥာဏ္ကုိ အျမဲတမ္းအသုံးခ်ပါ။

၃၅..အက်ပ္အတည္း ၾကဳံလာလွ်င္ေအးေဆးတည္ျငီမ္ေအာင္ၾကီဳးစားပါ။အမွားအမွန္ကုိ ခြဲျခားသိျမင္ပါေစ့။သတၱိရွိပါေစ့..ကုိတက္နဳိင္သေလာက္.ကုိသိသေလာက္.အေကာင္းဆုံးလုပ္ပါ.ျပီဆုံးေအာင္အထိလုပ္ပါ။

၃၆..မီမီလုပ္ရပ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ထိခုိက္ေနျပီ ဟု ယုံၾကည္လွ်င္ေလ့်ာလုပ္ပါ ၇ည္မွန္းခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ယုံၾကည္လွ်င္ ပုိလုပ္ပါ အမွားကုိျမင္လွ်င္ခ်က္ခ်င္းျပင္ပါ...အျမင္သစ္...အျမင္မွန္ကုိ အျမဲတမ္းၾကီဳဆုိလက္ခံပါ။

၃၇..ကုိယ္ကုိယ္ ကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ၾကီဳးစားမယ္ဆုိတဲလူမွာ..ပုဂၢဳိလ္ေရး..ပဋိပကၡအတြက္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနဖုိ အခ်ိန္မရွိဘူး.
ေခြးကုိက္မခံပဲ..ေခြးကုိလမ္းေပးလုိက္ပါ.ကုိယ္ကေခြးကုိသတ္ရင္လဲ ဒဏ္ရာကေပ်ာက္မွာမဟုတ္ဘူး။

၃၈.ေနွးေႏွးကေလး နင့္ ျမန္ျမန္လုပ္ပါ။

၃၉..အသက္မေသေအာင္လည္းကာကြယ္ရမယ္.ကုိအဂါၤအစိတ္အပုိင္းေတြမပ်က္စီးေအာင္လည္း ကာကြယ္ရမယ္.ဒါေပမဲ တခါတေလမွာ အသက္ရွင္ဖုိ အတြက္ ကုိအဂါၤအစိတ္ အပုိင္းတခုခုကုိျဖတ္ေတာက္ကုသရမ်ဳိး လည္းရွိပါတယ္..ဒါေပမဲ့.ကုိလ္အဂါၤအစိတ္အပုိင္းအတြက္ အသက္ကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ်အဆုံးခံမွာမဟုတ္ဘူး  က်ဳပ္ကေတာ့ တုိင္းျပည္တည္ျမဲေအာင္ထိန္းသိမ္းရင္းျဖစ္သာ ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ျမဲေအာင္ထိန္းသိမ္းရမယ္ လုိယုံၾကည္တယ္။


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...